Wróć

2,5% na Koncie Oszczędnościowym z kontem osobistym Citigold w Citibanku

2,5% na Koncie Oszczędnościowym z kontem osobistym Citigold w Citibanku
Czas trwania
Cel (zysk) Podwyższone do 2,5% w skali roku oprocentowanie Konta Oszczędnościowego + premia walutowa.
Po drodze Konieczne jest założenie Konta Citigold lub Citigold Private Client oraz utrzymywanie odpowiedniego salda środków na rachunkach w Citi Handlowym.
Ulokowanie kilkuset tysięcy złotych na korzystny procent nie jest łatwe. Naprzeciw oczekiwaniom osób z takimi oszczędnościami wychodzi najnowsza propozycja Citibanku. Wiadomo, że oprocentowanie depozytu wyniesie 2,5% w skali roku. Kwota graniczna uzależniona jest od spełnienia kilku warunków. Do zdobycia jest też premia walutowa.

Citibank, skupiony dotąd głównie na promowaniu konta osobistego Citi Priority i karty kredytowej Citi Simplicity, od pewnego czasu aktywnie walczy o klientów posiadających oszczędności. Proponuje im nawet 4% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym przez 4 miesiące, ale tylko do kwoty 10 tys. zł, lub 2,5% na lokacie w dolarach amerykańskich.

Teraz Citi Handlowy postanowił zawalczyć o tych, którzy mają oszczędności liczone w setkach tysięcy złotych, a nawet w milionach, i oferuje im 2,5% w skali roku na jednym z kont oszczędnościowych. Górna granica kwoty, która będzie objęta podwyższonym oprocentowaniem, uzależniona jest od spełnienia kilku warunków. Dodatkowo można zdobyć premię walutową za transakcje związane z walutami.

Propozycja obowiązuje do 31 maja 2019 r. przy czym jest ograniczona ilościowo. Skorzysta z niej 800 osób, które jako pierwsze zawrą z Citibankiem umowę depozytową lub dokonają zmiany typu konta. Jest to więc akcja skierowana zarówno do aktualnych, jak i nowych klientów.

W promocji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnicy promocji

Zacznijmy nieco nietypowo, od określenia osób, które nie mogą wziąć udziału w promocji „Na dobry początek z Citigold”. Otóż, z udziału w niej wykluczone są osoby podpisujące nową umowę produktów depozytowych, które po 1 stycznia 2017 r. posiadały samodzielnie, lub jako współposiadacz, konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy, albo też były pełnomocnikami do konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego do Konta Citigold lub Citigold Private Client.

W akcji nie mogą też uczestniczyć osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dla pełnego obrazu dodajmy, że gdybyś złożył w trakcie trwania promocji dyspozycję zamknięcia konta Citigold lub Citigold Private Client, albo przekształcenia, któregoś z nich w inny typ rachunku, to automatycznie stracisz prawo do bonusów.

Warunki otrzymania podwyższonego oprocentowania

Chcąc cieszyć się z podwyższonego oprocentowania, musisz wykonać wszystkie opisane niżej działania:

 1. Do 31 maja 2019 r.
  • podpisz z Citibankiem umowę produktów depozytowych i na jej podstawie otwórz konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client LUB
  • jeśli jesteś już klientem Citibanku zamień swój rachunek Citi Konto/Citi Priority na Citigold lub Citigold Private Client, albo konto Citi Gold na Citigold Private Client.

   Podczas zawierania umowy rachunku lub zmiany jego warunków wyraź dobrowolną zgodę na przesyłanie Ci i prezentowanie przez Citibank informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej;
 2. Nie później niż przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto lub dokonałeś zmiany jego warunków, zaloguj się przynajmniej raz w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online;
 3. Najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś rachunek w Citibanku lub zmieniłeś warunki dotychczasowego konta, otwórz –jeśli jeszcze go nie posiadasz - konto oszczędnościowe.

Nagroda – 2,5% w skali roku do 2 mln zł

Nagrodą w tej promocji jest podwyższone do 2,5% w skali roku oprocentowanie środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym. Maksymalna kwota, która zostanie objęta promocyjnym oprocentowaniem, uzależniona jest od tego jak dużo pieniędzy przekażesz do Citibanku. Decydujące znaczenie ma wysokość salda dziennego oraz średniomiesięczne saldo środków.

Dwie ważne definicje

Do salda dziennego wliczane się środki na wszystkich rachunkach uczestnika promocji prowadzonych przez Citibank, których jest on głównym posiadaczem. Innymi słowy, konieczne jest, byś choć raz w określonym niżej terminie posiadał na kontach w Citibanku wymaganą kwotę.

Z kolei średniomiesięczne saldo środków obliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach biorącego udział w akcji specjalnej w Citibanku, których jest on głównym posiadaczem, w kolejnych dniach miesiąca podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

Załóżmy, że miesiąc ma 30 dni i przez jedną jego połowę saldo na koncie wynosiło 100 tys. zł, a przez drugą - 200 tys. zł. Pierwszą i drugą kwotę należy pomnożyć przez 15, uzyskane wyniki dodać do siebie a otrzymaną sumę podzielić przez 30. W efekcie średniomiesięczne saldo środków w naszym przykładzie wyniesie 150 tys. zł.

Inaczej mówiąc, do obliczeń nie są brane pod uwagę rachunki, których jesteś współposiadaczem lub masz pełnomocnictwo do korzystania z nich.

Do 200.000 zł

Twoje środki do 200.000 zł mogą „pracować” na koncie oszczędnościowym Citigold na 2,5% w skali roku, o ile:

 • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś rachunek lub zmieniłeś jego typ, uzyskasz na rachunkach prowadzonych przez Citibank saldo dzienne na poziomie co najmniej 330.000 zł;
 • przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś konto lub zmieniłeś jego typ, w każdym z miesięcy utrzymasz na rachunkach prowadzonych przez Citibank średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 300.000 zł.

Wymagania dla wyższych kwot granicznych

Możliwe jest, by Twoje środki były oprocentowane na koncie oszczędnościowym Citigold lub Citigold Private Clinet na 2,5% w skali roku nawet do 2 mln zł. Musisz jednak zapewnić odpowiednio wysokie saldo dzienne i średniomiesięczne saldo środków.

Kwota graniczna

Saldo dzienne

Średniomiesięczne saldo środków

300.000 zł

450.000 zł

400.000 zł

1.500.000 zł

3.100.000 zł

3.000.000 zł

2.000.000 zł

4.100.000 zł

4.000.000 zł

Bonusowe odsetki

Oprocentowanie podwyższone w ramach tej promocji do 2,5% w skali roku (standardowo wynosi 0,1 - 0,8% % w skali roku) może być naliczane przez Citibank maksymalnie 6 miesięcy następujących po tym, w którym otworzyłeś konto oszczędnościowe. Bonusowe odsetki otrzymasz do 12. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki uprawniające do ich naliczenia.

Gdybyś w którymś okresie nie wywiązał się z oczekiwań banku, to za ten miesiąc otrzymasz „standardowe” odsetki, ale nie pozbawi Cię to możliwości skorzystania z podwyższonego oprocentowania w kolejnym okresie.

Bonusu pozbawi Cię także ruch, w którym zamkniesz rachunek osobisty lub konto oszczędnościowe albo też zmienisz ich typ przed dniem naliczenia oprocentowania promocyjnego za dany miesiąc.

Po upływie 6 miesięcy objętych promocją Twoje pieniądze będą „pracowały” wg standardowych zasad.

Premia walutowa

Citibank przygotował też nagrodę dodatkową – premię walutową. Przysługuje ona tym osobom, które w danym miesiącu złożą choć jedno zlecenie płatnicze w formie:

 • przelewu transgranicznego w złotych lub w walucie obcej;
 • polecenia przelewu w walucie obcej;
 • polecenia przelewu wewnętrznego;
 • polecenia przelewu SEPA;

i będzie ono w innej walucie niż waluta rachunku, z którego zlecenie jest wykonywane.

Zwrot marży

Nagrodą jest zwrot marży, jaką Citibank pobiera od płatności w walutach obcych. Jej standardowa wysokość dla klientów Citigold, to 0,63% (0,53% dla posiadaczy konta Citigold Private Client) w dni robocze lub 3% kwoty transakcji w weekendy i dni świąteczne.

Wartość każdej transakcji będzie określana według kursu średniego NBP waluty rachunku obciążanego (z którego jest realizowana transakcja) w dniu dokonania danej transakcji. Gdyby była ona realizowana w dzień świąteczny, do przeliczenia wartości transakcji bank skorzysta ze średniego kursu NBP w najbliższym dniu roboczym.

Premia walutowa nie będzie wypłacana za transakcje, w których cena walut była negocjowana.

Innymi słowy - dzięki premii walutowej będziesz w stanie dokonywać zagranicznych płatności po kursach obowiązujących na międzynarodowym rynku walutowym, do którego normalnie dostęp mają jedynie największe banki i korporacje!

Wypłata bonusu

Premię walutową możesz otrzymywać przez 12 miesięcy kalendarzowych następujących po tym, w którym otworzyłeś konto Citigold. Maksymalna kwota transakcji walutowych w danym miesiącu, od których możesz otrzymać bonus, wynosi 50.000 zł (100.000 zł dla posiadaczy rachunku Citigold Private Client).

Nagrodę otrzymasz na swoje konto w Citibanku do końca miesiąca następującego po tym, w którym zasłużyłeś na bonus. W tym samym terminie Citibank poinformuje Cię o przyznaniu premii.

Oferta Citigold

Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Świadczy o tym miesięczna opłata za rachunek – 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla korzystających z wersji Citigold Private Client. Opłat można uniknąć, utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu - 300.000 zł dla konta Citigold lub 3 mln zł dla Citigold Private Client.

W zamian otrzymujesz darmowe podstawowe usługi bankowe (posiadacze konta Citigold płacą 5 zł za przelew natychmiastowy Express Elixir), indywidualne doradztwo i opiekę ze strony pracowników banku oraz dostęp do ekskluzywnych ofert dostępnych tylko dla klientów z segmentu premium.

Czy warto skorzystać?

Patrząc na oprocentowanie proponowane przez Citibank – 2,5% w skali roku – odpowiedzielibyśmy: raczej warto, bo w grę wchodzą naprawdę wysokie kwoty graniczne, do których może być naliczane podwyższone oprocentowanie. U konkurencji są one dużo niższe.

Tyle tylko, że w innych bankach można uzyskać wyższe oprocentowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadane oszczędności podzielić między kilka banków. Wyższe o 0,5% w skali roku oprocentowanie 1 mln zł da po 6 miesiącach ponad 2 tys. zł dodatkowego zysku. Zachęcamy do zapoznania się z naszym rankingiem lokat.

Przypominamy, że „opieką” Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są środki do 100.000 euro (ok. 430.000 zł). Sensowne jest więc rozłożenie oszczędności w kilku miejscach, zgodnie ze staropolskim powiedzeniem, że nie nosi się wszystkich jajek w jednym koszyku.

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji