Wróć

Do 150 zł w gotówce + 4% premii walutowej za aktywność na Koncie Citi Priority

4 komentarze / opinie
Do 150 zł w gotówce + 4% premii walutowej za aktywność na Koncie Citi Priority
Czas trwania
Cel (zysk) 150 zł w gotówce i premia walutowa (zwrot marży banku przy transakcjach walutowych).
Po drodze Warunkiem otrzymania premii gotówkowej jest zapewnienie w kolejnych 5 miesiącach wpływu wynagrodzenia/renty/emerytury w wysokości min. 2 000 zł. Premia walutowa uzależniona jest od wykonywania transakcji zagranicznych.
150 zł w gotówce oraz 4% premii za transakcje walutowe – oto bonusy, jakie możesz zgarnąć w najnowszej promocji konta Citi Priority z oferty banku Citi Handlowy. Warunki nie są trudne do spełnienia, choć ograniczenia dotyczące wpływu na rachunek mogą być nieco kłopotliwe. Oceń sam, czy warto przystąpić do tej akcji.

Citi Handlowy regularnie organizuje promocje swojego podstawowego rachunku – konta Citi Priority. Łączy w nich różne bonusy, by akcje zainteresowały jak najszerszą grupę odbiorców. Tym razem wszyscy mogą zdobyć 150 zł w gotówce za założenie rachunku, a ci, którzy wykonują transakcje zagraniczne, mają szansę na dodatkowy bonus – 4% premii walutowej.

Kto może wziąć udział w promocji?

Promocja skierowana jest do nowych klientów i trwa do 30 maja 2019 r.

Nowym klientem w myśl regulaminu jest osoba, która po 1 stycznia 2017 r. nie posiadała w Banku Handlowym (samodzielnie lub jako współposiadacz) dowolnego produktu, także konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego. Z udziału w promocji wyklucza także bycie:

 • pełnomocnikiem lub współwłaścicielem wspomnianych produktów;
 • współpracownikiem Banku Handlowego w oparciu o umowy cywilno-prawne;
 • osobą o statusie dewizowym nierezydenta;
 • osobą lub rezydentem podatkowym USA.

Droga po nagrodę

Chcąc skorzystać z przygotowanych przez bank bonusów, musisz wykonać następujące czynności:

 1. W czasie trwania oferty zarejestruj się na stronie promocji i wypełnij znajdujący się tam formularz.
 2. Podaj niezbędne dane do otwarcia rachunku konsultantowi, który zadzwoni do Ciebie i przeprowadzi Cię przez proces otwierania konta Citi Priority. Będzie się to wiązało z koniecznością wyrażenia zgody na:
  • przetwarzanie przez bank Twoich danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach handlowych banku;
  • przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji reklamowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Dwa bonusy do zdobycia

W tej promocji możesz zdobyć dwie różne nagrody. Podstawą do zgarnięcia każdej z nich jest zapewnienie wpływu wynagrodzenia/renty/emerytury na konto w wysokości min. 2 000 zł. W przypadku nagrody gotówkowej musisz go zapewnić przez 5 miesięcy. Jeśli zależy Ci także na premii walutowej, pieniądze muszą wpływać przez 12 miesięcy. Do otrzymania premii walutowej konieczne jest także wykonywanie transakcji zagranicznych, by Citibank miał podstawy do jej obliczenia.

Do 150 zł premii w gotówce

Pierwszą z oferowanych nagród jest premia w wysokości 30 zł wypłacana przez 5 kolejnych miesięcy. W sumie do zdobycia jest więc aż 150 zł.

Dla uzyskania tej kwoty musisz zapewnić w każdym z 5 miesięcy następujących po tym, w którym otworzyłeś konto, wpływ w wysokości min. 2 000 zł. Za każdy miesiąc, w którym spełnisz te warunki, otrzymasz 30 zł, a więc maksymalnie może to być 150 zł.

Gdybyś nie wywiązał się z warunku zapewnienia wpływu w jednym miesiącu, to za ten okres nie dostaniesz premii, ale nie wykluczy Cię to z możliwości uzyskania kolejnej części nagrody za następny miesiąc.

Uwaga – istotne ograniczenie

Regulamin mówi o wpływie z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę, emerytury lub renty, i precyzuje, że nie mogą to być wpływy:

 • z innego rachunku w Citi Handlowym prowadzonego dla osoby indywidualnej,
 • z konta uczestnika promocji prowadzonego w innym banku,
 • pochodzące z wpłaty własnej w placówce banku lub we wpłatomacie.

Zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do wielu innych podobnych akcji, Citi Handlowy nie pozwala, by wpływ pochodził z Twojego konta w innym banku. Jeśli nie chcesz przenosić do Citibanku swojego wynagrodzenia, renty czy emerytury, pozostaje Ci prosić o pomoc w spełnieniu warunku wpływu kogoś zaufanego.

Do 4% zwrotu za transakcje w walutach obcych

Drugą z oferowanych nagród stanowi zwrot marży, którą Citi Handlowy zwyczajowo pobiera od płatności w walutach obcych. Jej standardowa wysokość to 4% kwoty transakcji (w przypadku franka szwajcarskiego jest ona niższa - wynosi 0,8% w dni robocze oraz 3% w weekendy i dni świąteczne).

Innymi słowy - dzięki premii walutowej będziesz w stanie dokonywać zagranicznych płatności po kursach obowiązujących na międzynarodowym rynku walutowym, do którego normalnie dostęp mają jedynie największe banki i korporacje!

Podstawą uzyskania tego bonusu, który może być wypłacany przez 12 miesięcy, jest zapewnienie w tym okresie wpływu wynagrodzenia na Konto Citi Priority w wysokości min. 2 000 zł. Podobnie jak w przypadku premii gotówkowej, spełnienie warunku będzie rozpatrywane przez bank od miesiąca następującego po tym, w którym rachunek został otwarty. Tu także obowiązują obostrzenia, które wymieniliśmy wyżej.

Premię walutową otrzymają ci uczestnicy promocji, którzy zapewnią wpływ we wspomnianej wysokości w danym miesiącu oraz złożą przynajmniej jedno zlecenie płatnicze w formie:

 • przelewu transgranicznego w złotych lub w walucie obcej;
 • polecenia przelewu w walucie obcej
 • polecenia przelewu wewnętrznego;
 • polecenia przelewu SEPA;

i będzie ono w innej walucie niż waluta rachunku, z którego zlecenie jest wykonywane.

Warunki dodatkowe

Premia walutowa będzie wypłacana przez kolejne 12 miesięcy. Brak transakcji uprawniających do jej wypłaty w jednym miesiącu nie przeszkadza w tym, by ją uzyskać w kolejnym miesiącu, jeśli zostaną w nim zarejestrowane transakcje dające podstawę do wypłaty bonusu. Maksymalna wartość transakcji nagradzanych bonusem w danym miesiącu to równowartość 20 000 zł.

Wartość każdej transakcji będzie określana według kursu średniego NBP waluty rachunku obciążanego (z którego jest realizowana transakcja) w dniu dokonania danej transakcji. Gdyby była ona realizowana w dzień świąteczny, do przeliczenia wartości transakcji bank skorzysta ze średniego kursu NBP w najbliższym dniu roboczym.

Premia walutowa nie będzie wypłacana za transakcje, w których cena walut była negocjowana.

Wypłata nagrody i premii walutowej

Nagroda za zapewnienie wpływu wynagrodzenia i premia walutowa będą przekazywane na Twoje konto Citi Priority do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym wywiązałeś się z warunków promocji (nagroda za wpływ) lub wykonałeś transakcje dające prawo do premii (premia walutowa). O ich przesłaniu zostaniesz powiadomiony specjalną wiadomością w serwisie bankowości elektronicznej.

Musisz wiedzieć, że premia walutowa zostanie Ci wypłacona w złotówkach.

Pamiętaj, że warunkiem otrzymania bonusów jest aktywny status konta Citi Priority. Oznacza to, że nie możesz go zamknąć do momentu wypłaty ostatniej części nagrody czy premii.

Tu taniej, tam drożej

Każdy uczestnik, który spełni warunki promocji, będzie korzystał z preferencyjnej opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Citi Priority oraz za realizację 3 pierwszych poleceń przelewu krajowego natychmiastowego (Express Elixir) w złotych polskich. Od 1 lipca 2021 r. opłaty te mogą ulec zmianie.

Przystąpienie do promocji oznacza też zgodę na stosowanie przez bank wyższych opłat niż te z Tabeli Opłat i Prowizji za niektóre usługi, np. za wpłatę/wypłatę gotówki w oddziale banku, realizację polecenia przelewu wewnętrznego w euro lub w innej walucie obcej.

Przykładowe różnice podajemy w poniższej tabeli. Pełny wykaz opłat związanych z udziałem w tej promocji znajdziecie w załączniku do jej regulaminu.

Usługa

Opłata standardowa

Opłata dla uczestników promocji

Opłata miesięczna za prowadzenie Konta Citi Priority

30 zł

0 zł - po spełnieniu warunków

0 zł - brak warunków do spełnienia

Opłata miesięczna za dostęp do bankowości telefonicznej CitiPhone

6 zł

0 zł - po spełnieniu warunków

6 zł

Opłata miesięczna za kartę debetową

0 zł

0 zł

Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w złotych w usłudze CitiPhone i w oddziale

12 zł

20 zł

Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych w usłudze CitiPhone i w oddziale

16 zł

20 zł

Realizacja krajowego przelewu natychmiastowego Express Elixir w Citibank Online i Automatycznym Bankierze

10 zł

0 zł za 3 pierwsze przelewy w miesiącu

10 zł za każde kolejne

Wpłata/wypłata gotówki w oddziale

0 zł

20 zł

Cechy konta Citi Priority

Standardowo konto Citi Priority dedykowane jest dla osób lepiej zarabiających. Do tego, by było ono bezpłatne, potrzebny jest bowiem wpływ w miesiącu w wysokości 5 000 zł lub utrzymywanie średniego salda miesięcznego w wysokości 30 000 zł. Niespełnienie jednego z tych warunków oznacza opłatę w wysokości 30 zł.

Uczestnicy opisywanej promocji nie muszą spełniać żadnych warunków. Dla nich prowadzenie konta Citi Priority i realizacja 3 pierwszych przelewów Express Elixir w miesiącu są darmowe. Zgodnie z regulaminem promocji, po 1 lipca 2021 r. bank będzie uprawniony do zmiany opłat mających zastosowanie do uczestnika akcji według zasad opisanych w Regulaminie Rachunków Bankowych.

Plusem tego konta jest z pewnością bezpłatne korzystanie z bankomatów w kraju i na świecie, dostęp do karty wielowalutowej oraz niski koszt przelewów zagranicznych SEPA – 5 zł.

Zapraszamy do szczegółowej analizy konta Citi Priority.

Wykonujesz transakcje zagraniczne? Przemyśl tę propozycję

Spełnienie warunku uprawniającego do otrzymania bonusu nie jest niestety tak łatwe, jak w poprzednich edycjach. Tym razem Citi Handlowy wyklucza nie tylko przelewy z prowadzonych przez siebie rachunków dla osób fizycznych i wpłaty w oddziale lub we wpłatomacie, ale także zasilenia rachunku z kont prowadzonych dla uczestnika promocji w innych bankach. W tej sytuacji pozostaje albo faktyczne przeniesienie do Citi Handlowego przelewu wynagrodzenia/emerytury/renty (pamiętaj, że wysokość wpływu musi wynosić min. 2 000 zł) lub wykonywanie takich przelewów przez kogoś zaufanego. Może to być dla niego nieco kłopotliwe, bo trzeba o tym pamiętać przez 5 miesięcy.

Mimo wszystko ma to sens, jeśli wykonujesz wiele transakcji zagranicznych. Wówczas zyskasz premię walutową i to będzie już dla Ciebie „czysty zysk”.

Pamiętaj, że udział w tej promocji oznacza zgodę na to, że część operacji bankowych będzie dla Ciebie droższa. Sprawdź więc dokładnie możliwe zyski, zestaw je z ewentualnymi kosztami i zastanów się, jaki jest ostateczny bilans atrakcyjności tej promocji w Twojej konkretnej sytuacji.

Jeśli zdecydujesz się zostać klientem Citibanku, możesz przemyśleć jeszcze jedną kwestię - wzięcie udziału, w którejś z promocji karty kredytowej Citi Simplicity. Objęta jest ona bardzo wieloma promocjami, w których do zdobycia są atrakcyjne nagrody o wartości kilkuset złotych. Dodatkowo wspomniana "kredytówka" daje dostęp do wielu bonusów i ofert specjalnych.

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji

Komentarze i pytania

(4)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
T
Tomasz
Gość

Witam,

Prosze mi powiedziec jak wyglada w praktyce premia za przewalutowanie 4%

Zlecam przelew 1000zł na konto w EURO 1000zl x 4,5110 (Kurs sprzedazy dla konta Citi Priority na dzien 29.03.2019 godzina 09:05) = 4511zl czy otrzymam zwrot w wysokosci 180zł ?

Prosze o info osoby ktore posiadaja konto w city

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Tomasz

Przyłączamy się do pytania - sami nie możemy tego zweryfikować, ponieważ nie posiadamy jeszcze konta Citi Priority.

Odpowiedz

M
Maciej
Gość

Czy posiadacz karty kredytowej w Citi może skorzystać z promocji ?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Maciej

Naszym zdaniem, posiadacz karty kredytowej w Citibanku nie może wziąć udziału w tej promocji.
Punktu 5 jej regulaminu mówi bowiem:

Z Oferty wyłączone są:
a) osoby, które po dniu 1 stycznia 2017 r. posiadały w Banku dowolny produkt, w tym Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędnościowy (dotyczy również wszystkich Współposiadaczy Konta) i/lub były Pełnomocnikami do Konta

Kluczowe jest sformułowanie "posiadały w Banku dowolny produkt", które wskazuje, że oferta adresowana jest do nowych klientów, czyli osób, które po 1 stycznia 2017 r. nie miały nic wspólnego z Citibankiem.

Odpowiedz