Szeroko rozumiane usługi finansowe są dziś oferowane zarówno przez wyspecjalizowane podmioty (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, domy maklerskie), jak i instytucje pozabankowe działające w oparciu o model biznesowy obejmujący zazwyczaj jedną konkretną usługę, np. płatności mobilne, transakcje walutowe, handel krypowalutami. Podmioty te różni forma prawna oraz zasięg i charakter prowadzonej działalności.

Zakład ubezpieczeń (ubezpieczyciel) - to firma prowadząca działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel zobowiązuje się - w zamian za składkę (jednorazową lub wpłacaną regularnie w określonym czasie) - do udzielenia odpowiedniego świadczenia osobie ubezpieczonej w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. W zależności od zakresu działania wyróżniamy towarzystwa ubezpieczeń majątkowych i towarzystwa ubezpieczeń na życie.

W Polsce instytucje ubezpieczeniowe mogą prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub spółki europejskiej. Podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i muszą utrzymywać określone rezerwy finansowe, by móc wypełnić swoje zobowiązania.

Z kolei kantory internetowe świadczą usługi płatnicze na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Muszą również spełniać wymogi zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz Kodeksie cywilnym. Regulacje prawne obowiązujące w Polsce umożliwiają jednak prowadzenie wymiany walut przez Internet bez posiadania licencji KNF, a nawet wpisu do rejestru kantorowego NBP.

Działalność kantorową on-line może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo. Ponadto aby otworzyć internetowy kantor walutowy należy ukończyć kurs obejmujący prawne i praktyczne zagadnienia działalności kantorowej.

Giełdy kryptowalut – to platformy internetowe umożliwiające zarejestrowanym użytkownikom sprzedawanie i kupowanie, a także przechowywanie wirtualnych aktywów. Są prowadzone przez prywatne spółki i nie podlegają nadzorowi finansowemu.