Kto może otrzymać mieszkanie z TBS i na jakich warunkach?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3223 komentarze

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


77 komentarzy
Kto może otrzymać mieszkanie z TBS i na jakich warunkach?
Spis treści

Nie każdy ma szczęście odziedziczyć mieszkanie; wiele osób ma zbyt niską zdolność kredytową, by mogły otrzymać kredyt hipoteczny na kilkaset tysięcy złotych, inni po prostu nie chcą zaciągać zobowiązania na kilkadziesiąt lat. W rezultacie rośnie liczba osób, które opóźniają decyzję o usamodzielnieniu się, bo wygodniej jest im mieszkać z rodzicami. Przybywa też młodych małżeństw mieszkających kątem u rodziny lub wynajmujących mieszkanie. W tym drugim rozwiązaniu nie ma nic złego, wszystko zależy od podejścia do dylematu, co jest lepsze: być właścicielem czy tylko użytkownikiem?

Jeśli nie przywiązujesz wielkiej wagi do własności, najważniejsze jest dla Ciebie, byś mógł wygodnie mieszkać, z opcją stania się pełnoprawnym właścicielem, to powinieneś poznać zasadę funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego. Ponosząc znacznie niższe koszty, wprowadzisz się do „własnego” mieszkania i – jeśli będziesz tego chciał – po kilkunastu latach dokonasz jego wykupu.

Co to jest TBS?

Działalność towarzystw budownictwa społecznego określa ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 1995 r. TBS-y są spółkami lub spółdzielniami non profit tworzonymi przez różne podmioty. Działają dzięki środkom z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, budując wykończone pod klucz mieszkania z przeznaczeniem na najem długoterminowy. Pojedyncze budynki lub całe osiedla powstają na gruntach należących do lokalnych samorządów i mogą w nich zamieszkać osoby spełniające kryteria dochodowe określone we wspomnianej ustawie.

Powyższe cechy TBS-ów dają odpowiedź na pytanie: dlaczego mieszkania w TBS są tanie?

W obecnie obowiązujących przepisach mowa jest o społecznych inicjatywach mieszkaniowych, ale podlegają im istniejące towarzystwa budownictwa społecznego.

Komu przysługuje mieszkanie z TBS?

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, ale generalnie można powiedzieć, że jest to oferta dla tych, którzy zarabiają za dużo, by otrzymać mieszkanie komunalne, ale za mało, by zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Inny ogólny wymóg mówi, że trzeba stale zamieszkiwać i być zatrudnionym na terenie gminy, w której znajduje się mieszkanie z TBS.

O mieszkanie z TBS co do zasady nie mogą się starać osoby posiadające tytuł własności do lokalu mieszkalnego w danej miejscowości oraz niespełniające kryteriów dochodowych.
Wymóg braku posiadania mieszkania stosuje się także do osób, które są zgłoszone do wspólnego zamieszkania z najemcą.

Limity dochodowe ustalane są odrębnie dla poszczególnych województw, zależą również od wielkości rodziny oraz daty budowy mieszkania. Regionalne ustalanie kryteriów jest w pełni uzasadnione, gdyż dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej jest bardzo zróżnicowane. Między województwem mazowieckim, gdzie dochody są najwyższe, a najuboższymi regionami różnica wynosi ok. 40%.

Różne kryteria dochodowe

Parametry kryterium dochodowego uzależnione są od sposobu sfinansowania budowy lokalu. Pierwsza opcja: inwestycję współfinansowała osoba fizyczna mająca zostać jego najemcą, pracodawca pragnący zapewnić mieszkanie swoim pracownikom lub inny podmiot mający interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych dla wskazanych przez niego osób trzecich. Wówczas średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym ten, w którym jest zawierana umowa najmu, nie może przekraczać 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia dla danego województwa więcej niż o 5% (dla gospodarstwa jednoosobowego) lub 55% (dla dwuosobowego). Każda kolejna osoba w rodzinie zwiększa możliwe odstępstwo o 35%.

Druga opcja: powstanie budynku współfinansowała gmina, powiat (lub ich związek), Agencja Mienia Wojskowego lub organizacja pożytku publicznego. W tym wariancie w pierwszym kroku ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, mnoży się przez 1,2. Potem porównuje się uzyskany wynik z dochodami potencjalnego najemcy. Średni miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym ten, w którym jest zawierana umowa najmu, nie może przekraczać 100% (dla gospodarstw jednoosobowych), 145% (gdy są 2 osoby), 175% (przy 3 osobach) lub 205% (w przypadku gospodarstwa 4-osobowego). Każda kolejna osoba powoduje zwiększenie limitu o 35%.

Podanie nieprawdziwych danych nt. dochodów daje towarzystwu prawo wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. Po jej rozwiązaniu zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego oznacza konieczność płacenia na rzecz TBS odszkodowania w wysokości 200% miesięcznego czynszu, jaki byłby płacony, gdyby nie doszło do wypowiedzenia umowy.

Co to jest partycypacja w TBS i kim jest partycypant?

Partycypacja to nic innego jak współuczestniczenie w kosztach wzniesienia budynku mieszkalnego przez partycypanta (najemcę). Może nim być osoba fizyczna, jak i podmiot zainteresowany pozyskaniem mieszkań, np. pracodawca; powiat, gmina lub ich związek albo inna osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę.

Wysokość kwoty partycypacji, która może być sfinansowana z oszczędności lub zaciągniętego kredytu, uzależniona jest od powierzchni mieszkalnej, którą chce wynająć partycypant. Nie może być większa niż 30% jej wartości odtworzeniowej (kosztów budowy), ale na ogół bywa niższa.

Kwota partycypacji jest waloryzowana i zwracana w momencie rezygnacji z użytkowania mieszkania. TBS ma rok na przelanie jej na wskazane przez partycypanta konto bankowe.

Czym innym jest kaucja zabezpieczająca, czyli swego rodzaju „odszkodowanie” dla TBS na wypadek, gdyby mieszkanie zostało zdewastowane, która także jest zwracana w momencie wyprowadzki. Jej maksymalna wysokość to 12-krotność miesięcznego czynszu najmu.

Jak się starać o mieszkanie w TBS?

Możliwości są dwie, można je porównać do kupowania mieszkania własnościowego na rynku pierwotnym (od dewelopera) i wtórnym (od właściciela).

W pierwszym przypadku do zawarcia umowy najmu dochodzi jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji lub w jej trakcie. Stronami umowy są dany TBS i przyszły najemca. Ubiegając się o prawo najmu trzeba złożyć oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wnioskodawcę oraz inne osoby wskazane do wspólnego zamieszkiwania.

W drugim wariancie podpisy na umowie najmu składają te same osoby, ale wcześniej musi dojść do cesji praw obecnego najemcy (na ogół konieczne jest uzyskanie na to zgody TBS-u) na rzecz osoby zainteresowanej przejęciem zajmowanego przez niego mieszkania.

Decydując się na „nabycie” mieszkania w TBS, nie stajesz się jego właścicielem, lecz „kupujesz” prawa i obowiązki związane z rolą partycypanta.

Oczywiste jest, że obecny partycypant (najemca) oczekuje od tego, kto ma wejść w jego prawa, przekazania kwoty, którą on wniósł do TBS tytułem partycypacji. Może też domagać się zwrócenia mu nakładów, jakie poniósł na podwyższenie standardu lokalu powyżej tego, w jakim otrzymał go od TBS. Na stronach wielu towarzystw można znaleźć informację, że takie żądanie powinno być udokumentowane rachunkami, gdyż oczekiwanie „odstępnego” za sam fakt umożliwienia zamieszkania w budynku należącym do TBS nie ma uzasadnienia prawnego. Co więcej, jest umożliwieniem komuś wprowadzenia się do mieszkania poza kolejką osób oczekujących na lokal z TBS.

Wolne mieszkania w TBS powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego przydzielane są często z uwzględnieniem preferencji dla określonych osób, np. niepełnosprawnych, płacących podatki w danej gminie, rodzin wielodzietnych.

Umowa cesji powinna być sporządzona na piśmie, w formie umowy cywilno-prawnej i potwierdzona aktem notarialnym. Podobnie jak przy kupnie mieszkania z wydzieloną księgą wieczystą lub lokalu spółdzielczego trzeba się upewnić, czy nikt nie jest w nim zameldowany lub w nim nie mieszka.

Czynność cesji jest nabyciem praw majątkowych podlegającym opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych. Jego stawka wynosi 1% i jest liczona od kwoty odstępnego. Obowiązek zapłaty daniny na rzecz fiskusa ciąży na kupującym, który musi wywiązać się z niego w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

Ile wynosi czynsz w TBS?

Wysokość czynszu za 1 m. kw. powierzchni mieszkania z zasobów TBS jest ustalana przez zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy w takiej wysokości, by przychody z tego tytułu pokrywały koszty eksploatacji i remontu zarządzanych przez TBS budynków oraz spłatę zobowiązań związanych z ich budową. W skali roku nie może być ona jednak wyższa niż 4% (dla budynków wzniesionych z wykorzystaniem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, o które wniosek był złożony do 30 września 2009 r.) lub 5% wartości odtworzeniowej lokalu.

Dodajmy, że osobną grupę kosztów działania TBS, które także musi pokryć najemca mieszkania, stanowią te związane z instalacją i konserwacją odnawialnych źródeł energii, pracami termomodernizacyjnymi lub rewitalizacyjnymi, a także wynikającymi z konieczności zapewnienia dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami. Obciążenia najemcy z tytułu tego typu opłat nie mogą przekroczyć 1% wartości odtworzeniowej lokalu.

Krótko mówiąc, mieszkając w lokalu TBS ponosisz opłaty eksploatacyjne i administracyjne, współfinansujesz koszty utrzymania oraz dokładasz się do funduszu remontowego.

Dodajmy, że do momentu nowelizacji ustawy w 2019 r. najemca mieszkania miał obowiązek co 2 lata informować TBS o swoich aktualnych dochodach. Jeśli przekroczyły próg dochodowy uprawniający do zawarcia umowy najmu, to nie dochodziło do jej rozwiązania, lecz nie miało zastosowania ustawowe ograniczenie wysokości czynszu, mógł on zostać ustalony według reguł obowiązujących w danym TBS-ie. Zniesienie obowiązku informacyjnego sprawiło, że osoby płacące wyższy czynsz najmu straciły możliwość powrotu do kwot regulowanych, gdy spadły ich dochody. Część towarzystw postanowiło wyeliminować niedopatrzenie ustawodawcy i umożliwiają swoim członkom udokumentowanie aktualnych dochodów, a tym samym zmianę zasad ustalania wymiaru czynszu.

Czy możliwy jest wynajem mieszkania TBS?

Przepisy zabraniają, by najemca mieszkania z zasobów TBS wynajmował je innym osobom. Zabronione jest również wykorzystywanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Odstępstwem od tej reguły są sytuacje, gdy najemcą jest podmiot (np. gmina, pracodawca, organizacja pożytku publicznego), który zawarł z towarzystwem umowę o partycypowanie w kosztach budowy i zamierza przeznaczyć wynajmowany przez siebie lokal dla wskazanych przez siebie osób (np. mieszkańców, pracowników, osób, względem których realizuje swoje cele ustawowe). Ważne, by osoba faktycznie zamieszkująca w lokalu spełniała warunki wynikające z przywołanej wcześniej ustawy. Na takie działanie nie jest potrzebna zgoda TBS.

Wynajęcie komuś mieszkania z TBS przez jego najemcę może być podstawą do wypowiedzenia umowy najmu, ale informacja o takiej sankcji powinna się znaleźć w jej treści. Można sobie wyobrazić sytuację, że opuszczasz mieszkanie na kilka miesięcy i chcesz, by ktoś w nim zamieszkał i opiekował się nim. Wówczas, teoretycznie, powinieneś uzyskać na to zgodę TBS, ale zwrócenie się o nią może zrodzić wątpliwość, czy mieszkanie jest Ci potrzebne, czy umowa najmu nie powinna zostać rozwiązana a lokal przekazany komuś, kto na niego czeka…

Mam mieszkanie w TBS. Co to dokładnie oznacza?

Choć w powyższym stwierdzeniu jest słowo mam sugerujące posiadanie czegoś, bycie właścicielem, to w praktyce chodzi o stwierdzenie, że dana osoba jest najemcą lokalu z zasobów TBS i ma prawo w nim zamieszkiwać. Wiąże się to oczywiście z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz towarzystwa oraz obowiązkiem utrzymywania mieszkania we właściwym stanie technicznym. Wszelkie remonty mające wpływ na pierwotny układ mieszkania mogą być wykonane tylko po uzyskaniu zgody zarządcy i ich koszt obciąża najemcę. Możliwe jest, by TBS zgodził się na pokrycie części lub całości nakładów, które masz prawo odliczyć sobie z opłat czynszowych. Tego typu sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.

Z faktu, że masz status najemcy. wynika, że nie możesz ubezpieczyć całego mieszkania, ale tylko jego elementy ruchome, wyposażenie. Można to traktować jako zaletę TBS-u, gdyż koszt ochrony w tym przypadku jest dużo niższy niż w sytuacji, gdy ubezpieczenie obejmuje także mury.

Sugerujemy, byś wykupił przy tym polisę odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na wypadek zalania sąsiada z dołu lub przyczynienia się do powstania innej szkody.

Na czym polega wykup TBS?

Rozważając skorzystanie z oferty wybranego towarzystwa, zapewne zadajesz sobie pytanie: Kiedy mieszkanie w TBS przechodzi na własność. 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają lokatorom mieszkań wybudowanych przez TBS zostanie ich właścicielami, o ile TBS spłacił już kredyt inwestycyjny. Zgodnie z przepisami z 10 grudnia 2020 r. zmieniającymi niektóre ustawy wspierające rozwój mieszkalnictwa, może się to stać w ramach najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Zawarcie tego typu umowy następuje na wniosek najemcy, po wcześniejszym rozwiązaniu tej mówiącej o partycypacji w kosztach wybudowania nieruchomości.

Istotne, że zmiana rodzaju umowy nie jest dostępna dla każdego. Z tego rozwiązania mogą skorzystać tylko osoby, których poziom partycypacji jest odpowiednio wysoki: 20% w mniejszych miejscowościach i 25% w większych, czyli w tych będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa lub też miastach na prawach powiatu liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

Drugi istotny wymóg to podpisanie umowy o partycypację minimum przed pięcioma laty, a trzeci – brak zaległości czynszowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące w ostatnich pięciu latach.

Wykupienie mieszkania powinno nastąpić po cenie rynkowej z uwzględnieniem kwoty partycypacji. Brakująca część jest regulowana w miesięcznych ratach przez okres minimum 10 lat, przy czym jego skrócenie może nastąpić na wniosek najemcy.

Mieszkanie z TBS a spadek

Kolejne ważne pytanie brzmi: Czy mieszkanie z TBS można dziedziczyć?

Najemca mieszkania w budynku TBS będzie je mógł swobodnie sprzedać lub przekazać komuś w spadku dopiero wtedy, gdy w drodze najmu instytucjonalnego dojdzie do jego własności. Rodzi się więc pytanie o losy współlokatorów osoby zmarłej w sytuacji, gdy obowiązywała tylko umowa najmu.

Wówczas na ogół ma zastosowanie artykuł 691 kodeksu cywilnego, który mówi o prawie pierwszeństwa do najmu. Zgodnie z nim posiadają je współmałżonek, dzieci najemcy i jego współmałżonka, osoby co do których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z nim.

Istnieje przy tym dodatkowy warunek – stałe zamieszkiwanie z najemcą do chwili jego śmierci. Nie ma znaczenia, jak długo to trwało, ale przyjmuje się, że osoba, która chciałaby zostać nowym najemcą, powinna być zameldowana w danym lokalu.

Sytuacja jest prostsza, gdy umowa najmu została zawarta po 1 stycznia 2005 r. Od tego dnia obowiązują przepisy, zgodnie z którymi prawo do wstąpienia w prawa do lokalu po zmarłym najemcy mają osoby wskazane przez niego do wspólnego zamieszkiwania. TBS może sprawdzić, czy osoba mająca podpisać umowę najmu spełnia warunki ustawowe.

Mieszkanie z TBS – wady i zalety

Spójrzmy teraz na wady i zalety zamieszkania w TBS.

Plusy TBS

Podstawową zaletą mieszkań z TBS jest ich dostępność, nie trzeba dysponować wielkimi pieniędzmi, by wpłacić kwotę partycypacji i zawrzeć umowę najmu. Wiąże się to z niskimi cenami mieszkań w TBS, co wynika z faktu, że ich budowa jest finansowana preferencyjnymi kredytami z Banku Gospodarstwa Krajowego, często powstają na gruntach należących do samorządów terytorialnych i TBS-y nie są nastawione na generowanie zysków.

Pozytywnie można też ocenić niezbyt skomplikowany proces ubiegania się o lokal z TBS, który sprowadza się do udowodnienia odpowiednio niskich dochodów oraz zamieszkiwania i pracy na terenie gminy, w której znajduje się mieszkanie. Przy kredycie hipotecznym formalności i kosztów jest znacznie więcej.

Dla wielu osób plusem jest możliwość zawarcia umowy długoterminowej i swobodnego jej rozwiązania, przeprowadzenia się w inne miejsce w momencie zmiany pracodawcy, chęci zamieszkania w innej lokalizacji, gdy dzieci podrosną lub przestaną mieszkać z rodzicami.

Owszem, podobne możliwości masz, wynajmując mieszkanie od jego właściciela, tyle że ma on prawo w każdym momencie wypowiedzieć Ci umowę najmu, podnieść w dowolny sposób wysokość płaconego mu czynszu najmu. Mieszkając w lokalu z TBS, nie ponosisz tego ryzyka. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w ściśle określonych sytuacjach (np. nabycie lokalu własnościowego w danej miejscowości, dewastacja lokalu), a wysokość czynszu regulowana jest przepisami.

Ocena neutralna

Neutralnie należałoby ocenić fakt, że mieszkania w TBS są przygotowywane „pod klucz”. Dla jednych będzie to zaleta, bo nie muszą wykonywać prac wykończeniowych, na które są skazani kupujący nieruchomość od dewelopera, dla innych wada, gdyż trzeba zadowolić się tym, co jest oferowane przez TBS.

Minusy mieszkania z TBS

Po stronie wad można wskazać brak swobody w dysponowaniu mieszkaniem. Nie możesz go komuś wynająć i czerpać z tego korzyści; chcąc je odstąpić w drodze cesji, musisz uzyskać na to zgodę. Wszystkie te ograniczenia znikną dopiero wtedy, gdy po przekształceniu umowy najmu związanej z partycypacją w kosztach budowy w umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do prawa własności spłacisz mieszkanie i staniesz się jego właścicielem.

Wadą jest też z pewnością bardzo długi okres zwrotu przez TBS kwoty partycypacji (max 12 miesięcy) oraz budowanie mieszkań w mniej „prestiżowych” lokalizacjach.

Zakładając, że kwotę partycypacji wpłacisz w gotówce, Twoje miesięczne wydatki mieszkaniowe w TBS będą dużo niższe niż w przypadku mieszkania własnościowego (płacisz tylko czynsz, nie ponosisz kosztów kredytu hipotecznego). To plus, ale minusem jest fakt, że nawet po wielu latach nie staniesz się właścicielem lokalu. Jako zaletę możesz za to potraktować obowiązek zwrócenia Ci przez TBS zwaloryzowanej kwoty partycypacji, więc jeśli nawet zaciągnąłeś kredyt, by ją wpłacić, to będziesz mieć w ręce gotówkę. Możesz ją wykorzystać na spłatę pozostałej części zobowiązania albo na wniesienie wkładu w innym TBS-ie.

Najważniejsze cechy nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym oraz mieszkania w TBS:

Kredyt hipoteczny

Mieszkanie w TBS

Wymagany wkład własny min. 20% (przy niższym konieczność wykupienia ubezpieczenia)

Partycypacja w kosztach budowy, max 30%

Konieczność wykazania się odpowiednią zdolnością kredytową; często niedostępny dla osób niepracujących na etacie.

Kryterium decydującym o możliwości podpisania umowy najmu jest wysokość osiąganych zarobków.

Wyższe raty do czasu ustanowienia przez sąd hipoteki

Może być wymagana kaucja w wysokości 12-miesięcznych opłat

Swoboda wyboru lokalizacji nieruchomości

Mieszkania budowane są na gruntach będących do dyspozycji TBS, które nie zawsze są w atrakcyjnej lokalizacji

Możliwość kupna mieszkania w dowolnej miejscowości

Konieczność zamieszkiwania w gminie, na terenie której znajduje się budynek TBS

Prawo własności, swoboda dysponowania mieszkaniem (wynajem, sprzedaż, darowizna)

Brak prawa własności, konieczność uzyskania zgody na cesję praw wynikających z partycypacji, gdy chcesz opuścić mieszkanie

Długi okres spłaty zobowiązania

Możliwość rozwiązania umowy (wyprowadzki) w dowolnym momencie

Mieszkanie w TBS – czy warto w nim zamieszkać?

Odpowiedź na to pytanie wiąże się z rozstrzygnięciem dylematu, o którym wspomnieliśmy wcześniej: być właścicielem czegoś, czy tylko z tego korzystać? Jeśli nie chcesz lub nie możesz zaciągnąć kredytu hipotecznego na własne mieszkanie, ale ważne jest dla Ciebie, byś mógł wygodnie mieszkać, nie obawiając się, że zostanie Ci nieoczekiwanie wypowiedziana umowa najmu, to powinieneś przystąpić do TBS. Pamiętaj, że otrzymasz mieszkanie wykończone pod klucz, czyli gotowe do zamieszkania i wszelkie remonty, modernizacje wykonujesz na własne ryzyko. Zarządca lokalu nie ma obowiązku zwrócić Ci ich kosztów.

Musisz mieć świadomość, że nie możesz posiadać innego lokalu mieszkalnego i dochodów przekraczających kryteria ustawowe. Podpisanie umowy najmu z TBS będzie się wiązało z koniecznością wpłacenia kwoty partycypacji, a później ponoszenia kosztów eksploatacji mieszkania. Gdy zechcesz się wyprowadzić, będziesz musiał zwrócić mieszkanie TBS i otrzymasz wpłaconą przez siebie sumę zrewaloryzowaną według odpowiednich przepisów. Możliwe też jest dokonanie cesji partycypacji, czyli przekazanie zajmowanego przez siebie mieszkania konkretnej osobie. Powinno się to odbyć po sporządzeniu u notariusza umowy cesji.

Raz jeszcze zwracamy uwagę na kwestię „kupna” mieszkania w TBS od obecnego najemcy. Tak naprawdę nabywasz tylko prawo mieszkania w danym lokalu, a nie stajesz się jego właścicielem, nadal jest nim dane towarzystwo budownictwa społecznego. W regulaminach wielu z nich jest zapis o konieczności wyrażenia zgody przez władze TBS na cesję partycypacji na rzecz konkretnej osoby. Jeśli nie zadbasz o dokładne sprawdzenie sytuacji prawnej, może się zdarzyć, że przekażesz pieniądze, a kontrahent nie udostępni Ci mieszkania. Ciężko Ci będzie dochodzić swoich praw, bo w świetle obowiązujących przepisów to on nadal będzie najemcą lokalu.

Zupełnie osobną kwestią są opinie nt. TBS, w którym ewentualnie chciałbyś zamieszkać, czyli wysokości obowiązujących w nim czynszów, jakości zarządzania, infrastruktury na terenach przyległych do bloków. Zawierają one zarówno czynniki obiektywne (mierzalne), jak i w pełni subiektywne. Ich ocena zależy od Twojego podejścia, spojrzenia na lokalne uwarunkowania.

Jak widzisz, TBS-y mają swoje plusy i minusy, niekiedy to, co dla jednych będzie zaletą, dla innych będzie wadą. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z tego typu możliwości uzyskania mieszkania i wyborze konkretnego TBS wymaga wnikliwego rozważenia wielu spraw, zastanowienia się nad swoimi planami życiowymi na najbliższe lata.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(77)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
A
Aleksandra
Gość

Dzień dobry, chciałabym się zapytać czy możliwe jest wnioskowanie przez inną osobą o przyznanie mieszkanka w TBS, a zamieszkiwanie przez inną w przyznanym lokalu? Chodzi o to, że moje zatrudnienie i zarobki pozwolą na staranie się najem w taki sposób, a mieszkalny tam ktoś z rodziny? Z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Aleksandra

Takie działania są niewskazane. Istotą działania TBS-ów jest zapewnienie lokum osobom, które go potrzebują. Dlatego niedozwolone jest wynajmowanie lokali z zasobów TBS a przy dłuższej nieobecności, teoretycznie, powinno się uzyskać zgodę TBS-u na zamieszkanie w mieszkaniu kogoś, kto będzie się nim opiekował.

Gdy władze TBS-u zorientują się, że w mieszkaniu mieszka inna osoba niż ta, która podpisała umowę mają prawo ją wypowiedzieć.

Odpowiedz

E
Edyta
Gość

Dzień dobry, czy jeśli mam komornika, mogę się starać o mieszkanie TBS?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Edyta

W tej sprawie radzę zwrócić się do konkretnego TBS, gdyż przed podpisaniem umowy sprawdzane są dochody starającego się o przydział, oceniane jest spełnienie przez niego warunków ustawowych i regulaminu danego TBS.

Odpowiedz

S
Seba
Gość

Witam serdecznie Chce podpisać umowę Najmu Z TBS CZY jeśli jestem już po wydaniu wyroku tzn przyjęcie spadku gdzie odziedziczyłem 50% wartości mieszkania po zmarłym wujku ale nadal tam zamieszkuje jego żona TO czy mogę podpisać umowę najmu z TBS bez konsekwencji

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Seba

W tak szczegółowej kwestii proponuję zwrócić się do prawnika mającego doświadczenie w tego typu sprawach, który po zaznajomieniu się z regulaminem TBS powinien coś doradzić.

Odpowiedz

S
Seba
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję mimo wszystko pozdrawiam

Odpowiedz

B
basia
Gość

Dzień dobry, czy można prowadzić działalność gospodarczą mieszkając w wynajmowanym mieszkaniu TBS (podać adres tbs do celów podatkowych)? Działalność nie jest wykonywana bezpośrednio w lokalu, nie ma miejsca, bo jest to działalność on-line.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@basia

Sam fakt zarejestrowania firmy w mieszkaniu nie powinien mieć znaczenia dla korzystania z mieszkania w TBS, podobnie jak nie ma znaczenia dla wymiaru podatku od nieruchomości, jeśli zachowana jest funkcja mieszkalna. Mimo wszystko sugerowałbym się upewnić w swoim TBS-ie, czy w jego regulaminie nie ma jakichś specjalnych zapisów związanych z działalnością gospodarczą.

Odpowiedz

M
Monika
Gość

Witam , mam pytanie czy moja mama ktora posiada nieszkanie wlasnosciowe ale ze wzgledow zdrowotnych musi szukac innego nieszkania na nizszym poziomie ( dotychczas mieszka na 4 pietrze bez windy ) czy po sprzedazy mieszkania wlasnosciowego moze sie starac o TBS mama jest na emeryturze.Z gory dziekuje za odpowiedz

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Monika

W opisanej sytuacji zostanie spełniony warunek nie posiadania lokalu mieszkalnego, konieczne będzie spełnienie kryteriów dochodowych umożliwiających zawarcie umowy z TBS-em. Najlepiej będzie upewnić się w TBS-ie, który jest brany pod uwagę, czy w obowiązujących w nim zasadach nie ma jakichś szczególnych zapisów dotyczących emerytów. Warto też przemyśleć kwestie związane z ewentualnym dziedziczeniem takiego mieszkania.

Odpowiedz

M
Małgorzata
Gość

Witam, razem z siostrą jestem współwłaścicielem niewielkiego domu rodzinnego (ok. 40 M2), który rodzice na nas przepisali darowizną z dożywotnim zamieszkaniem przez rodziców. Nie mieszkamy z siostrą w tym domu. Ja wynajmuję mieszkanie. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o mieszkanie z TBSu?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Małgorzata

Moim zdaniem fakt posiadania tytułu prawnego do lokalu może uniemożliwiać starania o lokal z TBS. Radziłbym jednak zwrócić się z tym pytaniem do prawnika obeznanego z tą tematyką - być może fakt, że rodzice mają prawo dożywotniego zamieszkania pozwoli na staranie się o mieszkanie w TBS.

Odpowiedz

E
enikate
Gość

Skąd wymóg, że trzeba stale zamieszkiwać na terenie danej gminy?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@enikate

Chodzi o sytuację, gdy część zasobów TBS jest oferowana do wynajmu na podstawie umowy zawartej z samorządem. W tekście zostało to napisane dość ogólnikowo, doprecyzowałem ten fragment.

Odpowiedz

E
enikate
Gość
@Krzysztof Duliński

Czyli np. w przypadku przejmowania lokalu od osoby fizycznej na podstawie umowy cesji partycypacji wymóg ten nie będzie mieć zastosowania?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@enikate

Niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, czy dana osoba korzystała z lokalu z ogólnodostępnej puli, czy też takiego, który był jej przekazany z zasobów, których dotyczyła umowa między TBS a samorządem.

Odpowiedz

E
enikate
Gość
@Krzysztof Duliński

Tylko czy w przypadku przekazania lokalu osobie fizycznej na podstawie umowy z samorządem taka cesja byłaby w ogóle możliwa? Czy w takiej sytuacji osoba fizyczna nie jest jedynie podnajemcą, a samorząd partycypantem i/lub najemcą? Przepraszam, że tak drążę temat, ale jestem w trakcie przejmowania lokalu od osoby fizycznej i chciałabym rozwiać pewne wątpliwości ;)

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@enikate

Na Twoje pytania nie da się odpowiedzieć nie znając szczegółów umowy jaką zawarł obecny lokator. Proponuję zapytać o nurtujące Cię kwestie bezpośrednio osobę, od której chcesz przejąć lokal i skonfrontować to bezpośrednio w TBS.

Osobna kwestia to sprawa przekazania mieszkania przez obecnego najemcę innej, konkretnej osobie. Bywa, że konieczne jest uzyskanie na to zgody TBS-u.

Moim zdaniem bez zweryfikowania faktów i możliwości w TBS-ie w tej sytuacji się nie obejdzie.

Odpowiedz

K
Katarzyna
Gość

Witam czy jeśli jestem w bik i KRD to mogę starać się o tbs?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Katarzyna

Fakt, że nasze dane znajdują się w rejestrach BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej, nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. W BIK odnotowywane są bowiem informacje o zaciągniętych zobowiązaniach (kredytach, kartach kredytowych, limitach w koncie) i na podstawie ich spłaty tworzona jest ocena punktowa, która pomaga w określeniu naszej wiarygodności kredytowej. Im jest ona wyższa, tym korzystniejsze warunki kredytu można otrzymać.

Gorzej, gdy trafimy do zasobów jednego z BIG-ów - Biur Informacji Gospodarczej czy Krajowego Rejestru Długów (KRD), które gromadzą dane o dłużnikach.

Nie spotkałem się z informacją, by znajdowanie się w gronie dłużników było przeszkodą formalną do starania się o przystąpienie do TBS. Zapewne jednak znacząco zmniejsza szanse na otrzymanie przydziału, gdyż trzeba nie tylko spełnić wymogi dotyczące miejsca zamieszkania, nie posiadania prawa do lokalu czy odpowiednich dochodów, ale i wykazać, że będzie się w stanie ponosić opłaty na rzecz TBS, utrzymać mieszkanie w odpowiednim stanie.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość

A ja spytam czy z bratem mogę starać się o mieszkanie tbs i czy mogą odmówić nam tbs?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Moim zdaniem nie ma potrzeby wspólnego wnioskowania o przydział mieszkania w TBS. Bardziej praktycznym rozwiązaniem wydaje mi się ubieganie się o lokal przez jedną osobę i zgłoszenie potem do wspólnego zamieszkania drugiej osoby.

To jednak tylko moje osobiste odczycie, nie uwzględniające różnych czynników, które mogą mieć wpływ na działanie w konkretnej sytuacji. Dlatego sugerowałbym kontakt z wybranym TBS lub prawnikiem mającym doświadczeniem w tego typu sprawach.

Odpowiedz

J
Jola
Gość

Dzień dobry,

Mam pytanie mieszkam z rodzicami nie wynajmuje mieszkania ale prowadzę osobne gospodarstwo domowe. Czy mam szanse na takie mieszkanie skoro wcześniej nie wynajmowałam żadnego mieszkania czy pokoju ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jola

W tak szczegółowej sprawie proponuję się zwrócić do prawnika lub TBS, kluczowe znaczenie może mieć faktyczna relacja z rodzicami, szczegóły związane z prowadzeniem przez Ciebie odrębne gospodarstwa domowego.

Odpowiedz

M
Marta
Gość

Witam jeżeli mieszkam w tbs wraz z dziećmi główny najemca ojciec dzieci który wyjechał nie ma go w kraju ja dalej mieszkam w tbs czy mogę w nim mieszkac dalej i opłacać. Jak do tychczas wszystko jest na ojca dzieci ja jestem wpisana w mieszkanie wraz z dziećmi mieszkamy już 6lat w tbs

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marta

Sugerowałbym zwrócić się w tej sprawie do TBS lub sprawdzić samemu co mówi na ten temat regulamin Towarzystwa. Jeśli osoba, która podpisywała umowę o najem nie mieszka w Polsce, stale przebywa za granica, mogą zachodzić przesłanki do wypowiedzenia jej umowy najmu. Być może regulamin TBS mówi coś o prawach innych osób zamieszkujących z najemcą.

Odpowiedz

Z
Zofia
Gość

Dzień dobry, chciałabym złożyć wniosek o mieszkanie. Obecnie mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu na podstawie umowy najmu. We wniosku jest załącznik dotyczący zajmowanego mieszkania, gdzie trzeba podać dane właścicela oraz warunki mieszkaniowe i stan techniczny lokalu. Właściciel mieszkania nie wyraża zgody na podawanie tych danych. Grozi mi za to wypowiedzenie umowy najmu. Czy w związku z tym mogę nadal złożyć wniosek? Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Zofia

W tak szczegółowej sprawie proponuję zwrócić się z pytaniem do TBS, w którym chcesz ubiegać się o mieszkanie. Jego pracownicy mogli zetknąć się już z taką sytuacją lub znając szczegółowe zasady funkcjonowania TBS-u będą wiedzieli jak z niej wybrnąć.

Odpowiedz

K
Krzysiek
Gość

Dzień Dobry

Czy córka zameldowana z rodzicami w Ktbs może starać się o najem dla siebie mieszkania z zasobów Ktbs w tej samej miejscowości .

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Krzysiek

Co do zasady nie jest to możliwe, gdyż córka jest jednym z członków gospodarstwa domowego i tym samym posiada tytuł do zajmowania mieszkania, co jest przeszkodą w ubieganiu się o lokal z zasobów TBS. Sugeruję kontakt z prawnikiem lub wybranym TBS i rozmowę o tym, jak można doprowadzić do sytuacji, by córka miała szansę na zamieszkanie we "własnym" mieszkaniu będącym w gestii TBS.

Odpowiedz

K
Katarzyna
Gość

Czy prowadząc działalność (korepetycje) mogę starać się o mieszkanie z TBS?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Katarzyna

Źródło dochodów nie ma znaczenia. Najważniejszy jest poziom dochodów oraz spełnienie kryteriów związanych z miejscem zamieszkania.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość

Witam jeśli mieszkam, pracuje, odprowadzam podatki w tym mieście ale nie mam meldunku mam szanse na mieszkanie TBS.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Agnieszka

O rozstrzygnięcie tej kwestii proponuję zwrócić się do konkretnego TBS, by zajrzeć w dokumenty precyzujące zasady uczestnictwa w nim.

Odpowiedz

A
Adam
Gość

Dzien dobry.

Czy jesli po zmarlym rodzicu nie zostala przeprowadzona sprawa spadkowa mieszkania wlasnosciowego to uznane zostanie to jako posiadanie prawa do lokalu i jednoczesnie dyskwalifikuje mnie z mozliwosciu ubiegania sie o takie mieszkanie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Adam

Odpowiedź na to pytanie może zależeć od szczegółów konkretnej sprawy, stąd sugeruję kontakt z notariuszem i przedstawienie mu wszystkich niuansów sytuacji.

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Witam,

posiadam mieszkanie w TBS. W chwili zakupu nieruchomości np.: innego mieszkania w tej samej miejscowości mam obowiązek zgłoszenia tego faktu instytucji TBS? Automatycznie tracę prawo do mieszkania TBS?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

O procedury obowiązujące w takiej sytuacji w danym TBS najlepiej zapytać w jego biurze. Tylko w tej sposób uzyskasz konkretne, wiążące wyjaśnienia.

Odpowiedz

T
Tomek
Gość

"Posiadam" już jedno mieszkanie TBS na siebie, czy mogę złożyć wniosek o kolejne w innej miejscowości?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomek

Tak, ale pod pewnym warunkiem. Otóż trzeba udokumentować, że wynajem lokalu z zasobów TBS w innej miejscowości wynika z chęci podjęcia pracy w miejscowości, w której znajduje się TBS zarządzający tym drugim mieszkaniem.

Odpowiedz

M
Marta
Gość

Witam. Mieszkam w TBS i chciclabym lepiej zrozumiec za co place w comiesiecznym rachunku. W skladnikach rachunku jest wymieniony czynsz, oplaty za wode ciepla, zimna, ogrzewanie, wymiana wodomierzy, oplata za wywoz smieci. Czy moze pan poradzic gdzie jest okreslona regulacja prawna co ma zawierac rachunek z TBS. Mam jeszczez jedno pytanie - termin splaty kredytu hipotecznego zaciagnietego przez TBS na nasze bloki juz minal, a wysokosc stawki czynszu sie nie zmienila, Czy TBS po splaceniu kredytu nie powinien obnizyc stawki czynszu? Jak mozna to zweryfikowac? Dziekuje ze wszelkie informacje i pozdrawiam.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marta

Nie ma przepisów określających, jak powinna wyglądać informacja o wysokości comiesięcznych opłat ciążących na najemcy/właścicielu mieszkania. Należy przyjąć, że powinna ona zawierać wszystkie składniki i podawać je w sposób nie budzący wątpliwości, co ile kosztuje. Przytoczona lista wydaje się być kompletna, w kwocie czynszu jest zapewne opłata na bieżące utrzymanie budynku i niezbędne remonty. W razie wątpliwości o niezbędne wyjaśnienia proponuję się zwrócić do administratora budynku.

Co do kwestii spłaty kredytu hipotecznego trudno mi się wypowiadać nie znając szczegółów. Nie można wykluczyć, że po spłacie kredytów na budowę bloków niejako w ich miejsce pojawiły się kwoty przeznaczone na remonty budynków. Najlepiej będzie to wyjaśnić z władzami TBS.

Odpowiedz

M
Marta
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziekuje za informacje

Odpowiedz

A
ADAM
Gość

Dzień Dobry ! Jeszcze ciekawsza jest sprawa w przypadku niektórych TBSów gdzie nie ma partycypacji a jest udział w sp. z o.o. powiązany z prawem do najmu. Może Pan będzie wiedzieć bo nigdzie nie mogę się tego dowiedzieć: Czy udział w takim TBS sp. z o.o. powiązany z prawem do najmu podlega egzekucji komorniczej ?

Nie chodzi o sytuację gdy się nie płaci opłat i czynszu za mieszkanie tylko jak ktoś ma egzekucję z powodu niepłacenia np. kredytów to czy komornik może zająć udziały ?

Wiem, że normalnie partycypacja w TBS nie podlega zajęciu, ale czy jeśli nie ma partycypacji tylko jest udział w sp. z o.o., ale jednolicie powiązany w akcie notarialnym z najmem to może podlegać egzekucji sam udział ? Ale co wtedy z najmem ?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@ADAM

Moja wiedza na temat zawiłości prawnych związanych z TBS nie jest na tyle dogłębna, bym potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie. Z informacji jakie można znaleźć w Internecie wynika, że komornik nie może zająć kwoty partycypacji w TBS do momentu jej wypłaty/zwrotu na konto partycypanta. Natomiast według piszących możliwe jest zajęcie przez komornika udziałów w TBS będącym spółką. Sądzę, że o te kwestie można po prostu zapytać, któregoś z komorników.

Odpowiedz

A
ADAM
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odp. A może któryś z komorników zobaczy ten temat i odpisze ?

Odpowiedz

J
Jerzy
Gość

Dzień dobry. Mieszkamy za granicami Polski. Nie mamy żadnego miejsca zameldowania w Polsce. Oboje jesteśmy polskimi emerytami. Jedno z nas ma dodatkowo rentę zagraniczną. Jakie mamy szansę na ubieganie sie o mieszkanie w TBS? Pozrawiam Jerzy

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jerzy

Trudno to ocenić w oderwaniu od konkretów dotyczących stanu majątkowego wnioskodawców oraz regulaminu konkretnego TBS. Najważniejsza kwestia, to wymóg zamieszkiwania lub pracy na terenie gminy, w której działa TBS. Druga rzecz, to wspomniana już sytuacja finansowana wnioskodawców, która jest oceniania wg limitów dochodowych ustalanych dla każdego województwa oddzielnie.

Dlatego sugerowałbym taką ścieżkę postępowania: spojrzenie na limity dochodowe w województwie, w którym ewentualnie byłby składany wniosek, a później przyjrzenie się zasadom przystąpienia do konkretnego TBS.

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Dzień dobry. Czy konieczny jest meldunek w miejscowości, w której chcialabym starac sie o mieszkanie z TBS? Chcę zmienić pracę i miejsce zamieszkania, ale zaczynam od zera.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Anna

Na ogół jest mowa o zamieszkiwaniu na terenie danej gminy. Dokładne warunki przystąpienia do konkretnego TBS zawarte są w jego regulaminie.

Odpowiedz

J
Janina
Gość

Mam pytanie, jaki minimum musi byc dochód zeby starac się o mieszkanie tbs dla jednej osoby. Z poważaniem Janina Madej

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Janina

Limity dotyczą tylko górnej granicy dochodów, po przekroczeniu której nie można już zamieszkać w TBS.

Składając wniosek do TBS trzeba pamiętać o różnych opłatach związanych z zamieszkiwaniem w zasobach TBS i to one mogą warunkować, że lokal mieszkalny nie zostanie przyznany, gdyż dochody wnioskującego nie pozwolą na ich regulowanie.

Odpowiedz

F
Frog
Gość

Jeżeli jestem na liście oczekujących na mieszkanie z urzędu gminy i wyprowadzam się do innego miasta w celach zarobkowych to mogą skreślić mnie z listy?? Jestem na stałe zameldowany u rodziców w mieście gdzie złożyłem papiery o lokal. W innym mieście będę tylko wynajmował mieszkanie i pracował

Odpowiedz

T
Tadek
Gość
@Frog

Tak, sami do tego dojdą, na podstawie twojej umowy o pracę dowiedzą się gdzie jesteś i usuną Cię z listy. Urzędy teraz wszystko wiedzą, gdzie jesteś, co robisz, ile zarabiasz.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Frog

Z Twoich słów wynika, że starasz się o mieszkanie komunalne z zasobów samorządu. To zupełny inny typ prawa do lokalu niż uczestnictwo w TBS. Sądzę, że powinieneś się skontaktować z urzędem gminy i wyjaśnić swoje wątpliwości. Odpowiedź na Twoje pytanie będzie zależała od reguł przyjętych przez dany samorząd.

Odpowiedz

A
Ania
Gość

Co jeśli jest zawarta umowa partycypacji i wpłacona kwota. A osoba przed zamieszkaniem zajdzie w ciążę? Czy gdy dziecko się urodzi to dochody są dzielone z poprzedniego roku już na 4? I gdy będą już za niskie mieszkanie się nie należy?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ania

Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wnioskodawcę oraz inne osoby wskazane do wspólnego zamieszkiwania zawsze odnosi się do roku poprzedniego. Przykładowo, starając się o mieszkanie w TBS w roku 2022 r. należy przedstawić dokumenty odnoszące się do roku 2021 r.

Kiedyś obowiązywał przepis, że TBS miał prawo domagać się co pewien czas aktualizacji tych danych, ale obecnie już on nie obowiązuje.


Odpowiedz

J
Jan
Gość

Gdzie jest w ustawie parcypant "partycypować «ponosić wspólnie z kimś koszty jakiegoś przedsięwzięcia lub mieć udział w zyskach»

• partycypant • partycypacja • partycypacyjny " .

Poniosłem koszty i co ?

Proszę o wyjaśnienie /

Odpowiedz

M
Marta
Gość

Jeśli aktualnie mieszkam w innej gminie czy mogę się ubiegać o mieszkanie TBS?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marta

Przepisy mówią o wymogu zamieszkiwania na terenie gminy, w której funkcjonuje TBS.

Odpowiedz

B
Bardzo
Gość
@Krzysztof Duliński

Witam może mi Pan pomóc bo nie wiem od czego mam zacząć chciałabym zamieszkać w mieszkaniu TBS a nie wiem od czego mam zacząć jakie dokumenty są potrzebne i ile to kosztuje bo Ja z synem wynajmujemy mieszkanie i płacimy 3 tys zł czekam na info pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Bardzo

Moim zdaniem najprostszym rozwiązaniem jest znalezienie TBS-u działającego w Twojej miejscowości i udanie się do jego siedziby, by tam uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące procedury starania się o przydział mieszkania. Od razu dowiesz się też, czy są wolne lokale.

Odpowiedz

I
Iwona
Gość

Czy aby wyrzucić mnie z mieszkania wystarczą falszywe pomówienia o to że ktoś zamieszkuje nielegalnie w moim mieszkaniu?czy jest przeprowadzany jakiś wywiad TBS?czy wystarczy tylko info z policji o takim stanie rzeczy? zaznaczam że na policji jest wszystko wyjaśnione,a mimo to dostałam wypowiedzenie najmu

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Iwona

Trudno jest mi odnieść się do Twojej sprawy, nasz portal ma wyłącznie charakter informacyjny, nie udzielamy porad prawnych. Sądzę, że rozsądnym rozwiązaniem będzie rozmowa z prawnikiem, przedstawienie wszystkich szczegółów sprawy.

Odpowiedz

R
Roksana
Gość

Witam,

Dostałam komunalne mieszkanie rok temu. Po jakim czasie mogę wystąpić z wnioskiem o mieszkanie TBS? Dziękuję z góry za pomoc

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Roksana

Fakt zamieszkiwania w mieszkaniu komunalnym nie ma wpływu na możliwość ubiegania się o lokal w TBS, jeśłi jest on w innej miejscowości. Decydujące znaczenie ma spełnienie warunków dochodowych określonych w ustawie, różnych dla poszczególnych województw i uzależnionych także od sposobu sfinansowania inwestycji.

Odpowiedz

T
Tadek
Gość
@Roksana

Nie możesz w takiej sytuacji ubiegać się o tbs, bo masz prawo do innego mieszkania. Musiałabyś opuścić to mieszkanie i wynajmować od osoby prywatnej przez co najmniej 12 ost miesięcy.

Odpowiedz

R
Roksana
Gość
@Krzysztof Duliński

A jakże co do zasady tytyłu prawnego? Podpisałam umowę najmu. Dziękuję

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Roksana

Jeśli umowa mieszkania komunalnego jest na Twoje dane (Ty ją podpisywałaś) to faktycznie nie możesz się ubiegać o mieszkanie z zasobów TBS w tej samej miejscowości. Nie spełniasz bowiem podstawowego warunku art. 30 ustawy dotyczącej TBS-ów.

Odpowiedz

Y
Yulia
Gość

jeśli będę chciała przeprowadzić się do większego mieszkania (obecnie nie ma więcej niż 50 mkw.), czy kwota zostanie uwzględniona? czy będę musiała od razu wpłacić 100 tys i czekać na zwrot moich 90 za poprzednie mieszkanie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Yulia

Odpowiedzi udzieliłem pod Twoim drugim komentarzem dotyczącym tego samego zagadnienia.

Odpowiedz

T
Tak
Gość

Ja również ostrzegam przed SIM/TBS to oszustwo na niespotykaną skalę to mieszkanie będziesz musiał spłacać dwa razy,dlatego lepiej brać kredyt i spłacać za swoje tylko raz.

Odpowiedz

D
Danuta
Gość

Nowelizacja ustawy wprowadza w art 4 pkt 12 czyli tak naprawdę "zabranie" pieniędzy wpłaconych przez mieszkańca ( tych 30% procent wartości mieszkania, tzw partycypacji) przy wyprowadzce lub śmierci mieszkańca. To tzw "całkowite rozliczenie partycypacji". Także lepiej nie polecać tbs/sim bo to najgorsza inwestycja -wiąże się ze startą partycypacji o wartości 90 tys złotych, jeżeli kogos nie stać na płacenie opłat mieszkaniowych ok 2tys ( przeciętny pracujący, emeryt). Pieniądze zabiera deweloper spółka z o.o. tbs. Wydaje się to absurdalne ale tak to jest w aktualnie procedowanym projekcie rządowym i rząd PIS robi wszystko by ten haniebny przepis zawarty w Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych druk 2133 wszedł w życie jak najszybciej. Niestety nikt nie ostrzega ludzi przed tym rozwiązaniem.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Danuta

W tekście opisaliśmy aktualny stan prawny, nie zajmowaliśmy się dywagacjami na temat możliwych rozwiązań prawnych, które wejdą w życie w przyszłości. Gdy staną się one obowiązującym prawem, dokonamy aktualizacji artykułu i każdy będzie mógł sobie wyrobić swoje zdanie nt. atrakcyjności TBS/SIM.

Odpowiedz

Y
Yulia
Gość
@Krzysztof Duliński

jeśli będę chciała przeprowadzić się do większego mieszkania (obecnie nie ma więcej niż 50 mkw.), czy kwota zostanie uwzględniona? czy będę musiała od razu wpłacić 100 tys i czekać na zwrot moich 90 za poprzednie mieszkanie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Yulia

Jeśli przeprowadzka byłaby w ramach tego samego TBS, to zapewne rozliczenie partycypacji odbyłoby się bezgotówkowo. Natomiast, gdybyś przechodziła do innego TBS, to konieczne będzie wpłacenie pieniędzy w "nowym" podmiocie i oczekiwanie na zwrot w dotychczasowym. TBS-y są bowiem zupełnie niezależnymi od siebie bytami.

Odpowiedz