Ubezpieczenie GAP samochodu w leasingu – czy warto je zawierać?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

130 publikacji 3251 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


Ubezpieczenie GAP samochodu w leasingu – czy warto je zawierać?
Spis treści

Pewnie nie raz przekonałeś się o prawdziwości przysłowia, że przypadki chodzą po ludziach, albo słuszności prawa Murphy’ego, zgodnie z którym, jeśli coś może pójść źle, to pójdzie. Być może doświadczyłeś też kłopotów związanych z brakiem ubezpieczenia nieruchomości, samochodu albo podróży. Jeśli nawet nie masz tego typu doświadczeń, to rozmawiając z doradcą leasingowym i słysząc jego propozycję wykupienia ubezpieczenia GAP, nie powinieneś od razu odrzucać tej opcji jako zbędnego obciążenia finansowego.

Poznaj argumenty na rzecz twierdzenia, że leasing samochodu i polisa GAP powinny iść w parze, gdyż pozwolą Ci uniknąć wielu kłopotów w razie wystąpienia szkody całkowitej.

Co to jest GAP i przed czym chroni?

Zacznijmy od ustalenia, kiedy mówimy o szkodzie całkowitej. Mamy z nią do czynienia, gdy nie można używać samochodu, gdyż został on skradziony albo po stłuczce lub wypadku jego naprawa jest nieopłacalna i auto nadaje się jedynie do kasacji.

Druga ważna rzecz to uświadomienie sobie faktu, że wraz z upływem czasu i liczbą przejechanych kilometrów maleje wartość rynkowa pojazdu. W pierwszych 2-3 latach spadek ten jest bardzo szybki i po tym okresie pojazd wart jest na ogół 50-60% wartości początkowej.

Wykupienie polisy GAP (ang. Guaranteed Asset Protection), nazywanej ubezpieczeniem od straty finansowej bądź ochroną od utraty wartości pojazdu, jest dobrowolne.

Powinni je zawrzeć leasingobiorcy i kredytobiorcy, by ustrzec się przed konsekwencjami sytuacji, gdy po rozliczeniu szkody całkowitej zostaną bez pojazdu, ale z pozostałymi do spłaty zobowiązaniami.

W odróżnieniu od ubezpieczenia Auto Casco (AC), w którym stałą wartość samochodu możesz zagwarantować sobie tylko na 12 miesięcy (choćby takiej gwarancji nie masz, gdy szkoda jest likwidowana z OC sprawcy; w tym przypadku otrzymasz wartość rynkową pojazdu z dnia zdarzenia), podpisywana na początku eksploatacji pojazdu polisa GAP dotyczy na ogół całego okresu trwania kredytu czy leasingu.

Suma ubezpieczenia GAP to po prostu maksymalna kwota, jaka zostanie wypłacona ubezpieczonemu w momencie powstania szkody całkowitej jako dopłata do odszkodowania z AC, nawet jeśli wysokość szkody będzie wyższa. Pojazd ubezpieczany jest od wartości netto lub brutto, analogicznie do tego, jak została zawarta polisa Auto Casco.

Koszt polisy to określony procent wartości początkowej pojazdu (na ogół od 0,4 do ok. 1,5%) uzależniony najczęściej od jego marki, wariantu ubezpieczenia GAP (piszemy o nich niżej), sumy ubezpieczenia, czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej lub innych parametrów określonych przez ubezpieczyciela.

W przypadku szkody całkowitej z polisy AC otrzymasz odszkodowanie odpowiadające wartości rynkowej pojazdu, natomiast ubezpieczenie GAP zrekompensuje Ci utratę przez niego wartości od momentu nabycia.

Ubezpieczeniem GAP może być objęty pojazd nowy, jak i używany. Każdy ubezpieczyciel określa w swoich wewnętrznych przepisach, w jakim wieku musi być auto, by mogło zostać objęte polisą GAP (np. nie starsze niż 6 lat), ile może trwać maksymalny okres ochrony (np. 5 lat) albo w jakim wieku samochodu powinna się zakończyć ochrona ubezpieczeniowa (np. najpóźniej, gdy auto ma 9 lat). Indywidualnie określany jest też termin zawarcia polisy (np. jej podpisanie musi nastąpić w okresie 4 miesięcy od daty nabycia samochodu) albo rodzaje pojazdów, dla których nie można wykupić ubezpieczenia GAP (np. samochody wykorzystywane do nauki jazdy i szkolenia kierowców, zarobkowego transportu osób, przewozu materiałów niebezpiecznych).

Polisa GAP – możliwe warianty

Ubezpieczenie GAP może zostać zawarte w kilku wariantach:

  • GAP fakturowy pokrywa różnicę pomiędzy wartością samochodu zapisaną na fakturze a tą w dniu wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu. Otrzymane środki pozwolą na zamknięcie dotychczasowego leasingu i wpłatę przynajmniej części opłaty wstępnej nowego.
  • GAP indeksowy pozwala na uzyskania odszkodowania w wysokości od 20 do 30% (zależnie od zapisów w umowie) rynkowej wartości pojazdu w dniu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ze względu na swoją charakterystykę GAP indeksowy stosowany jest przy leasingach/kredytach krótkoterminowych, czyli 2-3-letnich;
  • GAP finansowy pokrywa zobowiązania wobec leasingodawcy/kredytodawcy, gdyż pozwala na uzyskanie odszkodowania w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą wypłaconą z polisy AC a pozostałymi do spłaty ratami leasingowymi/kredytowymi. Korzysta się z niego najczęściej przy umowach z niskim wkładem własnym i wysoką kwotą wykupu;
  • GAP Casco – w tym wariancie punktem odniesienia jest wartość polisy AC. Ubezpieczyciel wypłaca kwotę będącą różnicą między sumą ubezpieczenia AC a tą uzyskaną z polisy AC.

Wariant ubezpieczenia GAP mówi o sposobie wyliczenia świadczenia, które zostanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową. Dla Ciebie, jako korzystającego z samochodu, zapewne istotniejsze są kwestie dotyczące samej polisy, np. formalności związane z jej zawarciem, zasady postępowania w momencie zaistnienia szkody i ile kosztuje GAP.

Szczegółowe rozwiązania

Odpowiedzi na większość swoich pytań znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Najczęstsze ograniczenia stosowane przez ubezpieczycieli dotyczą wieku pojazdu (np. nie można wykupić GAP dla auta starszego niż 3 lata), jego maksymalnej wartości początkowej (fakturowej), okresu, jaki upłynął od rozpoczęcia leasingu czy konieczności posiadania ubezpieczenia AC obejmującego szkodę całkowitą i kradzież.

Także w OWU zapisane są zasady zgłaszania szkody – kogo, jak i w jakim terminie należy powiadomić oraz jakie dokumenty trzeba dołączyć do zgłoszenia. Oprócz dowodu rejestracyjnego pojazdu i dokumentu tożsamości osoby zawierającej ubezpieczenie na ogół konieczne jest przedstawienie także zdjęć zniszczonego pojazdu, zaświadczeń potwierdzających szkodę (np. z policji), umowy leasingu oraz OWU dotyczącego OC i AC wraz z informacją o wysokości wypłaty z Auto Casco.

Wypłata odszkodowania następuje przeważnie w ciągu 30 dni od chwili dostarczenia kompletu dokumentów.

Zwróć uwagę, kto jest wskazany w umowie ubezpieczenia GAP jako beneficjent odszkodowania – Ty czy leasingodawca. Jeśli to Ty nim będziesz, to ewentualna nadwyżka z wypłat z AC i GAP pozostała po rozliczeniu leasingu zostanie w Twoich rękach.

Warto, byś wiedział, że wykupując z leasingu auto z zawartą umową ubezpieczenia GAP, masz prawo przenieść polisę na siebie. Gdybyś sprzedawał pojazd osobie trzeciej, to przepisanie ochrony GAP na nowego właściciela na ogół nie jest możliwe.

Różnorodność warunków tego typu ubezpieczenia obowiązujących u różnych ubezpieczycieli jest bardzo duża. Wielu z nich nie wypłaci świadczenia z polisy GAP w I roku jej obowiązywania, gdy odszkodowanie z AC jest równe kosztom poniesionym przez ubezpieczonego przy nabyciu pojazdu. Argument? Brak straty finansowej, której zaistnienie jest istotą ubezpieczenia GAP. Są jednak i tacy, którzy wypłacą niewielką kwotę w ramach rekompensaty za kłopoty związane z utratą samochodu, a nawet dorzucą dodatkowy bonus, jeśli skorzystasz u nich z ochrony GAP dla kolejnego pojazdu.

Ubezpieczenie GAP – na co zwrócić uwagę przy jego zawieraniu?

Wykupienie ubezpieczenia GAP z pewnością jest korzystne, gdyż chroni przed możliwymi stratami finansowymi, koniecznością spłaty pozostałych rat leasingu z własnych środków. Zwłaszcza, gdy przed zawarciem polisy wczytałeś się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia, wyjaśniłeś z agentem wszelkie niejasności i wybrałeś wariant ochrony najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Najkorzystniejszy, ale i najdroższy, jest GAP fakturowy. Wybór innego wariantu uzależniony jest od warunków leasingu i sytuacji Twojej firmy.

Na pewno zainteresuje Cię cena polisy. Patrząc na zaproponowaną Ci kwotę musisz mieć świadomość, że część z niej niejako odzyskasz płacąc niższe AC. Rzecz w tym, że zawierając ubezpieczenie Auto Casco możesz wykupić opcję utrzymania stałej wartości samochodu, która oczywiście kosztuje. Mając GAP, nie będziesz musiał z niej korzystać.

Zawarcie ubezpieczenia GAP u leasingodawcy jest szybkie, proste a jego koszt może zostać doliczony do miesięcznych rat leasingowych. Skorzystanie z ochrony GAP u samodzielnie wybranego ubezpieczyciela wymaga nieco zachodu przy załatwianiu formalności, ale może być opłacalne finansowo, bo zapłacisz mniej, niż korzystając z niej w firmie leasingowej.

Istotny jest również zakres wyłączeń, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Standardowo są nimi spowodowanie zdarzenia drogowego pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, wina umyślna (np. chęć popełnienia samobójstwa czy zniszczenia mienia, w które wjechałeś i przy okazji uszkodziłeś swój pojazd), rażące niedbalstwo (np. pozostawienie otwartego pojazdu z kluczykami w środku), kierowanie pojazdem przez osobę bez uprawnień czy bez ważnych badań technicznych. Ubezpieczyciel ma prawo określić także inne okoliczności, w których, kolokwialnie mówiąc, GAP nie zadziała.

Kolejnym elementem, na który powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia GAP, jest możliwość skorzystania z samochodu zastępczego (na jak długo, z jakim limitem kilometrów, jakiej klasy). Może to być przydatne uzupełnienie praw w tym zakresie wynikających z ubezpieczenia AC. Warto też poznać zasady zwrotu części składki za niewykorzystany okres (np. w związku ze sprzedażą samochodu, rezygnacją z leasingu) oraz reguły potrącania z odszkodowania należności za raty ubezpieczeniowe zawarte w tych związanych z leasingiem, które nie zostały dotąd zapłacone.

Wszechstronna analiza sytuacji

Jak widzisz, kwestii związanych z ubezpieczeniem GAP, które musisz rozważyć, wybierając tego typu ochronę, jest bardzo wiele. Jedne są mniej istotne, bo dotyczą przede wszystkim formalności i procedur, inne mają kluczowe znaczenie (np. wariant polisy GAP, zakres wyłączeń), gdyż wiążą się z finansami i zasadami ochrony ubezpieczeniowej. Warto poświęcić czas na przeanalizowanie OWU i poznanie ofert kilku ubezpieczycieli, poszukanie opinii internautów na temat zasad i sposobu ich działania. Dzięki temu będziesz mądrzejszy przed szkodą, a nie po niej, zapewnisz sobie względny spokój w momencie zaistnienia szkody.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy