Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Czy moje pieniądze w banku są bezpieczne?

Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych

146 publikacji 4488 komentarzy

Na Moneteo.com zajmuje się tematami oszczędnościowymi i walutowymi, skupiając się na kontach oszczędnościowych i walutowych oraz lokatach terminowych. Obserwuje rynek, dbając przy tym o aktualność danych. Do jej zawodowych zadań należy także kontakt z Czytelnikami.


21 komentarzy
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Czy moje pieniądze w banku są bezpieczne?
Spis treści

Kiedy na początku czerwca 2017 roku warszawski SKOK „Nike” ogłosił bankructwo, 17 tys. jego klientów straciło dostęp do ulokowanych tam pieniędzy, a ich łączne straty wyniosły ponad 120 mln zł. Wiadomość o upadłości mogłaby być (szczególnie dla tych mniej zorientowanych) niczym grom z jasnego nieba. Oto właśnie okazało się, że trzymane w pozornie bezpiecznej kasie oszczędnościowej pieniądze wcale takie bezpieczne nie były.

Na szczęście w większości przypadków wszystko kończy się tylko na strachu. Zarówno działające w Polsce banki, jak i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (w skrócie SKOK) objęte są bowiem gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który w przypadku upadłości zwraca ich klientom zgromadzone depozyty.

Co to jest BFG?

BGF, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jest podmiotem gwarantującym depozyty ulokowane w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Instytucja powstała w 1994 r. na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a od października 2016 r. jej funkcjonowanie reguluje ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zadania Funduszu

Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprowadza się do 3 grup:

Zadania BFG

Gwarantowanie

Restrukturyzacja

Inne działania

wypłaty środków gwarantowanych

umorzenie/konwersja instrumentów kapitałowych

współpraca z innymi podmiotami na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego

kontrola danych w systemach wyliczania podmiotów objętych gwarancjami

przymusowa restrukturyzacja

działalność wydawnicza, informacyjna, promocyjna i edukacyjna

gromadzenie i analiza informacji o podmiotach objętych gwarancjami

nabywanie wierzytelności kas i udzielanie im zwrotnej pomocy finansowej

opracowanie własne

Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Do podstawowych zadań Funduszu należy wypłata środków objętych ochroną w przypadku ogłoszenia upadłości banku lub SKOK-u. Środki te przekazywane są deponentom - czyli klientom bankrutującej instytucji - w wysokości ściśle określonej przez przepisy prawa.

Warto dodać, że działalność BGF nie ogranicza się jedynie do zwrotu oszczędności w ramach ustawowego limitu. Instytucja posiada również uprawnienia kontrolne, a także może prowadzić przymusową restrukturyzację podmiotów zagrożonych niewypłacalnością. Wszystkie te czynności wpisują się w nadrzędną misję BGF, jaką jest ochrona stabilności krajowego systemu finansowego.

Środki z BFG w razie wojny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny “wchodzi do gry”, kiedy problemy finansowe banku zagrażają środkom jego klientów. Czy działania wojenne są taką przesłanką? Otóż nie. W dzisiejszych czasach pieniądze na naszych kontach to głównie zapisy cyfrowe i banki mają obowiązek zapewniać bezpieczeństwo i kopie zapasowe tych wrażliwych danych. W razie problemów z dostępem do środków na skutek wojny czy ataków hakerskich to bank ma obowiązek rozwiązać sytuację, a nie BFG.

Finansowanie Funduszu, czyli ile pieniędzy ma BFG i skąd je otrzymuje?

Pieniądze, które w razie potrzeby Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca klientom upadłego banku lub SKOK-u, pochodzą ze składek, które opłacają wszystkie instytucje będące członkami systemu gwarantowania depozytów. Sam BFG pełni tu tak naprawdę jedynie rolę operatora, który organizuje zwrot pod kątem prawno-technicznym, a przelewy realizowane są z kont największych polskich banków komercyjnych działających na zlecenie BFG.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. BFG posiadał w swoich funduszach prawie 19 miliardów złotych i dodatkowo ok. 4,7 mld na ratowanie banków zagrożonych upadłością w ramach przymusowej restrukturyzacji.

Ile banki i SKOK-i płacą na BFG?

Banki oraz SKOK-i będące członkami BFG zobowiązane są do wniesienia dwóch rodzajów składek: składki na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji. Kwota płaconych składek uzależniona jest od wysokości aktywów, jakimi dysponuje dana instytucja (w praktyce o wysokości składki decyduje jeszcze wiele innych czynników, m.in. kondycja finansowa danej instytucji). Oznacza to, że im większy pod względem posiadanych kapitałów jest dany podmiot, tym wyższe kwoty musi wpłacać (przykładowo: w 2020 r. wysokość rocznej składki PKO BP została wyliczona na 295,83 mln zł., a BOŚ Banku - na 15,67 mln zł).

Kto jest, a kto nie jest objęty ochroną BFG?

Jeśli chodzi o szczegóły gwarancji udzielanych przez BFG, to co do zasady objęte są nimi wszystkie depozyty złożone przez klientów indywidualnych oraz niektórych klientów instytucjonalnych. W bankach ochroną są objęte środki: osób fizycznych oraz osób prawnych, szkolnych kas oszczędnościowych (SKO), pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, rad rodziców oraz innych jednostek, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Natomiast w SKOK-ach prawo do finansowej ochrony mają następujący deponenci: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe oraz jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego posiadające osobowość prawną.

Gwarancjami BFG nie są objęte wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, na których nie dokonano żadnych obrotów - poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji - w okresie ostatnich 2 lat.

Przy okazji warto wspomnieć o tych instytucjach, które w razie niewypłacalności banku lub SKOK-u nie mogą liczyć na zwrot należności. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie chroni depozytów podmiotów rynku finansowego, tzn.:

  • banków i SKOK-ów,
  • Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • funduszy inwestycyjnych (TFI),
  • zakładu ubezpieczeń,
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny: lista banków działających pod więcej niż jedną marką handlową

Jak już wspomnieliśmy, systemem gwarancyjnym są objęte wszystkie banki komercyjne działające na terenie Polski. Warto jednak pamiętać o tym, że niektóre z nich mogą świadczyć swoje usługi pod więcej niż jedną nazwą. Takim przykładem jest m.in. PKO BP, które obsługuje też klientów w ramach marki Inteligo. Podobnie rzecz miała się w przypadku Getin Noble Banku SA działającym na rynku jako Getin Bank i Noble Bank. Jeśli więc w każdej z wymienionych ulokujemy po 100 tys. euro, to w rezultacie przekroczymy sumę środków objętych gwarancją.

Banki świadczące swoje usługi pod więcej niż jedną marką handlową

Nazwa banku

Pozostałe marki, pod którymi prowadzona jest/była działalność

Alior Bank

T-Mobile Usługi Bankowe

Bank Pocztowy

EnveloBank

BNP Paribas

GOoptima

Getin Noble Bank

Getin Bank
Noble Bank

Idea Bank

Lion's Bank

PKO BP

Inteligo

opracowanie własne

Czarna lista KNF

Na zakończenie warto przypomnieć, że gwarancjami Funduszu nie są objęte środki zdeponowane w różnego rodzaju firmach podszywających się pod instytucje bankowe. Niestety, Lista ostrzeżeń publicznych KNF dowodzi, że takich podmiotów na rynku nie brakuje. GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie, The Reserve Bank of Poland, DOBRALOKATA sp. z o.o.- to tylko kilka przykładów ”pseudo-banków”, które powinniśmy omijać szerokim łukiem.

W ostatnich latach najgłośniejszy przypadek oszustwa dokonanego przez taką nieuczciwą firmę, stanowiła afera związana ze spółką Amber Gold, obiecującą lokaty oprocentowane nawet na 15 proc. rocznie. Sęk w tym, że nie miała ona zgody na prowadzenie działalności depozytowo-kredytowej. Mimo tego mało kto przejął się brakiem gwarancji oraz ostrzeżeniem wydanym przez KNF. Do czasu bankructwa firmie zaufało ok. 19 tys. osób, lokując w niej przeszło 850 mln zł.

Powyższy przypadek powinien stanowić ostrzeżenie, aby pod żadnym pozorem nie korzystać z usług tego typu instytucji, gdyż nasze pieniądze nie są tam w żaden sposób chronione. Natomiast korzystając z usług licencjonowanych banków oraz SKOK-ów, mamy pewność, że w najgorszym przypadku odzyskamy środki gwarantowane przez ustawę, a w najlepszym - całą zdeponowaną kwotę.

Jaka jest maksymalna kwota gwarancji bankowej?

Zgodnie z unijnymi wytycznymi obowiązujący limit wynosi 100 tys. euro dla każdej z instytucji, w której trzymamy pieniądze (według obecnego kursu jest to równowartość 450 tys. zł).

Co istotne, na zwrot należności możemy liczyć zarówno wtedy, gdy posiadamy konto osobiste w złotówkach, jak i lokatę czy konto walutowe (wliczając w to rachunki wspólne oraz rachunki dla osób niepełnoletnich i konto firmowe).

W praktyce oznacza to, że większość z nas tak naprawdę nie musi przejmować się konsekwencjami bankructwa, a jeśli takie się już zdarzy, cała kwota zostanie nam bardzo szybko zwrócona. Kiedy? Zgodnie z obowiązującymi przepisami BFG organizuje wypłatę w ciągu 7 dni roboczych od daty wskazanej w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu lub zarządcy komisarycznego).

Czy BFG może wypłacić wyższą kwotę?

Jak już pisaliśmy, wszystkie depozyty klientów indywidualnych są objęte gwarancją w wysokości 100 tys. euro. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych szczególnych wypadkach Fundusz może wypłacić równowartość w złotych dla kwoty wynoszącej aż 200 tys. euro

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Szczególną ochroną objęte są środki uzyskane z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub przyznane jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie art. 552 Kodeksu postępowania karnego.

Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.

Co zrobić, kiedy trzymamy w banku więcej niż 100 tys. euro?

W przypadku, kiedy dysponujemy większą kwotą niż 100 tys. euro, należy mieć się jednak na baczności – niewypłacalność instytucji oznacza, że otrzymamy zwrot jedynie tej kwoty, a nadwyżki będziemy mogli dochodzić z pozostawionej przez bank lub SKOK masy upadłościowej (niestety, zazwyczaj po bankructwie w ich kasach zostaje bardzo mało majątku).

W związku z obowiązującym limitem najlepiej, aby osoby zamożne podzieliły posiadane pieniądze pomiędzy kilka różnych banków, tak aby suma środków ulokowanych w każdym z nich nie przekraczała objętego gwarancjami maksimum (wynosi 100 tys. euro).

Jak odzyskać pieniądze z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

W praktyce procedura wypłaty środków pieniężnych wygląda następująco: bank lub SKOK, który ogłasza upadłość, sporządza listę osób, które są uprawnione do odbioru oszczędności i przekazuje je Funduszowi. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłat ( informacja o tym fakcie jest zwykle zamieszczona na stronie internetowej Funduszu i w formie ogłoszeń w dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym). Klient - po zgłoszeniu się do wskazanego podmiotu i okazaniu dokumentu tożsamości - może dokonać wypłaty środków przelewem lub w formie gotówkowej.

Po tym okresie odbiór środków jest możliwy na wniosek deponenta w Biurze Funduszu do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku lub kasy. Po tym terminie roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu.

Dzień spełnienia warunku gwarancji

Upadek banku, czyli sytuacja, gdy jego aktywa nie wystarczają na zaspokojenia zobowiązań, są przesłanka do podjęcia przez KNF decyzji o zawieszeniu działalności danego podmiotu i złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości. Dzień wskazany w takim dokumencie nazywany jest dniem spełnienia warunku gwarancji i to od niego liczy się ustawowe 7 dni roboczych na uruchomienie wypłat przez BFG.

Jak więc widać, osoby fizyczne, które z jakiś względów (np. pobytu za granicą) nie są w stanie od razu odebrać swoich pieniędzy, mogą to spokojnie uczynić w późniejszym okresie. Muszą jednak pamiętać, że wyliczając kwotę wypłaty powinny przyjąć średni kurs euro (zgodny z tabelą kursową NBP) obowiązujący w dniu ogłoszenia upadłości banku.

Czy w razie bankructwa kredyt przepada?

Kiedy nieświadomi posiadacze depozytów w upadłych bankach lub SKOK-ach gryzą ze zdenerwowania paznokcie, tak niezorientowani klienci, którzy zaciągnęli w nich kredyty z pewnością mają nadzieję na to, że tych pieniędzy nie będzie trzeba oddawać.

Niestety, mamy dla nich złą wiadomość – udzielone kredyty z punktu widzenia syndyka (osoba prowadząca postępowanie upadłościowe) stanowią najważniejszy składnik majątków i on będzie prowadził ich egzekucję. Nie ma więc co liczyć, że dług przepadnie.

Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że portfel kredytów, których przed swoim bankructwem zdążył udzielić bank lub SKOK, zostanie sprzedany komuś innemu. W takiej sytuacji z punktu widzenia dłużnika poza niewielkimi zmianami, jak np. inny nr konta do spłat, nie zmieni się praktycznie nic.

Wykorzystanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w praktyce

Działalność BFG przynosi efekty. Najbardziej widać je w przypadku przymusowej restrukturyzacji i ograniczeniu liczby upadłości banków.

Przymusowa restrukturyzacja

Warto wiedzieć, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje jeszcze jednym narzędziem, które służy ochronie depozytów. Jest nim mechanizm przymusowej restrukturyzacji, mający zapobiegać upadłości banku czy SKOK-u, która mogłaby być zbyt dużym obciążeniem dla gospodarki.

Do tej pory BFG przeprowadził cztery takie procesy, a najgłośniejsze były restrukturyzacje Idea Banku oraz Getin Noble Banku, dłuższy czas znajdujące się w finansowych tarapatach. Upadłość Idei mogła zagrozić całemu systemowi bankowemu, zatem fundusz zdecydował, że depozyty i kredyty klientów zostaną w całości przeniesione do Banku Pekao i tym samym zabezpieczył środki pieniężne tysięcy Polaków. W przypadku Getin Noble zastosowano nieco inny mechanizm - detaliczną część działalności banku, bez kredytów hipotecznych, przeniesiono do tzw. banku pomostowego: VeloBanku, którego udziałowcami zostali BFG i 8 największych banków w kraju. Środki klientów nowego banku są bezpieczne, a sama instytucja docelowo ma funkcjonować przez 2 lata i po tym czasie zostać przejęta/kupiona przez nowego inwestora.

Dodajmy, że przymusowa restrukturyzacja to opcja ostateczna, stosowana kiedy inne możliwości (plany naprawcze, ustanowienie kuratora itd.) nie przynoszą już rezultatu.

Coraz mniej bankructw

Jak wynika z danych BFG, w ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy do czynienia z zaledwie jednym przypadkiem bankructwa banku. Dotyczył on niewielkiego Banku Spółdzielczego w Grębowie, który w chwili stwierdzenia niewypłacalności - latem 2019 roku - posiadał depozyty w kwocie 28 mln zł. Dla porównania bankructwo SKOK-u Wołomin miało blisko 100-krotnie większą skalę i pozbawiło klientów dostępu do ponad 2200 mln zł oszczędności.

Największe bankructwa w polskim sektorze finansowym w latach 2014 - 2019
Instytucja Zobowiązania wobec deponentów (w mln zł) Liczba deponentów (w tys.)
SKOK w Wołominie 2246 74

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

2037 45
SKOK Wspólnota 815 107
SKOK Wielkopolska 284 90
SKOK Kujawiak 183 17
Bank Spółdzielczy w Nadarzynie 146 5
SKOK Wybrzeże 130 16
SKOK Nike 124 17
SKOK Arka 93 14
SKOK Polska 88 8
Bank Spółdzielczy w Grębowie 28 < 3
Źródło: opracowanie własne na podstawie BFG oraz stron internetowych poszczególnych instytucji

Podsumowanie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny stoi na straży naszych oszczędności, zapewniając, że w razie, gdyby bankowi (albo SKOK-owi) powinęła się noga, odzyskamy przynajmniej część zdeponowanych środków. Warto mieć świadomość limitu 100 tys. zł per bank i rozważnie lokować pieniądze w różnych instytucjach, aby w razie konieczności nie stracić dostępu do wszystkich depozytów.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(21)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
B
Błażej K.
Gość

BFG chroni też pieniądze w zagranicznych bankach, głównie mam na myśli takie spoza UE

Odpowiedz

B
bankowicz
Gość
@Błażej K.

Na stronie BFG jest wykaz podmiotów objętych gwarancjami. Najlepiej sobie tam wyszukać.

Odpowiedz

D
Damian Rak
Gość

Dzień dobry, a jak jest z oszczędnościami osób nieletnich? czy takie środki też są objęte ochroną BFG?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Damian Rak

Tak, jak najbardziej; pieniądze osoby małoletniej również chronione są do kwoty gwarantowanej (do 100 tys. euro).

Odpowiedz

D
Damian
Gość

Po jakim kursie przeliczana jest kwota gwarancji z EUR na PLN?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Damian

Jest to kurs średni NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji.

Odpowiedz

E
EDMUND
Gość

MAM PYTANIE, PO UPADKU SKOK NIKE I TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU PROKURATORA ZA DOWIEDZIONE MALWERSACJE ZARZĄDU, FIKCYJNE SPÓŁKI NA CYPRZE, ....CO DALEJ, DLACZEGO WSZYSCY ODPOWIEDZIALNI CHODZĄ NA WOLNOŚCI???

WNIOSEK, BANKI SA NIEWIARYGODNE POWYŻEJ 100 TYŚ EURO. GDZIE MAM TRZYMAĆ PIENIĄDZE POWYŻEJ 100 TYŚ EURO.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@EDMUND

Po pierwsze, proszę byś w przyszłości nie używał wielkich liter. Tekst napisany w zwykły sposób ma taką samą wymowę.

Po drugie, odpowiedź na pytanie "gdzie trzymać pieniądze mając więcej niż równowartość 100 tys. EUR?" brzmi: w różnych bankach, gdyż wspomniany limit dotyczy każdej z instytucji finansowych z osobna (z wyjątkiem sytuacji, gdy są one częścią jednej grupy kapitałowej). Może jest to nieco uciążliwe, ale bezpieczne, bo trudno sobie wyobrazić, by nagle padło kilka banków. To zniszczyłoby cały system finansowy; nadzór finansowy nie dopuszcza nawet do bankructwa choćby jednej instytucji.

Odpowiedz

L
Leszek
Gość

Dlaczego obligacje Getin Noble Bank zostały umorzone, skoro ponoć obligacje bankowe są tak samo bezpieczne jak depozyty?

Odpowiedz

T
Tomek
Gość
@Leszek

Ale obligacje banków nie są tak samo bezpieczne jak depozyty. Banki to firmy które emitują własne instrumenty i które mogą upaść lub zostać poddane przymusowej restrukturyzacji. Niestety taka sytuacja miała miejsce w przypadku Getinu.

Odpowiedz

B
Boguslaw
Gość

caly czas piszecie ze nasze pieniadze w getin banku sa bezpieczne -to bardzo dobrze ,a co z odsetkami od zgromadzonych depozytow w tym banku ?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Boguslaw

Odsetki nadal są wypłacane, zgodnie z umową.

Odpowiedz

R
Rafał
Gość

Witam, czy środki zgromadzone na IKE wpłacane za pośrednictwem banku są tak samo chronione?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Rafał

Nie ma znaczenia za pośrednictwem jakiej instytucji przekazujesz pieniądze, lecz to, jaka jest forma IKE, z którego korzystasz.

Jeśli Twoje IKE ma formę rachunku oszczędnościowego, to zgromadzone na nim środki są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na takich samych zasadach, jak inne depozyty.

Odpowiedz

M
Monika
Gość

Ja mam pytanie o źródła pochodzenia danych o największe bankructwa polskich banków czy mogę użyć tych danych w pracy dyplomowej

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Monika

Informacje pochodzą ze stron internetowych BFG, KNF i banków, których działalność zakończyła się upadłością.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość

Od jakiegoś czasu zastanawia mnie jedna rzecz. Czy w przypadku bankructwa kraju, BFG pokryje ewentualne straty wynikające z niewypłacalności banków.

Wiadomo, że BFG nie ma na tyle środków. Co by się stało w takiej sytuacji?

Odpowiedz

R
Rafał Janik
Redaktor Najlepszekonto.pl
@Paweł

Bankructwo państwa a bankructwo banku to dwie odrębne kwestie. Jeśli rząd danego kraju ogłasza niewypłacalność oznacza to wyłącznie to, że nie będzie już obsługiwał zaciągniętych zobowiązań (czyli przede wszystkim nie spłaci wyemitowanych obligacji). Taka sytuacja wcale nie musi pociągać za sobą upadłości banków i innych przedsiębiorstw działających w danym kraju. Inna sprawa, że bankructwo kraju stanowi przeważnie pochodną głębokiego kryzysu w gospodarce, stąd prawie zawsze takiej upadłości towarzyszyć będzie upadek setek prywatnych i państwowych firm - możliwe, że również banków.

Jeśli kryzys będzie łagodny i upadnie np. tylko kilka banków spółdzielczych, wtedy pieniędzy w BFG wystarczy. Jeśli problemy będą poważniejsze, pierwszym krokiem będzie dokapitalizowanie BFG przed poszczególne banki (czyli typowa zrzutka na ratowanie bankruta). Jeśli i to nie wystarczy, wówczas zgodnie z obowiązującym prawem, ciężar gwarantowania depozytów bierze na siebie państwo. Stąd niemal niemożliwym jest, aby nawet w sytuacji bardzo głębokiego kryzysu, nasze depozyty przestały być bezpieczne (oczywiście w ramach obowiązującego limitu).

Odpowiedz

R
Remiq
Gość
@Rafał Janik

Dokładnie, choćby się waliło i paliło to Jarek nas poratuje. Dlatego nie ma co się bać Getinów czy innych Idei

Odpowiedz

D
Darkside
Gość

A co w sytuacji kiedy z jakiegoś powodu nie mogę odebrać pieniędzy osobiście, bo w czasie, kiedy mój bank upadł, jestem na dwuletnim kontrakcie w Dubaju i nie mogę wrócić? Czy wtedy ktoś z rodziny może odebrać pieniądze za mnie? Albo czy mogę je odebrać po po powrocie, mimo ze od upadku banku minęło tyle czasu?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Darkside

Odpowiadając na Twoje pytanie opiszę nieco szerzej procedurę wypłaty środków objętych gwarancjami BFG.

Zarząd BFG podejmuje uchwałę, w której określa m.in. informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych oraz sposób i termin dokonywania wypłat. Jest to podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Informacje takie są również zamieszczone na stronie internetowej Funduszu.

Należność można odebrać w gotówce lub zlecając przelew na wskazany rachunek w wyznaczonych przez Fundusz miejscu i terminach. Po tym okresie odbiór środków gwarantowanych jest możliwy w Biurze Funduszu – po wypełnieniu odpowiedniego wniosku o wypłatę środków gwarantowanych – do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po tym terminie roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu.

Odpowiedz