Wróć
Promocja została zakończona. Przejdź do aktualnych promocji.

Do 1000 zł dla aktywnych inwestorów w promocji „Premia za zysk” DM BZ WBK

Do 1000 zł dla aktywnych inwestorów w promocji „Premia za zysk” DM BZ WBK
Czas trwania
Cel (zysk) Maksymalnie można zyskać do 1000 zł premii
Po drodze DM BZ WBK podwoi wypracowany zysk. Należy także wykonać obrót o ustalonej wartości na GPW, NewConnect lub Catalyst.
Klienci Domu Maklerskiego BZ WBK, którzy wypracują zysk na transakcjach na polskim rynku zorganizowanym, mogą liczyć na premię od banku. Maksymalna kwota dodatkowego bonusu wynosi 1000 złotych, bez względu na liczbę posiadanych rachunków maklerskich. Promocja „Premia za zysk” trwa do 31 sierpnia 2016 roku i jest dostępna dla nowych oraz obecnych klientów banku.

Kto kwalifikuje się do promocji?

Klienci Domu Maklerskiego, którzy do 31 sierpnia 2016 r. zrealizują transakcje z wykorzystaniem instrumentów notowanych na rynku Giełdy Papierów Wartościowych, NewConnect lub Catalyst, otrzymają premię stanowiącą równowartość zrealizowanego zysku – maksymalnie 1000 zł.

W ofercie „Premia za zysk” mogą wziąć udział:

 • nowi klienci Domu Maklerskiego BZ WBK, czyli osoby, które założyły rachunek po 29 lutego 2016 roku;
 • dotychczasowi posiadacze rachunków maklerskich – o ile w okresie od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. nie przeprowadzili żadnej transakcji na instrumentach finansowych.

Akcja promocyjna obejmuje wszystkie rachunki maklerskie z wyjątkiem:

 • rachunków, w odniesieniu do których DM BZ WBK świadczy na rzecz klienta usługi maklerskie w zakresie doradztwa inwestycyjnego;
 • rachunków IKE.

Z promocji mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przystąpienie do akcji „Premia za zysk” nie wiąże się z żadnymi formalnościami - aby otrzymać premię, należy jedynie aktywnie korzystać z rachunku (lub rachunków z wyłączeniem wyżej wymienionych).

Jak otrzymać bonus w wysokości 1000 zł?

Przy wyliczaniu premii - obliczanej jako nadwyżka zrealizowanych zysków nad poniesionymi stratami - pod uwagę będą brane następujące operacje na instrumentach finansowych:

 • obrót na GPW, NewConnect lub Catalyst o minimalnej wartości 60 000 zł,
 • lub 40 kontraktów terminowych na indeks;
 • lub 90 kontraktów terminowych na akcje;
 • lub 900 kontraktów terminowych na waluty;
 • lub 100 opcji.

Warto jednak pamiętać o kilku zastrzeżeniach:

 • przy wyliczaniu nadwyżki bank nie uwzględni transakcji sprzedaży instrumentu finansowego, który został zakupiony przed rozpoczęciem promocji;
 • do rozliczenia premii nie zostanie również uwzględniony koszt wynikający z zapłaconej prowizji ani żadne inne operacje - poza wskazanymi w regulaminie - na instrumentach finansowych oraz z prawami na instrumentach finansowych realizowane przed, po i w czasie trwania akcji promocyjnej.

Wypłata nagrody

Nagrody będą wypłacane w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu promocji, najpóźniej do dziewiątego września br., na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku maklerskiego klienta. W przypadku gdy klient posiada większą liczbę rachunków, premia trafi na to konto, na którym został zrealizowany najwyższy zysk.

Każdemu uczestnikowi uprawnionemu do otrzymania premii zostanie przyznany także dodatkowy bonus w wysokości odpowiadającej 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Bank, jako płatnik, przekaże podatek na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Rachunek Standard – podstawowy rachunek maklerski BZ WBK

Osoby, które zamierzają skorzystać z promocji „Premia za zysk” mają w DM BZ WBK do wyboru kilka rachunków maklerskich, które w dość istotny sposób różnią się parametrami. My postanowiliśmy wziąć pod lupę rachunek Standard i dokładniej przyjrzeć się opłatom związanym z prowadzeniem tego konta inwestycyjnego.

Podstawowe prowizje prezentują się następująco:

 • Rachunek nie jest oprocentowany.
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku:
  • 0 zł - pierwszy miesiąc, kolejne:
  • 6 zł dla klientów posiadających dostęp do serwisu internetowego,
  • 10 zł - dla pozostałych klientów.
  Opłaty można uniknąć, wykonując na rachunku co najmniej jedną transakcję w miesiącu.
 • Przelewy:
  • 0 zł - przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty;
  • 0,50 zł - przelew internetowy do innego banku w systemie ELIXIR.
 • Prowizje z tytułu usług świadczonych na rynku polskim (w przypadku zleceń składanych przez internet):
  • 0,39%, min. 5 zł - akcje;
  • 0,19%, min. 5 zł - obligacje;
  • 8,50 zł dla obrotu do 500 szt. w miesiącu; powyżej - możliwość negocjacji stawki - kontrakty terminowe na indeksy;
  • 0,30 zł - kontrakty terminowe na waluty;
  • 3 zł - kontrakty terminowe na akcje;
  • 2% premii, min. 1,50 zł, maks. 9 zł - obrót opcjami.
 • Dostęp do notowań online:
  • 1 najlepsza oferta – bezpłatnie;
  • 5 najlepszych ofert: 0 zł - o ile wartość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych, 89 zł - w innym przypadku;
  • pełny zestaw ofert: 86 zł - o ile wartość obrotu na rachunkach klienta w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych, 175 zł - w innym przypadku.

Tabela opłat i prowizji znajduje się tutaj.

Dodatkowe możliwości rachunku

Niewątpliwym atutem rachunku jest duży wybór instrumentów finansowych: akcji, kontraktów terminowych, opcji, obligacji i otwartych funduszy inwestycyjnych notowanych na giełdzie (ETF-ów). Ponadto klienci mogą skorzystać z ofert publicznych, niepublicznych i prywatnych z możliwością zapisu na akcje nowej emisji oraz z niższych prowizji przy daytradingu. Rachunek Standard umożliwia również:

 • krótką sprzedaż;
 • natychmiastową wypłatę gotówki po sprzedaży instrumentów finansowych;
 • limit należności – ta opcja kupna instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia w gotówce powinna spodobać się zwłaszcza inwestorom wykorzystującym mechanizm dźwigni finansowej. Brakującą kwotę należy uzupełnić w ciągu w 2 dni sesyjnych;
 • dostęp do serwisów Inwestor online i Inwestor mobile, dzięki czemu właściciel rachunku trzyma rękę na pulsie i może inwestować w dowolnym miejscu i czasie;
 • rozbudowany dział edukacji dla inwestorów indywidualnych - bezpłatne wsparcie ekspertów, możliwość korzystania z opracowań przygotowywanych przez analityków banku.

DM BZ WBK i DM Deutsche Bank - porównanie kosztów

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z promocji warto sprawdzić, czy to się kalkuluje. Rozważyliśmy więc dwa scenariusze: inwestowanie w akcje na GPW oraz inwestowanie w kontrakty terminowe. Konto maklerskie DM BZ WBK porównaliśmy z jednym z najtańszych rachunków na rynku, czyli kontem db Makler BM Deutsche Banku.

Inwestycja w akcje na GPW

Klient A przystąpił do promocji „Premia za zysk” z kapitałem początkowym w wysokości 30 000 zł. W maju kupił akcje spółki A za 10 000 zł, w czerwcu akcje spółki B za 10 000 zł, w lipcu akcje spółki C również za 10000 zł. W sierpniu sprzedał wszystkie akcje za 31 941,08 zł, odnotowując zysk w wysokości 1000 zł. Za spełnienie warunków promocji otrzymał dodatkowe 1000 zł premii.

Klient A poniósł następujące koszty:

 • 0 zł - opłata za prowadzenia rachunku (przy założeniu, że w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do promocji została wykonana jedna transakcja);
 • 117 zł - prowizja za transakcje kupna;
 • 124,08 zł - prowizja za transakcję sprzedaży;
 • 700 zł - (4 x 175 zł) dostęp do pełnych notowań.

Łączne opłaty wyniosły 941, 08 zł (w wyliczeniach nie wzięto pod uwagę podatku od zysku kapitałowego ani prowizji z tytułu przechowywania papierów wartościowych). Zysk klienta A wyniósł 1941,08 - 941,08 + 1000 = 2000 zł.


W tym samym czasie klient B – dysponujący identycznym kapitałem – postanowił zainwestować w akcje za pośrednictwem rachunku maklerskiego w Domu Maklerskim Deutsche Bank Polska. W maju, czerwcu i lipcu kupił akcje za łączną kwotę 30 000 zł, natomiast w sierpniu sprzedał je za 31 941,08 zł.

W jego przypadku prowizje DM wyniosły:

 • 0 zł - opłata za prowadzenia rachunku;
 • 57 zł - prowizja za transakcje kupna;
 • 90,69 zł - prowizja za transakcję sprzedaży;
 • 696 zł - dostęp do pełnych notowań.

Łącznie klient B zapłacił 813,69 zł prowizji, a jego zysk wyniósł 1941,08 - 813,69, czyli 1127,39 zł.

Inwestycja w kontrakty terminowe na akcje

Klient A – uczestnik promocji - w maju kupił 15 kontraktów spółki X za 10 000 zł, w czerwcu 15 kontraktów spółki Y za 10 000 zł, zaś w lipcu 15 kontraktów spółki Z za 10 000 zł. W sierpniu sprzedał wszystkie kontrakty za 31 970 zł, zarabiając 1000 zł, które uprawniały go do otrzymania premii.

Klient A poniósł następujące koszty:

 • 0 zł - opłata za prowadzenia rachunku (przy założeniu, że w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do promocji została wykonana jedna transakcja);
 • 270 zł (90 x 3 zł) – prowizja pobierana przez DM za kontrakty terminowe za akcje (łącznie za kupno i sprzedaż);
 • 700 zł - (4x 175 zł) dostęp do pełnych notowań.

Łącznie zapłacił DM BZ WBK 970 zł. Jego zysk wyniósł zatem 1970 - 970 + 1000 = 2000 zł.


W tym samym czasie klient B przeprowadził identyczne operacje na rachunku maklerskim w Domu Maklerskim Deutsche Bank Polska – w maju, czerwcu i lipcu kupił po 15 kontraktów, inwestując łącznie 30000 zł, natomiast w sierpniu sprzedał wszystkie za 31 970 zł.

Klient B poniósł następujące koszty:

 • 0 zł - opłata za prowadzenia rachunku;
 • 270 zł (90 x 3 zł) – prowizja pobierana przez DM za kontrakty terminowe za akcje (łącznie za kupno i sprzedaż);
 • 696 zł (4 x 174 zł) - dostęp do pełnych notowań.

Łączna wysokość prowizji wyniosła 966 zł. Klient B zarobił zatem 1970 - 966 = 1004 zł.

Podsumowanie inwestycji zrealizowanych przez Klienta A i Klienta B

Poniższy wykres prezentuje zysk z inwestycji w kontekście rozważanych wcześniej scenariuszy:

Porównanie zysków z inwestycji pomiędzy db Makler a Rachunkiem Standard w BZ WBK

Komentarz redakcji

Większość promocji organizowanych przez domy maklerskie polega na wprowadzeniu preferencyjnych prowizji za określone transakcje lub zwolnieniu z opłat za niektóre usługi (np. prowadzenie rachunku, przelewy, dostęp do pełnych notowań). DM BZ WBK wybrał jednak inne rozwiązanie: aby zaktywizować posiadaczy rachunków maklerskich, zaproponował premię stanowiącą równowartość zrealizowanego zysku, wynoszącą maksymalnie 1000 zł.

Choć pobierane przez DM opłaty nie należą do najniższych, jednak umożliwiają osiągnięcie zysku porównywalnego z zyskiem z identycznych inwestycji przeprowadzonych za pośrednictwem rachunku maklerskiego w DM Deutsche Bank (rachunek ten jest zaliczany obecnie do najtańszych na rynku).

W tej sytuacji 1000 zł premii należy uznać za atrakcyjny bonus, który może zainteresować wielu inwestorów. Warunki promocji nie są trudne do spełnienia, wymagają jednak sporego zaangażowania ze względu na dość krótki horyzont czasowy (na wypracowanie zysku mamy czas do 31 sierpnia 2016). Warto także pamiętać – choć jest to akurat truizm - że gra na giełdzie wiąże się z ryzykiem i zamiast spodziewanej nadwyżki możemy odnotować stratę.

Krystian

Autor tekstu o promocji