Lista banków komercyjnych w Polsce

Bankami komercyjnymi nazywamy instytucje finansowe zajmujące się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podmioty te świadczą usługi odpłatnie i są nastawione na osiąganie zysku oraz powiększanie własnych zasobów kapitałowych.

Do podstawowych zadań banków komercyjnych należy gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym, jednak instytucje te są również uprawnione do wykonywania innych czynności wymienionych przez ustawę Prawo bankowe. Przykładowo: mogą nabywać i zbywać nieruchomości, zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, udzielać i potwierdzać poręczenia lub prowadzić działalność konsultacyjno-doradczą w sprawach finansowych. Pełny katalog operacji dostępnych dla banków komercyjnych można znaleźć na stronie KNF.

Wszystkie banki komercyjne w Polsce działają na podstawie licencji wydanej przez nadzór bankowy i podlegają jego kontroli.

Rodzaje banków i kryteria ich podziału

Z punktu widzenia prawa bankowego klasyfikację banków komercyjnych można przeprowadzić na podstawie następujących kryteriów:

  • formy organizacyjno-prawnej (banki działające w formie spółki akcyjnej, banki spółdzielcze, banki państwowe),
  • lokalizacji siedziby banku i siedziby założyciela (banki krajowe lub zagraniczne),
  • zakresu świadczonych usług (banki uniwersalne, specjalistyczne, detaliczne).

Mniej formalnym (acz często stosowanym) kryterium podziału banków komercyjnych bywa ich struktura własnościowa. Biorąc za punkt wyjścia strukturę akcjonariatu możemy podzielić instytucje bankowe na „polskie” banki kontrolowane przez rodzimych akcjonariuszy oraz banki z dominującym kapitałem obcym.

Banki komercyjne w liczbach

W III kw. 2024 r. roku w Polsce funkcjonowało 29 banków komercyjnych, z tego szesnaście podmiotów posiadało zagranicznych właścicieli, dziewięć znajdowało się w rękach Skarbu Państwa, natomiast w czterech głównym udziałowcem był krajowy kapitał prywatny. Suma bilansowa dla wszystkich banków komercyjnych wyniosła ogółem 3 073,99 mld złotych.

Banki komercyjne w Polsce
Bank Aktywa (mld zł) Udział w aktywach sektora bankowego Liczba klientów (mln) Rating Struktura właścicielska
Alior Bank 91,38 2,97% 4,41 BB+ stabilna

Grupa PZU SA - 31,91%
Nationale-Nederlanden OFE - 9,4%
Allianz OFE - 8,83%
Generali OFE - 5,48%
Pozostali - 44,38%

Bank Millennium 132,14 4,30% 3,05 BB-
stabilna

Banco Comercial Portugues S.A. - 50,1%
Nationale-Nederlanden OFE - 8,9%
Allianz Polska OFE - 8,32%
OFE PZU „Złota Jesień" - 5,4%
Pozostali - 27,28%

Bank Ochrony Środowiska 21,00 0,68% 1,54* BB
stabilna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 58,05%
PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - 8,61%
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - 5,54%
Pozostali - 27,8%

Bank Pekao 317,37 10,32% 6,43 A-
stabilna

PZU SA - 20%
Polski Fundusz Rozwoju - 12,8%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE - 7,2%
Fundusze zarządzane przez PTE Allianz Polska - 5,4%
Pozostali - 54,6%

Bank Pocztowy 8,99* 0,29% 0,85 BB
pozytywna

Poczta Polska - 75%
PKO BP - 25%

BNP Paribas 158,84 5,17% 4,17 BBB stabilna

BNP Paribas - 57,26%
BNP Paribas Fortis SA/NV - 24,01%
Pozostali - 18,72%

Citi Handlowy 75,20 2,45% 0,57 A-
stabilna

Citibank Europe Plc - 75%
Fundusze emerytalne zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE - 5,26%
Pozostali - 19,74%

Credit Agricole 36,21* 1,18% 2,18 brak ratingu Grupa Credit Agricole - ponad 80%
ING Bank Śląski 252,72 8,22% 4,50 BBB stabilna

ING Bank N.V. - 75%
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - 9,3%
Pozostali - 15,7%

mBank 219,32 7,13% 4,59 BBB-negatywna

Commerzbank AG - 69,17%
Pozostali - 30,83%

Nest Bank 6,36** 0,21% 0,42** brak ratingu AnaCap Financial Partners LLP
PKO BP 496,99 16,17% 11,98 A-
stabilna

Skarb Państwa - 29,43%
Nationale-Nederlanden OFE - 9,25%
Allianz Polska OFE - 8,14%
Pozostali - 53,18%

Plus Bank 0,66** 0,02% bd brak ratingu Zygmunt Solorz
Santander Bank Polska 255,67 8,32% 5,30 A-
stabilna

Banco Santander - 67,41%
Nationale-Nederlanden OFE - 5,01%
Pozostali - 27,58%

Santander Consumer Bank 23,68* 0,77% 1,6* A-
stabilna

Santander Bank Polska - 60%
Santander Consumer Finance - 40%

Toyota Bank 4,30* 0,14% bd brak ratingu Toyota Kreditbank GmbH - 100%
VeloBank 48,66* 1,58% bd brak ratingu

BFG - 51%
Podmiot Zarządzający Aktywami - 49%

stan na 31.03.2024 r., * stan na 31.12.2023 r.; ** stan na 31.12.2022 r.; rating i perspektywa według EuroRating; opracowanie własne

Największe banki w Polsce

Największym bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski z sumą aktywów sięgających blisko 500 mld zł. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao (317 mld zł), a trzecie Santander Bank Polska (255 mld zł). W pierwszej dziesiątce uplasowały się również następujące instytucje: ING Bank Śląski, mBank, BNP Paribas, Bank Millennium, Alior Bank, Citi Handlowy, VeloBank. Udział tych dziesięciu największych banków w aktywach sektora sięga łącznie 66,63%.