Leasing operacyjny a finansowy – różnice, korzyści

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

81 publikacji 146 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Leasing operacyjny a finansowy – różnice, korzyści
Spis treści

Co to jest leasing operacyjny?

W przypadku tej usługi właścicielem środka trwałego (pojazdu, linii produkcyjnej, maszyny, sprzętu biurowego itp.) jest leasingodawca. Przekazuje on klientowi daną rzecz w użytkowanie na okres uzgodniony w umowie, zaś leasingobiorca może środek trwały po zakończeniu umowy oddać lub wykupić.

Ponieważ dana rzecz jest własnością leasingodawcy, to on zapisuje środek trwały w swojej ewidencji i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Z kolei korzystający może wpisać w koszty uzyskania przychodu następujące opłaty:

 • czynsz inicjalny, 
 • raty leasingowe (w pełnej wysokości),  
 • opłaty manipulacyjne,  
 • koszty eksploatacyjne (wydatki na paliwo, konserwację, remont itp.),  
 • kwotę, za jaką będzie mógł wykupić przedmiot po zakończeniu umowy. 
Od 2019 r. przedsiębiorca, który korzysta z auta wyłącznie na potrzeby służbowe, ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu 100% wydatków poniesionych na eksploatację auta - jednak tylko wówczas, gdy spełni określone warunki (np. będzie prowadził ewidencję przebiegu). Jeśli jednak wykorzystuje pojazd w celach firmowo-prywatnych, stawka odliczenia wynosi 50%.  Przedsiębiorca musi również pamiętać o limitach maksymalnej wartości pojazdu, którą można zaliczyć do KUP (150 tys. zł dla samochodu spalinowego i 225 tys. zł dla elektrycznego).

W ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) leasing operacyjny jest traktowany jako usługa o charakterze ciągłym, wykonywana w okresach rozliczeniowych. Na koniec każdego okresu leasingodawca wystawia fakturę, a obowiązek podatkowy powstaje w związku z każdą ratą leasingową. Po otrzymaniu faktury leasingobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Raty leasingowe są opodatkowane stawką 23% nawet wtedy, gdy przedmiotem umowy jest towar, przy sprzedaży którego stosuje się niższe stawki (0%, 5% i 8%).

Aby jednak leasingobiorca mógł skorzystać z tarczy podatkowej, umowa leasingu musi spełnić określone warunki, wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przede wszystkim:

 • musi zostać zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji wyleasingowanego środka trwałego, 
 • jeśli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 10 lat,  
 • suma opłat ustalonych w umowie (pomniejszona o należny podatek VAT) musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.  
Normatywny okres amortyzacji to inaczej okres, w którym odpisy wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w załącznikach do ustaw podatkowych oraz stawek wynikających z minimalnych okresów amortyzacji przewidzianych w ustawach zrównują się z wartością początkową środków trwałych.

Należy podkreślić, że jeśli umowa nie spełnia powyższych warunków, to w interpretacji fiskusa nie może zostać uznana za umowę leasingową. Tym samym przedsiębiorca nie ma prawa do odliczania kosztów podatkowych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym, a jeśli je odlicza – naraża się na sankcje skarbowe.

Co to jest leasing finansowy?

Także leasing finansowy (zwany też kapitałowym lub inwestycyjnym) polega na przekazaniu w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłacanie rat leasingowych, w tym jednak przypadku okres trwania umowy może być w pełni dowolny – nie ma tu ograniczenia dotyczącego normatywnego okresu amortyzacji. Ponadto korzystający staje się właścicielem środka trwałego automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

W leasingu inwestycyjnym comiesięczna rata jest podzielona na dwie części: kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa jest traktowana jako spłata wartości początkowej przedmiotu leasingu, natomiast część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. 

Charakterystyczną cechą tego rodzaju leasingu jest konieczność uiszczenia podatku VAT w całości wraz z pierwszą ratą leasingową. Wynika to z faktu, że leasing finansowy jest zdefiniowany w ustawie jako dostawa towarów (a nie jako usługa). Co za tym idzie, stawka VAT do zapłaty jest zgodna ze stawką VAT leasingowanego przedmiotu – przykładowo, przy leasingu urządzenia medycznego leasingobiorcę obowiązuje 8% VAT.

Umowa leasingu finansowego powinna łącznie spełniać następujące warunki:

 • zostać zawarta na czas oznaczony,
 • zawierać postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający (to zaś oznacza, że to on musi wprowadzić środek trwały do swojej ewidencji),
 • posiadać zapis mówiący o tym, że suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Leasing operacyjny a finansowy – najważniejsze różnice

Jak wynika z powyższego omówienia, tym, co różni leasing operacyjny i finansowy jest okres trwania leasingu, amortyzacja, koszty uzyskania przychodu, wysokość oraz sposób płacenia podatku VAT, a także nieco inna konstrukcja umowy zawartej między leasingodawcą i leasingobiorcą. Kolejna różnica dotyczy zasad wykupu. W leasingu finansowym leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem środka trwałego, natomiast w leasingu operacyjnym może (ale nie musi) wykupić przedmiot na własność - wykup ma charakter dobrowolny.

Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego
Kryterium    Leasing operacyjny    Leasing finansowy  
Okres trwania umowy   ustawowo określony – nie może krótszy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu  określony – strony mogą dowolnie ustalać między sobą długość trwania umowy, jednak nie może być ona krótsza niż 12 miesięcy  
Amortyzacja   odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca  odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca 
Koszty uzyskania przychodu   korzystający zalicza do kosztów raty, opłatę wstępną, wydatki związane z użytkowaniem środka oraz kwotę wykupu  korzystający zalicza do kosztów część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację 
Podatek VAT  doliczany do każdej raty leasingowej   opłacany jednorazowo „z góry” wraz z pierwszą ratą leasingową  
Stawka podatku   23%  obowiązująca dla danego środka trwałego  
Wykup  opcjonalny dla leasingobiorcy / zależny od stawki amortyzacji i okresu wykupu   brak wykupu – zapłata ostatniej raty sprawia, że przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy  

Leasing operacyjny czy finansowy – który kiedy wybrać?

Opłacalność leasingu zależy od kilku różnych czynników, przede wszystkim od finansowej kondycji firmy, a także od przyjętej przez nią formy prawnej (np. dla ryczałtowców lub przedsiębiorstw rozliczających się za pomocą karty podatkowej leasing raczej nie będzie dobrym rozwiązaniem).

Istotne są również warunki umowy oraz wybór rodzaju leasingu. Jak już wiemy, leasing finansowy niesie nieco inne korzyści podatkowe aniżeli leasing operacyjny, dlatego warto dobrze przemyśleć, która z tych dwóch form finansowania przyniesie naszej firmie więcej pożytku. Przykładowo, jeśli zamierzasz wyleasingować przedmiot objęty niższą lub zerową stawką VAT, lepszym rozwiązaniem będzie leasing finansowy. Identycznie będzie w sytuacji, w której bierzesz w leasing przedmiot używany i możesz skorzystać z amortyzacji o podwyższonej stawce. Ponadto na korzyść tego rodzaju leasingu przemawia dowolny czas trwania umowy oraz brak wykupu.

Nie da się jednak ukryć, że zawierając umowę leasingu finansowego musisz "z góry" zapłacić VAT i wnieść opłatę wstępną, której nie będziesz mógł wrzucić w koszty, to zaś może oznaczać dla firmy duży wydatek wpływający negatywnie na jej finansową płynność. Dlatego jeśli nie stać Cię na zapłacenie podatku w całości lub zależy Ci na jak najmniejszym zaangażowaniu środków – lepszym wyborem będzie leasing operacyjny.

Ten typ leasingu jest szczególnie polecany przedsiębiorcom, którzy chcą wliczyć w koszty uzyskania przychodu wysoką opłatę wstępną bądź też zamierzają zawrzeć umowę leasingową na stosunkowo krótki okres (co za tym idzie – zwiększyć bieżące koszty działalności oraz szybko zmniejszyć podstawę opodatkowania).

Reasumując, ostateczny wybór formy leasingu należy do przedsiębiorcy, bowiem to on jest w stanie stwierdzić, jaki rodzaj finansowania będzie dla niego najkorzystniejszy.

Leasing samochodu osobowego

W przypadku nowych samochodów osobowych ponad 70% przedsiębiorców decyduje się na leasing operacyjny, który pozwala wygenerować znacznie większe koszty, a do tego rozłożyć płatność VAT w czasie.

Jednak czasami bardziej korzystny dla firm – zwłaszcza dużych – może okazać się leasing finansowy. Przykładowo, dla firmy inwestującej we flotę pojazdów o znacznej wartości możliwość zastosowania przyspieszonej amortyzacji oraz większa elastyczność co do czasu trwania umowy mogą być pod względem podatkowym bardziej opłacalne.

Podsumowanie

Reasumując, obie formy leasingu różnią się sposobem zawierania umów, wywołują różne konsekwencje podatkowe i inaczej rozwiązują kwestię własności przedmiotu leasingu. Obie też mają swoje zalety i wady (przy czym jedna i ta sama cecha może być atutem dla jednego przedsiębiorstwa, a dla drugiego istotnym minusem). Dlatego zanim zdecydujesz się na konkretną formę finansowania, przeprowadź dokładną kalkulację korzyści podatkowych oferowanych przez oba produkty i dopiero wtedy dokonaj wyboru.

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos