Wróć

Wypłata środków z IKE, IKZE, PPK lub PPE przed terminem – możliwości i konsekwencje

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3146 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


295 komentarzy
Wypłata środków z IKE, IKZE, PPK lub PPE przed terminem – możliwości i konsekwencje
Spis treści

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), podobnie jak Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są elementem systemu emerytalnego, służą długoterminowemu odkładaniu pieniędzy na przyszłą emeryturę. Korzystając z tych rozwiązań, zgromadzisz środki, które będą uzupełnieniem świadczeń z ZUS, pozwolą Ci na godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej. Zachętą do systematycznego oszczędzania są ulgi podatkowe: w podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku IKZE) oraz brak podatku Belki pod warunkiem dokonywania wpłat przez min. 5 lat (przy oszczędzaniu na IKE).

Twoim głównym celem zdecydowanie powinno być dokonywanie wpłat i przyjmowanie wypłat transferowych (np. po osobie zmarłej, z innego własnego programu emerytalnego), a nie sięganie po pieniądze odłożone na emeryturę w razie kłopotów finansowych. Swoje oszczędności emerytalne powinieneś traktować jako nienaruszalne. Podobnie myślał ustawodawca, wprowadzając bariery w sięganiu po te pieniądze. Co prawda wcześniejsza wypłata jest możliwa, ale w przepisach powołujących do życia IKE, IKZE, PPE i PPK zawarto zapisy zniechęcające do korzystania ze środków na nich zgromadzonych przed osiągnięciem wieku emerytalnego; najbardziej dotkliwa jest utrata ulg podatkowych.

Zostawiono jednak pewne furtki pozwalające na wcześniejsze skorzystanie z oszczędności emerytalnych. Taka operacja, dla odróżnienia od wypłat dokonywanych w wieku emerytalnym, nosi nazwę zwrot środków. W większości przypadków nikt nie będzie Cię pytał, dlaczego prosisz o zwrot pieniędzy, to Twoja osobista decyzja. Podejmując ją, powinieneś mieć pełną świadomość jej konsekwencji, wiedzieć, że wiąże się m.in. ze sprzedażą wszystkich lub części papierów wartościowych zgromadzonych na Twoim koncie emerytalnym. Możliwe, że sprzedasz akcje lub fundusze inwestycyjne w niekorzystnym momencie, może nawet ze stratą.

Przyjrzyjmy się więc zapisom ograniczającym swobodne dysponowanie środkami odkładanymi z myślą o emeryturze.

Likwidacja IKE – koszty i ograniczenia

Najważniejsze z ograniczeń dotyczy wieku, w którym oszczędności są wycofywane. Decydując się na zwrot pieniędzy wpłaconych na Indywidualne Konto Emerytalne przed ukończeniem 60 r.ż. (55, jeśli masz uprawnienia do wcześniejszej emerytury), musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki. Będzie on pobrany przez instytucję finansową prowadzącą Twoje IKE i przekazany fiskusowi także wtedy, gdy wpłat dokonałeś maksymalnie w 4 latach lub do ponad połowy wartości wpłat doszło w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku o zwrot pieniędzy.

Skoro mamy do czynienia z podatkiem od zysków kapitałowych, to opodatkowaniu podlega różnica między bieżącą wartością środków na rachunku w dniu ich zwrotu a sumą wpłat na niego. Wszelkich formalności dopełnia płatnik (firma prowadząca IKE), podatnik (czyli Ty) nie musi wypełniać żadnych formularzy, by rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Zlecenie częściowego zwrotu środków z IKE w roku, w którym dokonałeś już wpłaty na to konto, nie spowoduje zwiększenia dostępnego limitu wpłat. Wynika on z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej i nie ma żadnego powiązania ze zwrotami z IKE.

Wypłata środków z IKE (prawidłowo: zwrot) nie zawsze w całości

Kolejne ograniczenie dotyczy wypłacanej kwoty. Przedterminowa częściowa wypłata może dotyczyć tylko środków wpłaconych na IKE przez Ciebie, nie skorzystasz z pieniędzy przetransferowanych z Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) lub z IKE osoby, której jesteś spadkobiercą.

Po te środki możesz sięgnąć przed osiągnięciem wieku emerytalnego jedynie wtedy, gdy zdecydujesz się na wypłatę wszystkich pieniędzy z IKE. Jednak nawet po złożeniu takiej dyspozycji tak nie otrzymasz pełnej kwoty pochodzącej z PPE. Podmiot prowadzący IKE jest bowiem zobowiązany przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Pieniądze będą zapisane na Twoim indywidualnym koncie w ZUS lub, jeśli dotyczą Cię stare zasady przyznawania świadczeń emerytalnych, zostaną uwzględnione w podstawie wymiaru emerytury.

Zasada ta nie ma zastosowania, jeśli wszystkie środki z IKE są transferowane do PPE. W takiej sytuacji nie są pobierane podatki ani składki do ZUS. Dodajmy, że gdyby do rozwiązania umowy IKE doszło na wniosek instytucji finansowej, to ma ona obowiązek poinformować klienta nie tylko o wspomnianych wyżej zasadach zwrotu środków, ale i o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

Pieniądze powinny zostać zwrócone w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zwrot.

Pracownik obsługujący Twoją dyspozycję zbycia instrumentów finansowych powinien Cię poinformować o należnej Ci kwocie netto przed jej wypłatą.
Jeśli potrzebujesz określoną kwotę, np. 10 000 zł, to, zlecając częściowy zwrot z IKE, powinieneś zawnioskować o nieco wyższą sumę, by kwota przesłana na Twoje konto po potrąceniu podatku Belki odpowiadała Twoim potrzebom.

Zerwanie IKZE – możliwości i skutki

Wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego możliwa jest po ukończeniu 65 r.ż. i spełnieniu dodatkowego warunku – dokonania wpłat przynajmniej w 5 latach. W takiej sytuacji, wycofując środki, zapłacisz jedynie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wypłata z IKZE przed 65 rokiem życia

Decydując się na zwrot środków zgromadzonych na IKZE bez spełnienia powyższych warunków (zerwanie IKZE), otrzymasz wszystkie środki będące na IKZE (nie jest możliwe wycofanie tylko części oszczędności), ale będziesz musiał samodzielnie odprowadzić należny podatek. Powinieneś to zrobić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok, w którym skorzystałeś z pieniędzy, wpisując otrzymaną kwotę w rubryce przychody z innych źródeł. Tym samym zwiększy się podstawa opodatkowania i za dany rok zapłacisz wyższą daninę dla fiskusa. Możliwe, że będzie się to wiązało z przekroczeniem progu podatkowego i koniecznością zapłacenia podatku według wyższej stawki.

Zerwanie IKZE (wypłata środków przed terminem) oznacza konieczność zamknięcia konta. Gdybyś chciał powrócić do oszczędzania w ten sposób na emeryturę, musisz otworzyć nowe IKZE w dotychczasowej bądź innej instytucji finansowej.

Możliwości zwrotu środków z PPK i PPE

Wcześniejsze wycofanie oszczędności możliwe jest także z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) i Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). W obu przypadkach nie dostaniesz jednak do ręki wszystkich zgromadzonych pieniędzy, część z nich zabierze fiskus lub trafią one do ZUS. Nie dojdzie do tego, jeśli przetransferujesz środki na inne konto emerytalne.

Zwrot pieniędzy „na życzenie” z PPK można realizować wielokrotnie. Każda operacja tego typu oznacza utratę bonusów otrzymanych od państwa (zarówno tego powitalnego, jak i dopłat rocznych) oraz przekazanie na Twoje indywidualne konto emerytalne w ZUS 30% środków wpłaconych przez pracodawcę. Jeśli Twoje pieniądze wypracowały zysk, to zostanie potrącony podatek Belki (od kwoty zysku, nie od całości środków).

W ustawie o PPK wskazano dwie sytuacje szczególne pozwalające na wcześniejszą wypłatę bez ponoszenia kosztów. Pierwsza, to ciężka choroba pracownika, współmałżonka lub jego dziecka wymieniona w ustawie o PPK, całkowita niezdolność do pracy bądź umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. W tego typu przypadkach można pobrać do 25% zgromadzonych środków, bez konieczności ich zwracania. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie potwierdzające diagnozę lekarską albo orzeczenie o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności. Pod warunkiem, że okoliczności dotyczą różnych zdarzeń, możliwe jest kilkukrotne skorzystanie z tej możliwości.

Druga sytuacja szczególna – przeznaczenie oszczędności na wkład własny do kredytu hipotecznego na mieszkanie lub dom. Korzystając z tej opcji, możliwe jest wypłacenie nawet wszystkich środków, przy czym trzeba je zacząć oddawać najpóźniej po 5 latach od ich otrzymania i zwrócić w ciągu maksymalnie 15 lat. Z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby, które w dniu składania wniosku o zwrot środków nie ukończyły 45 r.ż.

PPE - wypłata środków w innych okolicznościach niż emerytura

Przedterminowa wypłata z PPE możliwa jest tylko wtedy, gdy dochodzi do jego likwidacji lub nie pracujesz już u pracodawcy prowadzącego program. Nie poniesiesz żadnych kosztów, gdy wskażesz rachunek IKE lub inny PPE, na który mają być przekazane środki.

Jeśli złożysz dyspozycję zwrotu środków, także po przetransferowaniu ich na IKE, będzie się to wiązało z pomniejszeniem wypracowanego zysku o podatek od zysków kapitałowych i przekazaniem 30% podstawowych składek na indywidualne konto emerytalne w ZUS.

Likwidacja IKZE lub IKE tylko w ostateczności

Sięgnięcie po oszczędności emerytalne, a zwłaszcza całkowita likwidacja IKE czy IKZE, powinno być ostatecznością. O znaczeniu tych pieniędzy dla przyszłej emerytury i kwestiach podatkowych już wspomnieliśmy. Powinieneś jeszcze wiedzieć, że przedterminowa wypłata wszystkich środków powoduje likwidację informacji o wpłatach, wymóg dokonania wpłat w minimum pięciu latach będziesz musiał realizować od początku.

Jeśli już musisz skorzystać z tych pieniędzy, to lepszym rozwiązaniem jest wypłacenie części oszczędności, gdyż nie „zeruje” to licznika wpłat. Przypominamy, że jest to możliwe tylko, gdy oszczędzałeś na IKE, ewentualnie w PPK.

Wydanie dyspozycji zwrotu środków, czyli wycofania oszczędności przed spełnieniem warunków emerytalnych, nie blokuje możliwości ponownego otwarcia IKE/IKZE. Na ogół można to zrobić zaraz po zamknięciu poprzedniego konta. W przypadku transferu środków z IKE do innego programu emerytalnego założenie nowego konta tego typu i wpłacenie na niego środków możliwe jest dopiero w następnym roku kalendarzowym.
Dalsze oszczędzanie nie jest natomiast możliwe po zleceniu wypłaty (nie ma znaczenia czy jednorazowo, czy w ratach) środków zgromadzonych na IKE/IKZE.

Prośba o zwrot środków oznacza straty

Jak widzisz, najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem, dającym Ci dodatkowe korzyści, jest sięgnięcie po zgromadzone oszczędności po nabyciu uprawnień emerytalnych. Prosząc o zwrot środków wcześniej, musisz liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami i kosztami. Dlatego w momencie wybuchu domowego kryzysu finansowego znacznie lepiej jest poszukać innych możliwości rozwiązania problemów. Wnioskowanie o zwrot środków z konta emerytalnego trzeba traktować naprawdę jako ostateczność, po którą sięga się, gdy inne opcje zawiodą.

Komentarze

(295)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
A
Anna
Gość

Dzień dobry Panie Krzysztofie, czy mógłby Pan spojrzeć swoim okiem na moją sytuację? Miałam kilka lat temu otwarte IKZE inwestycyjne w swoim banku, po czym w 2021 roku założyłam dodatkowo IKZE oszczędnościowe. Myślałam, ze jako iż jest to przez tę samą instytucję, to jedno nie koliduje z drugim. Na początku 2022 usłyszałam od banku, ze mam dwa konta IKZE i muszę jedno z nich zamknąć (nie było możliwości transferu), wiec w PIT za 2022 nie wpisałam IKZE do odliczeń, skoro już wiedziałam, ze jest blednie. W tym roku mój bank wysłał PIT11 i weszła mi cała kwota (inwestycja+odsetki z konta oszczędnościowego) w pole przychody z innych źródeł w PIT37. Przy czym to nie ma sensu, żebym płaciła podatek od całej kwoty po zamknięciu IKZE, skoro nie było ono odliczone w 2022… Czy wg Pana mogę wpisać kwotę wpłaconą jako koszty uzyskania przychodu i wtedy podatek byłby tylko od roznicy, czyli od zysków?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Anna

Przepisy nie pozwalają mi na udzielanie porad podatkowych, mogą to robić tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Przede wszystkim bardzo zaskakujące jest dla mnie, że w jednym banku udało się otworzyć oba typy IKZE, teoretycznie system powinien posiadać zabezpieczenie przed zaistnieniem takiej sytuacji.

Po drugie, ogólna zasada dotycząca wycofania pieniędzy z IKZE przed spełnieniem ustawowych warunków faktycznie mówi, że uzyskaną kwotę należy wpisać jako przychód z innych źródeł w rocznym zeznaniu podatkowym. Jako, że nie doszło do odliczenia podatkowego za wpłatę na IKZE w 2022 r., to sugeruję kontakt z doradcą podatkowym lub infolinią podatkową z prośbą o interpretację sytuacji, wskazówki, co należy zrobić.

Odpowiedz

G
Gość
Gość

Dzień dobry, jestem na wypowidzeniu umowy o pracę jakie następnie muszę podjąć kroki aby pieniądze zgromadzone na PPE wpłynęły na moje konto?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Gość

Jeśli nie chcesz, by pieniądze nadal pracowały w dotychczasowym PPE, to wystarczy, że wskażesz osobie/działowi, który zajmuje się obsługą PPE w obecnym miejscu pracy numer konta IKE lub PPE u nowego pracodawcy i poprosisz o przetransferowanie środków. Taka operacja nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Pojawią się one, gdy poprosisz o zwrot środków z IKE.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość

Dzień dobry Panie Krzysztofie,

chciałbym przelać środki z ppe na ike, a następnie z ike na moje konto ROR. Jakie wybrać ike, aby nie ponieść dodatkowych kosztów za wypłatę z ike jeszcze w tym samym roku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Jeśli zwrot środków z IKE ma zostać dokonany przed upływem 12 miesięcy od jego założenia, to trzeba szukać instytucji, która nie pobiera opłat z tego tytułu. Pewną podpowiedzią może być nasz ranking IKE/IKZE oszczędnościowych https://moneteo.com/rankingi/ike-ikze

Oferta tego typu rachunków jest dość skromna, większość instytucji oferuje IKE/IKZE inwestycyjne i w ich przypadku mogą być nieco inne zasady naliczania opłat.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość

Dzień dobry Panie Krzysztofie,

Mam pytanie - chciałbym wypłacić pieniądze z PPE na wkład do kredytu na mieszkanie, gdzie 80% środków pochodzi od wpłat pracodawcy. Już tam nie pracuję.

Czy najlepszą opcją jest przeniesienie środków PPE na IKE i dalej wypłata na konto z czego 30% idzie na mój ZUS? Wtedy mogę uzyskać wypłatę 70% środków włącznie z wpłatami, które realizował mój były pracodawca?

Z góry dziękuję i pozdrawiam!

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Wycofanie środków z PPE, w sytuacji gdy już nie pracujesz w danej firmie możliwe jest poprzez transfer na IKE. Zlecenie zwrotu środków z IKE wiąże się z naliczaniem podatku od zysków kapitałowych oraz faktem, że 30% podstawowych składek wpłaconych na PPE trafi na Twoje subkonto w ZUS.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Krzysztof Duliński

A jakie jest najlepsze IKE w celu wypłaty środków z ppe?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Na Twoje pytanie nie można odpowiadać w kontekście tego, skąd będą pochodziły środki wpłacane na IKE. Wybierając rachunek emerytalny należy po prostu ocenić związane z nim opłaty, zapoznać się ze strategią inwestowania środków i jeśli są one dla nas odpowiednie podjąć decyzję o jego otwarciu.

Odpowiedz

I
Inga
Gość

Zakładając, że od polowy roku jestem w drugim progu i płace 32% przy umowie o pracę, to wpłacając teraz, pod koniec 2023 roku kwotę 8300 PLN mogę odliczyć ok 2600 PLN od podatku, przy rozliczeniu w kwietniu 2024. A co jeśli np. w maju 2024 zdecyduję się wypłacić te wplacone 8300 PLN ? Jaką kwotę będę musiała wtedy zapłacić ? czy będę musiała oddać te 2 600 PLN które odliczyłam w zeznaniu rocznym od podatku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Inga

Domyślam się, że piszesz o wpłacie na IKZE i zwrocie z tego rachunku przed osiągnięciem wieku emerytalnego uprawniającego do korzystania z oszczędności na warunkach ustawowych.

W przypadku IKZE obowiązuje zasada, że zgromadzone na nim środki można wycofać tylko w całości (nie ma opcji zwrotu części oszczędności), po czym trzeba je ująć w zeznaniu rocznym za dany rok jako "przychody z innych źródeł". Spowoduje to podwyższenie podstawy opodatkowania i tym samym konieczność zapłacenia wyższego podatku. Jeśli pieniądze wycofasz w maju 2024 r., to ujmujesz je w zeznaniu rocznym za ten rok składanym na początku 2025 r.

Odpowiedz

I
Inga
Gość
@Krzysztof Duliński

Bardzo dziękuję, tak chodziło mi o IKZE. Czy będę musiała w momencie wypłaty tych środków (w 2024) płacić jeszcze jakiś podatek ? Mam na myśli tutaj podatek Belki.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Inga

Nie, w przypadku wycofania środków z IKZE nie płaci się podatku Belki. Całą otrzymaną kwotę trzeba doliczyć do rocznego zeznania PIT.

Odpowiedz

R
Rafal
Gość

Warto głęboko się zastanowić nad programem Ike i Ikze, który jest rozpowszechniany jako doskonały i cudowny. Ten produkt a szczególnie w formie inwestycyjnej ma wiele wad o których się nie mówi. Również sie nie mówi o inflacji, która będzie nam zjadać wartosc nabywcza oszczednosci nie wspominając o inwestycjach obarczonych ryzykiem i braku możliwości odpisania strat z lat ubieglych. Nie mówi się o instytucjach do których się wpłaca ze za xlat moga zniknąć z naszymi środkami. W Polsce już jeden sie wyłania w 2023r Inwestorzy maja ogromne problemy z odzyskaniem swoich aktywów i przenisieniem do innych instytucji.

Więc warto głęboko się zastanowić nad sensem takiego inwestowania. Na rynku jest wiele osób które promują ten produkt mając z tego mniejsza lub większą profity.

Po kilku latach bycia w tym produkcie zaczynam zauważać wiele wad. Zastanawiam się nad wcześniejszym zrezygnowaniem i wyplaceniem środków.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Rafal

Każdy ma prawo do własnej oceny produktów dostępnych na rynku i podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących zarządzania swoimi finansami. Ważne, by oszczędzać z myślą o emeryturze, bo świadczenia wypłacane z ZUS będą stanowiły zaledwie połowę (a może mniej mnie) ostatnich zarobków.

Osobiście nie spodziewałbym się bankructw instytucji finansowych, nadzór finansowy raczej do tego nie dopuści, bo to zachwiałoby stabilnością całej gospodarki.

Odpowiedz

P
Pawel
Gość

W INPZU w formularzu zwrotu (całkowitego) poprosili o wskazanie inspektoratu ZUS. PO co? Mam 56 lat. Czy to tylko nadgorliwość?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Pawel

Gdy dochodzi do zwrotu środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego część pieniędzy jest odprowadzana na subkonto oszczędzającego w ZUS i zapewne stąd prośba o wskazanie inspektoratu ZUS, któremu podlegasz.

Odpowiedz

P
Pawel
Gość
@Krzysztof Duliński

Przy IKE także?

Nie wiem czy podałem, poza tym, właściwy inspektorat. Jestem z dużego miasta i jest ich kilka.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Pawel

Jeśli wśród pieniędzy na IKE są środki przelane wcześniej z PPK, to istnieje obowiązek odprowadzenia składek do ZUS.

Sądzę, że podanie niewłaściwego inspektoratu ZUS nie będzie stanowiło problemu; placówki powinny sobie przekazać dokumenty.

W razie dodatkowych pytań sugeruję kontakt z podmiotem prowadzącym Twoje produkty emerytalne. Patrząc na historię Twojego rachunku, wiedząc w co i od kiedy oszczędzałeś, będą w stanie udzielić spersonalizowanych wyjaśnień.

Odpowiedz

C
Cezary
Gość

W którym art. Ustawy znajdę coś o tym, co znajduję powyżej, w szczególności o możliwości wpłaty dopiero w kolejnym roku? : "...Wydanie dyspozycji zwrotu środków, czyli wycofania oszczędności przed spełnieniem warunków emerytalnych, nie blokuje możliwości ponownego otwarcia IKE/IKZE. Można to zrobić zaraz po zamknięciu poprzedniego konta, ale pierwsza wpłata może być dokonana dopiero w następnym roku kalendarzowym..."

Odpowiedz

S
Sławek
Gość
@Cezary

Również bardzo chętnie się dowiem coś więcej na ten temat

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Cezary

Przytoczony przez Ciebie zapis był nieco faktyczny. Zakaz założenia i wpłaty środków w tym samym roku dotyczy tylko sytuacji, gdy doszło do transferu środków z IKE do innego programu emerytalnego. Dokonałem korekty wyjaśniającej tę kwestię.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość

Witam, od czerwca jestem na rencie i mam całkowitą niezdolność do pracy w związku z chorobą niewydolności serca(czekam na przeszczep serca), czy mogę wypłacić środki zgromadzone na PPE,nie tracąc za wiele, mam 49 lat. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomasz

Przedterminowe wycofanie środków z PPE możliwe jest tylko w sytuacji, gdy PPE jest likwidowany lub pracownik nie jest już zatrudniony u danego pracodawcy. Jak rozumiem, w Twoim przypadku zachodzi druga okoliczność, więc w grę wchodzi przesłanie pieniędzy na IKE i potem złożeniu wniosku o ich zwrot według zasad dotyczących przedterminowej wypłaty z IKE.

Odpowiedz

O
Olga
Gość

Dzień dobry

Nie pracuje już u pracodawcy, który prowadził moje PPE, chciałabym wypłacić zgromadzone pieniądze, mam przetransferowane środki na IKE - jaki jest następny krok abym mogła je wypłacić ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Olga

W instytucji, która prowadzi Twoje IKE musisz zawnioskować o zwrot środków z tego konta. Niezbędnych potrąceń dokona podmiot prowadzący IKE, a Ty na wskazany ROR otrzymasz środki, które będą już do Twojej dyspozycji.

Odpowiedz

J
Jacek
Gość

Czy po zamknięciu IKE w danej instytucji (gdy nie było żadnych środków) można ponownie otworzyć ike w tym samym roku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jacek

Jeśli do zamknięcia rachunku IKE doszło przed spełnieniem warunków ustawowych związanych z osiągnięciem "wieku emerytalnego", to możliwe jest ponowne otwarcie konta tego typu.

Odpowiedz

K
Katarzyna
Gość

Witam, w jaki sposób mogę przekazać pieniądze z IKE po zakończonym stosunku pracy na własne konto bankowe by najmniej na tym stracić finansowo.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Katarzyna

Zmiana pracodawcy nie ma żadnego znaczenia dla możliwości wycofania środków z IKE. Oszczędzanie w ten sposób na emeryturę jest niezależne od miejsca i formy zatrudnienia; zawsze obowiązują zasady opisane w tym tekście.

Jeśli natomiast pytasz o możliwość wypłaty środków po spełnieniu warunków ustawowych (co może się wiązać z zakończeniem aktywności zawodowej, ale nie musi, można pracować dłużej), to tu też zawsze są identyczne reguły. Należy po prostu zgłosić chęć skorzystania z pieniędzy w instytucji prowadzącej Twój rachunek IKE.

Odpowiedz

R
Ryszard
Gość

Czy dokonując zwrotu z ikze przed 65 rokiem życia oprócz podatku wg Pit płacę jeszcze Belkę od wypracowanego zysku ?


Belka to 19% a podatek wg. Skali 12%.

Czyli przy zerwaniu jestem 7% do przodu jeśli Belki nie ma.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ryszard

W przypadku rezygnacji z IKZE przez ukończeniem 65 r.ż. otrzymuje się wszystkie pieniądze dostępne na rachunku i należy je wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Trzeba przy tym pamiętać, że po zsumowaniu ich z innymi dochodami możesz się znaleźć w kolejnym progu podatkowym i tym samym zapłacić wyższy podatek.

Odpowiedz

I
Iwona
Gość
@Krzysztof Duliński

czy możliwe jest podwojne opodatkowanie dochodów?? przecież te wpłacone pieniadze na IKZE były juz opodatkowane i teraz po raz kolejny mam zapłacic podatek od tych samych pieniędzy? Przecież to niemożliwe

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Iwona

Kwestia opodatkowania pieniędzy wycofywanych z IKZE przed spełnieniem warunków ustawowych wynika z faktu, że oszczędzający korzystał z tego tytułu z ulgi podatkowej; kwoty wpłacane na IKZE obniżały podstawę opodatkowania.

Odpowiedz

I
Iwona
Gość
@Krzysztof Duliński

nie rozumiem dlaczego mam doliczać te pieniądze do dochodu, juz raz podatek dochodowy był pobrany, a terza kolejny raz mam być opdatkowana z tytułu tego samego dochodu z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy? przecież to rozbój i kradziez

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Iwona

Takie są przepisy. Sformułowano je w ten sposób, by IKZE czy IKE albo inne programy emerytalne służyły faktycznie do oszczędzania na emeryturę; Chodziło o ograniczenie chęci do sięgania po pieniądze w nich zgromadzone na co dzień.

Jak napisałem wyżej w przypadku zwrotu środków z IKZE trzeba od nich zapłacić podatek, gdyż wcześniej, w kolejnych latach korzystało się z ulgi podatkowej, a tym samym odniosło się określone korzyści. Uzyskało się zysk (jak na lokatach czy kontach oszczędnościowych), a więc fiskus wyciąga rękę po należną mu daninę.

Odpowiedz

A
Aneta
Gość

Dzień dobry, w firmie której nie pracuje mam PPE, chciała bym te pieniądze wypłacić. W obecnej pracy mam PPK . Jaka opcja będzie bardziej korzystna wypłata z PPE i tam jest podatek 19 %czy lepsza opcja przeniesienie na PPK do obecnego pracodawcy i wypłata nie z tak dużym podatkiem jak w przypadku PPE. Proszę o informacje jak to wygląda. Pozdrawiam Aneta.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Aneta

Pieniądze z PPE można przetransferować tylko na inny PPE lub na IKE, nie ma możliwości przekazania ich do PPK. Wypłata bezpośrednio z PPE czy po zlecenie wycofania środków po dokonaniu transferu na IKE będzie się wiązało z potrąceniem podatku i przekazaniem części oszczędności na subkonto w ZUS.

Odpowiedz

W
Waldek
Gość

W poprzednim zakładzie pracy miałem założone PPE, obecny mój pracodawca nie prowadzi PPE. Podjąłem decyzje o likwidacji PPE i zadysponowaniu zgromadzonych środków. Jak najlepiej to zrobić bo słyszałem o różnych opcjach - tańszych i droższych w obsłudze. Dla mnie najlepiej z PPE środki przekazać na ROR, ale chyba nie ma takiej możliwości.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość

Dzień dobry, ja mam pytanie trochę z innej beczki niż większość osób tutaj.

Czy maksymalna kwota wpłat na IKE dotyczy łącznie okresu i danego konta? W takim sensie, że jeżeli wpłacę maksymalną kwotę i zlikwiduje przed terminem konto (ze wszystkimi tego konsekwencjami), a następnie założę nowe (w tym samym roku), to czy mogę wpłacić ponownie maksymalną kwotę?

Pytam bo tak się zastanawiam, czy nie byłby to legalny i jedyny możliwy sposób na powiększenie swojego stanu konta w ZUS-e. Waloryzacja w ZUS-sie jest wysoka i pewna, żaden fundusz inwestycyjny nie będzie w rok w rok tak zyskowny jak waloryzacja. W razie kryzysu i inflacji nic lepiej nie będzie chronić środków (proszę spojrzeć na ostatnie lata kryzysu - duża waloryzacja składek ZUS vs straty funduszy).

Jeżeli jest możliwość ponownej wpłaty maksymalnej kwoty na nowe konto IKE w tym samym roku po likwidacji starego konta IKE, to po kilkudziesięciu takich ruchach (za każdym razem 30% wartości konta IKE, obecnie ok. 7000 zł), mógłbym przelać np 200 tyś zł na konto w ZUS. A biorąc pod uwagę, że na emeryturę przechodzę za 31 lat i przyszłe coroczne waloryzacje, miałbym ZUS-owską emeryturę, która pozwoliłaby mi na życie na ciepłej wyspie i popijanie drinków do końca moich dni.

Jedyne ryzyko wówczas to śmierć przed emeryturą :)

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Łukasz

Przepisy pozwalają na posiadanie tylko 1 rachunku IKE i tylko 1 rachunku IKZE. Dla każdego z typów kont jest ustalany oddzielny limit wpłat na dany rok kalendarzowy. Wysokość kwot, które będzie można wpłacić na IKE/IKZE w 2024 r. poznamy zapewne w listopadzie.

Nie ma przeszkód, by zaraz po zamknięciu IKE założyć nowy rachunek tego typu, ale pierwsza wpłata możliwa jest dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Odpowiedz

D
Daniel
Gość

Dzień dobry. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów. Mam jeden rodzaj przychodów i jedną stawkę i jest to moje jedyne źródło utrzymania. Dokonując w obecnym roku wpłaty na IKZE mam prawo do odliczenia wpłaconej kwoty i zwrotu podatku (wpłata x stawka). Czy dobrze rozumiem, że gdybym w kolejnym roku zdecydował się na zerwanie IKZE, to zwrócona kwota podlega rozliczeniu jako przychód (dochód) opodatkowany na zasadach ogólnych, na PIT-36, ale ma zastosowanie kwota wolna od podatku? Wprost oznaczałoby to, że nie mając innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie zapłacę podatku. Czy dobrze myślę?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Daniel

Wpłaty na IKZE faktycznie możesz odliczyć od swojego przychodu. Środki otrzymane jako zwrot oszczędności z IKZE są traktowane jako przychód z innych źródeł i rozlicza się je w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym pieniądze zostały wypłacone.

Co do tego, czy w przypadku ryczałtowców faktycznie jest to na druku PIT-36 radziłbym upewnić się u doradcy podatkowego lub w urzędzie skarbowym.

Odpowiedz

J
Judyta
Gość

Witam jaki fundusz z PPE jest najbardziej korzystny ??

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Judyta

Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie, gdyż każdy z PPE prowadzony jest według odrębnych zasad. Wiedząc, jaka firma prowadzi PPE u Twojego pracodawcy, z takim pytaniem możesz zwrócić się do doradcy finansowego. My - redaktorzy - nie mamy uprawnień do udzielania tego typu porad.

Odpowiedz

R
Robert
Gość
@Krzysztof Duliński

Gdzie znajdę pełną listę PPE?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Robert

Rejestr PPE prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego i znajduje się na jej stronie internetowej: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_emerytalnego/PPE

Odpowiedz

J
Jasiek
Gość

zmieniłem prace - środki z PPE chciałbym przeznaczyc na nadpłate kredytu. Czy w takim wypadku liczy się to jako wkład własny? Jak mam to udokumentować aby złodzieje z Zus nie zabrali mi tych 30%?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jasiek

Prośba o zwrot pieniędzy, by przeznaczyć je na wkład własny do kredytu na zakup mieszkania, możliwa jest tylko w przypadku PPK. Jeśli posiadasz środki w PPE i nie pracujesz już u pracodawcy, który prowadził PPE, to możesz je przetransferować na IKE (bez żadnych kosztów) i dopiero z IKE wyciągnąć pieniądze. Tyle, że w tym przypadku część środków trafi na Twoje subkonto w ZUS. Nie ma sposobu, by to ominąć. Te pieniądze Ci nie przepadną. Są przypisane do Ciebie i będziesz z nich korzystał po przejściu na emeryturę.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość

Założyłem PPK w listopadzie 2019 r. i zawiesiłem uczestnictwo na początku obecnego toku. Zgromadziłem do tego czasu pewne środki, które cały czas są na koncie ppk w pzu. Chciałbym tę kwotę wykorzystać do zakupu mieszkania, na wklad własny. Czy dobrze rozumiem, że niebeda mnie dotyczyły żadne potrącenia tej kwoty ALE po 5 latach muszę zwrócić cała tę kwotę? Czyli ponowne wypłacenie moich pieniędzy będę miał okazję dopiero gdy przejdę na emeryturę, tak?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marcin

Zgadza się, istnieje możliwość wycofania wszystkich środków z PPK i przeznaczenia ich na wkład własny do kredytu hipotecznego. W tej sytuacji nie ponosi się żadnych kosztów, ale trzeba zacząć zwracać pieniądze do PPK najpóźniej po 5 latach i zakończyć ten proces w ciągu 15 lat.

Przepisy nie mówią wprost, czy zbierając nadal środki na PPK można je wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego (ponosząc przy tym oczywiście koszty, o których piszę w artykule). W tej sprawie sugeruję kontakt z opiekunem PPK w Twojej firmie, który powinien udzielić wyczerpujących informacji.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
@Krzysztof Duliński

Pięknie dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

P
Piotr
Gość

Witam. Zamierzam dopiero przystąpić do IKZE i skorzystać z ulgi podatkowej .Obecnie mam 53 lata. Przysługuje mi prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę tj. w wieku 60 lat z powodu warunków szkodliwych. Czy po 7 latach oszczędzania będąc już na emeryturze, w razie likwidacji konta IKZE będę musiał uwzględnić środki w PIT i odprowadzić podatek? Czy będzie tylko potrącenie 10 proc.? Pytam ,bo w artykule i komentarzach nie wyjaśniono czy przepis dotyczy wcześniejszych emerytur. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Piotr

W przypadku IKZE nie ma mowy o prawie do wcześniejszej emerytury; preferencje podatkowe przysługują dopiero po ukończeniu 65 r.ż.

Odpowiedz

W
wartex
Gość

Cwaniaki łapią klienta praktycznie na zawsze, do osiągnięcia wieku emerytalnego, wszyscy przystępują bo system startuje tak, że dostajesz "podwyżkę" w wysokości 3,5 % pod warunkiem przekazywania tych środków cwaniakom - czytaj funduszom PPE. Opłacasz tylko podatek od tej kwoty, łudzisz się że zostanie tam zagospodarowany, pomnożony jakiś kapitał na twoją przyszłą emeryturę - jesteś w dużym błędzie, nic bardziej mylnego. To teraz fakty, przystąpiłem do pracowniczego programu PPE ponad 4 lata temu, wybrałem jeden z funduszy PZU - bez szaleństwa, stabilny wzrost, przez te lata odprowadziłem 13 000zł, dzisiaj na moim rachunku jest 12 500 zl czyli nie ma nawet tyle ile wpłacilem nie mówiąc o jakimś zysku. Od tego trzeba jeszcze odjąć podatek który zapłaciłem ok 2200zł i koszty obsługi funduszu. Przez ostatnie 4 lata inflacja ponad 30% to ile mam tego zgromadzonego kapitału na tym PPE?? Przypis na znienawidzonym koncie ZUS składek emerytalnych przez ostatnie 4 lata to 38%. A mówią że ZUS nieopłacalny i tworzą jakieś PPE PPK IKZE - dla kogo? Odpowiadam, np. dla rad nadzorczych PZU, jakaś pani przeszła od pana prezydenta do zarządu PZU i pobiera wynagrodzenie w wysokości ok 2mln rocznie. Właśnie z tych środków. Z programu oczywiście zrezygnować nie można - trzeba płacić pomimo, że jest to kompletnie nie opłacalne. Teraz tworzyć będą nowe programy żeby łapać kolejnych naiwnych. Co to za system emerytalny którego kapitał pomimo cyklicznie wpłacanych składek pomniejsza się?? Ktoś kradnie!!! ten ktoś to państwo. Wpłacacie swoje ciężko zarobione pieniądze a ktoś defrauduje je i nic mu za to.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@wartex

Każdy może mieć swoje zdanie na temat przepisów prawa, istniejących programów, ale trzeba sprostować, iż w ramach PPE pracownik nie ma obowiązku odprowadzać żadnej składki. Do PPE trafiają pieniądze od pracodawcy, jeśli ten zdecyduje się na taką formę doceniania pracownika. Owszem, pracownik może też dokładać się do oszczędności emerytalnych, ale to jego indywidualna decyzja. Podejmując taką decyzję powinien zostać poinformowany w jaki sposób będą lokowane jego pieniądze, z jakimi wiąże się to ryzykami.

Myśląc o oszczędnościach emerytalnych należy patrzeć w perspektywie długofalowej - kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat, a nie 3-4 lat. Ostatnie lata były faktycznie bardzo trudne dla wszelkiego rodzaju podmiotów rynku finansowego - pandemia, potem wojna na Ukrainie - sprawiły, że wiele z nich odnotowało straty i teraz dopiero powoli odzyskuje wartość.

Odpowiedz

K
Karol
Gość

Witam. Mam 56 lat. Od 5 lat mieszkam na stałe w Norwegii, chcę kupić tutaj dom, potrzebne mi pieniądze z PPE na wkład własny do kredytu, mam około 60 000zł w PPE. Czy mogę je wypłacić i ile na tym stracę ? Czy mogę złożyć wniosek o wypłatę online czy muszę to zrobić osobiście ? Z gór Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Karol

Nie ma znaczenia gdzie mieszkasz i na co potrzebujesz pieniądze. Ważne, że nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego określonego w ustawie o PPE. Dlatego środki z PPE możesz otrzymać tylko wtedy, gdy jest on likwidowany lub nie pracujesz już u pracodawcy prowadzącego PPE. I to nie bezpośrednio, ale transferując pieniądze na IKE. Składając dyspozycję przedterminowej wypłaty wszystkich środków z IKE otrzymasz tylko część z nich, 30% podstawowych składek trafi do ZUS, zostanie też potrącony podatek Belki.

Szczegółowe informacje na temat zlecenia transferu z PPE do IKE powinieneś uzyskać w instytucji prowadzącej PPE..

Odpowiedz

M
Marko
Gość

Przykład: Nie mam 55 lat, mam na IKE 15 tyś (w tym 5tyś zysku), chcę wypłacić 10tyś mojego wkładu, czy też zapłacę jakiś podatek ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marko

Zapewne mówimy o IKE inwestycyjnym (te oszczędnościowe nie są zbyt popularne), w którego przypadku nie da się oddzielić wpłaconych sum od zysku. Przy wycofywaniu części środków obowiązują skomplikowane reguły, których poznanie wymaga udziału w licznych szkoleniach. Pracownik instytucji finansowej ma obowiązek poinformować klienta ile i jakie produkty zostaną sprzedane, by ten otrzymał wnioskowaną kwotę.

Odpowiedz

W
Wojtek
Gość

Siostra po smierci szwagra odziedziczyła jego IKE jako osoba przez niego uprawniona. Wcześniej na jego konto IKE wpłyneła wyplata transferowa z PPE pracodawcy. Czy przy likwidacji tego ike, a tak siostra chce zrobi, rowniez biuro maklerskie potraci jej 30% na ZUS z tek wypłaty

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Wojtek

Według mojej wiedzy, w przypadku wycofania środków, które trafiły na IKE po zmarłym, część pieniędzy też jest przekazywana do ZUS. Przy czym nie jest to 30% całej sumy (jak piszesz) lecz 30% składek podstawowych. Oprócz nich na aktualną kwotę mogą się też składać dobrowolnie wpłacone zyski oraz zysk wypracowany przez posiadany produkt.

Odpowiedz

M
Mirek
Gość

Jeżeli żona osiągnęła wiek emerytalny 60 lat i dokonała 5 wpłat w kolejnych latach, to czy może wypłacić część zgromadzonych środków na IKE ? I czy po takiej częściowej wypłacie może dalej oszczędzać w następnych latach na IKE ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Mirek

Po osiągnięciu wieku emerytalnego uprawniającego do skorzystania z preferencji podatkowych można zawnioskować o wypłatę środków z IKE w całości lub w ratach. Przekazanie choćby jednej raty sprawia, że nie ma już możliwości kontynuowania oszczędzania na IKE.

Odpowiedz

K
Krzysztof
Gość

Dzień dobry.

Czy dobrze rozumiem?

Teoretycznie dla lepszego rozrachunku gdybym miał na PPE 100 tyś zł.

W jego skład wchodzi 70tyś wpłacone przez byłego pracodawcę, 10tyś wpłacone przeze mnie dodatkowo i 20tyś to wypracowany zysk.

Gdybym chciał przetransferować i wypłacić pieniądze z PPE na IKE i je wypłacić. to:

Podatek belki będzie liczony od 20tyś wypracowanego zysku - czyli 3 800zł

30 tyś będzie zabrane do ZUSu

A na rękę dostanę 100tyś - 30tyś - 3 800 czyli 66 200zł?

Czy podatek belki jest do odzyskania dzięki zwrotu z podatku przy PIT 37 dzięki ulgom na dzieci termomodernizację itd?

Jaka będzie sytuacja gdybym chciał wypłacić połowę środków?

Z góry dziękuję.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Krzysztof

Podatek Belki faktycznie jest płacony od osiągniętego zysku i jego rozliczeniem zajmuje się instytucja prowadząca IKE.

Do ZUS będzie odprowadzone 30% od sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ważne są więc zapisy w umowie konkretnego PPE, w którym uczestniczyłeś.

Jak wspomniałem, podatek Belki jest rozliczany przez instytucję prowadzącą IKE. Z ulgi na dzieci, termomodernizację możesz skorzystać niezależnie od tego, czy zapłacisz podatek Belki, czy nie.

Przy wypłacie części środków obowiązują identyczne zasady, tyle tylko, że kwoty bazowe, od których zostaną dokonane obliczenia, będą odpowiednio niższe.

Odpowiedz

K
Krzysztof
Gość
@Krzysztof Duliński

Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Od jakiej kwoty jest liczone 30% do ZUSu? Od całości czy od części pomniejszonej o podatek Belki?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Krzysztof

Tak jak napisałem w tekście i we wcześniejszej odpowiedzi - od kwoty składek podstawowych wpłaconych do PPE.

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość

Miałam już otwarte IKE i dokonałam z niego wypłaty wszystkich środków, które zostały przelane z konta PPE byłego pracodawcy. Oczywiście zapłaciłam wszystkie podatki itd. Byłam tego świadoma.

W tej chwili mam podobną sytuację. Chcę przetransferować środki z PPE na IKE i je wypłacić. Czy mogę ponownie otworzyć konto IKE?


Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Magdalena

Jak rozumiem, chodzi o sytuację, gdy pieniądze zostały wypłacone przed osiągnięciem wieku emerytalnego, o którym mowa w ustawie o IKE. Jeśli nie masz obecnie konta IKE, to możesz je założyć i przyjąć na nie wypłatę transferową.

Zwracam uwagę, że niektóre instytucje pobierają opłatę za wypłatę środków dokonaną przed upływem 12 miesięcy od założenia rachunku.

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość

Przez 3 lata wpłaciłem na IKZE 17 tys zł. Na rachunku bank wykazuje że mam 15 tys. Gdzie reszta ?? Co robić??

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Podejrzewam, że założyłeś IKZE związane z inwestycjami. Możliwe więc, że kupiłeś walory, w które są inwestowane pieniądze "na górce", a teraz, gdy ich cena spadła, realna wartość Twoich oszczędności jest niższa niż suma wpłat.

W takiej sytuacji możesz nic nie robić, licząc na wzrost wartości aktywów (inwestycje emerytalne trzeba rozpatrywać w perspektywie wieloletniej, a nie w krótkim okresie) albo przetransferować pieniądze do innego IKZE, z inną strategią inwestowania. Oczywiście zawsze dostępna jest opcja wycofania środków przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

Odpowiedz

W
Waldemar
Gość

Dzień dobry,

mam pytanie odnośnie PPE. Czy rozwiązując umowę o pracę i chcąc dokonać zwrotu funduszu PPE muszę zakładać IKE czy też zwrot może nastąpić na prywatne konto. Jeżeli transfer może odbyć się na moje konto to jak wyegzekwować to na byłym już pracodawcy.

Pozdrawiam

Waldemar

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Waldemar

Tak, jak napisaliśmy wyżej, wycofanie środków z PPE może się odbyć tylko w formie transferu na IKE. Dopiero z tego rachunku można wnioskować o wypłatę gotówki.

Odpowiedz

J
jakub
Gość
@Krzysztof Duliński

Posiadam konto w Santander. Założyłem IKE w Santander Biuro Maklerskie następnie zrobiłem wniosek by PPE przelali na IKE - przelew dokonali. Teraz klikam więcej wybieram opcje przelew bo chcialbym dokonac przelewu na rachunek osobisty i otrzymuje na dzien dobry informacje "Dla rachunku IKE funkcjonalność niedostępna." Trzeba tworzyc jakies dysopozycje cy o co w tym chodzi?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@jakub

Nie mamy możliwości przetestowania wszystkich wariantów i możliwości związanych z przeróżnymi produktami finansowymi oferowanymi przez banki i inne instytucje finansowe. Dlatego mogę tylko podejrzewać, że w tym konkretnym przypadku faktycznie konieczne jest złożenie dyspozycji wycofania środków z IKE, co spowoduje obliczenie należnej Ci kwoty i przelanie jej na wskazany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Proponuję kontakt z BM Santandera i poproszenie o wskazówki, jakie działania powinieneś podjąć.

Odpowiedz

R
Robert
Gość

Dzień dobry,

Chciałbym zapytać w jakim pole w formularzu PIT wpisuję kwotę zwrotu z IKZE?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam,

Robert

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Robert

Kwotę wpłaconą na IKZE wpisuje się w części B załącznika PIT-O w punkcie 7 w pozycji 35 (dla podatnika) i/lub 36 (dla małżonka).

Odpowiedz

J
James
Gość

ja z kolei wczoraj w jednym z polecanych przez Ciebie banku "odbiłem się od ściany" Informowałem o checi przeniesienia oraz wyplacenia srodkow z PPE (nie pracuje tam juz kilka lat, mieszkam za granicą) otrzymałem info, że środki po przekazaniu na IKE bedę mógł wypłacić dopiero po osiągnieciu wieku emerytalnego. Jak to w końcujest? czy osoby pracujące w bankach, nie wiedzą o czym mówią?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@James

Jako portal informacyjny nie polecamy żadnej instytucji finansowej ani jej produktów. Po prostu informujemy o ofercie, zwracamy uwagę na jej plusy i minusy, pozostawiając zawsze decyzję czytelnikom.

Nie ma przeszkód, by pieniądze zgromadzone w PPE przetransferować do IKE i potem poprosić o ich zwrot. To ważne, by użyć określenia "zwrot", bo tak nazywa się wycofanie środków przed uzyskaniem wieku określonego w ustawie. Jeśli pytałeś o "wypłatę", to być może doradca wziął Twoje słowa zbyt dosłownie i poinformował Cię, że wypłata możliwa jest dopiero po spełnieniu kryteriów emerytalnych.

Odpowiedz

S
sdfgs
Gość

"Sięgnięcie po oszczędności emerytalne, a zwłaszcza całkowita likwidacja IKE czy IKZE, powinno być ostatecznością:. Brednie, IKZE tylko traci pieniądze nic nie zarabiając więc lepiej wycofać niż tam cokolwiek wpłacać lub trzymać. Jeśli wykazują wzrost pieniedzy na koncie IKZE to tylko dzięki kolejnym wpłatom.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@sdfgs

To, czy na IKZE odnotowujesz zyski czy straty nie jest związane z samym produktem, ale wiąże się z wynikami osiąganymi przez produkty (np. fundusze inwestycyjne), w których są ulokowane pieniądze. Każdy oszczędzający, widząc że w obecnym miejscu jego oszczędności nie są pomnażane w zadawalający go sposób, może dokonać wypłaty transferowej (bez kosztów, jeśli stanie się to po 12 miesiącach współpracy z dotychczasowym podmiotem), czyli przenieść pieniądze do innej instytucji finansowej.

Odpowiedz

M
MACIEJ
Gość
@Krzysztof Duliński

Jeżeli dobrze zrozumiałem, przy likwidacji IKZE muszę zapłacić podatek w przypadku PIT37 12 lub 32% od całości wypłaconych środków?

Czy wiążą się jeszcze jakieś dodatkowe dolegliwości?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@MACIEJ

Środki otrzymane po likwidacji IKZE należy ująć w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym doszło do ich wypłaty. Podatek nie zależy od otrzymanej kwoty, ale od tej jaka pojawi się po zsumowaniu wszystkich przychodów podatnika. Innych dolegliwości związanych z wcześniejszym skorzystaniem ze środków zgromadzonych na IKZE nie ma.

Odpowiedz

K
kasia
Gość

na razie odkładam na ppk i nie wypłacam pieniędzy, czekam spokojnie co będzie dalej a kwota jaką tam mam jest coraz wyższa, aż miło popatrzeć jak tych pieniędzy z roku na rok przybywa

Odpowiedz

O
Olek
Gość
@kasia

A jaki zysk wypracował w tym czasie Twój TFI? Jeżeli żaden lub niewielki (bo takie mają), to realnie Twoja "coraz wyższa" kwota straciła przez 2 lata oszczędzania w PPK na wartości nabywczej dobre 20-30%. Lepiej te pieniądze wypłacić w formie zwrotu i zainwestować już choćby na koncie oszczędnościowym lub w obligacjach. Wprawdzie 30% wpłaty od pracodawcy pójdzie do ZUS jako składki emerytalne, ale odzyskasz je (zwaloryzowane) w formie emerytury. Natomiast pozostałe środki nie będą tracić tak bardzo na wartości jak zarządzane przez TFI.

Odpowiedz

B
Bogumiła
Gość

Bank ING w styczniu 2022 roku zwrócił mi środki wpłacone na rachunek IKZE + odsetki, suma zwrotu została zaliczona w rozliczeniach podatkowych jako przychody z innych źródeł.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie w styczniu 2023 roku zwrócił środki z IKZE /rachunek męża/ pomniejszając je o podatek belki od naliczonych odsetek. Który bank rozliczył likwidacje IKZE przed terminem prawidłowo? A może w międzyczasie zmieniły się przepisy podatkowe? Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Bogumiła

Nie było zmian przepisów dotyczących rozliczania zwrotu środków z IKZE. Przy wycofaniu środków z IKZE oszczędzający powinien otrzymać całą kwotę i ująć ją w rocznym zeznaniu podatkowym. Być może w BS w Szczytnie nie był to rachunek IKZE, może pomniejszenie środków wynikało z jakiegoś innego powodu. O wyjaśnienia proponuję zwrócić się bezpośrednio do banku.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość

Oszczędzam na IKZE od ponad 5 lat. Pobieram emeryturę ( po 65 roku życia) i dalej pracuję etatowo. Załóżmy ze wpłacę teraz maksymalną kwotę na IKZE w 2023 roku a pod koniec tego roku wypłacę wszystkie środki. Czy będę mógł skorzystać z ulgi podatkowej za 2023 rok ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomasz

Po wiążącą odpowiedź na takie pytanie sugeruję zwrócić się do doradcy podatkowego lub skorzystać z możliwości kontaktu z administracją skarbową podanych na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
@Tomasz

Tak będziesz mógł skorzystać z ulgi. Jednakże matematycznie (o ile nic nie zarobiłeś na samym IKZE) wychodzisz dokładnie na 0. Wpłata jest Twoja ulgą a wypłata środków dodatkowym dochodem z innych źródeł więc w danym roku podatkowym nic nie zyskasz ani nie stracisz.

Odpowiedz

R
Robert
Gość

Dzień dobry. Zacząłem oszczędzać w ramach IKZE w 2022. W rozliczeniu rocznym PIT za 2022 nie skorzystałem z ulgi na IKZE. Pytanie: jeżeli zrezygnuje teraz z IKZE to będę musiał zapłacić tylko podatek od zysków kapitałowych?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Robert

Nie ma znaczenia, czy skorzystałeś z ulgi podatkowej czy też nie. Wycofanie środków z IKZE w sytuacji, gdy nie są spełnione ustawowe warunki emerytalne zawsze wiąże się z tymi samymi konsekwencjami. Otrzymane środki będziesz musiał doliczyć jako przychody z innych źródeł do rocznego zeznania podatkowego składanego za rok, w którym pieniądze zostały Ci zwrócone. Przykładowo: wycofałeś środki w 2023 r. - dopisujesz je do PIT, który złożysz wiosną 2024 r.

Odpowiedz

G
Gosia
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mnie również dotyczy ta sutuacja. Niestety chciałam oszczędzić w jenym roku i przelalam pieniądze na ikze, pozniej okazało sie, ze nie moge jednak odliczyc tego w pit. Teraz zlikwidowalam ikze i musze zapłacić podatek :( czyli podatek od glupoty :/

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
@Gosia

IKZE opłaca się tylko i wyłącznie jeśli możemy z tytułu wpłaty uzyskać zwrot podatku (zmniejszyć kwotę opodatkowania, która finalnie zmniejsza podatek). Im wyższy podatek tym większy zwrot (12% vs 32%). Analogicznie przy likwidacji z tym, że przy likwidacji oszczędności z kilku lat można wpaść w wyższy próg podatkowy w danym roku (czyli % zapłacić większy podatek, niż efektywnie uzyskiwało się ulgi w rozliczeniach za lata wpłat). Może się też zdarzyć w drugą stronę ktoś wpłacający przez lata traci pracę i nie mając dochodu w danym roku likwiduje IKZE i do 30 tysięcy nie płaci w ogóle z podatku w danym roku. Jest to jednak sytuacja skrajna... mimo, korzyści podatkowych nie umiem sobie wyobrazić żeby kalkulowało się zrezygnować z pracy dla takiego rozwiązania :)

Odpowiedz

M
Michał
Gość

Dzień dobry. Chciałbym wypłacić pieniądze z PPE u pracodawcy u którego nie jestem już zatrudniony. Zdaję sobie sprawę z tego, że zapłacę podatek od zysków kapitałowych oraz 30% pieniędzy trafi na konto w ZUS.

W jaki sposób dokonać tej wypłaty? Czy może to być bezpośrednio na moje konto czy to musi być za pośrednictwem rachunku IKE?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Michał

Odpowiedź na Twoje pytanie zawarta jest w powyższym tekście. W takiej sytuacji (nie pracujesz już u danego pracodawcy) trzeba przetransferować pieniądze na IKE i dopiero z niego można pobrać środki.

I jeszcze drobne uściślenie - do ZUS trafi 30% składek podstawowych, a nie 30% wszystkich pieniędzy. Możliwe jest bowiem, że składki były wyższe niż minimalny wymóg ustawowy.

Odpowiedz

T
Teresa
Gość

Dziękuję za pomocny artykuł. PPE, do którego należałam u byłego pracodawcy został zlikwidowany kilka lat temu. Zgromadzonymi środkami zajął się inny podmiot w grupie. Czy w tym przypadku mogę wnioskować o klasyczny "zwrot" środków (zaznaczam, że nie wskazałam innego PPE lub rachunku IKE)? Na infolinii byłego pracodawcy udzielono mi wstępnie informacji, że aby wypłacić zgromadzone środki muszę najpierw założyć IKE i dopiero stamtąd je wypłacić, oczywiście tracąc na tym (mam 45 lat). Czy mogę prosić o podanie paragrafu, którym mogę się podeprzeć, mówiącego o tym, że skoro program emerytalny został zlikwidowany, to jako były pracownik mogę liczyć na klasyczny zwrot zgromadzonych środków?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Teresa

Z Twojej wypowiedzi wynika, że PPE nie został raczej zlikwidowany lecz przejęty przez inny podmiot. Jeśli tak jest w rzeczywistości, to informacja z infolinii jest prawdziwa - zgromadzone środki trzeba przenieść na IKE i dopiero z niego można sięgnąć po pieniądze.

Być może zachodzą jednak okoliczności, które pozwalałyby uznać, że PPE został faktycznie zlikwidowany. Aby to stwierdzić, musisz upewnić się u swojego byłego pracodawcy lub w firmie prowadzącej PPE dopytując o wszelkie szczegóły.

Odpowiedz

T
Teresa
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję i dopytuję. Doprecyzowując: należałam do Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Słoneczna Jesień” prowadzonego wówczas w ramach Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. (NIP 1070001407 – sprawdziłam w KRS, że likwidacja nastąpiła w 2016 r.).

Ostatnią informację o stanie rachunku przesłano mi w 2011 r. (po ustaniu zatrudnienia). Wiem już, że po likwidacji „Słonecznej Jesieni” oszczędności przeniesione zostały do programu (PPE) funkcjonującego w ramach TFI PZU. Czy w tym konkretnym przypadku słusznie ubiegam się o klasyczny zwrot zgromadzonych środków (i jednocześnie 30% składek podstawowych nie trafi do ZUS, lecz również do mnie)? Czy wspierającym mnie przepisem jest art. 27 ustawy o PPE?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Teresa

Jak sama piszesz, środki ze "Słonecznej Jesieni" zostały przeniesione do PPE w ramach TFI PZU. Wskazywałoby to, że zaszły okoliczności uniemożliwiające likwidację programu, o których wspomina art. 40 1. 3) przytoczonej ustawy. Gdyby program został zlikwidowany, to musiałabyś otrzymać powiadomienie o tym fakcie z prośbą o wskazanie innego PPE lub IKE, na który pieniądze miałyby być transferowane.

Sprawa jest skomplikowana, radziłbym poprosić o jej wyjaśnienie prawnika/doradcę specjalizującego się w tego typu zagadnieniach. Sama analiza zapisów ustawowych nie zawsze wystarcza do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi.

Odpowiedz

T
Teresa
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
@Teresa

PFE czy to na pewno forma PPE, którą reguluje ustawa?

Odpowiedz

T
Teresa
Gość
@Marcin

Nie mam pojęcia. Najpierw był PFE, został zlikwidowany w 2016 i teraz jest PPE, do które zostały przeniesione środki po likwidacji PFE. Uważam, że tym bardziej były pracodawca nie powinien utrudniać zwrotu środków a tymczasem dostałam odpowiedź z dosłownie przekopiowaną treścią z ustawy o PPE (kiedy wypłacane są środki zgromadzone w ramach PPE). Tyle, że na przeniesienie środków z PFE do PPE nie miałam żadnego wpływu i nie byłam o tym poinformowana.

Odpowiedz

P
Piotr
Gość

Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu następującej sprawy. Założyłem IKZE w zeszłym roku 2022 i wpłaciłem tam pełen limit 7106,40zł. Kwota ta póki co jest wpłacona i niezainwestowana - jest na rachunku maklerskim. PIT za 2022 z ulgą z tytułu wpłaty na IKZE jest jeszcze niezłożony. Czy w takiej sytuacji przy wypłacie gotówki teraz z IKZE będę zmuszony do uwzględnienia tego przychodu w rozliczeniu za 2023 i zapłacenia podatku w 2023? Czy jeśli wypłacę środki teraz i nie uwzględnię wpłaty na IKZE w PIT za 2022 to również nie będę musiał uwzględnić przychodu w PIT za 2023?

Odpowiedz

B
beret
Gość
@Piotr

Bez względu na to czy rozliczysz teraz ulgę za 2022 czy nie, to po likwidacji IKZE środki zostaną uznane jako przychód w 2023 i na początku przyszłego roku US dostanie PIT od instytucji prowadzącej twoje IKZE.

Odpowiedz

T
Tomek
Gość

Jak bedzie wygladala sprawa podatkowa jesli dokonam zwrotu z IKZE w tym roku (okolo 10 tys zl) a nie bede mial zadnych zrodel dochodu z tytulu pracy czy dzialalnosci gospodarczej? To jaki PIT bede musial wypelnic w przyszlym roku i jaki podatek zaplacic? Czy bedzie mi przyslugiwalo odliczenie tzw. kwoty wolnej?

Odpowiedz

B
beret
Gość
@Tomek

Jeśli dokonasz zwrotu w tym roku to:

1. Jeżeli ukończyłeś 65 lat i oszczędzałeś conajmniej 5 lat to podmiot prowadzący twoje IKZE pobierze z automatu 10% podatku.

2. Jeżeli nie ukończyłeś 65 lat lub nie oszczędzałeś 5 lat to dostaniesz całą kwotę na wskazane konto, a w przyszłym roku podmiot wystawi ci pit 11 na całą kwotę. Musisz go wpisać w picie 37 lub 36 za 2023.

Jeżeli twoje dochody za 2023 łącznie z kwotą z IKZE zmieszczą się w kwocie 30 tysięcy to nie zapłacisz ani grosza podatku. ( przerabiam to w tym roku,, Ikze zwrot 6340, łączny dochód 29k, podatek zero PLN)

Jeżeli w tym roku przelejesz pieniądze na IKZe to nic nie odliczysz od podatku za 2023, bo nie da się odliczyć nic od podatku, jeżeli twój podatek będzie wynosił O (zero).

Oczywiście ustawodawcy przyzwyczaili nas do tego że zmieniają zasady w trakcie roku podatkowego. Tak sytuacja wygląda dziś.

Odpowiedz

A
Aleksander
Gość
@beret

Czy wiesz, w której komórce w PIT-36 należy wpisać wypłatę z IKZE?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Aleksander

Pieniądze uzyskane z IKZE wpisuje się w pozycji "przychody z innych źródeł", w dolnej części wykazu źródeł przychodów.

Odpowiedz

Z
Zbyszk
Gość
@beret

Tak to prawda ja też zlikwidowalem ikze w 2022 roku .Dostałem całą sumę na konto 30k i w lutym dostałem od banku pit11. Rozliczyłem się z żoną tj. Podwójna kwota wolna od podatku i nie zapłaciłem ani grosza podatku a paradoks jest toki ze przy wypłacie zapłaciłbym 10 procent podatku zryczałtowanego i dlatego uważam że nie warto zakładać żadnych IKE lub ikze lub coś podobnego bo na tym tylko zarabiają banki na opłatach.

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość
@Zbyszk

Potwierdzam, IKZE miałem 5lat, regularne wpłaty. Uzbierałem sumę prawię 30k. W 2022 zlikwidowałem IKZE (wypłata wszystkich pieniędzy), oczywiście dostałem PIT11 od banku. Prowadzę JDG, rozliczam się podatkiem liniowym (nie ma kwoty wolnej). Do rozliczenia IKZE składam pit 36 i korzystam z kwoty wolnej. Wychodzi 0zł podatku do zapłacenia.

Odpowiedz

K
Kamil
Gość
@Grzegorz

Złożyć jednocześnie PIT36L i PIT36? To przechodzi w US? Przyjęli takie PIT'y i wszystko jest w porządku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kamil

PIT 36L służy tylko do rozliczania przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym; nie wpisuje się w nim przychodów opodatkowanych wg skali podatkowej, one są wpisywane w druku PIT36.

Odpowiedz

W
Wojtek
Gość

Moze ktos wesprze swoja wiedza? Mam u 2 bylych pracodawcow do wyciagniecia srodki z Ppe. Potrzebuje na tyle taniego IKE zeby nie dostac po kieszeni przy transferze z 2 PPE i natychmiastowej wyplacie na konto IKE. Konto do "przelania i zamkniecia" i tyle,jestem swiadomy ze czesc kasy "zniknie". Otwarcie konta tylko przez internet.Jesli ktos cos podpowie,bede wdzieczny.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Wojtek

Przy transferze środków z PPE na IKE nie są pobierane żadne opłaty. Obciążenia pojawią się przy złożeniu dyspozycji zwrotu środków. 30% składek podstawowych trafi wówczas do ZUS na Twoje konto; bank może też pobrać opłatę za sięgnięcie po pieniądze przed upływem 12 miesięcy od założenia IKE. W naszym rankingu IKE oszczędnościowych zobaczysz jak wyglądają opłaty z tego tyłu w kilku instytucjach: https://www.najlepszekonto.pl/ranking-ike-ikze

Odpowiedz

W
Wojtek
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź. Zauwazyłem jednak , że w większości przypadkow przy otwarciu konta w IKE dodatkowo jest wymagana wpłata startowa, np. min. 50 PLN w Uniqa. Czy wymienione w rankingu konta są zwolnione z takiej wpłaty i możemy je otworzyć bez jakiegokolwiek wkładu i czekać na transfer z PPE?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Wojtek

Wspomniana pierwsza wpłata, to nie tyle warunek otwarcia konta, ale minimalna kwota środków, która musi być na koncie, by mogło się rozpocząć oszczędzanie/inwestowanie.

Odpowiedz

S
sdfgs
Gość

prawdziwą stratą jest trzymanie pieniędzy na IKZE, PPE czy PPK. Tam są tylko straty bo im nie zależy na zyskach.

Odpowiedz

M
Maria
Gość
@sdfgs

Zgadzam się z TYM , bo miałam na koncie dużo zgromadzonych pieniędzy - zabrali mi 4 tys. Oczywiście przy likwidacji konta

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Dzień dobry,

Przede wszystkim dzięki za świetny artykuł !

Mam taki przypadek:

Należę w firmie do programy PPE (PZU) i zgromadziłem tam pewną kwotę (100k PLN), która oczywiście regularnie się powiększa.

Niestety suma wpłat jest niższa od zgromadzonej kwoty, nieznacznie, ale zawsze, w złym momencie było to nawet 10% mniej.

Chciałbym z nich nadpłacić kredyt hipoteczny. Szukam najlepszej opcji, żeby to uczynić.

Jak dobrze zrozumiałem artykuł to mogę zlecić (zamknięcie/wypisanie się z PPE) wypłatę całości na IKE (czy IKZE także?) i w momencie przelania środków 30% ze składek „przejmuje” ZUS?

Jakie mam opcje/drogi na wypłatę tych środków docelowo na konto i ile po drodze pochłoną podatki i inne organy

Z góry bardzo dziękuję

Pozdrawiam

Marek

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Przeniesienie pieniędzy z PPE do IKE może nastąpić tylko w sytuacji, gdy pracownik nie pracuje już u danego pracodawcy prowadzącego PPE lub, gdy PPE jest likwidowany. Tylko w tym ostatnim przypadku może się pojawić klasyczny "zwrot" środków, czyli ich przekazanie pracownikowi, ale jedynie w sytuacji, gdy w określonym czasie nie wskazał on innego PPE lub rachunku IKE, na który mają być przetransferowane środki.

W momencie sięgnięcia po pieniądze z PPE przed spełnieniem kryteriów ustawowych, pobierany jest podatek od zysków kapitałowych (w tym przypadku nie miałoby to miejsca, skoro suma wpłat jest niższa od wartości inwestycji) oraz 30% składek podstawowych (wynikających z ustawy) przekazywanych jest na konto oszczędzającego w ZUS. Dodatkowo po transferze na IKE w przypadku chęci wycofania pieniędzy może się pojawić opłata pobierana przez podmiot prowadzący IKE z tytułu wycofania środków w ciągu 12 miesięcy od założenia IKE.

Odpowiedz

M
Marek
Gość
@Krzysztof Duliński

Dzięki, PPE jest likwidowany? Z tego co wiem to mogę zrezygnować z programu i się z niego "wypisać" czyli zostanie zlikwidowany

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Mam wrażenie, że mówimy o dwóch różnych zagadnieniach:

PPK - to obowiązkowa propozycja w wielu firmach; składki pochodzą zarówno od pracodawcy, jak i pracownika, a ten drugi faktycznie ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK w dowolnym momencie. Może też wycofać zgromadzone środki.

PPE - to z kolei forma oszczędzania na emeryturę finansowana tylko przez pracodawcę. W tym przypadku pracownik może, ale nie musi, dokładać do oszczędności coś od siebie. Tak jak napisałem, z PPE można zrezygnować tylko w momencie ustania stosunku pracy z danym pracodawcą lub likwidacji PPE przez pracodawcę.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość

Wpłacam na IKE od ponad 10 lat po 100 zł miesięcznie, gdybym odkładała do szuflady miałabym ponad 12000, a na koncie mam 9100, przy tej inflacji to bardzo słabo to wygląda. W tej sytuacji zastanawiam się nad wycofaniem środków mimo konsekwencji zapłaty podatku. Czy to dobry pomysł?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Agnieszka

Odpowiedź na pytanie miałaby charakter porady inwestycyjnej, a tego robić mi nie wolno.

Oszczędzanie na emeryturę z wykorzystaniem form inwestycyjnych zawsze niesie ze sobą ryzyko poniesienia straty. Regularne inwestowanie jest dobrym pomysłem, bo pozwala je nieco ograniczyć (raz kupimy drożej, innym razem taniej), ale Twój przykład pokazuje, że i w takiej sytuacji strata jest możliwa, zwłaszcza jeśli pieniądze są inwestowane w instrumenty bardzo wrażliwe na sytuację gospodarczą na świecie, stan rynków finansowych.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

Odpowiedz

B
beret
Gość

Pisałem tu wcześniej, w lipcu 2022:

"Wypłaciłem po 14 miesiącach swoje IKZE, czyli zlikwidowałem konto. Bank całą kwotę bez potrąceń przelał mi na wskazane konto. W lutym przyszłego roku powinienem dostać PIT-11. I teraz ciekawostka. Nie mam skończonych 65 lat i nie odkładałem przez 5 lat. W tamtym roku wpłaciłem 6310,80 i uciekłem w drugim przedziale ( 32% )podatkowym z podatku 2019 złotych. Jeżeli miałbym skończone 65 lat i 5 lat odkładania na IKZE, zapłaciłbym wg ustawy 10% podatku. Ale nie mam 65lat i wg ustawy powinienem zapłacić wg mojego przedziału podatkowego w 2022 roku. . Ale jestem na świadczeniu przedemerytalnym i moje dochody w tym roku łącznie z tą kwotą z IKZE nie przekroczą 30 tys. złotych. Czyli mój podatek od IKZE wg ustawy powinien wynieść zero złotych. Jestem ciekawy czy skarbówka potrąci mi 9% składki zdrowotnej, bo wg mnie nie powinna. Wszystkiego dowiem się pewnie po 15 lutego 2023.. Paradoks. Wypełniając wymagania 5 lat wpłacania i 65 lat życia zapłaciłbym więcej niż prawdopodobnie zapłacę. Ale burdel."

Dziś rozliczyłem e-pita. Rzeczywiście Urząd Skarbowy w przypadku dochodów ogółem poniżej 30k nie pobrał ani grosza podatku ani żadnej składki zdrowotnej od kwoty zlikwidowanego w 2022 IKZE. (6340 PLN) A gdybym spełniał wymogi ustawowe 5 lat odkładania i 65 lat życia, zapłaciłbym 10%.

Odpowiedz

C
Chrisu
Gość
@beret

Tak technicznie. Kwotę wypłaty z IKZE wpisał Pan w pozycji 140 PIT-36. Skąd Pan wziął PIT-11 dla tej transakcji?

Odpowiedz

B
beret
Gość
@Chrisu

Nic nie wpisywałem. Zalogowałem sie wczoraj do e-pit i tam miałem gotowy pit 37 stworzony przez US. Wszystko się zgadzało , pozostało zaakceptować. Kwota z IKZE była wpisana w: 5. "inne żródła", poz 76 i 78. Ja osobiście jeszcze pita z banku nie dostałem, mają czas do końca lutego. Ale US ma już wszystkie moje 4 pity, (ja dotychczas jednego). bo do US firmy muszą wysłac do końca stycznia. Zaloguj sie do e-pit i masz podgląd wszystkich twoich pitów.

Odpowiedz

C
Chrisu
Gość
@beret

Dziękuję. W e-pit nie ma jeszcze rozliczenia tej wypłaty, więc kombinuję. W którymś źródle czytałem też, że wypłatę z IKZE można rozliczyć tylko w PIT36, ale jeżeli KAS przygotował rozliczenie w PIT37 to dobrze wiedzieć.

Odpowiedz

B
beret
Gość
@beret

Któregoś roku miałem taką historię. Rozliczyłem pit na początku marca. A w połowie marca dostałem jeszcze z banku pit 8c na śmieszne 200 złotych. I trzeba było składać korektę i przelewać 36 złotych do US. Wtedy podatku było 18%.

Odpowiedz

J
Janusz
Gość

Witam mam pytanie jakie dokumenty musi przesłać pracodawca do centrali żebym odzyskał pieniądze z ppe tydzień temu zostało złożone meilowo i listownie o wypłatę transferową dziś dzwoniłem do centrali i nic się nie dzieje

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Janusz

Nie ma takiego wykazu w ogólnych przepisach. Szczegółowe rozwiązania opisane są w regulaminach każdego PPE. Takie informacje powinien posiadać pracownik w Twojej firmie, który jest odpowiedzialny za kontakty z instytucją prowadzącą PPE lub po prostu doradca z tej instytucji.

Odpowiedz

P
Piotr
Gość

Dzień dobry

Mam 70 lat. Zacząłem odkładać na IKZE w 2017r. tzn ponad 5 lat temu.

1. Czy jeżeli wycofam teraz wszystkie pieniądze z IKZE to zapłacę tylko 10% podatku ?( nie będzie się to sumowało z moimi innymi przychodami )

2. Czy jeżeli wpłacę teraz całoroczną ratę a potem np. po miesiącu wycofam wszystkie pieniądze z iKZE to zapłacę j.w tylko 10%, a tegoroczną wpłatę odliczę w zeznaniu pit 2023 jak to robiłem dotychczas ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Piotr

Po spełnieniu warunków ustawowych uprawniających do wycofania środków z IKZE obowiązuje tylko 10-procentowy podatek.

Co do drugiego punktu - w przepisach nie natknąłem się zapis zabraniający takiego manewru. Mimo wszystko radziłbym zwrócić się z tym pytaniem do urzędu skarbowego lub doradcy podatkowego.

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo.

Odpowiedz

S
Slawek
Gość

Dzień dobry! Przez 8 lat miałem u pracodawcy konto PPE. Zmieniłem pracę i chciałbym stworzyć konto IKE, by następnie te środki podjąć. Mam 46 lat. Rozumiem że zapłacę 30% podatku od kwoty?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Slawek

Jeśli nie pracujesz już u pracodawcy, który prowadził dla Ciebie PPE, to rzeczywiście możesz zawnioskować o wypłatę transferową do IKE a następnie poprosić o zwrot pieniędzy. W tym przypadku firma prowadząca IKE pomniejszy wypracowany zysku o podatek od zysków kapitałowych oraz przekaże 30% podstawowych składek wpłaconych na PPE na Twoje indywidualne konto emerytalne w ZUS.

Odpowiedz

S
Sławek
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam,

Odpowiedz

J
Janusz
Gość
@Krzysztof Duliński

Witam podpinam się pod temat jaki wniosek jest potrzebny od pracodawcy żeby odzyskać pieniądze z ppe? Tydzień temu został złożony meilowo i wysłane pocztą ale nic więcej się nie dzieje

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Janusz

Wszystkie działania jakie trzeba wykonać są z pewnością opisane w regulaminie PPE, w którym uczestniczysz. Niezbędne wyjaśnienia powinieneś uzyskać w firmie, która prowadzi PPE, być może osoba na Twoje pytania będzie w stanie odpowiedzieć także ktoś w Twoim miejscu zatrudnienia, to opiekuje się PPE.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Krzysztof Duliński

witam, Czy zawsze można przetransferować pieniądze z PPE na IKE ? Czy tylko w momencie, gdy takie zapisy są uwzględnione w umowie pomiędzy dotychczasowym pracodawcą a podmiotem prowadzącym zakładowe PPE ? (oczywiście sytuacja po zakończeniu stosunku pracy z pracodawcą)

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Zapisy w przepisach dotyczących systemu emerytalnego wskazują, że taka możliwość powinna być zawsze po ustaniu stosunku pracy lub likwidacji PPE. Gdyby jej nie było, to w pierwszym przypadku można by mówić o ograniczeniu pracownikowi możliwości pomnażania jego oszczędności emerytalnych.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź. Zgadza się, tak mówi ustawa o PPE z 2004 roku. Akurat w moim przypadku umowa zawarta bezpośrednio między byłym pracodawcą a funduszem PPE, nie zawierała w zapisach możliwości transferu na IKE lub wypłaty bezpośredniej. I taka też dostałem odpowiedź z funduszu. Nie mniej ustawa wspomina o konieczności aktualizacji umów PPE. Zobaczymy jak sprawa się rozwinie. Pozdrawiam

Odpowiedz

S
somebody
Gość

Oszczedzanie w formie w której do twoich pieniedzy mają rządzący i o której mają rządzący to naiwnosć :)

czy wy ludzie zapomnieliście o OFE? jak was PO i PiS ograbili?

przypomnę, że jednym z zapisów w OFE było dziedziczenie składek w przypadku śmierci płatnika składek. Można było wówczas wypłacić sobie całe odziedziczone składki

Odpowiedz

M
Marc
Gość

Dzień Dobry,

w maju 2022 zlikwidowałem IKZE. Otrzymałem wypłatę poniżej 30 000 zł netto. Był to jedyny przychód w 2022 roku.

Zatem, czy ten przychód będący jedynym w 2022 roku, podlega kwocie wolnej od opodatkowania do 30 000 zł?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marc

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie miałoby charakter porady podatkowej, do czego mają prawo tylko doradcy podatkowi. Mogę jedynie stwierdzić, iż przychody związane z likwidacją IKZE należy wpisać w druku PIT jako przychód z innych źródeł.

Odpowiedz

M
Marc
Gość
@Krzysztof Duliński

Bardzo dziękuje

Odpowiedz

T
Tola
Gość

Dzień dobry. Jestem zmuszona do likwidacji konta na IKE a nie osiągnęłam wieku emerytalnego. Wpłacałam pieniądze przez ostatnie 5 lat. Czy taka wypłata środków jest możliwa? Jak wysoki zapłacę podatek?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tola

Likwidacja IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego opisanego w ustawie jest możliwa. Wyliczeniem należnego podatku od zysków kapitałowych zajmie się instytucja prowadząca IKE.

Odpowiedz

O
Oszczędny
Gość

Co miesiąc wypłacałam PPK. Trzymanie tych pieniędzy na koncie PPK przy inflacji nie ma sensu, zwłaszcza jak brakuje pieniędzy w budżecie domowym. Co miesiąc dodatkowe pieniądze zawsze mi się przydają na opłaty i jedzenie. Oszczędzać to można jak się daj odłożyć co miesiąc z tego co zarobisz!

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Czy wypłatę z IKZE po 65 r.ż. dotyczy roku, w którym osiągnę ten wiek czy też dokładnej daty urodzin (jeśli urodziłem się np. 6 czerwca to dopiero po tej dacie mogę dokonać wypłaty)?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Decydująca znaczenie ma data urodzin, konieczne jest ukończenie 65 r.ż.

Odpowiedz

S
Szymon
Gość

Wszędzie tylko straszenie, a najważniejszej informacji czyli co dokładnie zrobić żeby zrezygnować z PPE nie ma. Stracić to można, jak się będzie trzymać pieniądze w piramidach finansowych. Z resztą przy 20% inflacji, to ciężko wyjść na zero. O jakimś zysku to nie ma mowy. A przecież w poprzednich latach też była dość wysoka inflacja i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli przejść w deflację, żeby odkuć się choć trochę.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Szymon

Nasz tekst ma charakter informacyjny, nie ma w nich żadnych "elementów" straszenia.

Z racji charakteru PPE, który bazuje na wpłatach pracodawcy, nie wymaga wpłat pracownika, nie ma możliwości swobodnego wycofania pieniędzy. Możliwe to jest tylko w określonych okolicznościach i są one opisane w tekście. Dokładne działania wynikają z kolei z regulaminu danego PPE.

Odpowiedz

A
Alex
Gość

Dzien dobry od jakiej daty mozna wpłacac pieniadze na IKZE w 2023r ? Moze juz od 1 stycznia ?

Odpowiedz

J
Jakub
Gość

Dzień dobry.

analizuję temat i trochę zaniepokoiło mnie stwierdzenie: "Dalsze oszczędzanie nie jest natomiast możliwe po zleceniu wypłaty (nie ma znaczenia czy jednorazowo, czy w ratach) środków zgromadzonych na IKE/IKZE."

Czy oznacza to, że gdy wypłacę część środków z IKE, nie będę mógł już dalej wpłacać na nie pieniędzy? Czy też chodziło o zlecenie wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Takie, jak w pierwszym przypadku wyżej - postawienie sprawy przez ustawodawcę oznaczałoby, że muszę dużo bardziej konserwatywnie korzystać z tego konta - bo jeżeli już przyjdzie mi coś wypłacać, to stracę możliwość dalszego inwestowania w tej formie.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jakub

Wypłata dotyczy skorzystania ze zgromadzonych środków po spełnieniu warunków wieku emerytalnego. W takim wypadku nie ma już możliwości kontynuowania wpłat.

Wycofanie środków wcześniej (na życzenie) formalnie nazywane jest zwrotem. Po skorzystaniu z tej możliwości można kontynuować oszczędzanie na emeryturę na IKE.

Odpowiedz

W
Waldek
Gość

jestem emerytem ( 79 lat) i wpłaciłem na IKE czy to prawda że już po 3 latach mogę wypłacić część pieniędzy bez podatku Belki?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Waldek

Przepisy nie różnicują zasad wypłaty z IKE (czyli wycofania pieniędzy po spełnieniu wymogu wieku) od wieku posiadacza IKE. Musi być spełniony zarówno wymóg ukończenia 60 r.ż. (lub 55 w przypadku osób z prawem do wcześniejszej emerytury), jak i zasada dokonania wpłat w 5 latach kalendarzowych albo też wpłata ponad połowy wartości na IKE nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków. 

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość

Dzień dobry, nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej oprocentowania częściowego wycofania środków z IKE. Sięgając do Pana przykładu: "...suma wpłat wyniosła 50 000 zł, ale dzięki udanym inwestycjom wartość środków na rachunku to 60 000 zł, ale do dyspozycji jest maksymalnie 50 000 zł". Posiadam IKE maklerskie w Boś i jeśli opierając się o przykład chciałbym wypłacić w tym roku 25 000 zł, to czy muszę płacić od tego podatek Belki?

Czy po takiej częściowej wypłacie mogę kontynuować wpłaty w kolejnych latach?

Czy w późniejszym terminie mogę dokonać kolejnej częściowej wypłaty na podobnych zasadach?

Z góry dziękuję za odpowiedzi i życzę Wesołych Świąt!

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Grzegorz

W przypadku IKE inwestycyjnego nie sposób w prosty sposób odpowiedzieć na pytanie o wysokość podatku Belki, gdyż decydujące znaczenie na cena nabywanych aktywów, a ta mogła być różna przy kolejnych wpłatach. Skomplikowane reguły dotyczące zasad ustalania należności dla fiskusa znają pracownicy firm prowadzących IKE inwestycyjnych i to oni zajmują się obliczeniami. Rolą klienta jest określenie kwoty jaką chce dostać do ręki, a doradca powinien mu wskazać kwotę o jaką musi zawnioskować składając dyspozycję zwrotu części środków.

Nie ma przeszkód, by w kolejnych latach kontynuować oszczędzanie w IKE i dokonywać częściowej wypłaty środków.

Odpowiedz

J
Jacek
Gość

Dzień dobry. Wprowadzenie podwyższonego limitu wpłat na IKZE dla prowadzących działalność gospodarczą było uzasadniane jako kompensata za brak możliwości przystąpienia do PPK. Czy jednak osoba zatrudniona, korzystająca z PPK a jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą, może również skorzystać z podwyższonego limitu 1,8 ? Dziękuję.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jacek

W przepisach nie ma zastrzeżenia, że warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu wpłat na IKZE jest uzyskiwanie dochodów jedynie z działalności gospodarczej czy braku tytułu do ubezpieczenia z innego tytułu. Oznacza to, że osoby pracujące na etacie czy umowie zlecenie i prowadzące równocześnie działalność gospodarczą mają prawo do wyższych limitów wpłat na IKZE.

Odpowiedz

K
Krzysztof
Gość

Dzień dobry, na IKZE mam odłożone ja i żona ok. (2x18.300=36.600 PLN) na których to odpisach zyskałem w 3-ch ubiegłych latach 32% podatku. Jeżeli wycofam te środki do końca roku 2022 i nie przekroczę z żoną 240.000 PLN dochodu (przychód ze zlikwidowanych IKZE+ przychody ze stosynków pracy) to od tych zlikwidowanych środków z IKZE zapłacę 12% podatku? Czyli teoretycznie 20% jestem do przodu?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Krzysztof

Środki otrzymane po likwidacji IKZE należy potraktować jako przychody z innych źródeł i wpisać je w odpowiednie miejsce w rocznym zeznaniu podatkowym, po czym zsumować z innymi przychodami i zapłacić podatek zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. W ujęciu procentowym Twoje rozumowanie wydaje się słuszne. Skala "zysku" wynika po części ze zmian w rozliczeniach - niższy podatek oraz wyższa kwota powodująca przekroczenie progu podatkowego.

Odpowiedz

M
Mateusz
Gość

Za przedwczesne wycofanie się z IKZE trzeba odprowadzić należny podatek i umieścić to w PIT. A co wypadku gdy wypłacając wszystkie środki jest się obywatelem do 26 r. ż. i jest się z tego zwolnionym? Rozumiem, że jeżeli przekroczę próg 85 528zł dochodu do wszystko działa normalnie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Mateusz

Zwolnienie podatkowe osób do 26 r.ż. dotyczy tylko przychodów z określonych źródeł: ze stosunku pracy, z umów zlecenia, z tytułu odbywania praktyk absolwenckich czy staży uczniowskich. Środki zwrócone z IKZE traktowane są jako przychody z innych źródeł, wpisywane w innym miejscu w formularzu PIT i w tym przypadku każdy przychód z tego tytułu podlega opodatkowaniu.

Mając przychody tylko ze źródeł objętych zwolnieniem podatkowym nie trzeba składać PIT-a. Uzyskanie przychodów z innych źródeł oznacza konieczność złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Odpowiedz

P
Przemek
Gość

Dzień dobry, mam pytania odnośnie częściowego zwrotu środków z IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Biorąc pod uwagę, że sam wpłacałem wszystkie środki na IKE, a nie były przetransferowane z PPE itp, jaką część pieniędzy mogę wypłacić? Czy może to być dowolna kwota, na przykład nawet 80 czy 90% odłożonych środków czy jest to w jakiś sposób ograniczone? I drugie pytanie, czy tej przedterminowej wypłaty mogę dokonać kilkukrotnie, gdyby ponownie zdarzyła się taka potrzeba po jakimś czasie, czy tylko jednorazowo?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Przemek

Zacznę od tego, że zwrot wszystkich środków powoduje zamknięcie danego IKE i zeruje także licznik wpłat, który jest wymagany do uzyskania ulgi podatkowej przy spełnieniu wymogów ustawowych (wpłaty w minimum 5 latach). Jeśli już ktoś musi wycofać środki z IKE, to dobrze jest to zrobić w częściach. Tyle tylko, że w tym przypadku pojawiają się komplikacje z rozliczeniami podatkowymi (zwłaszcza w przypadku IKE inwestycyjnych), ale na szczęście to kłopot firmy prowadzącej IKE, nie oszczędzającego. On musi pamiętać jedynie o tym, że wypłacana kwota nie może być wyższa od sumy wpłat. Przykładowo: suma wpłat wyniosła 50 000 zł, ale dzięki udanym inwestycjom wartość środków na rachunku to 60 000 zł, ale do dyspozycji jest maksymalnie 50 000 zł. Chyba, że nastąpi całkowita likwidacja IKE.

Przepisy nie zakazują dokonania przedterminowej wypłaty kilka razy. Wiele zależy tu od specyfiki produktu, w którym są ulokowane pieniądze, zasad jego prowadzenia w firmie prowadzącej IKE.

Odpowiedz

K
Kamil
Gość

Dzień dobry , założyłem konto IKE rok temu i wpłaciłem tam maksymalną kwotę jaką można było wpłacić. Teraz potrzebuje tych pieniędzy i niestety będę zmuszony je wypłacić, czy wypłacając wszystkie środki będę musiał zamknąć konto IKE ? nie kupowałem żadnych instrumentów finansowych więc nie mam żadnego zarobku. W takiej sytuacji czy będę mieć potrącony jakiś podatek skoro podatek belki jest pobierany od zysku ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kamil

Jeśli dokonałeś wpłaty na IKE, to pieniądze trafiły raczej na jakiś produkt inwestycyjny lub oszczędnościowy. Niezbędnych rozliczeń dokona firma prowadząca IKE. Przy wycofaniu środków obowiązuje tylko podatek od zysków kapitałowych.

Po wycofaniu środków konto IKE zostanie zamknięte. Podobny rachunek będziesz mógł otworzyć od razu, ale pierwsza wpłata będzie możliwa dopiero w następnym roku.

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Dzień dobry, Założyłem niedawno IKZE, podniosłem próg wypłat ponieważ prowadzę JDG, którą rozliczam 12% podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Nie jestem pewny, czy będę w stanie utrzymać 5 letni okres wpłat, ponieważ rozważam wyjazd z kraju na stałe w przeciągu 2 najbliższych lat. Ponieważ po wyjeździe znikną oszczędności podatkowe z tytułu IKZE, chciałbym wiedzieć jakie obowiązki podatkowe będzie generowała wcześniejsza wypłata środków:

- Czy te środki będą opodatkowane wg aktualnie stosowanego 12% ryczałtu - 12%

- Czy będzie do tego użyta aktualna skala podatkowa? - Jeśli tak, to czy podstawa opodatkowania w przypadku osiągania zarobków jedynie przez JDG na ryczałcie to będzie wyłącznie kwota w IKZE (0 dochodu na zwykłym PIT dla skali podatkowej) Czy w jakiś sposób sumuje się mój przychód z ryczałtu do wypłaty z IKZE co w prostej linii zaprowadzi do 32% podatku co nie tyle zneutralizuje dotychczasowe oszczędności podatkowe to jeszcze wygeneruje realną stratę?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

W przypadku przedterminowego wycofania środków, czyli przed spełnieniem warunków ustawowych dotyczących wieku emerytalnego, nie ma znaczenia okres dokonywania wpłat, obowiązują standardowe zasady. Trzeba wycofać całą kwotę zgromadzoną na IKZE i dopisać ją jako przychód z innych źródeł w rocznym zeznaniu podatkowym za rok, w którym doszło do zwrotu pieniędzy. Zwiększenie podstawy opodatkowania może spowodować przekroczenie progu podatkowego i konieczność zapłacenia wyższego podatku.

Odpowiedz

H
Henryk
Gość

Witam. We wrześniu tego roku przeszedłem na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 roku życia. Firma w której pracowałem prowadziła od 2004 r. PPE zarządzany przez TFI PZU SA. Od tego właśnie czasu mam gromadzone tam środki. Złożyłem 31 października tego roku dyspozycję odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa jednorazowo. Mam pytania.

1. W/g jakiego kursu dla jednostek uczestnictwa będzie naliczana mi należna wypłata środków ( z jakiego dnia) ?

2. Czy od wypłaconych mi kwot będę musiał odprowadzić jakieś podatki?

3. Czy będę musiał te kwoty uwzględnić w rozliczeniu PIT za 2022 r.?

Mam wgląd w to jaka była wartość moich jednostek uczestnictwa na dzień 31 października i zastanawiam się czy to jest data wiążąca dla instytucji prowadzącej PPE.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Henryk

Wszelkich formalności związanych z zamknięciem Twojego PPE powinna dokonać firma zarządzająca Programem i przekazać na wskazany ROR należną kwotę.

Informacja o tym, z którego dnia zostanie uwzględniony kurs jednostek uczestnictwa zawarta jest z pewnością w regulaminie PPE. Powinien na to pytanie bez problemu odpowiedzieć zarządzający PPE, czyli w tym przypadku TFI PZU SA.

Odpowiedz

R
Rafal
Gość

Witam Panie Krzysztofie. Mam bardzo konkretne pytanie, a w zasadzie trzy pytania. Jestem byłym pracownikiem firmy w której byłem zapisany do PPE. Suma która tam mi się uzbierała jest na tyle duża aby się nią zainteresować, ale na tyle mała że jeżeli ją tam ją pozostawię, to obawiam się że zje ją inflacja wraz z zyskami. Zdecydowałem się więc aby te środki wycofać i tutaj powstaje problem. Instytucja finansowa, która jest odpowiedzialna za prowadzenie PPE twierdzi, że nie ma możliwości wycofania takich środków, tutaj pojawiają się trzy wspomniane wcześniej pytania:

1. Czy mogę wycofać pieniądze bezpośrednio z PPE po odejściu z miejsca pracy? Jeżeli tak, to który z artykułów o ustawie pracowniczych planach emerytalnych o tym mówi?

2. Czy jedyna droga wycofania pieniędzy z PPE jest przez transfer do IKE i następnie wycofanie pieniędzy z IKE?

3. Jeżeli środki z PPE/IKE mogą być wycofane, jak dokładnie wyglądają koszty na przykładzie np. 12000PLN na koncie PPE gdzie 10000PLN to kapitał a 2000PLN to zyski?

Dziękuje za ewentualną pomoc!

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Rafal

Według mojej wiedzy bezpośredni zwrot środków z PPE możliwy jest tylko w przypadku jego likwidacji. Zmiana pracodawcy pozwala jedynie na wypłatę transferową do innego PPE lub na IKE.

Po przeniesieniu środków do IKE i zgłoszeniu chęci wypłaty tych środków, trzeba się liczyć z podatkiem od osiągniętego zysku oraz przekazaniem 30% podstawowych składek na subkonto w ZUS. Informacji o tym, jaka dokładnie kwota zostanie przelana na rachunek bankowy powinien udzielić doradca przyjmujący zlecenie wycofania oszczędności.

Jeśli zarządzający PPE osiągał dobre wyniki inwestycyjne, to pozostawienie pieniędzy na PPE nie jest złym rozwiązaniem. Co prawda na rachunku nie będą się już pojawiały kolejne wpłaty, ale pieniądze będą cały czas inwestowane.

Odpowiedz

R
Rafal
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuje za informacje.

Odpowiedz

E
EDYTA
Gość

Miała zgromadzone środki na PPE zrobiłam transfer środków na IKE . po czym wycofałam wszystkie środki myśląc że dostanę 0 30% mniej które zostaną przekazane do ZUS. jedna po odkupieniu otrzymałam dużo mniej środków niż oczekiwałam??. czy są jeszcze dodatkowe opłaty za likwidację

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@EDYTA

Różnica między kwotą na rachunku a tą wypłaconą ma zapewne związek z przekazaniem części składek z PPE do ZUS, pobraniem podatku Belki a na dodatek mogła spaść wartość IKE w związku ze spadającymi wycenami akcji i funduszy inwestycyjnych. Sądzę, że prośba do podmiotu prowadzącego IKE o przedstawienie informacji o sposobie obliczenia kwoty do wypłaty powinna zaowocować odpowiedzią, która wiele wyjaśni.

Odpowiedz

P
Przemysław
Gość

Witam, mam dość specyficzną sytuacje, od kilku lat wpłacałem regularnie maksymalną ilość kwoty na IKZE w drugim progu podatkowym rozliczając się wspólnie z żoną. Robiłem to celem podwójnej "oszczędności" czyli odliczenie od podatku i oszczędzanie na emeryture. uzbierało się tego ok 17000

W tym roku mam z goła odmienną sytuacje, żona dochodów nie ma, a ja mimo że jestem już w drugim progu to wspólnie z żoną, nawet uwzględniając wypłatę powyższych środków rozliczając się wspólnie nie przekroczymy 2x 120 tyś i to pojawiają się mi pytania:

1. w przypadku dyspozycji wypłaty w jaki sposób jest naliczany podatek od tej wypłaty? ja już jestem w drugim progu ale rozliczając się wspólnie będziemy w pierwszym progu, więc kwota 17000 będzie miała opodatkowanie 12% czy 32%?

2. Czy od kwoty wypłaty będzie jeszcze dodatkowy podatek ryczałtowy 10% ??? (czyli takie podwójne opodatkowanie?)

3. Czy jest sensowne wpłacanie w tym roku kwoty maksymalnego limitu IKZE po to żeby odzyskać odliczenie podatkowe przy wspólnym rozliczeniu (12%), a jednocześnie wypłacić powyższą kwotę powiększoną o limit roczny w tym roku. Na szybko licząc wychodzi ok 150 zł na korzyść pytanie tylko czy nie ma tego dodatkowe 10% podatku ryczałtowego

4. Ktoś może spytać po co wyciągać tak ważne zaskórniaki. Otóż pomyślałem, że jak pierwszy raz w tym roku od jakiegoś czasu nie osiągniemy z żoną wyższego progu podatkowego to wypłacimy te pieniądze na na niższym progu "zyskując" wartość różnicy progów podatkowych, a uzyskane środku zainwestujemy inaczej. W kolejnych latach znowu możemy wrócić na drugi próg przy wspólnym rozliczeniu. Czy jestem w błędzie?

IKZE Alianz, nie mam wieku emerytalnego

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Przemysław

Pieniądze wycofane z IKZE w druku rozliczenia rocznego wpisywane są w rubryce "przychody z innych źródeł" i sumowane z wszelkimi innymi dochodami podatnika, po czym obliczany jest podatek według aktualnie obowiązującej skali podatkowej.

W przypadku przedterminowego wycofania środków z IKZE nie jest już pobierany "standardowy" 10-procentowy podatek.

Nie bardzo widzę uzasadnienie dla manewru z wpłatą i wypłatą środków, tym bardziej, że z IKZE trzeba wycofać wszystkie środki zgromadzone na rachunku. To jest już indywidualna decyzja podatnika.

Podobnie czwarta poruszona przez Ciebie kwestia. Wskazówki z nią związane miałaby charakter porady podatkowej, a takowej mogą udzielać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Odpowiedz

P
Przemysław
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuje bardzo za odpowiedź

Odpowiedz

J
Jędrzej
Gość
@Przemysław

Witam czy może ktoś mi podpowiedzieć jak przetransferować pieniądze z ppe na ike jeśli jestem cały czas pracownikiem firmy.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jędrzej

Transfer środków z PPE na IKE możliwy jest tylko po ustaniu stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym PPE lub w przypadku likwidacji Programu.

Odpowiedz

J
Jacek
Gość

Mam zgromadzone w IKZE ok. 30.000 tys. z czego odsetki to ok. 2.000.

W latach wpłat dokonywałem odliczenia od dochodu (zwroty podatku 32% wpłat do IKZE wyniosły ok. 9.000)

Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku zerwania IKZE.

Czy przy założeniu braku innych dochodów i aktualnie kwoty wolnej od opodatkowania 30 tys. nie będzie podatku? (wg mnie podstawa opodatkowania to odsetki + suma zwrotów czyli 11.000)


Odpowiedz

B
beret
Gość
@Jacek

Cała kwota czyli te 30k wchodzi do dochodu. Sumuje się z twoimi pozostałymi dochodami w roku. Są to tak zwane inne dochody. Te 30k plus reszta dochodów stanowią podstawe do opodatkowania. Np. 30 z ikze+50 dochodów z pracy to razem 80, to od 50-ciu podatek 12%.

Odpowiedz

J
Justyna
Gość
@Jacek

Jak nie osiagnioles wieku emerytalnego i nie odkładałes co najmniej 5 lat to zapłacisz normalnie podatek od dochodu. Dostaniesz pit od instytucji która prowadziła twoje ikze na całą kwotę zwrócona z ikze. Czyli w twoim przypadku te około 30 tysięcy. Sumuje się ona z innymi twoimi dochodami w roku.


Odpowiedz

J
Jacek
Gość
@Justyna

A jesli odkladalem 5 lat? O czym pisałem. Bo piszesz o warunku łącznym.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jacek

W przypadku zerwania IKZE, czyli wypłaty przed osiągnięciem wieku emerytalnego, decydujące znaczenie ma fakt, że nie spełniasz przesłanki ustawowej dotyczącej wieku.

Odpowiedz

J
Jacek
Gość
@Krzysztof Duliński

Ok. Ale przy braku innych dochodow nadal jest kwota wolna od podatku uwzgleniana, jak rozumiem?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jacek

Obowiązują ogólne zasady. Po prostu uzyskaną kwotę trzeba wpisać jako przychód z innych źródeł i obliczyć należy podatek. Najprościej zrobić to z wykorzystaniem rządowej strony i przesłać zeznanie do US.

Odpowiedz

T
TERESA
Gość

dzień dobry, w dniu 4.07.2022r otrzymałam decyzję z ZUS o ponownym obliczeniu mojej emerytury z FUS od daty osiągnięcia wieku 67lat, a prawo okresowej emerytury kapitałowej wygasło z dniem 30.06.2022r zgodnie z art 9 pkt2 ustawy o emeryturach. Wysokość emerytury obliczona z zasadami art 26C ustawy (w/w opisałam z decyzji ZUS) czy w/w wypadku mogę wystąpić do ZUS o częściowy zwrot środków z uwagi na ciężką chorobę męża oraz na przeznaczenie pieniędzy na remont domu (ocieplenie,wymiana pieca,hydrauliki)

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@TERESA

Środki zgromadzone w ZUS nie mogą być wypłacone emerytowi w innej postaci niż comiesięczna emerytura. W przypadku trudnej sytuacji materialnej można ubiegać się o zasiłki z pomocy społecznej oraz różnego rodzaju dodatki, których przyznanie warunkowane jest dochodami gospodarstwa domowego.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość

Dzień dobry,

z dniem 31.08.22 kończę świadczenie pracy u swojego pracodawcy. Posiadam konto PPE, a mój nowy Pracodawca nie posiada programu PPE. Do tej pory byłem przekonany, że mogę założyć IKE w Generali(tam gdzie mam PPE) i po przekazaniu dokumentu z pracy o likwidacji PPE środki zostaną wytransferowane do IKE. Następnie będę mógł bez problemu, po odciągnięciu wszystkich podatków(suma bodajże wynosi 49%), wypłacić środki na konto prywatne. Po przeczytaniu Pana komentarzy do zapytań pozostałych Czytelników mam wątpliwości. Co mogę zrobić aby na pewno móc wypłacić pieniądze? założyć IKE , przedstawić dokument o likwidacji PPE i następnie wniosek o wypłatę na rachunek indywidulny? Czy może mogę nie podawać pracodawcy konta IKE i poprosić jego o przesłanie na wskazane konto(tak wyczytałem poniżej , że również można zrobić)? Chciałbym uniknąć patowej sytuacji gdzie te pieniądze będą leżeć na IKE i nic z nimi nie będę mógł robić.

z góry dziękuję za pomoc!

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomasz

Zakończenie pracy u danego pracodawcy nie jest równoznaczne z likwidacją PPE. Program cały czas istnieje, Pana konto w PPE tez, tyle, że nie będzie już zasilane składkami. To zupełnie inne sytuacja od faktycznej likwidacji programu z powodu decyzji pracodawcy czy bankructwa firmy.

W sytuacji zmiany miejsca pracy można zostawić PPE nic z nim nie robiąc lub przetransferować środki na IKE w dowolnie wybranym podmiocie prowadzącym tego typu konta. Chcąc wypłacić pieniądze z IKE trzeba się liczyć z przekazaniem części składek do ZUS oraz potrąceniem podatku od zysków kapitałowych.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
@Krzysztof Duliński

Panie Redaktorze bardzo dziękuję za odpowiedź. Chciałem tylko doprecyzować bo odpisywał Pan Pani Agnieszce poniżej, że nie będzie mogła wypłacić pieniędzy na konto własne z IKE bo nie przelewała własnych pieniędzy. Czy moja sytuacja jest inna? Pytam ponieważ wydaję się praktycznie identyczna do opisanej przez Panią Agnieszkę.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomasz

W odpowiedzi dla Czytelniczki zabrakło fragmentu precyzującego sytuację. Informacje nt. możliwości wycofania środków z IKE opisane są na stronie rządowej (jako przedostatnia pozycja) poświęconej tej formie oszczędzania na emeryturę https://www.gov.pl/web/rodzina/co-trzeba-wiedziec-o-ike

Odpowiedz

M
mag
Gość
@Krzysztof Duliński

Dzień Dobry,

Bardzo proszę o informację czy 30% sumy składek (z tytułu PPE) przekazanych do ZUS będzie można odzyskać osiągając wiek emerytalny?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@mag

Składki przekazywane do ZUS trafiają na subkonto danej osoby i będą wykorzystane przy wypłacie jej emerytury.

Odpowiedz

M
Maria
Gość

Dzien dobry. Posiadam rachunek bankowy IKZE. Obecnie oprocentowanie zgromadzonych tam środków wynosi 3%. Czy jest możliwe, założenie lokaty z tych środków finansowych? Zaznaczam, ze nie chcę likwidować tego rachunku lecz zainwestować te pieniądze i zyskac więcej, zakładając lokatę np. na 6%. Po zakończeniu lokaty środki wrócą na rachunek IKZE.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Maria

Rachunek IKZE oszczędnościowy to specyficzny rachunek oszczędnościowy, na który odkładane są środki z myślą o emeryturze. Niestety nie ma możliwości przekazania zgromadzonych na nim środków na lepiej oprocentowane produkty, np. typowe konto oszczędnościowe czy lokatę. Jedyna opcja to poszukanie innego IKZE, z korzystniejszą ofertą i dokonanie wypłaty transferowej na wybrany IKZE w innej instytucji finansowej.

Odpowiedz

M
Maria
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziekuję za odpowiedz.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość

Dobry wieczór, zmieniłam pracodawcę, dokonałam transferu środków z PPE PZU na IKE w ALLIANZ (dawna Aviva). Moim celem jest przekazanie przetransferowanych środków na mój prywatny rachunek bankowy. Nie mam skończonych 55 lat, jestem świadoma potrąceń. Transakcja była poprzedzona wieloma rozmowami na infolinii zarówno w PZU jak i Avivie. Wszystkie osoby potwierdzały, że taka transakcja jest możliwa do zrealizowania. Wypełniłam wniosek o zwrot środków i po dwóch tygodniach oczekiwania potrzymałam pismo z jednozdaniową informacją, iż wypłata jest możliwa tylko w przypadku dokonanych wpłat własnych. Czy informacja od otrzymana od Allianz jest zgodna z prawem? Jak postąpić w takiej sytuacji?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Agnieszka

Informacja z firmy Allianz jest prawdziwa, o ile chodziło o częściowe wycofanie środków. W takiej sytuacji z IKE można wypłacić tylko pieniądze wpłacone samodzielnie. To forma blokady przed pochopnym wycofywaniem oszczędności emerytalnych na różne doraźne cele.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź. Czy jest jakiś sposób na skorzystanie ze środków pochodzących z PPE, tzn czy jest możliwy przelew na rachunek prywatny? Zostałam wprowadzona w błąd, gdyż w PZU (gdzie posiadałam PPE) powiedziano mi, iż mogę uzyskać zwrot środków, za pośrednictwem rachunku IKE - potrzebnym do transferu. Czy jest jakaś inna możliwość?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Agnieszka

W standardowych warunkach nie ma innej możliwości. Pojawia się ona tylko w sytuacji, gdy dochodzi do likwidacji PPE a pracownik nie wskazał rachunku IKE, na który ma zostać dokonana wypłata transferowa. Wówczas możliwa jest wypłata pieniędzy na rachunek bankowy.

Odpowiedz

E
Ewa
Gość

Witam, zakończyłam stosunek pracy z poprzednim pracodawcą i po kilku miesiącach otrzymałam pismo o likwidacji przez pracodawcę PPE. Na koncie zebrało się parę groszy i zanim je przetransferuje do obecnego planu chciałabym się dowiedzieć, czy w związku z likwidacją przez pracodawcę PPE, przy przedwczesnej wypłacie środków, place tylko podatek Belki? Dziękuję za pomoc

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ewa

W przypadku likwidacji PPE możesz wskazać, gdzie pieniądze mają być przeniesione: do PPE u obecnego pracodawcy lub na posiadane przez Ciebie IKE. Z wypłatą transferową nie wiążą się żadne koszty.

Pojawią się one, gdy zechcesz wycofać oszczędności emerytalne. Od wypracowanego zysku zostanie pobrany 19-procentowy podatek Belki, a części składek trafi na subkonto w ZUS.

Odpowiedz

J
Jakub
Gość

Cześć, moja partnerka zakończyła stosunek pracy z pracodawcą, który wpłacał też kasę na ppe. Teraz jest na własnej działalności. Chciałaby wypłacić te pieniądze na nadpłatę kredytu mieszkaniowego. Na jaki ike przetransferować pieniądze żeby opłaty dodatkowe przy wypłacie pięniędzy były jak najniższe. Dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jakub

Koszty ponoszone w związku z przedterminowym zakończeniem oszczędzania na emeryturę wynikają z przepisów ustawowych, o których napisałem w powyższym tekście.

W takiej sytuacji jak opisana, transfer środków możliwy jest tylko na IKE osoby posiadającej PPE. 

Odpowiedz

M
Miszczyn
Gość
@Krzysztof Duliński

Witam

Właśnie zwolniłem się z pracy w której pracodawca prowadziłem PPE ale otrzymałem informację że nie mogę wypłacić tych pieniędzy jedynie przetransferować do IKE lub do innego PPE jeżeli nowy pracodawca prowadzi program. Z tego artykułu wynika że po rozwiązaniu umowy z pracodawcą prowadzącym PPE mam prawo do wypłaty środków bez konieczności specjalnego zakładania IKE. Co mogę zrobić w takiej sytuacji żeby otrzymać pieniądze lub czy dobrze zrozumiałem?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Miszczyn

Uściślijmy pojęcia. Sformułowanie "wypłata środków" odnosi się tylko do sytuacji określonych w ustawie związanych z osiągnięciem wieku emerytalnego lub przekazaniem środków zgromadzonych w PPE na rzecz osoby uprawnionej po śmierci uczestnika PPE. Natomiast "zwrot środków" odnosi się do sytuacji, gdy PPE jest likwidowany, a pracownik nie wskazał konta emerytalnego, na które mają być przeniesione jego środki. Inna możliwość, z którą mamy do czynienia najczęściej po zmianie pracodawcy, to transfer pieniędzy na IKE lub do innego PPE.

Odpowiedz

J
Jacek
Gość

Po śmierci żony, chciałem wypłacić środki z ppk, ale firma alianz (wcześniej aviva) robi takie utrudnienia i stawia co rusz nowe wymagania, że już sam zrezygnowałem z walki o te pieniądze. Jestem również ponosząc stratę zrezygnować ze swojego PPK, puki jeszcze żyję. Nie chcę zostawiać tego moim dzieciom do rozwiązania.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jacek

W przypadku śmierci uczestnika PPK w grę wchodzą reguły dziedziczenia i nie powinno być z tym żadnych problemów jeśli przedstawione zostaną wymagane dokumenty. Firma prowadząca PPK nie może stawiać wymagań według własnego uznania. O zasadach dziedziczenia PPK i PPE pisaliśmy w tym tekście: https://www.najlepszekonto.pl/dziedziczenie-ike-ikze-ppk-ppe

Rozumiem rozgoryczenie, ale likwidowanie PPK nie jest według mnie najlepszym rozwiązaniem. Sugerowałbym raczej złożenie dyspozycji określającej komu mają przypaść środki zgromadzone w Programie po śmierci, co powinno przyspieszyć proces wypłaty.


Odpowiedz

J
Jacek
Gość
@Krzysztof Duliński

Witam. Wysłałem wszystkie wymagane wnioski i skany dokumentów. Odrzucono mi je bo nie były poświadczone notarialnie. Nie ma możliwości złożenia dokumentów osobiście tylko przez internet. W takim wypadku również skany dokumentów nawet poświadczonych przez notariusza z natury będą zawsze kopiami.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jacek

Wymagania, o których piszesz, wynikają z wewnętrznych uregulowań organizacyjnych obowiązujących w firmie prowadzącej program emerytalny. Sądzę, że zastosowanie się do wskazówek przekazanych przez prowadzącego PPK powinno rozwiązać problemy. Gdyby tak się nie stało, będziesz miał podstawę do złożenia reklamacji czy skargi do Rzecznika Finansowego.

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość

Witam, od roku 2014 posiadam rachunek IKZE ( początkowo w AVIVA - obecnie ALLIANZ ) , rok 2017 był bez wpłaty, chciałbym wpłacić jeszcze w tym roku i w następnym roku ( 2023 ) zerwać umowę. Obecnie mam 62 lata i pilnie potrzebuje gotówki. W sumie wpłaciłem na konto 16 732 zł ( suma zainwestowanych wpłat - 16 015 zł) a obecna wartość środków zgromadzona na moim koncie to 16 805 zł, tak więc praktycznie tutaj jestem na zero. Dotychczas dokonałem odliczeń od dochodu, które dały mi przez te lata w sumie 2 844 zł.

Jeżeli w przyszłym roku zerwę umową to, to ile dobrze czytam ustawę będę musiał zapłacić 10 % od zysku ( różnica pomiędzy wpłatami a aktualną wartością środków na rachunku ) , a co będzie z tym zwrotem tych podatków wynikających z odliczeń od dochodów ? Będę musiał te 2 844 zł do należnego podatku za 2023, czy też doliczyć je do dochodu za 2023 ?.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Chęć wycofania środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego wiąże się z koniecznością wypłaty wszystkich środków (nie można wypłacić ich części jak w przypadku IKE) i doliczenia otrzymanej kwoty do zeznania podatkowego za rok, w którym została zrealizowana wypłata (skoro zrobisz to w 2023 r. to wypłatę z IKZE wykażesz jako "przychody z innych źródeł" w PIT składanym za rok 2023 r. wiosną 2024 r.). Może to spowodować, że przekroczysz próg podatkowy i zapłacisz podatek według wyższej stawki.

10%, o których wspominasz, to nie podatek od wypracowanego zysku, lecz ryczałtowy podatek od całej kwoty wypłacanej z IKZE po spełnieniu warunków "emerytalnych" opisanych w ustawie (65 r.ż., dokonywanie wpłat przez min. 5 lat).

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuje za wyjaśnienie, ale dalej nie wiem jak to ma wyglądać. O ile dobrze rozumiem, to po wypowiedzeniu umowy z dostanę zwrot wszystkich zgromadzonych środków, w PIT za 2023 , wykazuje je jako "przychody z innych źródeł" i nie przejmuję się tymi zwrotami podatków , które otrzymałem od US w poprzednich latach.Progu podatkowego nie przekroczę więc i tak będę do przodu bo zapłacę podatek 12 %, ewentualnie wchodzi również w grę wspólne rozliczenie z żoną i wtedy już na pewno zostanę w I progu podatkowym

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Rozliczenie z fiskusem środków otrzymanych z IKZE będzie wyglądało dokładnie tak jak opisałeś. To, że wcześniej miałeś korzyści podatkowe w związku z oszczędzaniem w IKZE nie ma żadnego znaczenie. Taki jest stan prawny na dziś. Nie można jednak wykluczyć, że politycy zorientują się, że w obecnej sytuacji, gdy podatek dochodowy wynosi tylko 12%, jest to rozwiązanie korzystne dla podatników i zechcą coś zmienić.

Odpowiedz

B
beret
Gość

Wypłaciłem po 14 miesiącach swoje IKZE, czyli zlikwidowałem konto. Bank całą kwotę bez potrąceń przelał mi na wskazane konto. W lutym przyszłego roku powinienem dostać PIT-11. I teraz ciekawostka. Nie mam skończonych 65 lat i nie odkładałem przez 5 lat. W tamtym roku wpłaciłem 6310,80 i uciekłem w drugim przedziale ( 32% )podatkowym z podatku 2019 złotych. Jeżeli miałbym skończone 65 lat i 5 lat odkładania na IKZE, zapłaciłbym wg ustawy 10% podatku. Ale nie mam 65lat i wg ustawy powinienem zapłacić wg mojego przedziału podatkowego w 2022 roku. . Ale jestem na świadczeniu przedemerytalnym i moje dochody w tym roku łącznie z tą kwotą z IKZE nie przekroczą 30 tys. złotych. Czyli mój podatek od IKZE wg ustawy powinien wynieść zero złotych. Jestem ciekawy czy skarbówka potrąci mi 9% składki zdrowotnej, bo wg mnie nie powinna. Wszystkiego dowiem się pewnie po 15 lutego 2023.. Paradoks. Wypełniając wymagania 5 lat wpłacania i 65 lat życia zapłaciłbym więcej niż prawdopodobnie zapłacę. Ale burdel.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@beret

Rozliczenia podatkowe za 2022 r. to dziś jedna wielka niewiadoma. Boją się ich księgowi, ale i pracownicy US. Paradoksów podobnych do tego, który opisujesz może być więcej. Kto wie, czy pod koniec roku, gdy wiedza o rozliczeniach rocznych będzie większa, nie będą się mnożyły rady, jak w prosty sposób wykorzystać zamieszanie stworzone przez twórców Polskiego Ładu i odnieść korzyść podatkową. Zobaczymy, będzie ciekawie.

Odpowiedz

R
Renata
Gość

Jak długo trwa przekazanie środków pieniężnych z PPE na IKE, w Allianz ,jeżeli są to wypłacane środki wcześniej niż osiągnie się wiek emerytalny.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Renata

Na Twoje pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od sprawności działania instytucji, która realizuje złożoną przez Ciebie dyspozycję.

Odpowiedz

R
Renata
Gość
@Krzysztof Duliński

Tak moja firma, złożyła wniosek w ciągu dwuch dni, a teraz, czekam na zatwierdzienie przez Allianz i zostalsm poinformowana ze może to trwać najpierw 7 dni, gdy dzwoniłam drugi raz powiedziano mi że 14 dni i gdy zadzwonilam trzeci raz powiedzismo mi 30 dni, czy firma nie ma ustalonej możliwości wypłaty gdy już wszystko, jest przygotowane tylko firmy Allianz szuka wymówki aby jak najpóźniej wpłaci pieniądze, w ogóle tego nie rozumiem? Jak można tak nie umiec odpowiedzieć na proste pytanie, bo ja chce jak najszybciej pieniądze bo mam trudna sytuację zdrowotna i nie mogę czekać na pieniądze. Proszę mi jasno odowiedziec, bo nikt z agentów nie umie mi tego wyjaśnić.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Renata

Nasz serwis ma jedynie wymiar informacyjny, nie jesteśmy przedstawicielami żadnej instytucji finansowej. W związku z tym nie jesteśmy w stanie udzielić wyjaśnień, dlaczego informacje przekazywane przez Allianz są tak rozbieżne. Proponuję kontakt ze swoją firmą i poproszenie osoby zajmującej się PPE o rozmowę z przedstawicielem Allianza opiekującym się firmą, by ten wyjaśnił sytuację, udzielił konkretnych wyjaśnień.

Odpowiedz

R
Renata
Gość
@Krzysztof Duliński

Dobrze, może to dobry pomysł bo moja była Firma jest dużą Firmą i myślę ,że mają do takich spraw kompetentną osobę .Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

Odpowiedz

J
Justyna
Gość

Dzień dobry,

Czy można wypłacić środki bezpośrednio z OFE przed emeryturą? Jeśli nie, to w jaki sposób to zrobić - można przelać je na IKE i wtedy wypłacić? Z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Justyna

Środki z OFE mogą być wykorzystane dopiero po osiągnięciu przez ich posiadacza wieku emerytalnego. W razie jego śmierci pieniądze osoba wskazana przez właściciela OFE bądź w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe.

Odpowiedz

G
Gośka
Gość

Witam mam środki na PPE mam 49 lat a teraz moja córka dorosła i ma całkowitą niezdolność do pracy bo w wieku 19 lat okazało się że choruje na nieuleczalną chorobę autoimunologiczną i potrzebuję pieniędzy czy mogę wypłacić z tego PPE?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Gośka

Witam, wypłata z PPE w gotówce (na wskazany rachunek bankowy) jest możliwa tylko wtedy, gdy zmieni Pan pracę i nie przystąpi do PPE u nowego pracodawcy lub jeśli Pana obecny pracodawca zlikwiduje program. Jednak nawet wtedy nie otrzyma Pan pełnej kwoty - będzie musiał Pan zapłacić podatek od zysków kapitałowych i przekazać 30% podstawowych składek na indywidualne konto emerytalne w ZUS.

Odpowiedz

P
Przemo
Gość
@Beata Szymańska

Czyli złodziejstwo w białych rękawiczkach

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość

Witam, posiadam IKZE, chciałbym je zlikwidować przed osiągnięciem 65 roku życia i bez pięciu lat składkowych. Zgodnie z tym co przeczytałem na ten temat, wypłacone pieniądze dojdą mi do dochodu za rok, w którym dokonam tej wypłaty i będą podlegały opodatkowaniu na ogólnych zasadach, czyli albo w I albo w II progu podatkowym. Czy biorąc pod uwagę zapowiadaną na lipiec 2022r. obniżkę podatku PIT z 19 do 12% mogę przyjąć, że wypłata z tego IKZE zostanie opodatkowana 12% podatkiem - oczywiście jeśli zmieszczę się w I progu podatkowym? Czy trzeba do tego podatku doliczyć coś jeszcze - nową składkę zdrowotną - 9%? podatek Belki?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomasz

Zwrot środków z IKZE (czyli skorzystanie z nich przed spełnieniem warunków ustawowych) faktycznie oznacza konieczność doliczenia otrzymanej kwoty do dochodów przy składaniu rocznego zeznania podatkowego i zapłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Po ostatnich zmianach I próg podatkowy to 12%.

Pieniądze zwrócone z IKZE nie podlegają innym obciążeniom podatkowym.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za informację, czyli ikze stało się podwójnie atrakcyjne, 1 odliczenie 2 niewielka różnica pomiędzy wcześniejszą wypłatą, a taką z osiągnięciem wymaganego wieku - tylko 2 %.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
@Krzysztof Duliński

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. Czy w przypadku zwrotu środków z IKZE w tym roku skorzystam także z 30 tys. kwoty wolnej od podatku, a 12% PIT zapłacę tylko od reszty kapitału wycofanego z IKZE?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marcin

To dość szczegółowa kwestia podatkowa związana ze splotem różnych przepisów. Proponuję kontakt z doradcą podatkowym, który na bieżąco śledzi przepisy i ma uprawnienia do udzielania porad podatkowych.

Odpowiedz

J
Jan
Gość

Czy mogę przelać środki z PPK na IKZE bez ponoszenia kosztów ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jan

Taka operacja nie jest możliwa. Transfer środków (czyli bez ponoszenia kosztów) z rachunku PPK może się odbyć tylko na rachunek tego samego typu. Nie można przekazać pieniędzy z PPK na PPE, IKE czy IKZE.

Odpowiedz

S
Sebastian
Gość

Witam,

Panie Krzysztofie wysłałem wniosek o rezygnację z PPK. Dodatkowo chciałbym zgromadzone pieniądze przelać na rachunek bankowy. We wniosku (mBank) muszę podać kwotę w PLN jaką chcę wypłacić. Jak mam to obliczyć ? Czy bank nie może sam obliczyć jaka kwota mi się należy? Obecnie na stronie PPK moje środki występują następująco:

Wartość środków na rachunkach PPK 1714,66 zł

Twoje wpłaty: 897,44 zł

Wpłaty Twoich pracodawców 673,07 zł

Dopłaty od państwa: 490 zł

Suma wpłat: 2060,51 zł

Bardzo proszę o pomoc w obliczeniu, bądź wskazanie jak dokładnie z powyższych danych obliczyć, jaka kwota finalnie mi się należy przy wcześniejszej rezygnacji z PPK.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Sebastian

Obliczenia są dość skomplikowane dlatego pracownicy podmiotów zarządzających PPK przechodzą specjalne szkolenia. Ogólne zasady zawarte są w II akapicie tekstu w części "Możliwości zwrotu środków z PPK i PPE". Moim zdaniem informację o konkretnej kwocie do wypłaty po wszystkich wymaganych prawem potrąceniach powinien udzielić Ci bank prowadzący PPK, z maila wnioskuję, że jest to mBank.


Odpowiedz

S
Sebastian
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję, w takim razie skontaktuje się z moim bankiem. Mam również pytanie odnośnie zmiany banku. +/- pół roku temu zmieniłem bank oraz podałem pracodawcy inne konto ,na które dostaje wynagrodzenie. Jak wygląda w tym momencie wypłata z PPK? Muszę składać dwa wnioski do 2 banków? Czy PPK jest tylko jedno i wraz ze zmianą nr rachunku bankowego ,na które dostaje wynagrodzenie przechodzi tam całość PPK ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Sebastian

PPK to zupełnie odrębny rachunek, na który Twój pracodawca przekazuje środki. Konto bankowe, na które otrzymujesz wynagrodzenie jest od niego zupełnie niezależne. Do Ciebie należy decyzja, na jaki ROR chcesz otrzymać zwrot środków z PPK, może to być konto, na które trafia wynagrodzenie, ale i zupełnie inne. Powinieneś je wskazać składając dyspozycję zwrotu środków z PPK.

Odpowiedz

R
Rafał
Gość

Witam gdzie mogę w takim razie wystąpić z prośbą , wnioskiem o rezygnacji z PPE i wypłaceniem pieniędzy? I ile trwa ten proces ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Rafał

Przedterminowy zwrot z PPE możliwy jest tylko na inny PPE (np. po zmianie pracodawcy) lub na IKE. Wypłata gotówkowa dopuszczalna jest tylko w sytuacji, gdy doszło do likwidacji PPE a pracownik nie wskazał w określonym czasie PPE lub IKE, na które mają być przekazane pieniądze.

Sprawy dotyczące transferu środków z PPE najlepiej załatwiać za pośrednictwem pracodawcy.

Odpowiedz

T
Tomek
Gość

Załóżmy że mam na ppe 100

70 to wpłaty
30 to wzrost wartości jednostek
Jaki wzór poskuzy do obliczenia wypłaty przed wiekiem uprawniającym
Nie pracuje już u tego pracodawcy

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomek

W takim przypadku 30% składek podstawowych zostanie przekazanych do ZUS, a od wypracowanego zysku zostanie naliczony podatek Belki (od zysków kapitałowych) w wysokości 19%.

Lepszym rozwiązaniem wydaje mi się dokonanie wypłaty transferowej na inny rachunek emerytalny. Zostanie na niego przekazana cała kwota z PPE i pieniądze będą dalej pracowały na Twoją przyszłą emeryturę.

Odpowiedz

Z
zuz
Gość
@Krzysztof Duliński

Mam uprawnienia emerytalne, 53 lata, ZUS mnie nie interesuje, place jedynie zdrowotne z tytułu działalności. Kiedyś dostałem info z mBank, na piśmie, że po osiągnięciu wieku emerytalnego mogę wycofać srodki. To widzę, że ściema byla. Obecnie nie oplaca się trzymać w banku, to porażka. Ile mi zabiorą?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@zuz

Mówiąc o skorzystaniu z pieniędzy odkładanych na emeryturę, trzeba rozróżnić dwie sytuacje: wypłatę środków po osiągnięciu "wieku emerytalnego" (w tym przypadku obowiązują korzystniejsze reguły podatkowe, różne w zależności od typu konta) oraz wycofanie/zwrot środków przed spełnieniem wymogów ustawowych (taki ruch wiąże się z obciążeniami podatkowymi).

Pismo z mBanku z pewnością nie było ściemą, to każdy dokument bankowy opiera się na konkretnych przepisach, podlega ewentualnej kontroli i klient ma prawo ustosunkować się do decyzji banku, składając reklamację.

Odpowiedz

W
Wiesław
Gość

Witam w ubiegłym roku ukończyłem 65 lat i poprosiłem o jednorazową wypłatę z IKZE , od całości rachunku w wysokości 22200 został pobrany podatek w wysokości 5280 czy to jest ok? Umowę zawarłem w 2014 roku i przez 5 lat wpłacałem środki.

Odpowiedz

C
Cudak
Gość
@Wiesław

musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki. Będzie on pobrany przez instytucję finansową prowadzącą Twoje IKE także wtedy, gdy wpłat dokonałeś maksymalnie w 4 latach lub do ponad połowy wartości wpłat doszło w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku o zwrot pieniędzy.

Odpowiedz

C
Cudak
Gość
@Wiesław

Więc większość pieniędzy wpłaciłeś w ostatnich 5 latach - sam tego też nie znałem :) czyli to jednak tak jest zrobione aby ludzie przed przejściem na emeryturę nie kombinowali bo i tak nic z tego nie bedzie. Jesteś niestety najlepszym tego przykładem.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Wiesław

W przypadku IKZE, po spełnieniu warunków ustawowych do wypłaty środków (osiągnięcie 65 r.ż.), powinien zostać pobrany zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Jeśli stało się inaczej, to należy tę sprawę wyjaśnić z instytucją finansową, która prowadziła IKZE.

Odpowiedz

B
Barbara
Gość

Witam, chciałam wypłacić sobie z PPK pieniadze ktore tam nagromadziłam. Konto bedzie prowadzone dalej. Moje pytanie brzmi czy musze w przyszłym roku rozliczyć to później w PIT - chodzi mi o ten zwrot własnie??

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Barbara

W przypadku PPK rozliczenia wobec fiskusa i ZUS następują w momencie przedterminowego zwrotu środków, nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań. Szczegółowych informacji co do zasad wypłaty, kwot przekazanych do odpowiednich instytucji, powinien Ci udzielić podmiot prowadzący PPK.

Odpowiedz

B
Beret
Gość

Założyłem ikze w kwietniu 2021 roku i wpłaciłem ustawowe 6310,80 pln. zeby zaoszczędzić 2019 pln z tytułu podatku w wysokości 32%. Teraz chciałbym wypłacić w maju 2022, czyli po roku wypłacić całość, zlikwidować IKZE. Jako że jest to już 2022 to jaki zapłacę podatek od "innych przychodów".? Składkę zdrowotną 9% plus 17 lub 12% podatku? Czyli w sumie 26 lub 21% ? Przecież to chore jest. Gdybym w zeszłych latach odliczał 17% to teraz wypłata spowodowałaby straty. A co w przypadku nowych wpłat i możliwości odliczenia 12% w tym roku. Nawet po 5 latach odkładania i osiągnięcia 65 roku życia zapłacimy 10%, więc co to za zysk? 2 procent po kilku latach? To się nie kalkuluje.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Beret

Pewne jest, że wypłacone pieniądze będziesz musiał doliczyć do zeznania podatkowego za rok 2022 r.

Udzielenie bardziej szczegółowej odpowiedzi na Twoje pytanie miałoby cechy porady podatkowej, których mogą udzielać tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Dlatego proponuję, byś z tym pytaniem zwrócił się do urzędu skarbowego lub doradcy podatkowego.

Odpowiedz

S
Sylwia
Gość
@Beret

Nie sadze, ze powinienes naliczyc skladke zdrowotna, to nie ma sensu, po prostu zdrowotne nie jest odliczane od podatku

Odpowiedz

M
Mateusz M
Gość
@Beret

Właśnie też szukam informacji na ten temat. Dodatkowo jak wygląda sytuacja jeśli w tym roku jestem na ryczałcie? Czy podatek z "innych przychodów" jest wtedy liczony według skali podatkowej i obowiązuję do niego "kwota wolna"? Mogłoby to oznaczać że w takim przypadku nie zapłacę żadnego podatku od wypłaty z IKZE lub tylko składkę zdrowotna? Coraz bardziej się to wszystko komplikuje.

Co do zauważonej przez Ciebie coraz mniejszej dysproporcji pomiędzy podatkiem 10% płaconym przy wypłacie z IKZE po spełnieniu warunków uprzywilejowanej wypłaty (65 lat i 5 lat wpłat) należy jednak zauważyć że te 12% oszczędzamy w roku następującym po wpłacie czyli powiedzmy 2022 z 5 tyś. zł wpłaconych na IKZE mamy 600 zł natomiast 10% podatku będziemy płacić w momencie spełnienia warunków wypłaty czyli powiedzmy np. za 20 lat. To jednak duża różnica i możemy przez ten czas te 600 zł wydać na pierdoły lub pomnożyć poza IKZE :). Oszczędność w takim wypadku też zależy od tego jak pójdą nasze oszczędności w ramach IKZE bo jeśli przez ten czas pomnożymy te 5 tyś do 35 tyś (około 11% rocznie) to zapłacimy na koniec podatek 3,5 tyś i tu pytanie czy 3,5 tyś za 20 lat będzie więcej warte niż 600 zł teraz? Jeśli inflacja średnio przez te 2 lat będzie poniżej około 9,5% to odpowiedz brzmi "tak". Natomiast co w przypadku jeśli nasze inwestycje z IKZE się nie udadzą i po 20 latach z naszych 5 tyś zrobi się 3 tyś albo nawet pozostanie 5 tyś? Wtedy zapłacimy niższy podatek więc na podatkach można powiedzieć że zaoszczędziliśmy :). Co więcej nawet jeśli nasze inwestycje dadzą zysk ale będzie on niższy lub niewiele wyższy od inflacji to nadal można powiedzieć że podatkowo zaoszczędziliśmy.

Żeby ktoś nie wyciągnął mylnych wniosków z tego wywodu to udane inwestycje na IKZE tzn. z dużo wyższą stopą zwrotu niż inflacja nie oznaczają wcale że lepiej było oszczędzać poza mechanizmem IKZE. W powyższych obliczeniach nie uwzględniłem w żadnym stopniu tego co zrobimy z tymi 600 zł zaoszczędzonym na podatku bo pomnażając je tak samo jak pieniądze z naszego IKZE to w pierwszym przypadku zarobimy ponad 4,5 tyś czyli o tyś więcej niż wyjdzie nam podatek przy zamknięciu IKZE (przypominam 3,5 tyś) ale możemy oczywiście wydać je na wiele innych inwestycji/rzeczy. Podsumowując pomimo tego co napisałem w drugiej części oczywiście jeśli nasze inwestycje mają być stratne to lepiej nie inwestować niezależni czy przez IKZE czy poza natomiast jeśli będą zyskowne i spełnimy wszystkie warunki wypłaty z IKZE to bardziej opłaca się inwestować przez IKZE tyle ile można niż poza IKZE.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Mateusz M

Co do kwestii podatkowych, to tu naprawdę jest potrzebna rada doradcy podatkowego. Przepisy tak szybko się zmieniają, że trudno w Internecie znaleźć konkretną, zgodną ze stanem faktycznym poradę.

Odnośnie drugiej części, Twoje rozważania są bardzo ciekawe. Zwróciłeś uwagę na ważny aspekt: "opłacalności" oszczędzania na IKZE czy w inny sposób nie można rozpatrywać w aspekcie krótkoterminowym, trzeba na nie spoglądać w perspektywie wielu lat. Moim zdaniem "zyski podatkowe" związane z wpłatami na IKZE warto inwestować, a nie traktować tych pieniędzy jako doraźnego dochodu.

Odpowiedz

M
Michu
Gość

Dzień dobry.

Założyłem konto IKE w instytucji X, ale zmieniłem zdanie i chciałbym mieć te konto w instytucji Y (lepsze warunki, większy portfel instrumentów inwestycyjnych). Temat świeży. Brak żadnych wpłat i operacji, brak historii wcześniej (nie było nigdy innych kont i żadnych wpłat ike). Czy mogę "tak po prostu" zamknąć konto i po okresie wypowiedzenia w instytucji X(bodajże 30dni), założyć w tym samym roku inne IKE w instytucji Y i tam dokonać pierwszej w życiu wpłaty ike. A może inaczej należy przeprowadzić taką operację, np. "przenieść" konto (pytanie tylko wówczas co przenosić, skoro na koncie nic nie ma:)).

Dziękuję z góry za odpowiedź.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Michu

Proponuje, byś skontaktował się z instytucją, w której założyłeś IKE i zapytał o możliwe rozwiązania. Wiele będzie zapewne zależało od regulaminu rachunku, który otworzyłeś. Trzeba wybrać schemat działania, który pozwoli Ci szybko uwolnić się od obecnego konta a przy okazji nie zablokuje możliwości założenia od razu rachunku w innej instytucji.

Odpowiedz

A
Anna Glowacka
Gość

Już 8 lat temu założyłam w Milenium IKE. Ponieważ inflacja zjada mi moje środki chciałabym je zlikwidować i kupić lup przetransferować na obligacje IKE zakupione u maklera w PKO BP, jak to zrobić i z jakimi stratami muszę się liczyć?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Anna Glowacka

Niezbędne działania uzależnione są od tego, który wariant wybierzesz.

W pierwszym przypadku po prostu składasz w Millennium wniosek o zwrot oszczędności i po ich otrzymaniu przenosisz uzyskaną kwotę do dowolnego innego podmiotu, w którym chcesz otworzyć IKE bądź IKZE. Doradca ma obowiązek poinformować Cię, jaką kwotę otrzymasz, wytłumaczyć Ci, z czego ona wynika. W grę mogą wchodzić potrącenia na rzecz ZUS wynikające z faktu, że część Twoich oszczędności emerytalnych była kiedyś przeniesiona z PPE.

W przypadku wypłaty transferowej działania rozpoczynasz w PKO BP otwierając tam IKE, podpisując deklarację przeniesienia środków z Millennium. Z otrzymanym dokumentem o wypłacie transferowej udajesz się do Millennium i prosisz o transfer środków do PKO. W tej opcji zostanie przetransferowana cała kwota.

Odpowiedz

M
mariusz
Gość

zwrócilem się do banku prowadzącego moje ike o zamknięcie konta i wypłatę środków, doradca poinformował mnie że otrzymam tylko kwotę do wysokości wpłaconych przeze mnie środków i lepsza w związku z tym jest częsciowa wypłata też tylko do wysokości zgromadzonych środków, wydaje mi się jednak że poinformowano mnie błednie, przezcież powinienem przy likwidacji otrzymać również zysk z obligacji ppomniejszony o tzw. podatek belki?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@mariusz

Być może zaszło jakieś nieporozumienie, może doradca coś źle zrozumiał. Przy wypłacie środków z IKE, zakładając, że nie ma wśród nich pieniędzy transferowanych z PPE, potrącany jest podatek Belki od wygenerowane zysku, nie ma dodatkowych ograniczeń.

Odpowiedz

K
kamil
Gość

Taka sytuacja hipotetyczna. Mam zaoszczędzone 20 tyś zł. na IKE 15 tyś z wpłat 5 tyś zarobiłem na aukcjach. Teraz mam potrzebę wypłaty 10 tyś. Jaki podatek zostanie od tego potrącony?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@kamil

Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Zależy m.in. od tego, jakie były Twoje wpłaty, po jakich cenach kupowałeś akcje. Na szczęście nie musisz się martwić obliczeniami, obowiązek obliczenia podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego spoczywa na podmiocie prowadzącym IKE. Istnieją szczegółowe wytyczne fiskusa mówiące o tym, jak tego dokonać.

Pamiętaj, że obsługujący Cię doradca powinien Ci powiedzieć, jaką kwotę Twoich oszczędności skieruje do wypłaty, byś po potrąceniu podatku Belki otrzymał na konto potrzebną Ci kwotę.

Odpowiedz

K
kamil
Gość
@Krzysztof Duliński

Ogólnie rozumiem zasadę podatku belki od zysku z ike ale czy od reszty wypłaty trzeba jeszcze zapłacić podatek dochodowy na koniec roku?

Odpowiedz

K
kamil
Gość
@kamil

według mBanku tak właśnie jest, zapis z regulaminu 11. Zwrot oraz częściowy zwrot 6) Środki, które zwracamy, pomniejszamy o: a) podatek dochodowy, b) kwotę, którą przekazujemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedz

R
Robert
Gość

Witam, zwracam się z pytaniem o samo rozliczenie IKZE. Kilka lat temu musiałem założyć IKZE i było to IKZE w PKO BP. Kwota wpłaconego kapitału była niewielka, bo 500 zł. Po ponad 5 latach, kapitał zmniejszył się do około 422 zł. Pod koniec ubiegłego roku zamknąłem IKZE i wypłaciłem część kapitału, która jeszcze pozostała, czyli te około 422 zł. W PKO BP raz mnie poinformowali, że trzeba to będzie rozliczyć z US, a kolejnym razem, że nie trzeba, bo zarobku tu nie ma żadnego, a jest strata. Kilka dni temu otrzymałem PIT-11 z banku na kwotę 421,44 zł ujęte w pozycjach 82-83 wspomnianego PITu. Tu pojawia się moje pytanie, czy tą stratę w takim wypadku trzeba rozliczyć, a jeśli tak to na jakim PIT? 37, czy innym? Dziękuję za wszelkie porady!

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Robert

W przypadku wycofania pieniędzy z IKZE (zwrotu, bez spełnienia warunków emerytalnych) otrzymaną kwotę zawsze trzeba wpisać do zeznania rocznego jako przychód z innych źródeł. Zważywszy na fakt, że oszczędzający na IKZE na bieżąco korzysta z ulg podatkowych związanych z tą formą oszczędzania, w tym przypadku nie ma znaczenia fakt uzyskania zysku/straty na rachunku. Liczy się kwota, jaka trafiła do rąk podatnika po zlikwidowaniu IKZE i to ona powinna zostać wpisana do zeznania podatkowego.

Odpowiedz

R
Robert
Gość
@Krzysztof Duliński

Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pomoc! Mam jeszcze jedno pytanie, rozliczenie na PIT 37, 36 czy inne zeznanie? Jest to mój jedyny dochód podlegający rozliczeniu na zeznaniu, więc tylko za to będę się rozliczał. Z działalności rolniczej płacę inne podatki niepodlegające pod PIT.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Robert

Wybór PIT 36 czy PIT 37 faktycznie nastręcza czasem kłopotów. Generalna zasada jest taka, że druk nr 37 stosowany jest w odniesieniu do podatników, którzy nie wypełniają zeznania samodzielnie, robi to za nich pracodawca/zleceniodawca. Natomiast PIT 36 przeznaczony jest dla tych osób, które choć część swoich dochodów muszą wpisać do zeznania samodzielnie.

Odpowiedz

R
Roman
Gość

odradzam uczestnictwa w IKZE jestem uczestnikiem od 3 lat pierwsze 2 i pół roku jako tako 1. X .2021 miałem 18426 , 1.03.2022 , mam 16835 , tylko w marcu tego roku 375 pln w plecy

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Roman

Oszczędzanie na emeryturę ma wymiar wieloletni, nie można oceniać atrakcyjności tego procesu w perspektywie roku, dwóch czy nawet trzech lat. W krótkich okresach mogą się zdarzać okresy bessy, zawirowania na rynkach finansowych, ale długookresowo inwestycja powinna przynieść lepsze efekty niż oszczędzanie na lokatach czy trzymanie pieniędzy w domu.

Piszesz, ile Ci "ubyło" w ciągu ostatnich miesięcy, ale nie wspominasz, ile zyskałeś przez 2,5 roku. Możliwe, że saldo Twoich środków, mimo strat w ostatnich tygodniach, i tak jest wyższe niż suma wpłat.

Odpowiedz

W
Wojtek
Gość
@Krzysztof Duliński

Panie Krzysztofie. Niech Pan nie kręci. Oczywistym jest, że nie opłaca się oszczędzać środków w IKZE. Nawet w długim okresie! Jak można być takim ignorantem jak Pan. Wiem, że takie banialuki wciskali Panu na uczelni. Ale państwo polskie jest nieuczciwe i ta cała Pana wiedza nie ma uzasadnienia. Po prostu wpłacanie pieniędzy do IKZE oznacza, że w czasie emerytury otrzyma się mniej niż się wpłaciło. I tyle. Wynika to z braku uczciwości państwa polskiego. Oczywiście ktoś na tym korzysta np. ja jestem Pan X a korzysta Pan Y albo Pani Z.

Odpowiedz

K
Kobuz8
Gość
@Wojtek

Możesz nie zgadzać się z autorem, ale to nie powód, by go wyzywać od ignorantów. Nie wiem na czym opierasz swoje przekonanie, że na emeryturze otrzymasz mniej niż wpłaciłeś, albo, że z Twoich pieniędzy skorzysta Pan Y lub Pani Z. Przecież wpłacasz na swoje Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, więc te pieniądze trafią do Ciebie lub do Twoich spadkobierców. Jak dla mnie, kwota jaka będzie do dyspozycji nie zależy od państwa, ale od skuteczności zarządzającego produktem, z którego korzystasz w ramach IKZE.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Wojtek

Panie Wojciechu, każdy ma prawo do swojej opinii, takiej czy innej oceny działań państwa. Politycy robią wiele, by podważyć nasze zaufanie do stabilności prawa, ale to nie znaczy, że wszelkie zmiany są nieuczciwe.

Według mnie oszczędzanie na emeryturę jest koniecznością, skoro świadczenie z ZUS będzie rzędu 30-40% ostatniej pensji. To, czy pieniądze będą odkładane w takiej czy innej formie, to już kwestia wyboru każdego z nas. Możliwości jest wiele, łącznie z przechowywaniem pieniędzy w domu. Osobiście jestem zwolennikiem aktywnego pomnażania środków, np. na IKZE.

PS. Za moich studenckich czasów, to jeszcze nikomu nie śniło się o II filarze emerytalnym, nie mówiąc o III ?

Odpowiedz

J
Jurrek
Gość
@Krzysztof Duliński

Ja tam mam emeryture wyzsza niz ostatnia pensja :-). Tak też moze być.

Odpowiedz

D
Dawid
Gość

Panie Krzysztofie, zleciłem transfer z mojego PPE na IKE i zostało przetransferowane mniej pieniędzy niż miałem na koncie. PZU, które prowadziło PPE, przelało tylko kwotę, która została wpłacona, natomiast nie widać tutaj zysków kapitałowych. Generalnie brakuje ok 1500 zł. Czy to jest normalna procedura? bo wydaje mi się że nie...

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dawid

W przypadku wypłaty transferowej powinna być przekazana do IKE cała wartość środków zgromadzonych w PPE. Trudno powiedzieć, czemu PZU przekazało tylko wpłaconą kwotę. O wyjaśnienie proszę się zwrócić do PZU. Ciekaw jestem, jaka będzie ich odpowiedź.

Odpowiedz

M
Mirek
Gość

Witam

Jakiś czas temu wdepnąłem w IKE TFI PKO BP, chciałbym teraz środki tam zgromadzone przetransferować do innego IKE lub wycofać.

Fundusz nie wypracował żadnego zysku, czy mimo to od wycofanych środków naliczony będzie tzw. podatek Belki?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Mirek

W przypadku wypłaty transferowej do innego IKE żaden podatek nie jest pobierany.

Gdybyś dokonywał wycofania środków z IKE, to zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych. Jak sama nazwa wskazuje, jest on obliczany tylko od wypracowanego zysku. Jeśli on nie wystąpił, to instytucja finansowa nie pobierze podatku, bo po prostu nie ma od czego go obliczyć.


Odpowiedz

E
Emi
Gość

Właśnie mam problem z wycofaniem środków z PPE (Esaliens). Nie pracuję już u pracodawcy, który prowadzi program, jednak przedstawiane mi możliwości to:

- czekanie na osiągnięcie wieku emerytalnego;

- transfer na IKE;

- transfer na inny PPE.

Co robić?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Emi

Podejrzewam, że te propozycje zostały Ci przedstawione jako najkorzystniejsza dla Ciebie opcja, gdyż w każdej z nich nie poniesiesz żadnych strat związanych z koniecznością zapłacenia podatku Belki od wypracowanego zysku. Zarządzający programem nie może odmówić wypłaty (nawet jeśli wie, że uczestnik programu zamierza potem wypłacić środki), ale musisz mieć świadomość, że część z nich trafi do ZUS, część pochłonie podatek od zysków kapitałowych.

Odpowiedz

J
Jakub
Gość
@Krzysztof Duliński

Czy można prosić o podstawę prawną, na jaką można się powołać w przypadku chęci wycofania środków z PPE?

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o pracowniczych programach emerytalnych, rozdział 5 nie daje takiej możliwości. Podobnie wspomniany ESALIENS nie wspomina o takiej opcji na swojej stronie: https://www.esaliens.pl/pl/mojaemerytura/blog/ppe-a-ppk-wyplacanie-srodkow

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jakub

Dla precyzji przekazu trzeba wyraźnie rozróżnić 2 opcje: wypłata środków i zwrot środków z PPE.

Wypłata środków dokonywana jest w momencie spełnienia przesłanek ustawowych, np. przejście na emeryturę uczestnika programu, ukończenia przez niego 70 lat lub na wniosek osoby uprawnionej po śmierci uczestnika PPE. Specyficzną formą przekazania środków jest wypłata transferowa, która najczęściej związana jest ze zmianą pracodawcy. W takiej sytuacji pieniądze mogą być przekazane do innego PPE lub na IKE.

Natomiast zwrot środków dotyczy sytuacji, gdy program ulega likwidacji. Może on być dokonany w formie wypłaty transferowej lub przekazania pieniędzy na wskazany przez uczestnika programu rachunek bankowy. Przy tej drugiej opcji konieczne jest też podanie urzędu skarbowego, któremu podlega uczestnik programu.

Zasady te są faktycznie opisane w rozdziale 5 wspomnianej ustawy.

Odpowiedz

J
Jakub
Gość
@Krzysztof Duliński

Dzięki za tak szybką odpowiedź. Czyli podsumowując, nie licząc sytuacji likwidacji programu, powyższe 3 przedstawione opcje wyczerpują możliwości, w jakie możemy przesunąć fundusze z PPE (pomijam też śmierć uczestnika). Nie ma innych opcji zadysponowania tymi pieniędzmi. Przy czym możemy zgodnie z treścią tego artykułu: "po przetransferowaniu środków na IKE, poprosisz o ich zwrot, będzie się to wiązało z pomniejszeniem wypracowanego zysku o podatek od zysków kapitałowych i przekazaniem 30% podstawowych składek na indywidualne konto emerytalne w ZUS".

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość

Witam, przydałaby się podstawa prawna, na podstawie, której został napisany ten artykuł. Byłoby miło również, spojrzeć na środki zgromadzone w OFE, jakie opcje ma przyszły emeryt na obecny stan prawny lub jakie opcje ma na horyzoncie, w przypadku przygotowywanych projektów ustaw w tym zakresie, np link do projektu ustawy itd, finalnie jakie opcje ma osoba, która finalnie chciałaby wyprowadzić środki z PPE i OFE np do IKE a następnie opierając się o własny plan inwestycyjny, wyprowadzenia tych środków na prywatne konto do swobodnej dyspozycji. Dodatkowo czy istnieje jakiś projekt, by środki z subkonta ZUS wyprowadzić w podobny sposób

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Mariusz

W naszym serwisie przyjęliśmy zasadę, że informujemy o faktach, obowiązujących przepisach i zasadach, by dostarczać czytelnikom informacji, które pomogą im w podejmowaniu decyzji dotyczących ich finansów. Przekazywanie wiadomości o kolejnych wersjach przygotowywanych przepisów, które powstają na etapie legislacji pozostawiamy serwisom informacyjnym. Stąd niemal gotowy tekst nt. likwidacji OFE także uda trafił do "zamrażarki" i czeka na ruch rządu.

Wszystkie nasze teksty powstają w oparciu o obowiązujące ustawy, rozporządzenia czy inne przepisy szczegółowe oraz różnorodne analizy i interpretacje wydawane przez administrację rządową, ośrodki analityczne i doradcze. Stąd trudno wskazać podstawę prawną opisywanych rozwiązań. Ustawa jest często tylko jednym z elementów układanki, na ogół napisanym bardzo trudnym do zrozumienia językiem, a szczegóły są zapisane w innych dokumentach.

Co do ostatniej kwestii. Nie są prowadzone żadne przygotowania do umożliwienia wytransferowania środków z subkonta ZUS. Trudno to sobie wyobrazić, bo pieniądze w ZUS to podstawa przyszłej emerytury.


Odpowiedz