Wpis hipoteki do księgi wieczystej – co powinieneś wiedzieć?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 51 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Wpis hipoteki do księgi wieczystej – co powinieneś wiedzieć?
Spis treści

Czym jest hipoteka?

Rozpocznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym właściwie jest hipoteka. Otóż, jest to ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością, stanowiące podstawowe zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego. Po ustanowieniu wpisu hipoteki w księdze wieczystej stajesz się dłużnikiem hipotecznym, z kolei Twój kredytodawca – wierzycielem hipotecznym. Pociąga to za sobą skutki polegające na tym, iż w przypadku zaniechania spłaty zobowiązania bank, który udzielił Ci kredytu, ma prawo do przejęcia nieruchomości objętej hipoteką w celu odzyskania swej należności.

Ustanowienie hipoteki znacznie zmniejsza ryzyko banku związane z udzieleniem kredytu hipotecznego charakteryzującego się wysoką kwotą oraz długim terminem spłaty. Co istotne, przynosi to korzyść także samemu kredytobiorcy – dzięki takiemu zabezpieczeniu możesz bowiem liczyć na znacznie niższe oprocentowanie niż miałoby to miejsce w przypadku kredytu gotówkowego.

Warto wspomnieć, iż omawiana hipoteka to tzw. hipoteka umowna, która ustanawiana jest za zgodą właściciela nieruchomości. Oprócz niej istnieją także inne rodzaje hipotek, takie jak hipoteka przymusowa będąca zabezpieczeniem wierzytelności na nieruchomości dłużnika czy hipoteka odwrócona, która polega na przekazaniu bankowi prawa własności do nieruchomości po śmierci właściciela w zamian za wypłacanie świadczenia.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej – podstawowe informacje

Zgodnie z art. 67 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. do powstania hipoteki niezbędne jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem określającym stan prawny nieruchomości. Prowadzi ją Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwy dla położenia danej nieruchomości. KW zawiera wszystkie niezbędne dane dotyczące m.in. właściciela; położenia, parametrów oraz przeznaczenia nieruchomości; jej praw oraz ciążących na niej roszczeń lub ograniczeń. Składa się ona z czterech działów – każdy z nich zawiera inne informacje. Dane dotyczące hipoteki ustanowionej na nieruchomości znajdują się w ostatnim IV dziale.

Zmiany dotyczące nieruchomości wymagają dokonania wpisu w księdze wieczystej. Jak już wspomnieliśmy, zaciągnięcie kredytu hipotecznego związane jest z ustanowieniem hipoteki. Wpis hipoteki w KW jest formalnym potwierdzeniem wierzytelności hipotecznej. Ustanowienia hipoteki dokonuje Wydział Ksiąg Wieczystych odpowiedniego Sądu Rejonowego na podstawie złożonego wniosku.

Kto może złożyć wniosek o wpis hipoteki?

Po zawarciu umowy kredytowej oraz dokonaniu zakupu obowiązek złożenia wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej spoczywa na kredytobiorcy, będącym właścicielem nieruchomości. Co istotne, wniosek ten możesz złożyć samodzielnie – udając się do Sądu Rejonowego – bądź skorzystać z usług notariusza np. przy okazji podpisywania aktu notarialnego.

Ile kosztuje wpis hipoteki do księgi wieczystej?

Należy mieć na uwadze, iż dokonanie wpisu w KW wiąże się z określonymi kosztami.

Opłata za wpis hipoteki do księgi wieczystej wynosi 200 zł. Jest ona pobierana w sądzie przed złożeniem wniosku. Możesz ją uiścić bezpośrednio w kasie sądu, korzystając z samoobsługowego terminala płatniczego lub wykonując przelew. Dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Jeżeli zechcesz skorzystać z pomocy notariusza, powinieneś wiedzieć, iż wówczas będziesz zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów. Oprócz opłaty za wpis hipoteki należy dodatkowo opłacić taksę notarialną, której maksymalna wysokość może wynosić ¼ stawki określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Jej ostateczna wysokość jest zależna od wartości hipoteki. Przykładowo, w przypadku hipoteki o wartości mieszącej się w przedziale kwotowym od 60 000 zł do 1 000 000 zł stawka wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł. Do kwoty taksy notarialnej należy doliczyć dodatkowo 23% podatku VAT.

Wysokość opłaty notarialnej może wynieść nawet kilkaset złotych, dlatego zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest samodzielne złożenie wniosku. Procedura ta nie jest skomplikowana, a dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów.

Ile wynosi podatek PPC od ustanowienia hipoteki?

Należy wspomnieć, iż dodatkowym kosztem związanym z ustanowieniem hipoteki jest podatek od czynności cywilnoprawnych. W tym celu należy udać się do urzędu skarbowego odpowiadającemu Twojemu miejscu zamieszkania i złożyć poprawnie wypełniony druk PCC-3. Koszt podatku od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki wynosi 19 zł. Czynności tej może dokonać za Ciebie notariusz – jeżeli zechcesz skorzystać z tej usługi, opłatę uiścisz na etapie sporządzania aktu notarialnego.

Deklarację podatkową PCC należy złożyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, co rozumiane jest jako data podpisania przez Ciebie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.

Co powinien zawierać wniosek o wpis hipoteki do KW?

Jeżeli planujesz samodzielnie złożyć wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej, powinieneś wiedzieć, iż należy wypełnić go na specjalnym formularzu KW-WPIS. Formularz ten powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane Sądu Rejonowego oraz Wydziału Ksiąg Wieczystych; 
 • numer księgi wieczystej, której dotyczy wniosek; 
 • zaznaczenie odpowiedniego pola określającego cel złożenia wniosku (“Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”); 
 • treść żądania, która powinna zawierać dane na temat hipoteki i uprawnionych, przykładowo: “Wnoszę o ustanowienie hipoteki w dziale IV księgi wieczystej o numerze … do kwoty … na rzecz banku … na podstawie umowy kredytowej nr… z dnia ...”;
 • dane wnioskodawcy; 
 • dane banku (uczestnika postępowania); 
 • wykaz dokumentów załączonych do wniosku; 
 • data i podpis wnioskodawcy.  

Jak krok po kroku złożyć wniosek o wpis hipoteki do KW?

Zastanawiasz się, jak przebiega procedura samodzielnego złożenia wniosku o wpis hipoteki? Poszczególne kroki przedstawiają się następująco:

Krok 1: Skompletuj wymagane dokumenty

Po podpisaniu umowy kredytowej konieczne będzie skompletowanie niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku KW-WPIS. Są to:

 • umowa kredytowa; 
 • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku sporządzone przez kredytobiorcę; 
 • oświadczenie o udzielonym kredycie wydane przez bank (powinno być ono opatrzone dwoma podpisami pracowników banku oraz pieczęcią; dokument ten może zastąpić akt notarialny); 
 • pełnomocnictwo reprezentantów banku, którzy podpisali oświadczenie (opcjonalnie – może być wymagane przez niektóre sądy rejonowe). 

Krok 2: Wypełnij wniosek KW-WPIS

Kolejnym krokiem jest poprawne wypełnienie wniosku KW-WPIS. Formularz ten możesz otrzymać w Sądzie Rejonowym bądź pobrać go ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek należy przygotować w dwóch egzemplarzach – jeden z nich przeznaczony jest dla sądu, natomiast drugi posłuży jako potwierdzenie złożenia wniosku dla składającego.

Krok 3: Wnieś opłatę za wpis do KW

Niezbędne będzie uiszczenie opłaty za wpis do KW w wysokości 200 zł. Otrzymasz wówczas potwierdzenie dokonania opłaty, które również obowiązkowo należy dołączyć do składanego wniosku.

Krok 4: Złóż wniosek

Po dopełnieniu powyższych formalności złóż wniosek KW-WPIS (w dwóch egzemplarzach). Pamiętaj o dołączeniu do niego wszystkich wymaganych dokumentów. Wniosek możesz złożyć bezpośrednio w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego bądź listownie.

Po złożeniu wniosku pamiętaj o konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki.

Jak długo trwa oczekiwanie na wpis hipoteki do księgi wieczystej?

Należy zaznaczyć, iż ustanowienie hipoteki nie następuje automatycznie po dostarczeniu wniosku. Po jego skutecznym złożeniu w dziale IV księgi wieczystej pojawi się wzmianka, która oznacza, iż złożony wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

Co istotne, czas oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej jest bardzo zróżnicowany – może wynosić on od kilku tygodni nawet do kilku lub kilkunastu miesięcy. Wszystko bowiem zależy od obłożenia sądów rejonowych. Zwykle na ustanowienie hipoteki najdłużej czekają mieszkańcy dużych miast wojewódzkich, co spowodowane jest większą ilością wniosków wpływających do tamtejszych sądów.

Należy wspomnieć, że do momentu ustanowienia hipoteki bank wymaga opłacania ubezpieczenia pomostowego, które jest dodatkowym kosztem kredytu hipotecznego. Warto zatem wiedzieć, iż w szczególnych przypadkach możliwe jest zwrócenie się do sądu z prośbą o przyśpieszenie wpisu do KW. Wymaga to złożenia wniosku, który powinien zostać odpowiednio umotywowany. Rozwiązanie to może być pomocne np. dla osób, które znalazły się w cięższej sytuacji materialnej. Wnioski te rozpatrywane są indywidualnie przy uwzględnieniu osobistej sytuacji wnioskodawcy. Warto zatem mieć na uwadze, iż nie każdy z nich zostanie pozytywnie zaopiniowany.

Zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipoteki

Po dokonaniu wpisu hipoteki w księdze wieczystej sąd przesyła listowne zawiadomienie o dokonaniu wpisu hipoteki. Po uprawomocnieniu wpisu należy pozyskać aktualny odpis księgi wieczystej i dostarczyć go do banku. Odpis ten możesz uzyskać po wniesieniu odpowiedniej opłaty bezpośrednio w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego bądź złożyć wniosek o jego wydanie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: ekw.ms.gov.pl.

Uzyskany odpis należy dostarczyć kredytodawcy. Na jego podstawie zwolni Cię on z obowiązku opłacania ubezpieczenia pomostowego.

Wpis hipoteki do KW – podsumowanie

Reasumując, ustanowienie hipoteki na rzecz banku to warunek uzyskania kredytu hipotecznego. Wniosek możesz złożyć osobiście bądź skorzystać w tym celu z usług notariusza. Jednak, jak się okazuje, czynność ta nie jest skomplikowana. Jeżeli zatem zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku, z pewnością nie sprawi Ci to trudności.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy