Regulamin świadczenia usług serwisu moneteo.com


§1 Warunki ogólne

Internetowy serwis https://moneteo.com („Serwis”) prowadzony jest przez firmę Blue Coin z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6/10d, 40-013 Katowice, NIP 6431754497 („Usługodawca”).

Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu w celu i w zakresie w nim wskazanych („Usługobiorca”).

§2 Usługi

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują:

  • publikowanie przez Usługodawcę w Serwisie ogólnodostępnych materiałów informacyjnych i marketingowych dotyczących produktów i usług finansowych oraz branży finansowej;
  • usługę newsletter;
  • udostępnienie Usługobiorcom do korzystania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie modułu umożliwiającego zamieszczanie komentarzy do publikowanych w Serwisie materiałów.

Usługodawca nie pośredniczy w zawarciu umowy pomiędzy Usługobiorcą i podmiotami trzecimi, których produkty i usługi prezentowane są Usługobiorcy w ramach świadczenia Usług.

Informacje o produktach i usługach finansowych prezentowane w Serwisie pochodzą od podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą. Informacje o produktach i usługach finansowych prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących w tym w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.

§3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

Usługobiorca może korzystać z Serwisu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Do zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi przez Usługodawcę dochodzi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.

§4 Warunki techniczne korzystania z serwisu

Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie.

§5 Autorskie prawa majątkowe

Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na korzystanie z wszelkich treści opublikowanych przez siebie w Serwisie w tym w szczególności do publikowanych w Serwisie komentarzy. Licencja udzielana Usługodawcy nie jest ograniczona terytorialnie i udzielana jest na czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:

  • zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego i cyfrowego;
  • rozpowszechnianie wszelkimi sposobami, w tym w sieciach teleinformatycznych, a w tym w sieci Internet.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy i zasady korzystania z plików cookies określa polityka prywatności dostępna pod adresem https://moneteo.com/polityka-prywatnosci.

§7 Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Informacje publikowane na łamach serwisu w żadnym wypadku nie są rekomendacjami finansowymi, jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Usługodawcę.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Usługobiorców o ich wprowadzaniu lub zakresie.

§8 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania serwisu należy zgłaszać na adres Usługodawcy – [email protected].

Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji, wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy.

Rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź następuje w ciągu 14 dni od momentu poprawnego zgłoszenia reklamacji przez Usługobiorcę.

§9 Przepisy końcowe

Regulamin wchodzi w życie od dnia 31.07.2023 r.

Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.

Regulamin publikowany jest każdorazowo na stronie http://moneteo.com/regulamin.