Wróć

Nie tylko złoty, czyli w jakiej walucie warto trzymać swoje oszczędności w 2024 roku?

Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

87 publikacji 504 komentarze

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.


26 komentarzy
Nie tylko złoty, czyli w jakiej walucie warto trzymać swoje oszczędności w 2024 roku?
Spis treści
Pokaż więcej

W tekście przyglądamy się nastawieniu Polaków do złotego, analizujemy zachowanie jego kursu, a także zastanawiamy się, w których walutach obcych dobrze jest ulokować swój kapitał. Podpowiadamy również, gdzie warto kupować waluty i za pomocą jakich produktów można w nich oszczędzać pieniądze.

Polacy odwracają się od złotego? Oszczędzanie w obcej walucie coraz popularniejsze

Jeszcze w marcu 2020 roku, czyli tuż po wybuchu pandemii koronawirusa, łączna wartość środków w walutach, jakie przechowywaliśmy w bankach, wynosiła 90,7 mld zł. Dokładnie dwa lata później, tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, sięgnęła 127 mld zł, a w kwietniu 2023 roku dobiła do 147 mld zł. Oznacza to, że w ciągu nieco ponad 3 lat wartość naszych oszczędności walutowych wzrosła aż o 60%.

Trend wzrostowy jest wyraźny, ale trzeba pamiętać, że wspomniane wielkości kształtowane są nie tylko przez ilość euro, dolarów i innych walut na naszych rachunkach, ale również ich kursy względem polskiego złotego. Inaczej mówiąc, wzrosty oszczędności w obcych walutach mogą wynikać z ich zwiększonych zakupów i/lub umocnienia się kursów poszczególnych walut wobec złotego. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z obydwoma czynnikami, przy czym w zależności od okresu oddziaływały one z różną siłą.

Od kilku miesięcy udział oszczędności walutowych Polaków w ich oszczędnościach na rachunkach ogółem nieznacznie spada i obecnie plasuje się nieco poniżej poziomu 13%, Trzeba jednak podkreślić, że od ponad dekady, z krótkimi przerwami, obserwujemy wzrost tego wskaźnika – jego historyczny dołek przypada na styczeń 2012 roku i wynosi niespełna 7%.

Niejednoznaczny stosunek Polaków do euro

Jak wynika z cyklicznego badania Eurobarometr, w parze z rosnącymi oszczędnościami walutowymi idzie wzrost poparcia dla wprowadzenia w naszym kraju euro. Ostatni sondaż z czerwca 2022 roku pokazuje, że opowiada się za tym już 60% Polaków (o 4 p.p. więcej niż rok wcześniej i aż 12 p.p. więcej niż 2 lata temu), podczas gdy przy polskiej walucie chciałoby pozostać jedynie 37% (to spadek o 3 p.p. w stosunku do poprzedniego roku). Ta rosnąca aprobata dla euro prawdopodobnie stanowi efekt m.in. poważnych światowych turbulencji, takich jak wybuch pandemii czy agresja Rosji na Ukrainę, które przyczyniły się do wyraźnego osłabienia złotego i innych walut naszego regionu.

Trzeba jednak wspomnieć, że wiele polskich sondaży nie potwierdza tak entuzjastycznego nastawienia Polaków do waluty europejskiej. Na przykład, według majowego badania pracowni Estymator wyraźna większość badanych negatywnie odnosi się do wprowadzenia jej w Polsce; sprzeciw dla tego pomysłu wyraziło 51,9% ankietowanych, natomiast poparcie zadeklarowało 40%. W przypadku badania instytutu Pollster z czerwca 2022 roku, które zostało wykonane na zlecenie „Super Expressu”, wyniki przemawiają jeszcze bardziej na niekorzyść euro; chciałoby go zaledwie 35% ankietowanych, natomiast aż 65% wolałoby nadal korzystać z polskiego złotego.

Warto dodać, że wszystkie wspomniane badania zostały przeprowadzone w podobnym czasie i bazowały na niemal identycznej liczbie ankietowanych (ok. 1000). Ponieważ rozbieżności w wynikach są ogromne, trudno jest ocenić rzeczywisty stosunek Polaków do kwestii wprowadzenia euro. Jaki by on jednak nie był, w najbliższym czasie waluta europejska nie zastąpi u nas złotego. To niemożliwe ze względu na brak poparcia władzy dla tego pomysłu, jak również fakt, że Polska obecnie nie spełnia już ekonomicznych kryteriów wejścia do strefy euro.

Czy warto oszczędzać w obcej walucie? Tak, z kilku powodów

Do tematu oszczędzania w walutach obcych warto podejść szerzej, odkładając na bok stosunek Polaków do złotego i euro oraz znaczenie bieżących wydarzeń. Jest tak choćby dlatego, że o tym, czy polski złoty będzie się umacniał, czy też osłabiał, decyduje wiele czynników. Należą do nich m.in. wskaźnik inflacji, poziom stóp procentowych (ważne jest, jak kształtują się w Polsce, ale też w innych gospodarkach), tempo wzrostu gospodarczego, bilans handlowy, poziom zadłużenia, czy też ogólnoświatowa kondycja gospodarcza i sytuacja geopolityczna. W krótszym terminie znaczenie mają jeszcze działania spekulantów, interwencje banku centralnego, a nawet wypowiedzi jego prezesa czy szefa rządu.

Wszystkie wspomniane elementy w mniejszym lub większym stopniu wpływają na migracje kapitału, a co za tym idzie, na cenę złotego wyrażoną w różnych walutach. Jednak zamiast je dokładnie omawiać, skupmy się na powodach, dla których warto rozważyć posiadanie oszczędności walutowych.

Od razu wyjaśnijmy, że dla przeciętnego Polaka motywacją do posiadania oszczędności w walutach powinna być chęć ograniczenia szeroko rozumianego ryzyka, nie zaś zarabiania na zmianach ich kursów (to już spekulacja i domena traderów). Inaczej mówiąc, tak jak dywersyfikujemy portfele inwestycyjne, opierając je na kilku aktywach, tak i środki pieniężne dobrze jest trzymać nie tylko w polskim złotym. Dlaczego?

Zabezpieczenie na wypadek wysokiej inflacji

Jeśli w danym kraju panuje spora inflacja, a jednocześnie obowiązują relatywnie wysokie stopy procentowe, to taki stan rzeczy sam w sobie nie musi osłabiać krajowej waluty. Gdy jednak wzrost cen przekroczy bezpieczny poziom, to inwestorzy zaczną obawiać się jego nasilenia i obniżenia siły nabywczej pieniądza. W efekcie będą wyprzedawać problematyczną walutę, przyczyniając się do spadku jej wartości względem innych walut. Dobrym przykładem jest tutaj Turcja, w której w 2020 r. inflacja roczna wynosiła niespełna 12%, a 2 lata później sięgała aż ok. 85% w skali roku. W tym samym czasie lira turecka (TRY) silnie osłabiła się względem innych walut – wystarczy wspomnieć, że w tym okresie dolar podrożał z ok. 6 do ponad 18 lir.

W Polsce obecnie inflacja wciąż jest wysoka (w maju 2023 roku wynosiła 13,0% r/r), ale trzeba podkreślić, że po pierwsze znajduje się w trendzie spadkowym, a po drugie wysoka jest ona również w wielu innych krajach. Z drugiej strony, choć nadal daleko nam do wzrostu cen, który całkowicie wymyka się spod kontroli, to jednak pamięć o tym negatywnym zjawisku jest u części Polaków wciąż żywa.

Niektórzy dobrze pamiętają czasy tuż po transformacji gospodarczej z przełomu lat 80’ i 90’ ubiegłego wieku, kiedy w kraju panowała kilkusetprocentowa inflacja. W praktyce oznaczało to, że polski złoty tracił na wartości właściwie z dnia na dzień – jednego dnia bochenek chleba kosztował, powiedzmy, 20 tys. zł (takie były wówczas ceny), a po miesiącu jego cena rosła do 30 tys. zł (przy w zasadzie niezmienionych wynagrodzeniach). Naturalną reakcją była więc chęć jak najszybszego pozbycia się zwitka banknotów trzymanych w portfelu i ich wymiany na namacalne produkty.

Średnioroczny poziom inflacji w Polsce w latach 1991-2022

Jak widać, przez długie lata inflacja w Polsce nie stanowiła problemu i utrzymywała się na akceptowalnym poziomie. W 2022 roku nastąpił jednak jej silny wystrzał, przy czym subtelny trend wzrostowy dostrzegalny był już we wcześniejszych latach.

Inne zagrożenia dla oszczędności w złotych

Część Polaków obawia się też innych zagrożeń, które mogłyby skutkować silnym spadkiem wartości polskiego złotego. To m.in. potencjalny wybuch globalnego kryzysu finansowego, który wiązałby się z ucieczką kapitału z rynków wschodzących (nasz kraj wciąż jest za taki uważany), czy też wyraźne pogorszenie się sytuacji geopolitycznej Polski. Są też i tacy, którzy mają ograniczone zaufanie do rządu oraz instytucji finansowych, i wolą przechowywać oszczędności w gotówce w walutach stabilnych i bardziej przewidywalnych (w ich opinii) krajów.

Polski złoty – waluta lokalna o sporej zmienności

Ważnym powodem, dla którego warto zainteresować się oszczędzaniem w walutach obcych, jest spora zmienność polskiego złotego. Bierze się ona stąd, że podobnie jak forint węgierski, korona czeska czy setki innych walut ma on status waluty lokalnej i jest wykorzystywany na terytorium niemal wyłącznie jednego kraju. Dla porównania, dolary amerykańskie czy euro są przechowywane przez dziesiątki banków centralnych i wykorzystywane w rozliczeniach na całym świecie. Ich ilość w obiegu jest ogromna, dlatego siłą rzeczy nie są one tak podatne na duże wahania wartości, jak polski złoty czy inne waluty małych gospodarek.

Brak stabilności w niespokojnych czasach

Aby znaleźć przykład niestabilności polskiej waluty, nie trzeba daleko sięgać pamięcią. W okresie od początku lutego do połowy marca 2022 roku, czyli w czasie ogromnego niepokoju związanego z wybuchem wojny na Ukrainie, główne waluty, czyli m.in. USD, EUR i CHF, zyskały względem złotego ponad 10%. Podobne ich wzrosty miały miejsce od lutego do marca 2020 roku, a więc podczas paniki na rynkach finansowych spowodowanej wybuchem pandemii. W takich sytuacjach deprecjacja mniej ważnych walut, takich jak złoty, jest czymś naturalnym. Wówczas inwestorzy uciekają przede wszystkim do dolara i innych walut typu safe haven (będzie o nich jeszcze mowa), przyczyniając się tym samym do wzrostu ich wartości.

Ucieczka kapitału z Polski jeszcze większe rozmiary przybrała w okresie od połowy 2008 do początku 2009 roku, czyli tuż po pęknięciu bańki na amerykańskim rynku nieruchomości i wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Wtedy polski złoty stracił do dolara ponad 70%, natomiast jego straty wobec franka szwajcarskiego sięgnęły 60%.

Jak w ostatnich latach zachowywał się kurs złotego względem dolara, euro i innych walut?

Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatni rok (okres od 23 czerwca 2022 do 22 czerwca 2023 roku), to okaże się, że złoty umocnił się w stosunku do euro i funta brytyjskiego po 6%, a względem dolara amerykańskiego i franka odpowiednio o 10 i niespełna 3%. Natomiast w ostatnich 5 latach wyniki złotego były już gorsze – do każdej z czterech głównych walut tj. USD, EUR, CHF i GBP nieco stracił.

W zależności od okresu złoty może się umacniać lub osłabiać, więc aby uchwycić jego względnie wysoką zmienność, lepiej jest posłużyć się prostą miarą statystyczną i sprawdzić, jakie były różnice pomiędzy jego najwyższymi i najniższymi kursami w poszczególnych okresach. Poniżej przedstawiliśmy ich rozpiętość w ostatnich 5 latach (czerwiec 2018-czerwiec 2023) i w ostatnim roku (czerwiec 2022-czerwiec 2023).

Jak widzisz, w 5-letnim okresie różnica pomiędzy minimum a maksimum kursu złotego w dwóch przypadkach (w parach PLN z USD i CHF) sięgnęła co najmniej aż 30%. W samym ostatnim roku również dominowały spore rozpiętości, sięgające od 10 do 23%.

Zmiany wartości wybranych walut świata względem polskiego złotego
Waluta Zmiana wartości w ostatnich 5 latach Różnica % pomiędzy najniższym a najwyższym kursem w ostatnich 5 latach Zmiana wartości w ostatnim roku Różnica % pomiędzy najniższym a najwyższym kursem w ostatnim roku
Dolar amerykański +8% 36% -10% 23%
Euro +2% 16% -6% 10%
Funt brytyjski +5% 29% -6% 11%
Frank szwajcarski +17% 36% -3% 12%
Obliczenia na podstawie danych z rynku walutowego forex, według stanu na 22 czerwca 2023 roku.

W jakiej walucie oszczędzać? Rozważ waluty rezerwowe i bezpieczne przystanie

Powyższe czynniki powodują, że wiele osób preferuje oszczędzanie w walutach obcych (i to najlepiej trzymanych gdzieś w prywatnym sejfie lub zagranicznym banku) zamiast w złotych. Dla dużej części z nich pierwszym wyborem jest amerykański dolar, który wciąż jest uznawany za najbardziej stabilną i bezpieczną walutę.

Waluty o dużym zaufaniu i niskiej zmienności

Dolar amerykański należy do niewielkiej grupy walut rezerwowych, które poza pełnieniem funkcji stricte transakcyjnej, podobnie jak złoto, stanowią również część stałych rezerw banków centralnych z całego świata. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego (stan na IV kw. 2022 roku), udział dolara w globalnych rezerwach wynosi aż 58,3%, podczas gdy drugiego pod tym względem euro zaledwie 20,5%. Kolejne miejsca zajmują: jen japoński, funt brytyjski, chiński juan i australijski dolar, przy czym łącznie przypada na te waluty raptem kilkanaście procent światowych rezerw.

Banki centralne, firmy i osoby prywatne z całego świata chętnie przechowują środki zwłaszcza w dolarach i euro, bo mają duże zaufanie do ich emitentów i gospodarek. Odpowiada za to również fakt, że waluty te występują w ogromnych ilościach i podlegają relatywnie małym wahaniom wartości. Jak małym? W ostatnich 5 latach różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi kursami w przypadku par walutowych, takich jak EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF czy USD/CHF sięgała od kilkunastu do ponad 20%. Te wyniki byłyby znacznie niższe, gdyby nie zawirowania spowodowane wybuchem wojny na Ukrainie, a także gwałtownie rosnąca w Europie inflacja i stosowanie różnych podejść w zakresie jej zwalczania (mowa o tempie i skali podwyżek stóp procentowych w różnych krajach). Przypomnijmy jednak, że u polskiego złotego te rozpiętości i tak były średnio blisko dwukrotnie większe.

Bezpieczne przystanie

Dolar amerykański, obok m.in. franka szwajcarskiego, zalicza się również do walut typu safe haven (tzw. bezpiecznych przystani), które co do zasady zyskują na wartości w czasie kryzysów gospodarczych i niepokojów na rynkach finansowych. Z drugiej strony, jeśli gospodarki się rozwijają i na rynkach panuje optymizm, to kapitał ucieka od tych walut i dochodzi do spadków ich kursów.

Zastanawiasz się, gdzie trzymać oszczędności w walutach?

Ranking kont walutowych - luty 2024

Waluta
EUR, USD, CHF, GBP + 16 innych
Waluta EUR, USD, CHF, GBP + 16 innych

EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY

Konto
0 zł
Karta
0 zł
Bankomaty za granicą
0 zł / 9 zł
Bankomaty za granicą 0 zł / 9 zł

0 zł za pierwszą wypłatę w danym miesiącu, 9 zł za każdą kolejną

Rachunek obsługiwany jest przez Kantor Alior Banku, a nie sam Alior Bank.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  5
Przejdź na stronę banku

Informacje ogólne

 • Waluta

  EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY

 • Średni spread w % dla 4 głównych walut

  0,66 - 0,67%

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Czy konto osobiste jest wymagane?

  NIE

Konto

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Mastercard Debit wielowalutowa do rachunku w EUR, USD, CHF, GBP, SEK, NOK, JPY, DKK, CZK, CAD, HUF, AUD, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY

 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  0 zł za pierwszą wypłatę w danym miesiącu, 9 zł za każdą kolejną (wypłaty możliwe tylko w PLN)

 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł za pierwszą wypłatę w danym miesiącu, 9 zł za każdą kolejną

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  0 zł

Przelewy

 • Przelew krajowy w walucie przez Internet
  • 0 zł, jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika, 30 zł w innym przypadku (opcja SHA i BEN)
  • 100 zł (opcja OUR)

  Licznik sumuje środki kupione przez klienta w Kantorze Walutowym np. kupno 100 euro skutkuje naliczeniem 100 jednostek. Opcja OUR niedostępna przy przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Koszt przelewu walutowego przychodzącego
  • 0 zł
  • 80 zł za przelew przychodzący z tytułu emerytury / renty zagranicznej
 • Koszt przelewu (europejskiego) SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT
  • 0 zł, jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika, 30 zł w innym przypadku (opcja SHA i BEN)
  • 100 zł (opcja OUR)

  Licznik sumuje środki kupione przez klienta w Kantorze Walutowym np. kupno 100 euro skutkuje naliczeniem 100 jednostek. Opcja OUR niedostępna przy przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Inne

 • Płatności mobilne
  i SwatchPAY!
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • niski spread
 • duża liczba dostępnych walut
 • różne możliwości wymiany walut
 • bez konieczności posiadania rachunku w Alior Banku

Wady

 • wyższe spready w weekendy
 • Dostępne waluty i spread
  5/ 5
 • Atrakcyjność opłat
  5/ 5
 • Możliwości i korzyści
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Aldona Derdziak
Przejdź na stronę banku
Waluta
EUR, USD, GBP, CHF + 6 innych
Waluta EUR, USD, GBP, CHF + 6 innych

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, NOK, SEK, CZK, DKK, HUF

Konto
0 zł
Karta
30 zł lub 0 zł / 7 zł
Miesięczna opłata za kartę 30 zł lub 0 zł / 7 zł

 • 30 zł / rok – karta walutowa w EUR/USD/GBP (opłaty nie można uniknąć, jest ona pobierana z dołu, po pełnym roku)
 • od 0 do 7 zł – karta debetowa do konta w PLN z usługą wielowalutową (warunek uniknięcia opłaty zależy od posiadanego konta osobistego)
Bankomaty za granicą
0 zł
Bankomaty za granicą 0 zł

 • 0 zł (+3% za przewalutowanie w przypadku wypłat w walucie innej niż waluta rozliczeniowa rachunku) - karta walutowa w EUR/USD/GBP
 • 0 zł (+ 3,5% wartości transakcji za przewalutowanie) - karta wielowalutowa
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4
Przejdź na stronę banku

Informacje ogólne

 • Waluta

  EUR, USD, GBP, CHF, JPY, NOK, SEK, CZK, DKK, HUF

 • Średni spread w % dla 4 głównych walut
  • Kursy standardowe
   • 6,0% - EUR / USD / GBP
   • 3,0% - CHF
  • Kursy w ramach mKantoru (mogą być różne dla każdego klienta)
   • EUR - 0,64%
   • USD - 0,68%
   • GBP - 0,55%
   • CHF - 0,62%
 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Czy konto osobiste jest wymagane?

  NIE (otwarcie konta osobistego, np. eKonta osobistego, jest wymagane jedynie do otrzymania karty wielowalutowej)

Konto

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • VISA Classic (tylko do rachunku w EUR, GBP i USD)
  • Karta debetowa Visa/Mastercard do konta w PLN z usługą wielowalutową
 • Opłata za wydanie karty
  • 30 zł – karta walutowa w EUR/USD/GBP
  • 0 zł – karta debetowa do konta w PLN z usługą wielowalutową
 • Miesięczna opłata za kartę
  • 30 zł / rok – karta walutowa w EUR/USD/GBP (opłata pobierana z dołu, po pełnym roku)
  • od 0 do 7 zł – karta debetowa do konta w PLN z usługą wielowalutową
 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę
  • brak możliwości dla karty walutowej w EUR/USD/GBP
  • warunki uniknięcia dla karty debetowej do konta w PLN z usługą wielowalutową zależą od posiadanego konta osobistego

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 5 zł – karta walutowa w EUR/USD/GBP
  • od 0 do 2,5 zł – karta debetowa do konta w PLN z usługą wielowalutową
 • Wypłata z bankomatów za granicą
  • 0 zł (+3% za przewalutowanie w przypadku wypłat w walucie innej niż waluta rozliczeniowa rachunku) - karta walutowa w EUR/USD/GBP
  • 0 zł (+ 3,5% wartości transakcji za przewalutowanie) - karta wielowalutowa

Przelewy

 • Przelew krajowy w walucie przez Internet
  • 0 zł za przelewy wewnętrzne
  • 0,35%, min. 25 zł, maks. 200 zł za przelewy zewnętrzne
 • Koszt przelewu walutowego przychodzącego

  0 zł

 • Koszt przelewu (europejskiego) SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,35%, min. 25 zł, maks. 200 zł

Inne

 • Płatności mobilne
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • możliwość otwarcia konta w jednej z aż 10 walut
 • usługa wielowalutowa
 • darmowe przelewy SEPA

Wady

 • wysoka, niemożliwa do uniknięcia opłata za wydanie karty
 • dość drogie krajowe przelewy walutowe zewnętrzne
 • Dostępne waluty i spread
  3.7/ 5
 • Atrakcyjność opłat
  4/ 5
 • Możliwości i korzyści
  4/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Przejdź na stronę banku
3

Rachunek Walutowy

PKO BP
Waluta
EUR, USD, GBP, CHF + 5 innych
Waluta EUR, USD, GBP, CHF + 5 innych

EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF

Konto
0 zł
Karta
od 0 zł do 10 zł
Miesięczna opłata za kartę od 0 zł do 10 zł

od 0 zł do 10 zł (w zależności od posiadanego konta osobistego)

Bankomaty za granicą
0 zł
Bankomaty za granicą 0 zł

0 zł

 • Szczegóły oferty
Przejdź na stronę banku

Informacje ogólne

 • Waluta

  EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF

 • Średni spread w % dla 4 głównych walut
  • Kursy standardowe
   • 8% - EUR / USD / GBP
   • 5,6% - CHF
  • Kursy w kantorze w iPKO
   • EUR - 0,93%
   • USD - 1,06%
   • GBP - 0,93%
   • CHF - 1,02%
 • Oprocentowanie rachunku
  • 0,1% dla rachunków w USD, DKK, NOK i SEK
  • 0% dla pozostałych rachunków
 • Czy konto osobiste jest wymagane?

  NIE (otwarcie konta osobistego, np. Konta za Zero, jest wymagane jedynie do otrzymania karty wielowalutowej)

Konto

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

  Bank wymaga minimalnej kwoty na rachunku.

Karta

 • Typy kart płatniczych

  PKO Ekspres wielowalutowa (wydawana do rachunków osobistych)

 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  od 0 zł do 10 zł (w zależności od posiadanego konta osobistego)

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  w zależności od posiadanego konta osobistego

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  od 0 zł do 10 zł (w zależności od posiadanego konta osobistego)

 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł

Przelewy

 • Przelew krajowy w walucie przez Internet

  25 zł

  0 zł do 30.11.2023 r., jeśli wykonasz min. 1 transakcję w kantorze w poprzednim lub bieżącym miesiącu

 • Koszt przelewu walutowego przychodzącego
  • 0 zł (przelew SEPA)
  • 11 zł (pozostałe przelewy)
  • 15 zł (zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe)
 • Koszt przelewu (europejskiego) SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  25 zł

  0 zł do 30.11.2023 r., jeśli wykonasz min. 1 transakcję w kantorze internetowym PKO

Inne

 • Płatności mobilne
Przejdź na stronę banku

Czy warto zamienić złotówki na dolary?

Dolar to najważniejsza na świecie waluta transakcyjna i rezerwowa, dla której aktualnie nie ma żadnej realnej alternatywy. Na rynku walutowym forex przy jego udziale jest realizowana niemal co druga transakcja. Co więcej, całkowicie zdominował on rynek długu i instrumentów pochodnych, a przy tym stanowi walutę, w której wycenia się najważniejsze towary i aktywa.

Dominującą rolę dolara amerykańskiego potwierdza fakt, że wiele państw uczyniło go swoją oficjalną walutą urzędową. I nie chodzi tu jedynie o małe terytoria zależne od Stanów Zjednoczonych, ale również o duże niepodległe kraje, takie jak Ekwador, Salwador czy Zimbabwe. Innymi słowy – obywatele tych państw posługują się dokładnie tymi samymi banknotami i monetami, które na co dzień w portfelach trzymają Amerykanie.

Z powyższych względów, a także z uwagi na wspomniany status waluty rezerwowej i bezpiecznej przystani, pewną ilość amerykańskich pieniędzy warto posiadać tak naprawdę zawsze. Pytanie zatem nie czy warto wymienić złotówki na dolary, ale kiedy jest na to dobry moment? Niestety, zależy to od wielu czynników, także tych trudnych lub wręcz niemożliwych do przewidzenia. Znaczenie ma tutaj m.in. obecna i przyszła kondycja światowej gospodarki, sytuacja geopolityczna na świecie, zachowanie tzw. indeksu dolara amerykańskiego (DXY), czy też – patrząc z perspektywy polskiego inwestora – kurs złotego względem dolara.

Znaczenie indeksu DXY

Indeks DXY (dolara amerykańskiego) może pomóc Ci określić, czy dolar jest w danym momencie tani czy drogi, jednak potrzebna jest do tego znajomość analizy fundamentalnej i technicznej. W tym miejscu wspomnijmy jedynie, że wskaźnik ten obrazuje siłę amerykańskiej waluty wobec koszyka walut, w którym znajdują się: euro (udział na poziomie 57%), jen japoński, funt brytyjski, dolar kanadyjski, korona szwedzka i frank szwajcarski. Dodajmy też, że w latach 2018-2022 rozpiętość pomiędzy jego najniższą a najwyższą wartością wyniosła 27% (w latach 2017-2021 zaledwie 15%), a w samym 2022 roku 18% (w 2021 r. niespełna 7%). To tylko pokazuje, że nawet wartość dolara może podlegać istotnym wahaniom, a jego zakup w celach stricte spekulacyjnych obarczony jest sporym ryzykiem.

Indeks DXY w latach 2018-2023
Indeks DXY w latach 2018-2023

W jakiej walucie teraz oszczędzać? Dolar, euro, frank, a może jeszcze inna?

W oczach inwestorów z rynku forex każdy dzień jest dobry na zakup lub sprzedaż jakiejś waluty – w końcu notowane są na nim tysiące par walutowych, którymi można handlować, i to przy wykorzystaniu dźwigni finansowej. Osoby mniej zaznajomione z inwestowaniem powinny jednak skupić się na najważniejszych walutach i nabywać je raz na jakiś czas, tak aby uśrednić cenę zakupu. Jeśli zaliczasz się do tej drugiej grupy, to poza dolarem amerykańskim warte rozważenia będą dla Ciebie poniższe waluty.

Sytuacja na rynku walutowym zmienia się bardzo dynamicznie, a wszelkie prognozy kursowe szybko tracą na aktualności. Zawsze sam musisz ocenić, czy dany moment jest dobry na zakup wybranej waluty, a jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić – rozłóż zakupy na kilka tygodni lub dokupuj walutę regularnie za część oszczędności.

Euro – druga najważniejsza waluta globalnej ekonomii

Pieniądz emitowany przez Europejski Bank Centralny posiada około 20-procentowy udział w światowym handlu oraz w globalnych rezerwach walutowych. I podobnie jak dolar cieszy się sporym zaufaniem zarówno samych obywateli, jak i rządów poszczególnych państw (choć i tu można się spotkać z dość częstymi zarzutami o jego „psucie”). Żeby nie być gołosłownym – oprócz 20 państw tworzących strefę euro walutę tę przyjęło z własnej woli jeszcze 6 innych krajów, takich jak Czarnogóra, Kosowo czy Andora. Kilkadziesiąt innych, w tym min. Bułgaria, zdecydowało się natomiast na sztywne powiązanie swojej waluty z kursem euro.

Warto przypomnieć, że euro ma aż 57% udział w koszyku walut wchodzących w skład indeksu dolara. Oznacza to, że nabywając walutę europejską, niejako zakładasz jednocześnie osłabienie amerykańskiej. Ponieważ trudno jest przewidzieć, czy to się rzeczywiście wydarzy, dla wielu osób rozsądne będzie przechowywanie oszczędności w obydwu walutach.

Frank szwajcarski – bezpieczna waluta bardzo stabilnej gospodarki

Na pytanie czy warto kupować franka twierdząco odpowie każdy, kto chce zabezpieczyć kapitał przed zawirowaniami gospodarczymi i niepokojem na rynkach. Jest on kolejną po dolarze bardzo mocną i bezpieczną walutą, która jeszcze nieco ponad 20 lat temu, jako ostatnia na świecie, była powiązana ze złotem. Warto przy tym dodać, że od tamtego czasu o blisko dwukrotnie umocniła się względem waluty amerykańskiej.

Korona norweska – waluta ważnego eksportera ropy i gazu

Udział koron norweskich w światowym handlu jest znikomy, jednak tamtejszy system walutowy uważany jest za jeden z najstabilniejszych i najbardziej płynnych na świecie. Duża w tym zasługa ogromnych przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego, dzięki którym norweski rząd nie ma najmniejszych problemów z obsługą swojego zadłużenia, a lokalne banki wręcz narzekają na nadmiar gotówki.

Z drugiej strony, kurs waluty Norwegii jest powiązany z sytuacją na rynkach wspomnianych surowców, a ta od czasu wybuchu pandemii koronawirusa zmienia się niezwykle dynamicznie. Z tego względu zalicza się ona do grupy walut surowcowych i nie powinna być traktowana jako bezpieczna przystań.

Inne waluty warte uwagi

Eksperci związani z rynkiem walutowym za dość stabilne uważają również takie waluty, jak funt brytyjski, jen japoński czy dolary: australijski, kanadyjski, singapurski czy hongkoński. Trzeba jednak podkreślić, że mają one swoją specyfikę i zależności, które niełatwo zrozumieć, nie posiadając pewnego doświadczenia inwestycyjnego.

Wystarczy wspomnieć, że np. dolar australijski i dolar kanadyjski są mocno powiązane z rynkiem surowcowym, a kurs funta przez długi czas determinowała kwestia brexitu. Dolary Hongkongu i Singapuru to z kolei waluty gospodarek opartych w dużej mierze na handlu zagranicznym, które dodatkowo mają wyjątkowo niską zmienność względem dolara amerykańskiego. Natomiast japoński jen stracił swoją siłą ze względu m.in. na utrzymywanie bardzo niskich stóp procentowych (które nadal obowiązują w Japonii) i ekstremalnie duży dodruk, jaki miał miejsce po wybuchu pandemii koronawirusa.

Warto dodać, że od pewnego czasu sporą popularnością cieszą się również kryptowaluty, zwłaszcza bitcoin, który jest najstarszą i najważniejszą spośród nich. Niektórzy traktują waluty cyfrowe jako sposób na długoterminowe przechowywanie oszczędności, jednak w rzeczywistości wciąż powinny być one postrzegane jako instrumenty finansowe o spekulacyjnym charakterze. Powodem tego jest choćby fakt, że podlegają ogromnym wahaniom cen, często jeszcze większym niż akcje małych spółek.

Jak oszczędzać w obcej walucie?

Wybór odpowiedniej waluty to nie jedyny dylemat stojący przed osobą, która chce oszczędzać w obcych walutach. Jeśli już zdecydujesz się na konkretny pieniądz, np. dolary, prawdopodobnie staniesz przed dylematem, jak przewalutować oszczędności. Problem nie występuje, gdy uzyskujesz dochody w amerykańskiej walucie (bo np. pracujesz dla firmy z USA). Najczęściej trzeba jednak nabyć te pieniądze, np. dokonując wymiany z polskich złotych.

Kantor internetowy – atrakcyjny sposób wymiany walut

Wybierając nieodpowiednie miejsce do zakupu waluty, możesz łatwo stracić kilka (a nawet więcej) procent wymienianej kwoty. W naszej opinii najlepszą opcją jest wybór jednego z kantorów online (zobacz aktualny ranking kantorów internetowych), które stosują bardzo wąskie spready i zwykle nie pobierają dodatkowych prowizji. Poza aspektami stricte finansowymi, przekonują one również wygodą korzystania, szybkością realizacji transakcji, a także szeroką ofertą dostępnych walut – w niektórych jest ich ponad dwadzieścia.

Godne polecenia są też aplikacje walutowe np. Revolut, dzięki którym możesz szybko i po atrakcyjnym kursie kupić lub sprzedać dolary, euro i dziesiątki innych walut. Pod względem opłacalności zawierania transakcji często wypadają podobnie do najlepszych e-kantorów.

Liczba walut
9
Liczba walut 9

9 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, DKK, SEK, CZK

Średni spread
0,46%
Średni spread 0,46%

Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W lutym 2024 roku w Walutomacie średni spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosił 0,46%. Podana wartość uwzględnia już 0,2% standardowej prowizji za zawarcie transakcji, która w praktyce jest głównym kosztem wymiany walut na giełdzie.

Opłata za konto
0 zł
Ocena funkcjonalności
(5)
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.8
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Dostępne waluty

  9 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, DKK, SEK, CZK

 • Typ kantoru

  społecznościowa giełda wymiany walut

 • Średni spread dla 4 głównych walut

  0,46%

 • Średni weekendowy spread dla 4 głównych walut

  ok. 0,5-0,6%

 • Prowizja za transakcję

  0,2% - standardowo

  możesz liczyć na niższą prowizję, gdy łączna kwota przeprowadzonych transakcji przekroczy określoną kwotę:

  • 0,15% powyżej 200 000 zł
  • 0,10% powyżej 1 000 000 zł
  • 0,08% powyżej 3 000 000 zł
  • 0,06% powyżej 10 000 000 zł
 • Opłata za konto w kantorze

  0 zł

 • Godziny otwarcia kantoru

  24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Wpłata środków

 • Sposoby wpłaty środków do kantoru
  • przelew
  • szybki bezpłatny przelew Przelewy24 (tylko dla PLN)
  • Blik (tylko dla PLN)
  • karta płatnicza
  • Google Pay
  • PayPal
  • QR kod
  • limit odnawialny P24NOW
 • Opłata za wpłatę środków

  0 zł

 • Dostępne waluty wpłaty

  9 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, DKK, SEK, CZK

Wypłata środków i przelewy

 • Sposoby wypłaty pieniędzy z kantoru
  • przelew
 • Koszt przelewu krajowego
  • 0 zł - za przelew do banku, w którym Walutomat posiada rachunek bankowy
  • 9 zł - w pozostałych przypadkach
 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  9 zł za przelew poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

Funkcjonalności

 • Ocena funkcjonalności kantoru
  (5)
 • Aplikacja mobilna

  TAK

 • Karta wielowalutowa

  NIE

 • Wykresy z notowaniami walut

  TAK

 • Alerty walutowe

  TAK

 • Zlecenia warunkowe (możliwość składania zleceń po wskazanej cenie)

  TAK

 • Maksymalny czas ważności zlecenia warunkowego

  bezterminowo

 • Pary walutowe bez złotego

  TAK

 • Negocjowanie kursów

  NIE

  giełda pobiera niższą prowizję od aktywnych klientów; zniżki zaczynają się w przypadku, gdy łączna kwota transakcji wynosi minimum 200 tys. zł

Zalety

 • często najlepsze na rynku warunki zakupu i sprzedaży popularnych walut: EUR, USD, GBP i CHF
 • bardzo dobre kursy walutowe również w weekendy
 • niższe prowizje dla aktywnych użytkowników
 • aplikacja mobilna

Wady

 • stosunkowo mały wybór walut
 • Atrakcyjność opłat i spreadów
  5/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Dostępne waluty
  4/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Złóż wniosek
Liczba walut
21
Liczba walut 21

21 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY

Średni spread
0,66%
Średni spread 0,66%

Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W lutym 2024 roku w Kantorze Walutowym Alior Banku średni spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosił 0,66%.

Opłata za konto
0 zł
Opłata za konto w kantorze 0 zł

dostęp do kantoru walutowego jest darmowy, bezpłatne są również rachunki walutowe Aliora

Ocena funkcjonalności
(5)
Kantor bankowy, niewymagający posiadania konta w Alior Banku.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.8
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Dostępne waluty

  21 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY

 • Typ kantoru

  kantor online

 • Średni spread dla 4 głównych walut

  0,66%

 • Średni weekendowy spread dla 4 głównych walut

  ok. 1,3-1,5%

 • Prowizja za transakcję

  0%

 • Opłata za konto w kantorze

  0 zł

  dostęp do kantoru walutowego jest darmowy, bezpłatne są również rachunki walutowe Aliora

 • Godziny otwarcia kantoru

  24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Wpłata środków

 • Sposoby wpłaty środków do kantoru
  • przelew
  • karta debetowa
  • karta kredytowa
  • Blik
  • placówka Alior Banku
 • Opłata za wpłatę środków
  • 0 zł - wpłata w placówce Alior Banku
  • 0 zł - przelew przychodzący
  • 1% wartości transakcji - w przypadku wpłaty kartą debetową/kredytową
 • Dostępne waluty wpłaty
  • 21 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY
  • 4 waluty w przypadku wpłaty w placówce: PLN, EUR, USD, GBP

Wypłata środków i przelewy

 • Sposoby wypłaty pieniędzy z kantoru
  • przelew
  • bankomat
  • placówka Alior Banku
 • Koszt przelewu krajowego
  • 0 zł - jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika*
  • 30 zł w innym przypadku (opcja SHA i BEN) lub 100 zł (opcja OUR)

  *  Licznik sumuje środki kupione przez klienta w kantorze walutowym np. kupno 100 euro skutkuje naliczeniem 100 jednostek. Opcja BEN i OUR jest niedostępna przy przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT
  • 0 zł - jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika*
  • 30 zł w innym przypadku lub 100 zł (opcja OUR)

  *  Licznik sumuje środki kupione przez klienta w kantorze walutowym np. kupno 100 euro skutkuje naliczeniem 100 jednostek. Opcja OUR jest niedostępna przy przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

Funkcjonalności

 • Ocena funkcjonalności kantoru
  (5)
 • Aplikacja mobilna

  TAK

 • Karta wielowalutowa

  TAK

 • Wykresy z notowaniami walut

  TAK

 • Alerty walutowe

  TAK

 • Zlecenia warunkowe (możliwość składania zleceń po wskazanej cenie)

  TAK

 • Pary walutowe bez złotego

  TAK

 • Negocjowanie kursów

  TAK

 • Inne

  możliwość zawarcia transakcji na kwotę przekraczającą saldo na rachunku - środki na pokrycie pełnej wymienianej kwoty trzeba zapewnić w ciągu 2 dni roboczych

Zalety

 • niskie spready
 • darmowe konta walutowe
 • duża liczba dostępnych walut
 • bogata funkcjonalność: karta wielowalutowa, aplikacja mobilna, zlecenia warunkowe, alerty
 • możliwość korzystania z kantoru bez konieczności posiadania rachunku w Alior Banku
 • możliwość zawierania transakcji na kwotę przekraczającą saldo na rachunku

Wady

 • gorsze spready w weekend
 • klienci firmowi mogą zarejestrować się w kantorze tylko w oddziale banku, chyba że mają zawartą z Aliorem umowę ramową o świadczenie usług bankowych i prowadzenie rachunków dla przedsiębiorców
 • Atrakcyjność opłat i spreadów
  4.5/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Dostępne waluty
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Aldona Derdziak
Złóż wniosek
Liczba walut
20
Liczba walut 20

20 walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, HKD, MXN, NOK, NZD, RON, RUB (wymiana wstrzymana), SEK, SGD, TRY, ZAR

Średni spread
0,78%
Średni spread 0,78%

Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W lutym 2024 roku w InternetowyKantor.pl średni spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosił 0,78%.

Opłata za konto
0 zł
Opłata za konto w kantorze 0 zł

kantor oferuje również możliwość wymiany walut bez konieczności zakładania konta

Ocena funkcjonalności
(4.5)
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.6
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Dostępne waluty

  20 walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, HKD, MXN, NOK, NZD, RON, RUB (wymiana wstrzymana), SEK, SGD, TRY, ZAR

 • Typ kantoru

  kantor online

 • Średni spread dla 4 głównych walut

  0,78%

 • Średni weekendowy spread dla 4 głównych walut

  ok. 0,75-0,80%

 • Prowizja za transakcję

  0%

 • Opłata za konto w kantorze

  0 zł

 • Godziny otwarcia kantoru

  24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Wpłata środków

 • Sposoby wpłaty środków do kantoru
  • przelew
  • szybki bezpłatny przelew Przelewy24 (tylko dla PLN)
 • Opłata za wpłatę środków

  0 zł

 • Dostępne waluty wpłaty

  20 walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, HKD, MXN, NOK, NZD, RON, RUB (wymiana wstrzymana), SEK, SGD, TRY, ZAR

Wypłata środków i przelewy

 • Sposoby wypłaty pieniędzy z kantoru

  przelew

 • Koszt przelewu krajowego
  • 0 zł - za przelew w PLN do dowolnego polskiego banku,
  • 0 zł - za przelew w EUR, USD, GBP, CHF do banków, w których Internetowykantor.pl posiada rachunki
 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT
  • 0 zł - za przelewy do banków, w których Internetowykantor.pl posiada rachunki
  • od 10 do 20 zł - w pozostałych przypadkach, w zależności od waluty
 • Koszt przelewu SEPA
  • 0 zł - niezależnie od tego, czy Internetowykantor.pl posiada w danym banku rachunek, czy też nie

Funkcjonalności

 • Ocena funkcjonalności kantoru
  (4.5)
 • Aplikacja mobilna

  TAK

 • Karta wielowalutowa

  NIE

 • Wykresy z notowaniami walut

  TAK

 • Alerty walutowe

  TAK

 • Zlecenia warunkowe (możliwość składania zleceń po wskazanej cenie)

  TAK

 • Maksymalny czas ważności zlecenia warunkowego

  bezterminowo

 • Pary walutowe bez złotego

  NIE

 • Negocjowanie kursów

  TAK

  możliwość negocjowania kursów w przypadku częstych lub dużych kwot wymiany (od 10 000 EUR, USD, GBP, CHF)

 • Inne

  live chat

Zalety

 • duży wybór walut
 • atrakcyjne spready w weekendy
 • możliwość negocjacji kursów w przypadku transakcji wysokokwotowych i częstej wymiany walut

Wady

 • brak par walutowych bez polskiego złotego
 • Atrakcyjność opłat i spreadów
  4.5/ 5
 • Funkcjonalność
  4.5/ 5
 • Dostępne waluty
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Złóż wniosek

Gdzie trzymać oszczędności w obcej walucie? Konto walutowe lub portfel elektroniczny

Kolejnym aspektem oszczędzania w walutach obcych jest wybór odpowiedniego konta do przechowywania środków. Rachunki walutowe posiada w swojej ofercie w zasadzie każdy polski bank komercyjny, a poszczególne z nich różnią się kosztami użytkowania, funkcjonalnością i innymi parametrami (np. koniecznością zakładania konta osobistego w danym banku). Przeglądając nasz ranking kont walutowych, dowiesz się, jakie są obecnie najlepsze rachunki dostępne na rynku.

Wszystkie liczące się banki oferują konta walutowe w EUR, USD i GBP, niektóre dodatkowo w CHF, ale nie brakuje też takich, w których znajdziesz jeszcze kilka, a nawet kilkanaście innych walut. Niezależnie od wybranej oferty, wpłaty gotówkowej zwykle można dokonać tylko w jednej z popularnych walut: euro, dolarach, ewentualnie funtach lub frankach (sprawdź, jakie waluty obce przyjmują banki). W przypadku wpłat bezgotówkowych takie ograniczenia już nie występują – oszczędności w obcej walucie możesz łatwo przetransferować na dowolne konto walutowe np. z kantoru internetowego.

Oszczędności walutowe mogą być trzymane nie tylko na koncie bankowym, ale również w tzw. portfelach elektronicznych (ang. e-wallet), takich jak choćby PayPal czy wspomniany Revolut. Pozwalają one swobodnie wpłacać i wypłacać środki w walutach, można też powiązać z nimi kartę płatniczą, czy też płacić za zakupy w sklepach internetowych. Ich ważną zaletą jest wysoka elastyczność, która wyraża się choćby tym, że umożliwiają przechowywanie wielu różnych walut.

Lokaty walutowe i ETF-y na waluty

Konta czy portfele elektroniczne to dobre miejsce dla środków, do których chcesz mieć łatwy dostęp. Jeśli jednak wiesz, że przez nieco dłuższy czas nie będziesz ich potrzebował, zastanów się, jak trzymać oszczędności w innej walucie, aby przynajmniej w jakimś stopniu uchronić je przed inflacją. W tej sytuacji możesz rozważyć lokaty walutowe lub ETF-y na waluty. Na tę chwilę oferta tych pierwszych prezentuje się mało atrakcyjnie, ale i tak korzystniej niż rachunków walutowych, które w ogóle nie są oprocentowane.

Jeśli chodzi o fundusze typu ETF, to z ich pomocą możesz pośrednio zainwestować np. w obligacje USA (czyli niejako w odpowiednik lokaty dolarowej), albo we franki, dolary kanadyjskie czy inne waluty. Korzystanie z takiej formy inwestowania nie jest trudne, jednak wymaga posiadania odpowiedniego konta forex z ofertą funduszy ETF, a także choćby minimalnej wiedzy na temat tego typu produktów.

Podsumowanie

W tekście zaprezentowaliśmy grupę walut, które naszym zdaniem najlepiej nadają się do ulokowania w nich swoich oszczędności. Jako podstawowe wskazaliśmy euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego, ale jak już wiesz, ciekawych propozycji jest więcej. Pamiętaj jednak, że na pytanie, w jakich walutach trzymać kapitał, musisz odpowiedzieć sobie samodzielnie.

Miej również na uwadze, że przechowywanie oszczędności w walutach obcych w ostatecznym rozrachunku wcale nie musi okazać się bardziej opłacalne niż trzymanie całego kapitału w polskich złotych. Może zdarzyć się przecież tak, że w najbliższych latach złoty będzie się sukcesywnie umacniał w stosunku do najważniejszych walut. Takiego scenariusza nie można całkowicie wykluczyć, ale do jego realizacji będą potrzebne m.in: dobre tempo wzrostu gospodarczego naszego kraju, korzystna relacja inflacji i stóp procentowych, a także odpływ kapitału z bezpiecznych rynków akcji i obligacji (głównie amerykańskiego) do tych bardziej ryzykownych, takich jak polski.

Nie należysz do grona zwolenników gotówki i zamiast niej wolisz przechowywać swój majątek w metalach szlachetnych, nieruchomościach, kryptowalutach czy w jeszcze inny sposób? Jesteśmy ciekawi Twoich preferencji inwestycyjnych i zachęcamy Cię do podzielenia się opinią na temat tego, które sposoby lokowania oszczędności uważasz za najatrakcyjniejsze.


Powyższy artykuł nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.). Wszelkie obliczenia zawarte w tekście zostały wykonane zgodnie ze stanem na 27.12.2022 r.

Komentarze

(26)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
R
Romek
Gość

Euro po 4,3X zł dolar po 3,9X zł, ale oczywiście mało kto kupuje bo za tanio. Ludzie się rzuca gdy znów wszystko będzie po 5 zł. I tak to się kręci

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
@Romek

Już od dłuższego czasu główne waluty są właśnie w takich cenach, więc może będą jeszcze tańsze ;) ale fakt że to raczej już dobry czas żeby sobie je skupować pod gorsze czasy. Ja biorę glownie dolary i franki bo w pomysly UE i nasze euro jakoś mniej wierzę

Odpowiedz

T
Tomek
Gość

To chyba dobry moment na zakup $ i euro, nie?

Odpowiedz

A
Adam
Gość
@Tomek

Tak, bierz :D a tak serio faktycznie ogólnie jest tanio i wydaje się że warto. Ale jeśli powtórzyłaby się historia sprzed kilkunastu lat, tzn zachowanie rynków przed wielkim kryzysem, to złoty jeszcze może nam się mocno umocnić...

Odpowiedz

S
Sebix
Gość

Kolejną po dolarze? Dolarem butów bym sobie nie wytarł od dawna…niestety podobna rzecz dzieje się z funtem po brexicie …zastanawiam się na duża inwestycją we franki…

Odpowiedz

M
Mateusz
Gość

Jaki jest według was najlepszy sposób na zwiększenie swoich oszczędności?

Odpowiedz

D
Dea
Gość
@Mateusz

Trzeba zacząć oszczędzać :D Pytanie ile możesz miesięcznie odkładać i nie ruszać tej kwoty.. Są konta oszczędnościowe, lokaty, obligacje, akcje itd

Odpowiedz

M
Mateusz
Gość
@Dea

Wiadomo, że trzeba zacząć oszczędzać, pytanie tylko, który rodzaj oszczędzania byłby najlepszy.

Odpowiedz

A
Artur Gdańsk
Gość
@Mateusz

Tylko nieruchomości, najprostsze małe mieszkania 1-2 pokojowe nawet na kredyt niskooprocentowany i comiesięczna rata jako forma oszczędzania. Mieszkania w większości lokalizacji co 10 lat podwajają swoją wartość. Warto jest tez trzymać trochę kasy w EUR i USD, tak na wszelki wypadek gdyby Glapiński zablokował bankomaty czy banki ograniczyły możliwość wypłacania gotówki.

Odpowiedz

D
Dawid antypatriota
Gość

Najlepsza jest rewolucja 21 wieku czyli kryptowaluty. Nikt nie kaze wam teraz wchodzic w rynek krypto przy btc za 50tys$. Poczekajcie na ostre spadki i zaczecie nowego cyklu. Nic w historii nowoczesnosci nie da wam tak zarobic. A system bankowy waluty i te ich umowy to powiedzmy sobie jasno. To sa zwykle mafie i gangsterzy w garniturach.

Odpowiedz

K
Killbill
Gość
@Dawid antypatriota

Dzieki, tej rewolucji niedługo nie bedziesz miał czym oddychać


Odpowiedz

T
TobyMontana
Gość
@Killbill

Haha dobre... "Kopanie" bitcoina stanowi zaledwie 0,08% globalnej emisji spalin CO2. Przestań powielać farmazony.

Odpowiedz

D
Dot
Gość
@Killbill

Tak. Po roku od tej wypowiedzi widać skutki. Krypto padło

Odpowiedz

A
Abc
Gość
@Dawid antypatriota

Pieniądze się zarabia ciężką pracą, a nie spekulacją i cwaniactwem.

Odpowiedz

M
Mateusz
Gość
@Abc

Nie warto więc iść w krypto?

Odpowiedz

D
Dea
Gość
@Mateusz

Nie wiem czy to taka pewna i stabilna metoda, chyba trzeba dobrze ogarniać temat i nie jest to sprawa dla laika..

Odpowiedz

M
marian
Gość
@Mateusz

Warto, ale nie all in. Jak będą ponowne wzrosty to nic nie da ci takiej stopy zwrotu jak crypto. Rynek jest młody i na razie cykliczny więc wzrosty powinny zacząć się od lutego/marca. Ale jak to zawsze bywa może się wydarzyć coś czego nikt nie przewidzi i wszystko pierdyknie. Dlatego warto małym kapitałem, takim, który można stracić, jak przy każdych inwestycjach. Każdy tak pisze ale wejście teraz w rynek zgodnie z tym zaleceniem jest bardziej prawdopodobne niż gdy rynek się rozpędzi, bo wtedy załącza się chciwość i dużo osób ładuje więcej niż może stracić.

Odpowiedz

W
WAja
Gość

a co myślicie o funduszach inwestycyjnych w EURO i USD? Takie oferuje ING bank. Depozyty na lokatach są mało opłacalne.

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
@WAja

Nie udzielamy porad inwestycyjnych, ale od siebie mogę powiedzieć, że to akurat dość ryzykowna opcja. Dobrze jest trzymać część swoich oszczędności w mocnych walutach, ale fundusze w EUR i USD będą wiązać się z podwójnym ryzykiem (zmienność ceny jednostek funduszy plus zmienność kursów walutowych).

Swoją drogą, większość analityków i dużych inwestorów spodziewa się, że w najbliższym czasie ceny akcji amerykańskich (i nie tylko) będą nadal rosnąć, a kurs dolara wciąż będzie się osłabiał. Warto mieć to na uwadze, ale warto też pamiętać, że większość może się mylić:)

Odpowiedz

D
DarkSide
Gość

Jak sądzicie, warto teraz ulokować część kasy na lokatach walutowych? Z jednej strony złoty słabnie, z drugiej – waluty wystrzeliły w kosmos. Tyle że za miesiąc -dwa będą jeszcze droższe, a złoty jeszcze słabszy. Jakaś światła rada?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@DarkSide

Moim zdaniem trudno teraz o mądrą i jednoznaczną rekomendację. Nie sposób przewidzieć jak będzie się rozwijała sytuacja na rynkach finansowych w związku z pandemią. Ogromna liczba zachorowań w USA i gwałtowny wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych mogą sprawić, że dolar straci na wartości. Podobnie może być z walutą europejską, bo w strefie euro też należy się spodziewać perturbacji w związku z sytuacją we Włoszech, Hiszpanii czy Francji.

Już od pewnego czasu oszczędzający nie mają łatwego życia, a nadchodzące miesiące zapowiadają się chyba na jeszcze trudniejsze.

Odpowiedz

B
Barmanekm
Gość
@DarkSide

Moim zdaniem warto dywersyfikować tak jak wydajesz. Jak robisz zakupy w zagranicznej walucie to warto mieć zapas. Złotówki też się nie zmarnują, ale najprawdopodobniej będzie je zjadać inflacja i tutaj też waluta może być zabezpieczeniem.

Odpowiedz

R
Roman
Gość
@Barmanekm

Święte słowa, i tak też zrobiłem. Kupiłem euro po 4,23 na dzień dzisiejszy jest już po 4,65 i nic nie wskazuje na to aby złotówka się umocniła.

Moim zdaniem euro do końca roku przekroczy barierę 4,7 zł


Odpowiedz

K
Krzychu
Gość
@Roman

No i twoje zdanie nie sprawdziło się :) czyli marny z ciebie fachowiec od waluty, na koniec roku 2021 euro 4.60 zł czyli 10 groszy różnicy to bardzo dużo. Złoty będzie jeszcze trochę umacniał się zwłaszcza po spotkaniu RPP chyba 4 stycznia 2022 roku. Ale do twojej ceny za jaką kupiłeś euro na pewno nie umocni się przy takiej inflacji.

Odpowiedz

M
Maks
Gość

Witam, w rankingu kont walutowych wydnieje informacja że w Kantor Alior Banku ma płatność blik. Czy to jest błąd strony czy rzeczywiście można jakoś płacić blikiem z tego konta?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Maks

Dzięki za czujność :) Początkowo umieszczaliśmy w tym rankingu wszystkie płatności mobilne oferowane przez banki, niezależnie od produktu. Zgadzamy się jednak, że obecność Blika może tutaj wprowadzać w błąd, dlatego usunęliśmy ten typ płatności z rankingu kont walutowych.

Odpowiedz