Wróć

Faktoring cichy - czym jest i kiedy z niego korzystać?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 147 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Faktoring cichy - czym jest i kiedy z niego korzystać?
Spis treści

Co to jest faktoring cichy?

W faktoringu cichym finansujący (zwany również faktorem) przejmuje od przedsiębiorcy nieprzeterminowaną fakturę i przelewa na jego konto kwotę stanowiącą określony procent wartości faktury. Kontrahent nie wie jednak, że „za jego plecami” zmienił się wierzyciel, nie jest również proszony o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności.

Cesja wierzytelności jest przeniesieniem uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi (czyli przedsiębiorcy) na innego nabywcę (firmę faktoringową). W jej efekcie kontrahent przedsiębiorcy staje się dłużnikiem faktora.

W praktyce cały proces faktoringu cichego przebiega następująco:

 1. Przedsiębiorca dostarcza produkt lub usługę zgodnie z zamówieniem i wystawia kontrahentowi fakturę z wydłużonym terminem płatności. Jednocześnie zgłasza dokument firmie faktoringowej.
 2. Faktor wypłaca przedsiębiorcy kwotę stanowiącą od 75% do 90% wartości należności. Przedsiębiorca dysponuje więc pieniędzmi natychmiast po dokonaniu sprzedaży, tak jak to ma miejsce w przypadku płatności gotówkowej.
 3. Kontrahent reguluje swoje zobowiązania zgodnie z podanym na fakturze terminem i tak jak to czynił do tej pory przesyła należność na konto przedsiębiorcy. Często jest to specjalny rachunek bankowy, do którego faktor ma ustanowione pełnomocnictwo (tzw. rachunek kontrolowany).
 4. Przedsiębiorca po otrzymaniu zapłaty oddaje faktorowi zaliczkę powiększoną o odsetki i prowizje.

Kto w faktoringu cichym ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta?

W faktoringu cichym ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na przedsiębiorcy. Mówiąc prościej - jeśli kontrahent zalega z zapłatą, przedsiębiorca musi oddać faktorowi kwotę zaliczki (wraz z odsetkami i prowizjami), a następnie windykować należność na własną rękę. Z reguły faktor wskazuje w umowie okres, w którym klient ma czas na odzyskanie pieniędzy, jednak sam nie prowadzi windykacji ze względu na niejawny charakter finansowania. Mamy więc do czynienia z finansowaniem z regresem, w którym faktor ma prawo zwrócić się do klienta z nakazem zwrotu otrzymanych środków.

Warto w tym miejscu wspomnieć, w faktoringu jawnym firma faktoringowa wspiera swoich klientów w sytuacji, gdy kontrahent nie reguluje na czas swoich zobowiązań. W takim przypadku przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkowy termin na zwrot zaliczki (tzw. okres tolerowanego opóźnienia) i w tym czasie samodzielnie egzekwować należność. Jeśli dłużnik nadal opóźnia płatność, faktor z reguły rozpoczyna własne działania windykacyjne. Mogą mieć one formę polubowną (monity, sms-y i telefony przypominające o płatności) lub bardziej kategoryczną (dochodzenie należności na drodze sądowej, nadzór nad egzekucją). W faktoringu jawnym przedsiębiorca może więc liczyć na pomoc faktora, w faktoringu cichym jest zdany na siebie.

Faktoring cichy - badanie wiarygodności klienta

Zanim firma faktoringowa wyrazi zgodę na finansowanie, musi zyskać pewność, że w przypadku problemów ze spłatą odzyska przynajmniej część zaangażowanych środków. Analogicznie więc jak czynią to banki, dokładnie sprawdza kondycję finansową firmy wnioskującej o wykup faktur. Ocena wypłacalności  z reguły przeprowadzona w oparciu o takie dokumenty, jak aktualne zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami i podatkami, rachunek wyników, cash flow wraz z deklaracją podatkową CIT lub PIT, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami itp. Większość faktorów weryfikuje także różne bazy danych (BIK, BIG, KRD), tak więc firmy z wpisami w BIG oraz z zaległościami w ZUS lub US mają raczej nikłe szanse na otrzymanie finansowania. Reasumując, jeśli wiarygodność finansowa przedsiębiorcy jest kiepska bądź też występuje on o relatywnie duże środki w stosunku do wielkości sprzedaży, firma faktoringowa z reguły nie zgadza się na finansowanie bądź przyznaje znacznie niższy limit (lub też domaga się różnych zabezpieczeń).

Limit faktoringowy jest to maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może otrzymać od faktora w ramach finansowania faktur.

Tymczasem w faktoringu jawnym faktor sprawdza przede wszystkim zdolność faktoringową kontrahentów przedsiębiorcy. Proces weryfikacji obejmuje sytuację finansową odbiorcy faktury oraz zasadność dokumentu. Dzięki temu firma faktoringowa ma pewność, że wierzytelność jest bezsporna, nie została przedawniona, obciążona prawami osób trzecich ani zajęta przez organ egzekucyjny. Z kolei ocena wypłacalności kontrahentów pozwala określić poziom ryzyka związanego z udzieleniem finansowania.

Ciekawostka. W faktoringu jawnym nawet start-upy oraz firmy o niskich obrotach mogą liczyć na wysokie limity faktoringowe, jeżeli tylko posiadają stabilnych i rzetelnych partnerów handlowych.

Faktoring cichy - opłaty

Faktoring tajny cechuje się wyższymi opłatami niż faktoring jawny. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim wysokie ryzyko podejmowane przez firmę faktoringową. Brak cesji, niemożność potwierdzenia należności ze strony kontrahenta, niewiedza co do stanu jego finansów - wszystko to stawia faktora w mniej komfortowym położeniu, to zaś znajduje odzwierciedlenie w znacznie wyższych prowizjach.

Kto i w jakich przypadkach najczęściej korzysta z faktoringu cichego?

Najczęstszym powodem, dla którego firmy wybierają tę formę faktoringu, jest brak zgody na cesję wierzytelności. W niektórych branżach jest to często spotykana praktyka, przykładowo - przetargi budowlane rozpisane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządowe zwykle zawierają zakaz cesji wierzytelności lub zapis, że cesja jest możliwa za wiedzą i zgodą zamawiającego. Podobne klauzule często narzucają przewoźnikom duże sieci handlowe oraz firmy spedycyjne, narażając małe firmy na zatory płatnicze.

Wady i zalety faktoringu cichego

Firmy, które decydują się na tę formę finansowania, powinny dobrze rozważyć wszystkie "za" i "przeciw". Faktoring cichy - oprócz kilku ewidentnych zalet - ma również sporo minusów. Do największych z nich należą:

 1. Niższa zaliczka i wyższe koszty - jak już wspominaliśmy, firma faktoringowa często wypłaca klientowi mniejszą kwotę zaliczki i jednocześnie pobiera znacznie wyższe prowizje. Może więc okazać się, że uzyskane w ten sposób wsparcie będzie w sumie niewielkie i nie pokryje potrzeb przedsiębiorstwa.
 2. Częstsza odmowa - jako że faktor weryfikuje kondycję finansową przedsiębiorcy (a nie kontrahenta), firmy w niekorzystnej sytuacji finansowej mogą mieć problemy z uzyskaniem finansowania. Także przedsiębiorstwa ze wpisami w BIG czy zaległościami względem ZUS i US nie mają dużych szans na cichy faktoring. Warto jednak dodać, że zakres analizy zdolności kredytowej może się różnić w zależności od firmy faktoringowej. Niektórzy faktorzy (aczkolwiek naprawdę nieliczni) udostępniają środki bez sprawdzania historii kredytowej lub przymykając oko na niekorzystne wpisy. Zawsze jednak w takim przypadku dążą do ograniczenia ryzyka poprzez ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń.
 3.  Brak wsparcia w monitorowaniu płatności i windykacji długu - w faktoringu cichym dłużnikiem faktoringowym nie jest kontrahent, a przedsiębiorca korzystający z finansowania. To on odpowiada za terminowy zwrot zaliczki i to on będzie windykowany, gdy należność nie wpłynie na czas na konto faktora. Ponadto sam będzie musiał dochodzić należności od dłużnika, ponosząc przy tym dodatkowe koszty.

Niemniej faktoring cichy ma również kilka zalet. Za jego wyborem przemawiają następujące argumenty:

 1. Faktoring cichy jest łatwiej uzyskać niż kredyt czy pożyczkę.
 2. Przedsiębiorca korzystający z faktoringu tajnego może zaoferować swoim klientom wydłużone terminy płatności.
 3. Jeśli firma prowadzi sprzedaż zagraniczną, to potwierdzanie zobowiązania i zawiadomienie o cesji może być dla jej klientów problematyczne organizacyjnie, językowo lub prawnie.
 4. Przedsiębiorcy zależy na szybkim dostępie do środków - w faktoringu cichym faktor nie musi kontaktować się z płatnikiem, aby potwierdzić fakturę zgłoszoną przez faktoranta, dzięki czemu zaliczka jest wypłacana nawet w ciągu kilku minut od zgłoszenia faktury.
 5. Przedsiębiorca nie chce ryzykować pogorszenia relacji biznesowych ze klientami. Korzystanie z usług firmy faktoringowej bywa bowiem odbierane jako swoiste votum nieufności wobec kontrahentów i może doprowadzić do zerwania współpracy.

Gdzie skorzystać z faktoringu cichego?

Obecnie większość firm faktoringowych preferuje otwarte formy finansowania i proponuje wyłącznie faktoring jawny. Faktoring cichy jest oferowany przez garstkę faktorów, niemniej ich propozycje różnią się w pewnych aspektach. Mamy nadzieję, że nasz ranking ułatwi Ci ocenę poszczególnych ofert.

Ranking faktoringu cichego

1.

INDOS S.A.

Limit faktoringowy
do 5 mln zł
Wysokość zaliczki
do 75% kwoty faktury
Waluta
PLN, EUR, USD
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • brak opłat za niewykorzystany limit
 • brak określonych limitów dotyczących liczby i wartości faktur oraz liczby płatników
 • możliwość negocjacji takich warunków umowy jak wysokość prowizji, opłata przygotowawcza, limit finansowania, liczba dni karencji i regresu
Faktor gwarantuje podwyższenie limitu o 20% po trzykrotnym wykorzystaniu jego pełnej wysokości
 • Szczegóły oferty

Informacje ogólne

Parametry

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym również firmy działające krócej niż rok
  • faktor akceptuje wszystkie branże, niezależnie od wielkości obrotów, również z zadłużeniem w ZUS i US
 • Dodatkowe warunki

  wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego oraz ustanowienie zabezpieczenia majątkowego (np. zastawu na środkach trwałych)

Parametry

 • Limit faktoringowy

  minimum 30 tys., maksymalnie 5 mln zł

 • Wysokość zaliczki

  do 75% kwoty faktury

 • Minimalna wartość faktury

  brak limitów dotyczących wartości faktury

 • Koszt faktoringu
  • wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i wynosi od 0,076% dziennie wartości brutto faktury
  • prowizja przygotowawcza od 0% do 3% przyznanego limitu finansowania
  • odsetki faktoringowe rozliczane są proporcjonalnie za ilość dni finansowania (od dnia obciążenia rachunku bankowego INDOS SA do dnia uzyskania środków od płatnika)
 • Waluty

  PLN, EUR, USD

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  do 90 dni

 • Decyzja faktoringowa

  w ciągu kilku godzin po wysłaniu wniosku

 • Deklarowany czas wypłaty środków
  • standardowo - w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Indos faktury
  • na życzenie klienta - w ciągu 1 godziny za pośrednictwem przelewu Sorbnet
 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • brak opłat za niewykorzystany limit
  • brak określonych limitów dotyczących liczby i wartości faktur oraz liczby płatników
  • możliwość negocjacji takich warunków umowy jak wysokość prowizji, opłata przygotowawcza, limit finansowania, liczba dni karencji i regresu
Limit faktoringowy
do 250 tys.zł
Wysokość zaliczki
do 90% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Dodatkowe korzyści
NIE
Finansowanie faktur przed uruchomieniem cesji wierzytelności.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Złóż wniosek

Informacje ogólne

Parametry

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać
  • mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, już od pierwszego dnia działalności
  • dedykowana oferta dla branży transportowej oraz budowlanej
 • Dodatkowe warunki

  zgłaszana faktura musi być minimum 7 dni przed upływem terminu płatności

Parametry

 • Limit faktoringowy
  • 5 tys. zł - 250 tys. zł
  • dla nowych klientów - od 40 tys. zł do 120 tys. zł
 • Wysokość zaliczki

  do 90% wartości faktury

 • Minimalna wartość faktury

  200 zł

 • Koszt faktoringu

  uzależniony od kwoty, która znajduje się na fakturze, okresu finansowania oraz oceny firmy. Każda zgłaszana faktura wyceniana jest indywidualnie

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 8 do 120 dni

 • Decyzja faktoringowa

  decyzja o udzieleniu faktoringu wydawana jest w przeciągu 1-2 dni od wypełnienia formularza online

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  nawet w 5 minut po dodaniu faktury

Zalety

 • różne formy faktoringu
 • błyskawiczna wypłata środków
 • bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia
 • możliwość sfinansowania części faktury

Wady

 • dość niskie limity faktoringowe
 • brak oferty dla start-upów
 • Warunki finansowania
  4.5/ 5
 • Dodatkowe korzyści i udogodnienia
  4/ 5
 • Czas rozpatrywania wniosków
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Złóż wniosek
Limit faktoringowy
do 15 mln zł
Wysokość zaliczki
do 90% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • finansowanie części obrotu (np. wybranych faktur lub  części wystawionej faktury), pojedynczych transakcji, a nawet całych kontraktów
 • finansowanie do kwoty 100 tys. zł w przypadku pojedynczej faktury
W zależności od potrzeb klient może przeznaczyć cały limit globalny na jednego kontrahenta.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4
Złóż wniosek

Informacje ogólne

Parametry

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać
  • mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
  • dedykowana oferta dla branży transportowej oraz budowlanej
 • Dodatkowe warunki

  zgłaszana faktura musi być minimum 7 dni przed upływem terminu płatności

Parametry

 • Limit faktoringowy

  od 100 tys. z do 15 mln zł

 • Wysokość zaliczki

  do 90% wartości faktury

 • Minimalna wartość faktury

  500 zł lub 150 euro brutto

 • Koszt faktoringu

  uzależniony od kwoty, która znajduje się na fakturze, okresu finansowania oraz oceny firmy. Każda zgłaszana faktura wyceniana jest indywidualnie

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 8 do 60 dni

 • Decyzja faktoringowa

  1-2 dni od wypełnienia formularza online

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia faktury

 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • finansowanie części obrotu (np. wybranych faktur lub  części wystawionej faktury), pojedynczych transakcji, a nawet całych kontraktów
  • finansowanie do kwoty 100 tys. zł w przypadku pojedynczej faktury

Zalety

 • wysokie limity faktoringowe
 • różne formy faktoringu
 • szybka wypłata środków

Wady

 • brak możliwości wydłużenie terminu spłaty
 • Warunki finansowania
  4/ 5
 • Dodatkowe korzyści / udogodnienia
  3.5/ 5
 • Czas rozpatrywania wniosku
  4.5/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Złóż wniosek

Oceń artykuł
5
(1 ocena)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy