Lista domów maklerskich w Polsce

Domami maklerskimi nazywamy firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zakres czynności takich instytucji jest ściśle określony i obejmuje: oferowanie oraz sprzedaż papierów wartościowych inwestorom, dokonywanie zleceń transakcji kupna i zbycia instrumentów finansowych na rachunek klienta (działalność brokerska), przeprowadzanie tych transakcji na własny rachunek (działalność dealerska), doradztwo inwestycyjne oraz zarządzanie portfelem aktywów inwestorów.

Pozostałe usługi

Dom maklerski w ramach działalności maklerskiej może również oferować dodatkowe usługi, np.:

  • pełnienie funkcji subemitenta usługowego lub inwestycyjnego;
  • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz rachunków pieniężnych;
  • udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji nabycia instrumentów finansowych;
  • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej i strategii działania;
  • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
  • wymianę walutową (w przypadku, gdy jest to związane z działalnością maklerską);
  • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz rekomendacji dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
  • organizowanie alternatywnego systemu obrotu.

Firmą inwestycyjną, prowadzącą działalność maklerską, może być dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczna firma inwestycyjna bądź też zagraniczna osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO (za zgodą KNF-u). Domy maklerskie afiliowane przy bankach muszą być z nich wyodrębnione finansowo i organizacyjnie.

Biura maklerskie – wymagania prawne i kapitałowe

Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie domów maklerskich jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiera ona szereg wytycznych odnoszących się do takich kwestii, jak forma prawna przedsiębiorstwa czy wysokość kapitału założycielskiego. W Polsce dom maklerski może działać tylko i wyłącznie w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, jawnej i partnerskiej. Z kolei kapitał założycielski – w zależności od zakresu działalności danego biura - musi stanowi równowartość w złotych 50 tys., 125 tys. lub 730 tys. euro.

Ustawa wymaga także od domów maklerskich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odpowiedniej liczby pracowników (maklerów papierów wartościowych i/lub doradców inwestycyjnych). Określa także, jakie warunki muszą spełniać członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz wskazuje tryb powołania prezesa zarządu.

Ponadto każdy dom maklerski musi być członkiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapewnia on wypłatę środków pieniężnych (do wysokości określonej ustawą) oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych w przypadku niewypłacalności biura maklerskiego.