Kiedy bank może zablokować środki na koncie?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3223 komentarze

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


381 komentarzy
Kiedy bank może zablokować środki na koncie?
Spis treści

Choć powszechnie mówi się, że bank zablokował moje konto, tak naprawdę jest on tylko wykonawcą decyzji podejmowanych przez inne podmioty. Za blokadę de facto odpowiadają::

 • Urząd Skarbowy,
 • ZUS,
 • Izba Celna,
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 • prokurator,
 • sąd,
 • komornik.

Nawet jeżeli inicjatywa faktycznie wyjdzie ze strony banku, jest to wyłącznie krótkoterminowy mechanizm zabezpieczający, stosowany np. do czasu wydania wiążącej decyzji przez odpowiednie organy. Możliwość blokady konta wynika nie z regulaminu danej instytucji, lecz z przepisów prawa – m.in. ustaw: Prawo bankowe, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sam termin blokada rachunku / blokada na rachunku również jest nieco mylący. Blokowany jest bowiem nie cały rachunek, a zgromadzone na nim środki – i to tylko do określonej wysokości. Część pieniędzy jest automatycznie chroniona przed zajęciem na podstawie odrębnych przepisów, niektóre świadczenia są w całości wolne od zajęcia. Krótko mówiąc, określenie blokada konta bankowego jest dużym uproszczeniem.

Za co bank może zablokować nasze konto?

Blokowanie dostępu do pieniędzy na ROR stosowane jest w różnych sytuacjach, np. jako zabezpieczenie roszczeń określonego podmiotu, w związku z podejrzeniami co do legalności środków lub na poczet grożącej właścicielowi konta kary pieniężnej.

Najczęstszym przypadkiem blokady środków na koncie jest toczące się postępowanie egzekucyjne – np. w związku z niezapłaconym mandatem, ratą kredytu czy nieuiszczonym podatkiem, którego finałem jest zajęcie egzekucyjne. Inna często występująca sytuacja, to zabezpieczenia roszczeń zgłoszonych w sprawie sądowej, wówczas zajęcie środków odbywa się na podstawie postanowienia sądu.

Bank ma  też prawo samodzielnie zadecydować o blokadzie rachunku. Umożliwia mu to ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a konkretnie jej rozdział 5. Jeśli instytucja finansowa ma uzasadnione podejrzenie, że część środków na koncie pochodzi z działalności przestępczej (na przykład z tzw. prania pieniędzy), może zablokować taką transakcję na 24 godziny, informując Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o swoich obawach.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw innych niż pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, blokadę środków – i to na 72 godziny – umożliwia ustawa Prawo bankowe, przy czym bank musi poinformować o swoich podejrzeniach prokuratora.

Powyższy przepis można wykorzystać w sytuacji stwierdzenia kradzieży pieniędzy z rachunku. Trzeba wówczas jak najszybciej poinformować swój bank, że osoba nieuprawniona wykonała przelew i poprosić o wysłanie w systemie międzybankowym Ognivo lub SWIFT komunikatu o oszustwie. Zgłoszenia można dokonać przez telefon (rozmowy są rejestrowane, co ma znaczenie dla postępowania dowodowego) podając przesłaną kwotę oraz numery obu rachunków - tego, z którego pieniądze zostały wysłane i tego, na który trafiły.

Następnie podobnego zgłoszenia należy dokonać w banku odbiorcy przelewu. Tym razem trzeba poprosić o blokadę środków oraz o wysłanie w systemie międzybankowym Ognivo lub SWIFT prośby do swojego banku o "potwierdzenie poprawności wykonania przelewu".

Mając zgłoszenie o oszustwie bank odpowie, że został on wykonany nieprawidłowo, co da bankowi odbiorcy przelewu podstawę do złożenia do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa i prośby o przedłużenie blokady środków ponad 72 godziny.

W kolejnym kroku o kradzieży trzeba poinformować policję.

W obu przypadkach zajęte mogą być tylko kwoty, w wysokości co do których zachodzi podejrzenie, że pochodzą z przestępstwa.

Blokada środków na rachunku bankowym przy podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Otrzymawszy informację z banku, prokurator musi podjąć decyzję czy będzie wszczynał postępowanie czy też nie widzi ku temu podstaw. W pierwszym przypadku może być wydane postanowienie o blokadzie „podejrzanej” kwoty nawet na kilka miesięcy. W tym czasie musi zapaść rozstrzygnięcie dotyczące zabezpieczenia majątkowego lub w przedmiocie dowodów rzeczowych.

Natomiast jeśli prokurator nie podziela podejrzeń banku, zablokowane środki na koncie bankowym powinny zostać niezwłocznie oddane do pełnej dyspozycji posiadacza rachunku.

Blokada środków na koncie bankowym, to oczywiście wiele negatywnych konsekwencji dla właściciela rachunku, w skrajnym przypadku może nawet doprowadzić do bankructwa firmy. Gdyby w toku działania wymiaru sprawiedliwości nie doszło do skazania podejrzanego, to może on dochodzić odszkodowania za szkody związane z zablokowaniem jego konta. Roszczenia należy kierować do Skarbu Państwa, a nie do banku, który jest tylko wykonawcą poleceń prokuratury czy sądu.

Czego bank nie może zrobić?

Przede wszystkim bank nie może pobierać od dłużnika opłaty za realizację tytułu egzekucyjnego. Taka klauzula jest już w zasadzie nieobecna w bankowych dokumentach, ale jeszcze kilka lat temu była dość często spotykana. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał ją jednak za klauzulę niedozwoloną.

Bank nie ma też prawa zablokować wszystkich środków na rachunku – przynajmniej w teorii, ponieważ praktyka wygląda zgoła inaczej. W przypadku egzekucji komorniczej bank może zająć wyłącznie zasądzoną kwotę. Gdy istnieją podejrzenia co do legalności pochodzenia pieniędzy, zablokowana może być tylko kwota budząca wątpliwości.

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że niedopuszczalna jest odmowa wypłaty pieniędzy z rachunku, jeżeli dłużnik, zalegający na przykład z zapłatą podatku lub mandatu, ma na swoim koncie więcej pieniędzy, niż wynosi łączna kwota należności do uiszczenia. W praktyce jednak często zdarza się, że banki nie respektują tej zasady.

Jaka kwota może być zablokowana?

Jeśli nawet zobowiązania dłużnika przewyższają saldo rachunku, zgodnie z ustawą Prawo bankowe przysługuje mu kwota wolna od zajęcia. Wynosi ona 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (w I półroczu 2023 r. jest to 2617,50 zł, gdyż minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł, w II półroczu, przy minimalnym wynagrodzeniu 3600 zł - 2700 zł) w każdym miesiącu, w którym obowiązuje zajęcie. Kwota wolna od zajęcia dotyczy jednak całości zgromadzonych środków, a nie każdego rachunku osobno.

Od wspomnianych reguł są trzy wyjątki:

 • pieniądze wpływające na konta osób zalegających z alimentami mogą być zajęte w całości;
 • środki znajdujące się na tzw. koncie socjalnym, na które przekazywane są zasiłki rodzinne, świadczenia z programu Rodzina 500+ czy z pomocy społecznej, zasiłki dla opiekunów itp., nie podlegają jakiemukolwiek zajęciu. Co więcej, nie mogą być podstawą do obliczania kwoty możliwej do "zablokowania" na rachunku głównym dłużnika;
 • kwota wolna od zajęcia nie dotyczy rachunków firmowych.

W przypadku, gdy blokada rachunku bankowego związana jest z podejrzeniem popełnienia przestępstwa zajęciu nie podlegają środki, które

 • wpłynęły na konto już po jego zablokowaniu;
 • nie budzą wątpliwości co do legalności ich pozyskania (np. dotacje, subwencje);
 • zostały udostępnione posiadaczowi rachunku w ramach debetu czy kredytu odnawialnego.

W niektórych bankach w szczegółach rachunku widocznych w bankowości elektronicznej odnotowywana jest informacja o  zajęciu. Na ogół podawana jest kwota zajęcia, nazwa organu egzekucyjnego, który wnioskował o blokadę środków oraz wysokość pozostałej kwoty wolnej od zajęcia.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Choć przepisy prawa chronią – przynajmniej w niektórych kwestiach – majątek dłużnika, praktyka często nie idzie w parze z teorią. Banki mogą bowiem odmówić wypłaty kwoty wolnej od zajęcia, powołując się np. na brak dostępu do informacji. Dłużnik posiadający kilka rachunków mógłby bowiem wypłacić tę kwotę z każdego z nich, zanim wiadomość o tym fakcie dotarłaby do wszystkich banków, co znacznie utrudniłoby egzekucję.

Alimenty i świadczenia 500+

Problematyczna jest też kwestia alimentów, świadczeń z pomocy społecznej czy z programu Rodzina 500+ – co do zasady niepodlegających egzekucji, które wpływają na rachunek dłużnika. Komornik nie ma możliwości prawnych, aby dowiedzieć się, skąd pochodzą środki znajdujące się na konkretnym rachunku. Z tego względu warto udać się np. do miejskiego/gminnego ośrodka pomocy społecznej, by uzyskać zaświadczenie o otrzymywaniu świadczeń niepodlegających zajęciu i przedstawić je komornikowi. Powinno to zaowocować przekazaniem przez niego stosownej informacji do banku i umożliwić swobodne dysponowanie środkami z tego tytułu.

Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest kierowanie tego typu świadczeń na wspomniane wcześniej konto socjalne, z którego nie można prowadzić egzekucji.

Warto wiedzieć, że wypłata pieniędzy, które nie podlegają egzekucji, możliwa jest bezpośrednio w kasie banku, gdyż doradca widzi w historii rachunku źródło pochodzenia środków.

Zaskarżenie decyzji o blokadzie środków

Zwracamy uwagę, że bank nie musi informować klienta o zajęciu środków. Obowiązek przekazania wiadomości należy do organu egzekucyjnego, czyli komornika, Urzędu Skarbowego czy prokuratora. Informacja powinna się jednak znaleźć na wyciągu bankowym, jeśli taki jest sporządzany dla właściciela konta.

Blokadę środków na rachunku bankowym można oczywiście zaskarżyć. Zgodnie z art. 767 kodeksu postępowania cywilnego należy to uczynić bezpośrednio u komornika, który wystąpił z takim wnioskiem, w terminie siedmiu dni od wykonania skarżonej czynności.

Na postanowienie prokuratora także przysługuje właścicielowi rachunku zażalenie, które należy wnieść do sądu w ciągu 7 dni od jego wydania. Kłopot w tym, że jest ono często doręczane tylko do banku, a jego klient nie jest o nim informowany, co może prowadzić do upływu terminu.

Podkreślmy raz jeszcze – o czym wspomnieliśmy już na początku – że podmiotem odpowiedzialnym za blokadę rachunku nie jest bank. Wszelkie reklamacje/zażalenia czy prośby o wyjaśnienia i odblokowanie środków trzeba składać u tego, kto wystąpił z takim wnioskiem do instytucji finansowej. Dotyczy to także sytuacji, gdy bank zawiadomił prokuratora o swoich podejrzeniach, że pieniądze mogą pochodzić z działalności przestępczej, a ten wydał postanowienie o ich zablokowaniu na określony czas.

Artykuł 106a ust. 10 prawa bankowego mówi, że bank nie ponosi odpowiedzialność za blokadę rachunku lub wstrzymanie transakcji, jeżeli działał w dobrej wierze. Jeśli działania instytucji finansowej doprowadziły do powstania szkody, a postępowanie klienta nie miało charakteru przestępczego, to odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

Jak odblokować środki na koncie i ile to trwa?

Na tak postawione pytanie nie sposób udzielić konkretnej odpowiedzi. Najłatwiej i najszybciej powinno się to udać w sytuacji, gdy bank zablokował dostęp do rachunku w związku z nietypowa/podejrzaną operacją wychwyconą przez system transakcyjny. Wówczas często wystarczą ustne wyjaśnienia udzielone konsultantowi lub wiadomość przesłana w systemie transakcyjnym.

Odblokowanie środków potrwa dłużej, gdy bank podjął niezbędne działania na zlecenie instytucji zewnętrznej. Jak wspomnieliśmy, w takim przypadku prośbę o dostęp do pieniędzy należy kierować do tego, kto wydał decyzję o blokadzie. Po wyjaśnieniu sprawy musi on przesłać oficjalną informację do instytucji finansowej o zgodzie na odblokowanie konta, o którego zablokowanie wcześniej wnioskował. Wszystko zależy więc od charakteru sprawy, możliwości jej wyjaśnienia (np. uregulowania zaległej kwoty wraz z odsetkami czy innymi opłatami) i szybkości przygotowania i przekazania przez daną instytucję pisma do banku.

Sytuacje nadzwyczajne

Istnieją też inne sytuacje, w których można utracić dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Należą do nich m.in. stan wojenny czy stan wyjątkowy. To jednak wydarzenia nadzwyczajne i niezwykle rzadko spotykane. Jednak nawet wtedy wszelkie działania winny być podejmowane na podstawie konkretnych przepisów i być uzasadnione zaistniałą sytuacją, faktycznymi potrzebami państwa. Mamy nadzieję, że w Polsce nigdy nie dojdzie do takich sytuacji, że ich wystąpienie pozostanie w sferze rozważań teoretycznych.

Życzymy też, by zajęcie konta nigdy Cię nie dotknęło. Doprowadzenie do tego, by organ egzekucyjny postanowił zablokować dostęp do rachunku wymaga na ogół zaniechania wielu kroków, które mogłyby doprowadzić do ugody z wierzycielem czy wręcz złamania prawa. Kiedy więc stracimy dostęp do pieniędzy, nie należy pytać: Dlaczego bank zablokował konto?, ale samemu sobie zadać pytanie: Dlaczego dałem ku temu powody swoim postępowaniem?


Oceń artykuł
5
(1 ocena)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(381)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
P
Piotr
Gość

Po wpłacie w bankomacie zostały mi zablokowane środki na koncie w ramach ustawy o praniu brudnych pieniędzy co to oznacza i kiedy mi odblokują srodki

Odpowiedz

B
bankowicz
Gość
@Piotr

A jaki to bank? To z nim powinieneś się skontaktować.

Odpowiedz

K
Kamil
Gość

Witam

U mnie wystąpił problem blokady konta I wszystkich zgromadzonych na nim środków przez platformę Revolut pod pretekstem "weryfikacji konta".

Moje konto wraz ze znajdującymi sie na nim środkami, zostało zablokowane przed swietami Bożego Narodzenia, bez podania żadnego konkretnego powodu pod pretekstem jego "weryfikacji", która miała trwać max. 14 dni.

Trwa już ponad miesiąc a ja dalej nie mam dostępu do moich pieniędzy.

Wszelkie próby kontaktu z działem wsparcia w aplikacji kończą się oklepanymi formułkami z ich strony, że też byliby zdenerwowani na moim miejscu ale muszę sobie jeszcze poczekać.

Kontakt mailowy z supportem również utrudniony i zero konkretnych informacji z ich strony.

Nie poważne jest blokowanie komuś dostępu do konta i nie udzielenia stosownych i rzetelnych wyjaśnień w tym temacie, tylko pozostawianie człowieka samemu sobie z jedną, wielką nie wiadomą.

Kontakt z działem obsługi klienta praktycznie nie istnieje.

No chyba, że chcecie założyć konto biznesowe, wtedy nagle znajdą się konsultanci, którzy nawet sami do was zadzwonią żeby porozmawiać.

Jestem bezradny w tej sytuacji bo nie jest to normalny bank, do którego można zadzwonić lub pójść do oddziału i uzyskać jakieś informacje. Kaza czekać i zapewniają, że robią wszystko aby zakończyć "weryfikację" jak najszybciej. Tylko, że słyszę to już od prawie 2 msc.

Może ktoś podpowie, co robić w takiej sytuacji ?

Pozdrawiam

Odpowiedz

N
Natalia
Gość
@Kamil

Mam to samo , 2 dni temu chcialam zrobić przelew z mbank na revolut i nałożyli ograniczenia. Byłam w placówce złożyć oświadczenia do weryfikacji. W tym samym dniu dostałam informację e-mail z banku ,że weryfikacja przeszła negatywnie . W oddziale proszą o cierpliwość a ja zostałam bez pieniędzy bo są zablokowane . Nie mam pojęcia jak można z dnia na dzień zostawić człowieka bez środków.

Odpowiedz

Y
Yhym
Gość
@Natalia

U mnie to samo tylko z Zenem, jak się potoczyła dalej Twoja sprawa?

Odpowiedz

N
Natalia
Gość
@Yhym

Odblokowali , okazało się że pracownik placówki nie wysłał wszystkich oświadczeń . Odblokowali po 2 dniach .

Odpowiedz

D
Dariusz
Gość

Czy przy zadłużeniu moim jako ojciec syna który zakłada swoje konto w tym samym banku to czy bank moze obciążyć konto syna ???

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Dariusz

Nie, jeśli nie macie konta wspólnego. Środki zgromadzone na rachunku syna są jego własnością.

Odpowiedz

M
Monika
Gość

Mam coś takiego jak "środki zablokowane na koncie walutowym w wysokości 9.999.999.999.999,99 " czy to jest możliwe????

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Monika

Trudno powiedzieć, z czego to wynika. Najlepiej skontaktować się z bankiem w tej sprawie.

Odpowiedz

Q
qwerty
Gość

Najlepiej trzymać wszystko w domu, albo w bezpiecznej skrytce poza zasięgiem instytucji pasożytniczych i inwigilacyjnych, bo rządzą się, co najmniej tak, jakby to ich było. Jak dostaną po kieszeni to nauczą się szacunku dla swoich karmicieli.

Odpowiedz

S
Sylwia
Gość

Witam. ZUS wypłacił mi przelewem na rachunek w PKO BP świadczenie 500 plus po czym jeszcze tego samego dnia bank zabrał mi większość tej kwoty na spłatę raty kredytu i odsetek automatycznie, wchodząc na rachunek zobaczyłam że zostało mi 130 zł dostępnych środkow a kolejnego dnia pobrał kolejne opłaty i stan mojego konta wynosi -361 zł. Z mojej wiedzy wynika, że świadczenie 500 plus jest pod ochroną i żadna instytucja nie ma prawa ich zająć. Pracownik infolinii poinformował mnie że owszem komornik nie mógłby tych pieniędzy zablokować ale Bank uznał to za wpływ na konto i posłużył się nimi do spłaty raty pożyczki która jest automatycznie ściągana z rachunku. Dzwoniąc na infolinię banku kilkukrotnie, po przejściu weryfikacji i przedstawieniu w jakiej sprawie dzwonię przerywało połączenie jakby zostało rozlaczone. Tylko raz udało mi się porozmawiać z konsultantem, ale jak wspomniałam wyżej stwierdził że bank może posłużyć się tymi środkami. Dodam jeszcze, że w tytule przelewu świadczenia jest oznaczenie ZUS wypłata świadczeń rodzinnych w miesiącu sierpień. Jak mogę ubiegać się o zwrot tych pieniędzy?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Sylwia

Według mojej wiedzy świadczenie 500+ podlega tylko ochronie przed windykacją; nie ma przeszkód, by bank wykorzystał te pieniądze na spłatę raty kredytu, który jest spłacany automatycznie z rachunku.

Odpowiedz

S
Stanisław
Gość

Bank PKOBP blokuje wypłatę świadczeń rodzinnych na dzieci , tłumacząc że jest decyzja komornika Łódź Widzew. Komornik sądowy Łódź Widzew potwierdza że może blokować wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z prawem w Polsce.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Stanisław

Moim zdaniem w trakcie Twoich kontaktów z komornikiem i bankiem musiało dojść do pewnych niedomówień/nieścisłości, gdyż świadczenia z pomocy społecznej, alimenty czy te z tytułu 500+ nie podlegają zajęciu. Przede wszystkim trzeba posługiwać się konkretną nazwą świadczenia rodzinnego. Po drugie, bank nie ma obowiązku ustalania, czy pieniądze wpływające na Twoje konto podlegają wykluczeniu z egzekucji. To w Twoim interesie jest, by uzyskać stosowne zaświadczenie z organu wypłacające świadczenie i przedstawić je komornikowi. Wówczas , wysyłając zlecenie zajęcia rachunku, komornik wskaże bankowi, że kwota X od organu Y nie podlega egzekucji. Dla uniknięcia kłopotów tego typu dobrym rozwiązaniem jest założenie odrębnego, specjalnego konta o czym piszemy w artykule, na które będą wpływały pieniądze nie podlegające egzekucji.

Odpowiedz

T
Tom
Gość
@Krzysztof Duliński

Ale tu nie ma mowy o komorniku tylko kredyt w banku i bank wszystko zabiera i jest gorszy niż komornik. Co zrobić gdy bank zabiera całą wypłatę na spłatę kredytu i nie ma jeszcze komornika

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tom

Postępowanie banku może wynikać z zapisów umowy kredytowej. Sprawdź jej zapisy i jeśli działania banku wykraczają poza zawarte w niej zasady egzekwowania zaległości kredytowych, powinieneś napisać reklamację.

Odpowiedz

E
Ewelina
Gość

Witam. We wrześniu 2022 sąd orzekł moją upadłość konsumencką nakładając plan spłaty do stycznia 2024. Tydzień temu komornik zajął mój rachunek bankowy. Czy ma do tego prawo i co należy zrobić. Proszę o pomoc.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Ewelina

Jeśli orzeczenie upadłości konsumenckiej jest prawomocne, wstrzymuje to egzekucję komorniczą, a cały majątek dłużnika przechodzi w zarządzanie syndyka. Sprawę należy wyjaśnić z komornikiem i syndykiem.

Odpowiedz

R
Rysio
Gość

Czyli zwykły cieć z banku może zablokować konto a potem zasłaniać się ustawami ? powodzenia życzę fanatykom bankowości i niewolnictwa. Miłego dnia

Odpowiedz

R
Raf
Gość

Dzień dobry

Czy Bank ( Pekao) po wpłynięciu zajęcia egzekucyjnego ( w niewielkiej wysokości ok 20% środków) może wyłączyć możliwość korzystania z pozostałych na konice pieniędzy i dysponowania nimi z serwisu internetowego (zarówna konta prywatnego jak i prowadzonej DG - wskazując że na kontach jest 0 zł) i wyłączyć płatności kartą debetową.

Przy próbie reklamacji pojawia sie komunikat:

" W przypadku zajęcia konta przez organ egzekucyjny, dostępne środki są domyślnie prezentowane w bankowości elektronicznej jako wartość "0". Płatności w Pekao24 / Peopay oraz transakcje kartą są niemożliwe - kwotę wolną od zajęcia możesz wypłacić tylko w oddziale banku. Informacje o zajęciu możesz uzyskać w poczcie wewnętrznej Pekao24 / PeoPay lub w oddziale banku. "Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Raf

Trudno nam dyskutować z zasadami panującymi w Pekao. Warto sprawdzić w regulaminie konta, czy takie działania banku wynikają z jego zapisów, ewentualnie skontaktować się telefonicznie z pracownikami Pekao i wyjaśnić sprawę.

Odpowiedz

R
Raf
Gość
@Aldona Derdziak

Dziękuję

oczywiste że pracownicy PEKAO stwierdzą że takie sa u nich zasady - chodziło mi o to czy z przepisów prawa bankowego lub innego może wynikać takie blokowanie dostępu do własnych środków

Odpowiedz

L
Luiza
Gość
@Raf

Ja tak miałam w BNP PARIBAS. Nic nie mogłam zrobić online, karta zablokowana. Jedyne co, to wypłata w kasie. Pisałam meila do obsługi klienta (coś w ten deseń) i nic z tego. Takie mają zasady. Teraz jestem w PKO BP. Pozdrawiam

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Moja sprawa jest bez precedensu. Pisze w skrócie: Bank w dosłownym tego słowa znaczeniu włamał się moje konto i zabrał wszystkie środki z konta - kwota była duża. Pieniądze przelałam na swoje z konto z konta mojej 90- letniej ciotki po konsultacji ( fizyczna wizyta w banku) z bankiem, ponieważ bank poinformował nie o próbie wyłudzenia tych środków z konta ciotki. Ciotka zaś otrzymała je od swego brata , po jego śmierci jakąś jego dyspozycją. Bank sam napisał, że wuj przed śmiercią zamknął konto na które miała wpłynąć lokata w tej wysokości, która wpłynęła apotem na konto jego siostry. Oznacza to, że wuj musiał wskazać inne ( prawdopodobnie właśnie jego siostry ) konto bankowe. Pieniądze były na naszych kontach łącznie 3 miesiące. PO 3 miesiącach dowiedziałam się przypadkiem w banku, że od tygodnia nie mam żadnych środków. Bank włamał się i przelał je na swoje konto techniczne- twierdząc, ze 3 pracowników banku, którzy robili przelew na konto ciotki mieli rzekomo pomylić ponieważ wuj ( jak twierdzi bank) jednak nie dał takiej dyspozycji. ( co nie zgadza się z relacjami rodzinnymi ) Na żądania wyjaśnienia dokumentów na podstawie których doszło do przelewu - bank twierdzi, że ich nie ma , pomimo, iż powinni je trzymać 10 lat. W tej chwili toczy się proces przed sadem okręgowym Warszawie. Jeśli bank uzna , że bank nie musi zwracać tych środków, ( co nie zamyka bankowi drogi do żądania ich ode mnie w odrębnym procesie) oznaczać, to będzie, że każdy bank może włamać się i bez wytłumaczenia rzekomego błędy decydować komu jakie środki przekaże . Tak wiec to co państwo piszą - jest teoretyczne.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość

Dzień dobry. Sprawa dotyczy mBanku , na początku zostały zablokowane przelewy stałe a później zauważyłam ,że nie mogę zrobić i innych przelewów również do ZUS i US . W samym oddziale zweryfikowano mnie na podstawie 2 dowodów i zapytano mnie o przelewy które zostały zrealizowane przez bank i dotyczą de facto ubezpieczeń na życie i emerytalnego a które wg nich należą do przelewów tak zrozumiałam "niebezpiecznych" podali jakieś nr 4 lub 5 cyfrowe, po czym musiałam wypełnić 2 kartki z pytaniami. Na koniec zostałam poinformowana, że decyzję o zdjęciu blokady , bądź jej podtrzymaniu podejmuje pracownik Departamentu Bezpieczeństwa na podstawie przeprowadzonej weryfikacji klienta w ciągu 3 dni roboczych. Czy jest jakaś możliwość przyspieszenia zdjęcia blokady.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Agnieszka

O tak szczegółowe kwestie należy zawsze pytać bezpośrednio w banku. Nie znamy różnego rodzaju procedur wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych instytucjach finansowych.

Odpowiedz

Z
Zuzanna
Gość
@Agnieszka

mam podobna sytuacje, ale przeciaga sie ona juz drugi tyg a mialo byc trzy dni

Odpowiedz

N
Natalia
Gość
@Agnieszka

Witam, mam właśnie podobną sytuację. Proszę odpowiedzieć ile czasu trwała weryfikacja u Pani .

Odpowiedz

M
Marcin
Gość

Dzień dobry. Zdarzyła mi się niemiła sytuacja wyłudzenia pieniędzy na tzw "Pracownika banku". Zadzwonił do mnie ktoś podając się za pracownika banku Santander i powiedział ze sprawdzają pracowników banku do działa w niej grupa przestępcza, która zaciągnęła na mój rachunek kredyt wartości 49 tys zł/. Powiedział. że pracownicy banku pomogą mi odblokować wszystko jak będę z nimi współpracował. Powiedzieli, że mam podjąć z konta 40 tys. zł i wpłacić na konto techniczna w banku PKO BP by oni sprawdzili jak zachowają się pracownicy banku po podjęciu tak dużej sumy. Po chwili zadzwoniła kobieta podając się za Panią prokurator. Co ciekawe pierwszy numer wyświetlał się jako nr banku Santander a drugi rzeczywiście jako prokuratura Warszawa Ursynów. Uwierzyłam im i zrobiłem tak chcieli - wpłaciłem pieniążki na konto PKO BP gotówką. Po kilku godzinach zorientowałem się że jest to oszustwo. Jednak była już godzina 17 i pracownicy banku PKO zamknęli oddział w którym dokonałem przelewu. Złożyłem reklamację telefoniczną oraz zgłosiłem sprawę na Policję o oszustwie. Na drugi dzień udałem się do dyrektora banku PKO który poinformował mnie, że pracownicy banku podejrzewali przestępstwo i wpłacone pieniądze trafiły na konto techniczne w banku PKO i zostały zabezpieczone na 72 godziny. Złożyłem ponowną reklamację dodając do tego zaświadczenie o zgłoszeniu popełnieniu przestępstwa z 286 paragraf 1 kk. Po godzinie wizyty w banku zadzwonili do mnie przestępcy pytając się czy z banku były telefony i czy potwierdziłem przelew. Powiedziałem im że nie. Zorientowali się ze już wszystko wiadomo. To potwierdziło mnie że pieniędzy nie otrzymali, tak jak zapewniał mnie dyrektor banku. Pytanie: co będzie dalej z tymi pieniędzmi i czy uda się je odzyskać z tego konta technicznego?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Marcin

Najlepiej będzie zapytać w PKO BP, jak wygląda procedura zwrotu środków.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
@Justyna Kalicińska

nistety bank sam nie wie co dalej, sprawa trefila na policje i prokuraturę. Przestrzegam osoby ktore znajdą sie w podobnej sytuacji i skladaniu zawiadomiena na policji. Lepszym miejsce jest prokuratura. W prokuraturze od razu nadają spawie bieg, w przeciwnieństwie policji, która odklada akta na pólkę i czeka, by wysłać zawiadomienie o umorzeniu sprawy i dopełnić statystyki.

Odpowiedz

D
Darek
Gość

Dzień dobry. Otrzymałem z Banku Credit Agricole SMS-em informację tej treści: "Panie Dariuszu prosimy, żeby potwierdził nam Pan swoje dane. Jest to obowiązek ustawowy wszystkich banków. Zapraszamy do naszej dowolnej placówki do 30 czerwca. Jeśli nie bedziemy mieć Pana aktualnych danych, niestety będziemy zmuszeni zablokować Panu dostęp do naszych usług, np. do przelewów. Pozdr". Uważam, że aby po raz nie wiadomo który (na przykład przy korzystaniu z Profilu Zaufanego) aktualizować dane nie muszę składać wizyty w stacjonarnej placówce, w której czeka się w nieskończoność na przyjęcie, a sama akcja ściągnięcia mnie do banku kończy się długą rozmową polegającą na wciśnięciu mi jakichkolwiek usług dodatkowych banku. Zaktualizować dane mogę na wiele innych sposobów. Zresztą cały czas realizuję różne operacje finansowe bez konieczności wizyty w bankach stacjonarnych. Czy w takich okolicznościach bank może zablokowić mi dostep do swoich usług poprzez moje konto? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Darek

Bank ma obowiązek posiadać aktualne dane o swoich klientach i może zablokować konto, jeśli posiadacz konta nie odpowie na prośbę o ich aktualizację. To zrozumiałe, że wizyta w placówce nie jest najwygodniejszą opcją, ale warto być stanowczym i odmówić skorzystania z dodatkowych produktów.

Odpowiedz

D
Darek
Gość
@Aldona Derdziak

Dzień dobry

Dziękuję za informację. W związku z tym zrezygnuję z usług tego banku.

Pozdrawiam.

Odpowiedz

O
Olga
Gość

Dzień dobry,

Bank pocztowy stworzył ankietę (twierdzi, że to na własne potrzeby), w której pyta między innymi o to jaki był powód otwarcia rachunku, jakie jest źródło pochodzenia środków.

Bank straszy, że w przypadku nie wypełnienia ankiety zablokuje rachunki bankowe, a w konsekwencji rozwiąże umowę.

Czy bank ma prawo zablokować rachunek i rozwiązać umowę?

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
@Olga

Miałam coś podobnego w ING - wypełniłam im to i było po problemie.

Banki mogą o to pytać, bo to wynika z ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość

Dzień dobry. Czy można ufać VeloBankowi i założyć tam konto oszczędnościowe?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Paweł

VeloBank objęty jest ustawowymi gwarancjami BFG, zatem środki klientów są chronione.

Odpowiedz

A
Ania
Gość

Witam, podkreślę że moja sytacja od roku sie nie zmieniła. W ubieglym roku dostalam przelew od pracodawcy z wynagrodzeniem oczywiscie wolna kwota, tydzień póżniej dostałam przelew od tego samego pracodawcy z tytułem przelewu nagroda specjalna środki zostały zablokowane na poczet zajecia. W tym roku taka sama sytacja wynagrodzenie oczywiście kwota wolna natomiast drugi przelew jak w ubiegłym nagroda specjalna została calkowicie mi przekazana i nie została zablokowana jak w ubiegłym. I tutaj pytanie w czym jest rożnica skoro cały czas jest taka sama sytacja?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Ania

Może to wynikać z wyższej kwoty wolnej od zajęcia, która jest aktualizowana co roku.

Odpowiedz

K
Karolina
Gość
@Aldona Derdziak

Witam, jeśli mam zajęcie w banku A i otworzę konto w banku B to czy bank A poinformuję bank B o zajęciu i zablokuje wszystkie wpływy? Jak to technicznie wygląda?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Karolina

Zakładam, że Twoje pytanie związane jest z egzekucją komorniczą. W takiej sytuacji inicjatorem blokady środków jest komornik, który wysyła przez system OGNIVO zapytanie o konta posiadane przez dłużnika do wszystkich banków. Dzieje się to elektronicznie, informacja dostępna jest bardzo szybko, komornik może to sprawdzić w dowolnym momencie.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość

Prowadziłam działalność na zasadzie franczyzy i z dnia na dzień straciłam źródło dochodów. Na koncie, na które wpływa 500 + jestem 'na minusie' ze względu na brak płatności raty i odsetek debetowych - nie został mi wypłacony ani grosz za poprzedni miesiąc, więc nie miało z czego ściągnąć. Bank twierdzi że ma prawo zająć świadczenie. Czy mogę cokolwiek zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedz

A
alice
Gość
@Agnieszka

Środki z 500+ nie podlegają zajęciu, więc bank ściemnia. Najlepiej idź do MOPS czy innego organu po zaświadczenie, że na to konto wpływa 500+ i pokaż je bankowi.

Obawiam się tylko, że skoro to nie jest zajęcie komornicze, a zwykłe pobieranie z konta zaległych rat i odsetek, może być trudno, więc przydałaby się pomoc prawnika.

Odpowiedz

J
Jan
Gość

Witam serdecznie. Czy kasjerka może odmówić wypłaty 1500zł z mojego konta osobistego w Alior Banku uzależniając wypłatę od wypełnienia Oświadczenia dotyczącego Źródła Pochodzenia Środków? Dodam, że kwota na koncie założonym więcej jak 5 lat temu wynosi ok 2000zł. Brak jest uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy, czy pochodzących z przestępstwa jak stwierdziła Pani Dyrektor, ale wypłaty nie otrzymałem. Podstawą Oświadczenia jest tylko Ustawa z dnia 1.03.2018 r(Dz.U.2018 poz.723) bez podania konkretnego artykułu czy paragrafu. Czy bez uzasadnionej przyczyny można odmówić mi dysponowania moimi pieniędzmi? Czy nadchodzą czasy obrotu bezgotówkowego kiedy trzeba się będzie prosić o swoje pieniądze?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jan

Wspomniana przez Ciebie ustawa dotyczy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na mocy zawartych w niej zapisów, banki zobowiązane są do wielu działań, zapobiegających takim procederom, w tym monitorowania transakcji. Artykuł 34 tejże ustawy jako środki bezpieczeństwa finansowego wymienia m.in. obowiązek badania źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta. Co prawda znajduje się tam dopisek: w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, ale jest on traktowany bardzo rozszerzająco. Po prostu we wnioskach o produkty bankowe występuje punkt, w którym należy zadeklarować źródło pochodzenia pieniędzy, które będą przepływały przez rachunek/będą ulokowane na depozytach lub inwestowane. Nie rodzi to żadnych dodatkowych obowiązków, jest po prostu deklaracją klienta.

Nie mając takiej informacji i odmawiając wypłaty środków, bank zapewne powoływał się na art. 41 wspomnianej ustawy, który daje mu prawo do odmowy przeprowadzenia operacji na rachunku bankowym.

Odpowiedz

J
Jan
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Stosowanie tak rozszerzającej interpretacji ustawy w tym przypadku, uważam za bezprawne. Zwłaszcza, że u Ustawie w art 35 wskazane jest kiedy stosowane są środki bezpieczeństwa finansowego i powinno być to powiązane z konkretną oceną ryzyka. Wychodzi na to, że nie dysponujemy już swoimi pieniędzmi, zawsze znajdzie się powód przejęcia, zablokowania, uzależnienia finansów prywatnych od instytucji bankowych . Pozdrawiam


Odpowiedz

L
Leo
Gość

Dzień dobry. CZY bank może blokować środki , których nie ma na koncie ??? Tzn. konto nie jest typu ROR, nie ma na nim pieniędzy. Służy tylko do wpłacania bankowi raty kredytu (było wyłącznie założone na potrzebę obsługi i spłaty rat kredytowych). Czyli innymi słowy, bank (na wniosek tytułu wykonawczego zus) nie blokuje żadnych środków, bo ich nie ma na koncie, tylko "pożycza" mi samowolnie i jednostronnie, bez mojej wiedzy i mojej potrzeby, kwotę (z tytułu wykonawczego zus) , którą potem próbuje ściągnąć. Czyli powiększa mój kredyt (bez mojej wiedzy, potrzeby i pozaumownie) zaciągnięty wcześniej w tym banku. CZY MU WOLNO ??? Czy bank nie powinien poinformować w takim przypadku zus , że nie może nic zablokować , bo nic nie ma na koncie ? Czy to nadaje się do sądu ??? (bank przysyła ponaglenia o spłatę raty, mimo ich regulowania w terminie)

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Leo

Być może w umowie kredytu jest zapis, który pozwala bankowi na tego typu działania. Wątpliwości te może rozstrzygnąć prawnik, zapoznając się ze szczegółami sprawy. Sądzę, że dobrze by było, abyś wcześniej uzyskał od banku pisemne wyjaśnienia podejmowanych działań.

Odpowiedz

R
Rysio
Gość
@Leo

Pisz do uokiku i prokuratutry jak trzeba. W wiekszosci to naciągacze i krętacze. Problemem jest to że ludzie nic z tym nie robią tylko to olewają. Miłego

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość

Witam może kris tutaj mi podpowie moja kuzynka ma konto w banku ale zgubiła dane do logowania niestety nie jesteś w stanie podejść do banku poprosić o wydanie nowych bank wyślą jej informacje ze ma uaktualnić dane osobowe ale w dalszym ciągu nie może podejść do baku ponieważ mieszka w usa wyślą mi upowanienie do konta bankowego oraz zdjęcie paszportu potwierdzonego że zgodnością przez ambasadę ale bank tego nie przyjął tylko czy bank może jej zablokować wypłatę zkarty bankomatowej skoro co miesiąc ma wpływ na konto?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Agnieszka

Sądzę, że najlepszym wyjściem byłoby, aby kuzynka skontaktowała się z bankiem telefonicznie albo przez połączenie wideo, jeśli istnieje taka opcja. W ten sposób powinna uzyskać wiążące wskazówki co może zrobić w konkretnej sytuacji, by odzyskać dostęp do konta, uaktualnić dane osobowe. W przypadku tych ostatnich zapewne chodzi o dane dokumentu tożsamości. O tym, że zbliża się termin jego ważności banki informują ze znacznym wyprzedzeniem (na ogół 2-3 miesiące), by klient miał czas na podjęcie niezbędnych działań. W większości instytucji finansowych nieaktualny dokument nie spowoduje blokady rachunku, ale może wpłynąć na ograniczenie jego funkcjonalności a na pewno uniemożliwi sięgnięcie po kolejny produkt.

Odpowiedz

D
Dariusz
Gość

Dzień dobry. Mam pytanie co do odpowiedzi banku. Na konto prywatne otrzymałem przelew na 870USD, przelew z emiratów. Bank zatrzymał przelew, poprosił o wyjaśnienie od kogo, za co po czym po kilku godzinach otrzymałem pieniądze do dyspozycji, później jeszcze bank zapytał o moje źródło dochodu po czym otrzymałem informację z banku że wyjaśnienia są wystarczające i bank zamyka sprawę. Nie mam nic do ukrycia, ale czy w takim przypadku powinienem spodziewać się jeszcze jakiejś kontroli z giif czy urzedu skarbowego? Czy to już raczej koniec historii?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dariusz

Trudno powiedzieć, czy bank podzielił się swoimi wątpliwościami/podejrzeniami z innymi instytucjami. Raczej nie, skoro po Twoich wyjaśnieniach odblokował środki, ale nie można wykluczyć, że sygnał o wątpliwościach poszedł jeszcze gdzieś.

Odpowiedz

D
Dariusz
Gość
@Krzysztof Duliński

A kiedy mogę sie o tym dowiedzieć? To jest sytuacja z przed 2 tygodni. Może mogę to gdzies sprawdzić?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dariusz

Moim zdaniem sprawdzenie tego raczej nie jest możliwe. Być może w banku uzyskasz informację czy powiadamiali jakąś instytucję o swoich wątpliwościach. Teoretycznie mógł pójść sygnał do GIIF, ale skoro sprawa została szybko wyjaśniona, mogło do tego nie dojść.

Odpowiedz

D
Dariusz
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za wszystkie informacje. Czyli bank nie musi blokować środków nawet jeśli powiadamia kogoś? Czy pytania o źródła dochodu to standardowe pytania? Co robi GIIF z ewentualnymi powiadomieniami, czy zawsze wszczyna jakieś postepowanie wyjaśniające, czy może zdecydować że nie ma takiej potrzeby?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dariusz

W bankach istnieją określone procedury, których celem jest wychwytywanie "podejrzanych" transakcji. Jeśli to klient ją inicjuje, to bank kontaktuje się z nim i pyta, czy faktycznie to on zleca taki przelew, wykonuje taką płatność (np. w egzotycznym kraju). Gdy wpływa "podejrzany" przelew to - tak, jak u Ciebie - bank może wstrzymać udostępnienie środków i poprosić klienta o wyjaśnienia.

Łatwo się domyślić, że jednym z kryteriów oceny przelewu jest kraj jego wysłania czy osoba nadawcy. Jeśli system wykryje dane mogące mieć związek z jednym z krajów kojarzonych z terroryzmem, niezbyt rzetelnym podejściem do kontroli finansów (tzw. raje podatkowe), to uruchamia się odpowiednia procedura. Inne elementy ochrony i przeciwdziałania nieprawidłowościom objęte są tajemnicą.

Każda sytuacja jest traktowana indywidualnie, zarówno w bankach, jak i w GIIF, prokuraturze czy innych instytucjach.

Odpowiedz

D
Dariusz
Gość
@Krzysztof Duliński

Jeszcze raz dziękuję. Mam ostatnie dwa pytania. Czyli sformułowanie banku w mailu " wyjaśnienia wg analityków są wsytarcząjące zamykamy sprawę" nie musi oznaczać zamknięcia sprawy, w jakim stopniu, procencie można przypuszczać że zamknęły definitywnie, że sprawa zakończyła sie na etapie banku?

I jeżeli jednak bank powiadomił kogokolwiek to z reguły w jakim czasie klient powinien się spodziewać jakiejś informacji z tej instytucji.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dariusz

Nie potrafię odpowiedzieć na te pytania. Pierwsze z nich dotyczy wewnętrznych procedur bankowych, każdy z nich kieruje się swoimi regułami. Drugie natomiast dotyczy działania instytucji, która ewentualnie została powiadomiona o wątpliwościach banku, jej oceny otrzymanej informacji i wdrożonych ewentualnie procedur.

Odpowiedz

A
Agnieszka Dec
Gość
@Krzysztof Duliński

Witam czy komornik może zająć konto które wpływają środki na dzieci

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Agnieszka Dec

Co do zasady środki na koncie dziecka należą do dziecka i nie powinny podlegać zajęciu, ale banki prowadzą te rachunki w różny sposób. Jeśli konto zakładane jest na dane dziecka, to środki należą do niego, ale może być tak, że konto dziecka jest w rzeczywistości subkontem rodzica, wtedy komornik może sięgnąć po zgromadzone tam środki.

Odpowiedz

S
Sandra
Gość

Dlaczego komornik zablokowali mi na koncie bankowym pieniądze jeśli nie mam żadnych dochodów i nigdzie nie pracuje. Chodzi o niezpłacony mandat

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Sandra

To już pytanie do komornika, a nie do nas. Jeśli mandat nie został opłacony, wierzyciel mógł skierować sprawę do komornika.

Odpowiedz

R
radek
Gość

alior bank zatrzymał mi srodki z kredytu w innych dwóch bankach. mija juz 20 dni gdy ciagle odpowiadam na zadawane pytania. o mam zrobic? ustawa zgodna z giif mówi jasno, ze powinni poinformowac prokurature w przypadku podejrzenia popelnienia przestepstwa. nie zrobili tego. czy wobec tego nie powinni placic za mnie rat ! od tych kredytów? przeciez ja zaplace rate za te kredyty i za odsetki. nie moge jednak z nich korzystac! czy nie jest to dzialaniu podlegającemu 405 kc? a zaplata odsetek owinna wynikac z 414 kc?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@radek

Twoja relacja nie jest zbyt szczegółowa, byśmy mogli podpowiadać jakieś konkretne rozwiązania. Przede wszystkim powinieneś zwrócić się do banku o wyjaśnienia, równolegle możesz też skonsultować sprawę z prawnikiem, by uzyskać od niego sugestię, czym mógłbyś "postraszyć" bank, aby ten szybko wyjaśnił sprawę.

Odpowiedz

S
Sara
Gość

Czy w sytuacji, kiedy w jednym banku jest rachunek oszczednosciowy, rachunek kredytowy gotówkowy i rachunek hipoteczny, czy w sytuacji kiedy na jednym z tych kredytów widnieje zaległość (a rzeczywiście termin płatności jest jeszcze przed właścicielem kredytu, to czy bank sam z siebie może z automatu pobrać wpływ na rachunek oszczednościowy na rate kredytu?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Sara

Warto zajrzeć do umowy obu kredytów i sprawdzić, jakie są działania banku w przypadku zaległości. Może być tak, że bank pobierze środki z konta na poczet rat.

Odpowiedz

M
Martyna
Gość

Czy bank może zająć środki na moim koncie, bo przyszła wypłata mojego chłopaka na moje konto?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Martyna

Ale dlaczego? Masz zajęcie komornicze?

Odpowiedz

M
Martyna
Gość
@Justyna Kalicińska

Nie ma żadnego komornika, przelew adresowany jest do mojego chłopaka na moje konto bankowe i bank zablokował kartę.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Martyna

Karta jest raczej aktywna, nie ma tylko możliwości dokonywania nią płatności, gdyż są zablokowane środki na rachunku.

Mogło dojść do sytuacji, że bank nabrał podejrzeń co do rodzaju operacji, gdy system wychwycił niezgodność danych odbiorcy przelewu i właściciela rachunku; wątpliwości mógł dodatkowo wzbudzić tytuł przelewu. Banki są wyczulone na niestandardowe sytuacje - jedyne wyjście to skontaktowanie się z bankiem i złożenie niezbędnych wyjaśnień.

Odpowiedz

Z
Zuzanna
Gość

Czy US lub ZUS mogą zablokować środki na koncie oszczędnościowym?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Zuzanna

Zajęcie egzekucyjne może być prowadzone także z rachunków oszczędnościowych.

Odpowiedz

Z
Zuzanna
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź. A czy jeśli mąż prowadzi działalność gospodarczą i ma zabalowane konto prze US i ZUS to czy mają te instytucje prawo zablokować moje konto? Nie mamy rozdzielności majątkowej.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Zuzanna

Co do zasady, egzekucja należności może być prowadzona tylko z rachunku dłużnika.

Odpowiedz

W
Weronika
Gość

Wczoraj pojechałam po karmę weterynaryjną dla psa, odrzucono mi transakcję. Byłam w szoku, sprawdziłam co się dzieje w aplikacji baku. Okazało się że dostępnych środków jest 0, stan konta 0, blokady na koncie 0. Natomiast saldo księgowe ok 30 tys. zł. Właśnie wpłynęła pensja, 500+ i spłynęły pieniądze z lokaty. Nie mam żadnych długów, niezapłaconych mandatów, podatków, przynajmniej nic o czym mi wiadomo. Wydaje mi się że gdybym z czymś zalegała nieświadomie lub istnieje inna przyczyna to powinnam być poinformowana, zobligowana do wyjaśnień lub zapłaty. Na konto nie było podejrzanych wpływów tylko pensja z pracy na etacie, najmu (rozliczam w US), oraz 500+ . Z tego co czytam gdyby istniał dług, wówczas w systemie powinna być informacja o blokadzie konkretnej kwoty, a takiej nie ma. Jest blokowane wszystko jak leci, choćby pieniądze z lokaty wpłynęły późnym wieczorem już po nieudanej transakcji.

Nie mogę wyjaśnić sprawy bo wczoraj wszelkie infolinie były nieczynne po południu i dzisiaj cały dzień. Dla mnie to jakiś horror, czuję się jakby mnie okradziono, nie mam dostępu do własnych pieniędzy i nawet nie domyślam się dlaczego. Jak tak w ogóle można, zostawić bez uprzedzenia i powodu człowieka bez środków. Do jutra z tego konta powinnam przelać pieniądze na spłatę kredytu, a nie będę w stanie, nie mam gotówki w domu, jak mam kupić choćby chleb, pojutrze idę prywatnie do lekarza, jak mam zapłacić, odwołać wizytę ? Dodatkowo jestem zestresowana co dalej z tym będzie, czy odzyskam środki, czuję się poza tym jak przestępca choć nic nie zrobiłam. Straciłam całkowicie zaufanie do systemu bankowego.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Weronika

Sytuacja jest faktycznie nietypowa, z prośbą o wyjaśnienie powinnaś się jak najszybciej zwrócić do swojego banku. Tylko jego pracownicy mogą udzielić wyjaśnień.

Odpowiedz

N
Natalia
Gość

Witam. W październiku urząd skarbowy zablokował mężowi konto firmowe, wszystkie pieniądze. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że jeden z jego klientów zapłacił mu pieniędzmi pochodzącymi z kradzieży o czym mąż oczywiście nie mógł wiedzieć i dlatego została nałożona blokada. Sprawa ciągnie się i ciągnie, my nic nie wiemy a dostępu do wszystkich naszych pieniędzy jak nie było tak nie ma. Czy jest jakiś sposób, żeby wyciągnąć chociaż część pieniędzy z konta? Nie mamy już za co żyć, nie mówiąc o tym, że przez te całą sytuację musieliśmy wziąć kilka kredytów.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Natalia

Sytuacja jest kuriozalna, bo jeśli jedyną winą przedsiębiorcy jest nieświadome przyjęcie środków pochodzących z kradzieży, to dlaczego ma on być karany za działania kontrahenta. Po drugie, co do zasady środki pojawiające się na rachunku już po jego zablokowaniu nie powinny być blokowane, o ile wynikają z transakcji nie budzących wątpliwości.

Sądzę, że sprawą można spróbować zainteresować Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców https://rzecznikmsp.gov.pl/aktualnosci/

Odpowiedz

N
Natalia
Gość
@Krzysztof Duliński

Wg Izby skarbowej wszystkie nowe środki wpływające na konto podlegają kontroli dlatego również są blokowane.

Odpowiedz

N
Natalia
Gość
@Krzysztof Duliński

Nie dostaliśmy żadnego pisma, nic kompletnie, zero wyjaśnień od października. Dopiero po 5 miesiącach był telefon, że zapraszają do izby skarbowej w celu złożenia wyjaśnień. Pokazano stos faktur, zapytano czy to mąż wystawiał, powiedziano tylko pokrótce o co chodzi i kazano czekać na odblokowanie konta do zakończenia sprawy.

Odpowiedz

D
Dorota
Gość

Witam serdecznie mam problem Santander bank.od października są mi blokowane pieniądze z tytułu komorniczego.co miesiąc blokują coraz większą kwotę.przykladowo 10 grudnia dostaje wynagrodzenie 2600 blokują z tego 600 złoty i oddają 1 dnia każdego następnego miesiąca i znów te 600 dodają do następnego wynagrodzenia i blokują więcej.aktualnie zostały mi wstrzymane pieniądze w kwocie 1000zl.walka z wiatrakami bank twierdzi że już wykorzystałam środki wolne od potrąceń komorniczych w kwocie 2617.00 lecz nie biorą pod uwagę tego że 1 dnia każdego miesiąca oddają mi pieniądze które wstrzymali poprzednio.komornik odsyła do banku bank do komornika a pieniędzy jak nie ma tak nie ma.co w takiej sytuacji mogę zrobić.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dorota

Bank ma obowiązek dokonywać zajęcia środków wg wytycznych komornika, z pozostawieniem dłużnikowi kwoty nie podlegającej zajęciu. Opis mechanizmu jaki u Ciebie występuje nie jest zbyt precyzyjny, trudno ocenić poprawność działania banku.

Jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje mi się umówienie na rozmowę w placówce i poproszenie o wytłumaczenie prostymi słowami, dlaczego tak się dzieje. Podczas bezpośredniej rozmowy będziesz miała możliwość dopytać o szczegóły, poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość

Dzień dobry mam taki przypadek że bank zajmuje mimo to że nie ma egzekucji ani sądowej ani komorniczej zajmuje mi na poczet zaległych rad wstecz czy może coś takiego zrobić mimo to że to nie jest ani komornicze ani postanowienia sądowe

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Łukasz

Czy posiadasz konto w tym samym banku, w którym masz kredyt?

Odpowiedz

W
Wera
Gość

Dzien dobry. Opiszę co mi się przytrafiło.

Chciałam zapłacić za zakupy. Tranakcja zostala odzucona. Czym się zdziwiłam. Potem wchodzę na konto zobaczyć o co chodzi. Okazuje się, że z konta znikło mi 340 zł. Zdziwiona dzwonię do banku i się pytam o chodzi. Pan mi powiedział że urząd skarbowy zajął mi te pieniądze na poczet zaleglego i przyszłego podatku za nieruchomość. Czy tak można sobie wziąć pieniądze na przyszły podatek? Ratę zapłaty podatku mam do marca. Dodam jeszcze że na koncie nie ma żadnej informacji o zajęciu pieniędzy.


Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wera

Jeśli blokada wynika z decyzji US, należy wyjaśnić sprawę właśnie w urzędzie. Bank z pewnością działał na podstawie takiej decyzji.

Odpowiedz

W
Wojtek
Gość

To taka ciekawostka z mBanku z dzisiaj.

Bank 1,5 miesiąca temu, rękami Pani z infolinii zablokował konto pełnomocnikowi, ponieważ uznał pytania dotyczące odzyskania hasła do serwisu transakcyjnego, za próbę oszustwa.

Niestety blokada odcięła możliwość dysponowania pieniędzmi na rachunku, również jego właścicielowi.

Rachunek zostanie odblokowany dopiero wtedy, gdy pełnomocnik zgłosi się do oddziału z dwoma dokumentami tożsamości.

Co ciekawe, nie może tego zrobić właściciel konta.

Dodatkowo bank w żaden sposób nie poinformował o nałożonej blokadzie.

Problem wyszedł przy próbie wykonania przelewu.

ja rozumiem zabezpieczenia, ale jeżeli właściciel nie ma praw nadrzędnych w stosunku do pełnomocnika, to coś tu chyba nie jest tak jak należy.

Odpowiedz

R
Rafał
Gość

witam

po wizycie z Mamą (73 lata) w mBanku zostało zablokowane 100% konta mamy już 25 dni,

jestem pełnomocnikiem na rachunku Mamy, mam pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania Mamy w banku,

dodam że konto jest dobrze prowadzone tylko udokumentowane przychody i płatności i dotyczą tylko Mamy,

zero kredytów i postępowań, bank po prostu podjął decyzję ponieważ kasjerka uznała że ja steruje Mamą i rachunek może służyć do przestępstwa,

oczywiście nie jest i nigdy nie prowadziliśmy żadnej podejrzanej działalności,

kasjerka moim zdaniem i Mamy dyskryminowała Mamę ponieważ jej wiedza nie jest duża w zakresie bankowości więc pomagałem mojej Mamie,

moja i Mamy tożsamość została sprawdzona poprzez okazanie dowodu osobistego

po tym jak nie chciała wypłacić Mamie pieniędzy, zaproponowano mi wypłatę - było to dla Mnie już za dużo,

zrezygnowałem z obsługi i pojechaliśmy do innego oddziału wypłacić pieniądze gdzie nie było problemu a kasjerka nawet nie chciała ode mnie dowodu,

kilka dni temu przy płatności za prąd za Mamy dom okazało się ze konta są zablokowane,

okazało się że Pani kasjerka z pierwszego oddziału zgłosiła sprawę do działu bezpieczeństwa,

Mama próbowała odblokować konto i pojechała sama z dwoma dokumentami,

Pan z obsługi traktował ją jako osobę która jest podejrzana, straszył ją urzędem skarbowym, powiedział że bank ma 2 tygodnie na odpowiedź ale konto w takiej sytuacji może zostać dalej zablokowane

Mama nie wie czy odzyska swoje pieniądze i się bardzo martwi czy kiedykolwiek bank jej odda pieniądze...

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Rafał

Według mojej wiedzy bank ma prawo wstrzymać realizację transakcji w sytuacjach budzących wątpliwość. Sprawa powinna jednak być szybko wyjaśniona, by nie utrudniać życia klientowi.

Pieniądze są z pewnością bezpieczne, nie ma obaw, że zostaną utracone. W przypadku przeciągania przez bank procedur, proponuję kontakt z Rzecznikiem Finansowym, którego zadaniem jest rozstrzyganie sporów między instytucjami finansowymi a ich klientami.

Odpowiedz

R
Rafał
Gość
@Krzysztof Duliński

To była jedna z setek tak załatwianych spraw, tym razem to co normalne stało się przestepstwem. Blokada na dzien lub dwa w razie watpliwosci to jeszcze rozumiem, bank mógłby spróbować (prosze mi wierzyc dobrym klientom i uczciwym lidziom) pomóc wyjasnic sprawę. Było bezpodstawne strasznie mojej Mamy urzędem skarbowym. To jest trudne do pojecia ze dobrego klienta od kilkunsatu lat tak sie traktuje, to wrecz głupie bo wiadomo ze cała rodzina odejdzie razem z rachunkami maklerskimi. Nie wierzyłem ale teraz rozumiem ze bank moze wszystko z nami, nie chroni nas uczciwość ani wysokie aktywa aby nas szanowano. Przestrzegam wszystkich aby nie zakładali rachunku tylko w jednym banku bo jeden pracownik w złym humorze moze was pozbawic pieniadzy na długi czas i to np kiedy spłacacie kredyt. Dobrze miec trochę gotowki aby kupic chleb. Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Rafał

Rozumiem Twoje rozgoryczenie. Trudno powiedzieć, co wzbudziło podejrzliwość pracownika, wywołało taką jego reakcję. Trzeba pamiętać, że w instytucjach finansowych obowiązują pewne reguły, zasady postępowania i nawet najlepsza opinia o kliencie, kontakt z nim od wielu lat, nie zwalnia pracownika od ich przestrzegania.

Odpowiedz

R
Rafał
Gość
@Krzysztof Duliński

Tak... rozgoryczenie jest bardzo duże ale uzasadnione. Zasady postepowania?... sa bardzo niekorzystne dla klienta skoro po 20 dniach blokowania nikt nie probował wyjaśnić sprawy, a reklamacja bedzie rozpatrywana przez 2 tygodnie z opcją przedłużenia, włascicel konta jest straszony. To jest test dla mBanku, nie reklamy świadczą o banku ale właśnie takie sytuacje. To poważna sytuacja, czasem może doprowadzić do bankructwa, złamać ludziom życie.

W kazdym razie teza: jestem uczciwy, reguluje swoje wszystkie zobowizania, przstrzegam prawa, dbam o bezpieczenstwo transakcji dlatego nie musze sie martwić o swoje pieniadze i jestem bezpieczny jest błędna

PozdrawiamOdpowiedz

I
Iwona
Gość

Witam. Mam pytanie ,w zeszłym tygodniu bank zablokował mi wszystkie środki na koncie zasłaniając się ustawą o praniu pieniędzy. Tymi pieniędzmi było 500 +na dzieci. Pomimo wizyty w banku jak i kilkukrotnego połączenia z infolinią konto jest nadal zablokowane wraz z dostępem do profilu zaufanego. Co w takiej sytuacji?

Odpowiedz

B
bankowicz
Gość
@Iwona

Kiedyś coś podobnego miałem w ING - nie zablokowali konta, ale podpierając się tą ustawą chcieli ode mnie oświadczenia o wpływach na konto. Jeśli Tobie już zablokowali, dowiedz się, co zrobić, aby je odblokować. A najlepiej idź do prawnika, jeśli to długo trwa.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość
@bankowicz

ING konto firmowe, bank pytał o źródła pochodzenia pieniędzy, a teraz chce PIT, to jest chore! Przecież to jest bank, a nie US!

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Witam też mam zapytanie. Skradziono mi pieniądze z konta...skoro bank zauwazył dziwne transakcje i zdazył zablokować konto bankowe to dlaczego nie wstrzymał tych transakcji w celu weryfikacji z właścicielem konta?? Czy można dostać jakieś odszkodowanie za takie coś??

Odpowiedz

B
bankowicz
Gość
@Anna

Hmm.. Oni w takich sytuacjach chyba zawsze muszą puścić transakcje, jeśli poszły do autoryzacji. Były podobne przypadki i zawsze te oczekujące transakcje wychodziły z konta mimo wszystko.

Odpowiedz

U
Ula
Gość

Bank wypowiedział mi kredyt odnawialny, na konto wpłynęło wynagrodzenie które zostało ściągnięte, na to samo konto wpłynęły pieniądze ze świadczenia 500 plus które również w całości zostało ściągnięte, czy w takim przypadku nie mają zastosowania przepisy o ochronie świadczeń socjalnych? Na koncie nie było minusa, pieniądze były jako środki dostępne, zostały zabrane na drugi dzień.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ula

Kwota wolna od zajęcia oraz ochrona, niektórych wpływów występuje tylko w przypadku egzekucji komorniczej. W tym przypadku bank korzysta z ogólnych zasad dotyczących kredytu odnawialnego, które mówią, że kolejne wpływy zmniejszają wysokość zadłużenia.

Odpowiedz

M
Maria
Gość
@Ula

A oddali 500+

Odpowiedz

T
Tom
Gość
@Krzysztof Duliński

Mam podobną sytuację, bank zajął mi 2700 na spłatę wypowiedzianego kredyty odnawialnego a komornik uznał to za tą wolną od zajęć kwotę i zajął wszystko co zostało ok. 1000 i mam zero po wypłacie. Czy banku nie obowiązuje zostawienie kwoty wolnej od zajęcia. Jeśli tak jest to są gorsi niż komornik.

Odpowiedz

P
Patrycja
Gość
@Tom

Jest kwota wolna od zajęcia, ale dotyczy to chyba tylko zajęcia komorniczego. Jeśli bank zajął Ci te środki sam na mocy umowy (o ile mógł tak zrobić), to komornik, nie wiedząc o tym, zajął Ci resztę. Możesz spróbować poprosić bank o jakieś pismo i iść z tym do komornika, aby odblokował Ci resztę pieniędzy.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość

Dzień Dobry, czy w artykule ma Pan na myśli konta osób fizycznych czy także spółek? Mój bank właśnie naliczył mi 600 zł opłat i nie zamierza się wycofać.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomasz

O jakiej opłacie piszesz? Działania banku są wykonywane na zlecenie organu prowadzącego egzekucję należności. Jeśli wiąże się to z koniecznością wykonania czynności ujętych w tabeli opłat i prowizji danej instytucji finansowej, to opłaty są konsekwencją znajdujących się tam zapisów.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
@Krzysztof Duliński

w artykule napisał Pan "Przede wszystkim bank nie może pobierać od dłużnika opłaty za realizację tytułu egzekucyjnego"


bank pobrał od mojej spółki zoo "opłaty za procesowanie (wprowadzenie i monitorowanie) zajęcia egzekucyjnego na rachunku" - stąd pytanie

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomasz

Powyższe sformułowanie odnosi się to braku możliwości pobierania opłaty za sam fakt nałożenia "blokady" na konto należące do konsumenta (osoby fizycznej), z którego ma być prowadzona egzekucja. Zupełnie osobną kwestią jest pobieranie opłat za realizację przelewu na konto komornika czy innego organu prowadzącego egzekucję. W tym przypadku prowizje bankowe wynoszą nawet kilkadziesiąt złotych.

Jeszcze inaczej są traktowani przedsiębiorcy. W ich przypadku banki mają szersze możliwości i większą swobodę ustalania prowizji. W sprawia Pana konkretnego przypadku proponuję kontakt z prawnikiem, który przeanalizuje sytuację i oceni, czy działania banku były prawidłowe.

Odpowiedz

M
Maciej
Gość

Dzień dobry ja mam problem z bankiem jakiś rok. Komornik zajął moje wynagrodzenie i do banku przelewana jest placa minimalna czyli wolna od potrąceń komorniczych. Co m-ąc do 10ego dn miesiące. Z tej kwoty 10ego moge tylko wypłacić 600 - 700 zł resztę wskakuję 1ego.Tak wiec w piatek dokonałem oplat bieżących na kwotę 700 zł i o reszcie dopiero na 1ego.Komornik eyslal mnie do banku w celu wyjasnienia i wytłumaczył że 75% powinno być, batomiast pani w banku poinformowała że, kwotę minimalną wykorzystałem i koło się zamyka a ja popadam w jeszcze większe długi...

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Maciej

Kwota wolna od potrąceń komorniczych odnosi się do całego miesiąca. Jeśli dobrze rozumiem, to część pieniędzy przelewanych przez Twojego pracodawcę dostępna jest zaraz po ich wpłynięciu na rachunek, a kolejna część pojawia się dopiero na początku następnego miesiąca. Wynika to zapewne z terminu ustanowienia zajęcia komorniczego. W rezultacie, w skali całego miesiąca, zapewne jest spełniony warunek, że do Twojej dyspozycji pozostaje kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Odpowiedz

M
Monika
Gość

W piątek dowiedziałam się o zajęciu komorniczym rachunku. Był początek miesiąca i nie miałam jeszcze wpływów na konto. W tym tygodniu spodziewam się przelewu (niższego niż kwota wolna) i bardzo się obawiam, że nie będę mogła korzystać z tych środków. Czytałam, że bank często blokuje nawet kwotę wolną. Kontakt z komornikiem jest utrudniony, bo odbiera jego asystentka i mówi, że komornik oddzwoni, a nie oddzwania. Na maile nie odpowiada. Co zrobić jeśli bank zablokuje mi pieniądze, których się spodziewam? Będę ich bardzo szybko potrzebować, a komornik z tym podejściem napewno nie zareaguje prędko. Czy mogę naciskać na bank, że ma obowiązek udostępnić mi kwotę wolną? Na co wówczas się powołać?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Monika

Zgodnie z przepisami bank nie powinien zablokować środków mieszczących się w kwocie wolnej od zajęcia. Gdyby tak się stało, to reklamację najlepiej napisać równocześnie do banku i do komornika. Jeśli jest to Twój jedyny ROR, to w piśmie do banku możesz wskazać na ten fakt i zasugerować, żeby bank sobie to sprawdził w centralnej informacji o rachunkach bankowych. Banki blokując wszystkie środki niekiedy tłumaczą się, że nie są w stanie sprawdzić, czy klient nie ma innych rachunków i czy na nich nie korzysta ze zwolnienia w ramach limitu wolnego od zajęcia.

Odpowiedz

M
Monika
Gość
@Krzysztof Duliński

Serdecznie dziękuję za odpowiedź i poświęcony czas. Jeśli mogę, dopytać jeszcze tylko o jedną kwestię. Niestety nie jest to mój jedyny ROR, ale tylko na ten spodziewam się wpływu, a w pozostałych kwota wolna jest "nietknięta". Czy w takiej sytuacji również będę mogła powołać się, by bank zweryfikował, że na żadnym rachunku w innych bankach nie została wykorzystana kwota wolna, czy nie mają takiej możliwości? Reklamacja zapewne potrwa długo, więc zależy mi na możliwości wykorzystania wszelkich sposób, by mieć dostęp do tych pieniędzy "od ręki".

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Monika

Bank nie ma możliwości zweryfikowania jak wygląda sytuacja na innych rachunkach. W tym przypadku może pomóc jedynie komornik, który w pismach wysyłanych do banków, w których masz konta, powinien określić, na którym z nich powinna być pozostawiona kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Odpowiedz

M
Monika
Gość
@Krzysztof Duliński

Ja na każdym zajętym ROR mam w szczegółach kwoty wolnej wyliczenie ile jeszcze jej zostało. Póki co jest nie ruszona, ale liczę, że może skoro bank przedstawia mi takie wyliczenia, to może ta kwota będzie dostępna. Na działania komornika, który chyba złośliwie unika ze mną kontaktu, nie mam co liczyć

Odpowiedz

L
Lucynka
Gość

Witam. Mam pytanie jeśli na konto klienta na którym jest zajęcie komornicze wpłynęł dodatek osłonowy (który nie podlega zajęciu) osoby nie będącej właścicielem rachunku, bank powiadomił komornika o takim wpływie. Komornik kazał nie wypłacać tych środków, poprosił o wyciąg z rachunku, po czym przysłał do banku decyzje że wzywa bank do wykonania obowiązku i przekazania tych środków. Moje pytanie czy komornik może tak zrobić czy ma takie prawo. Dziękuję

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Lucynka

Najlepiej wyjaśnić sprawę z komornikiem lub zasięgnąć porady prawnej. Z tego, co piszesz, dodatek osłonowy nie powinien zostać zajęty.

Odpowiedz

L
Lucynka
Gość
@Aldona Derdziak

Dziękuję bardzo.

Odpowiedz

R
Roman
Gość

Bank zablokował konto cala emeryturę z ZUS ponieważ dokument stracił ważność. Zakładając konto w Banku okazałem Paszport który stracił ważność Obecnie wyrobiłem nowy dowód osobisty i nie mogę na stronie Banku zrobić aktualizacji Nie mogę przelać mojej emerytury Ponieważ mieszkam za granica i nie mogę osobiście według wymogu Banku udać się do oddziału z nowym dokumentem jestem bez środków do życia Nadmienię ze mam 70 lat i w najbliższym czasie będę miał operacje oczu i na chwile obecna nie mogę prowadzić samochodu Co mam zrobić aby zadowolić Bank Żadne inne dane nie uległy zmianie łącznie z numerem telefonu e-mail ,tylko wymiana dokumentu Pozdrawiam

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Roman

Obawiam się, że w tej sytuacji niewiele da się zrobić i trzeba okazać nowy dowód w oddziale; może Pan również napisać zażalenie (domyślam się, że chodzi o Bank Pocztowy) z wyjaśnieniem Pana sytuacji, ale i tak wszystko będzie zależało od dobrej woli banku. Przy okazji wizyty w oddziale warto od razu zastanowić się nad założeniem konta w nowocześniejszej instytucji; w niemal wszystkich bankach w Polsce można już zaktualizować dokumenty przez bankowość internetową (dokładne informacje zawarte są w tym artykule: https://www.najlepszekonto.pl/zmiana-danych-w-banku-przeglad-mozliwosci?cf_cache_bust=XdvFzPhpSa8GBdpXhzcs5ZS0M%2FQr9jKgtkcKblMK8Le53TS8L6X2rsXk2G1OlRyw2XESqs3QuDAF3hH9%2F61Q5g%3D%3D.1665770495311#czy-wymiane-dowodu-osobistego-trzeba-zglaszac-w-oddziale)

Odpowiedz

R
Roman
Gość
@Justyna Kalicińska

Dziękuje za odpowiedz, co do Banku to nie Pocztowy jeden z załączonych na liście .Natomiast w profilu zaufanym nie można dokonać zmiany było by to możliwe gdybym miał paszport który widnieje przy zakładaniu konta. Teraz mam dowód osobisty i żadnej aktualizacji nie mogę dokonać .Myślę ze to zwykła złośliwość ludzka i utrudnianie innym życia. W tym kraju gdzie mieszkam można konto założyć w Banku nie wychodząc z domu a nawet mogą zakładać osoby bez stałego zameldowania ale to kraj cywilizowany Pozdrawiam


Odpowiedz

J
jadzia
Gość

mam komornika na koncie alior bank ,zabiera wszystko ponad kwote wolną ale po 7 dniach bank nie przekazuje tylko trzyma jakby w depozycie ,nie mam zbiegu ,bank tłumaczy sie ,ze komornik dał tylko 1 pismo o zabieraniu ale nie o przekazywaniu .Czy to prawda i czy oboje komornik i bank mogą tak robić? odsetki rosną zadłuzenie nie schodzi bank komornik pewnie specjalnie tak robi poczeka z rok zanim sie kwota nazbiera i wtedy zabierze?.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@jadzia

Z tego, co piszesz, wynika, że to komornik nie przekazał do banku jakiegoś dokumentu. Powinnaś dokładnie zapytać bank, czego brakuje, a potem udać się właśnie do komornika i wyjaśnić sytuację.

Odpowiedz

S
syim
Gość

Bardzo ciekawy artykuł. Przydałaby się jeszcze informacja co zrobić w przypadku kradzieży środków z konta. Wchodzimy w historię naszego konta i widzimy, że bez naszej zgody 10 tys. zł zostało przelane na konto w Banku ABC. Wiadomo, że trzeba zgłosić to w swoim banku oraz zgłosić przestępstwo na policji. Co jednak powinien zrobić klient aby Bank ABC jak najszybciej zablokował to 10 tys. zł? Tylko bardzo szybka blokada daje szansę na ich odzyskanie.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@syim

Dziękuję za ciekawą sugestię. Postaram się zdobyć niezbędne informacje i wpisać je do tekstu.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@syim

Zdobyłem informacje dotyczące postępowania w sytuacji stwierdzenia kradzieży pieniędzy z konta i wstawiłem je w ramce do tekstu.

Odpowiedz

S
syim
Gość
@Krzysztof Duliński

Super, dziękuję bardzo za tą informację. Lepiej wiedzieć takie rzeczy zanim coś się wydarzy aby móc szybko zareagować. Moim zdaniem tak jak każdy kierowca wie co zrobić w przypadku stłuczki, tak każdy użytkownik bankowości elektronicznej powinien wiedzieć co zrobić w przypadku nieautoryzowanej transakcji.

Mam jeszcze jedno spostrzeżenie wynikające z historii osób, które zostały okradzione. Czasami te osoby w czasie rzeczywistym obserwowały jak ich pieniądze znikały z konta (lub dostawały powiadomienia o operacjach, których nie zleciły). Na połączenie z doradcą infolinii bankowej czasami trzeba długo czekać. Czekając na połączenie możemy 3-5 razy (w zależności od banku) wprowadzić błędne hasło/PIN i w ten sposób zablokować bankowość internetową/mobilną - to spowoduje odcięcie przestępców od konta.


Odpowiedz

A
adam
Gość

witam 2 dni temu moje konto bankowe zablokowane 70 000 pln. Co mogę zrobić?Jestem w banku od 2 dni.Jak mogę to rozwiązać?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@adam

Blokada może wynikać z różnych przyczyn. Najlepiej skontaktować się z bankiem i wyjaśnić sprawę.

Odpowiedz

Z
Zosia
Gość

Dzień dobry czy jeśli mam debet na koncie , bank może zabrac 500+ na spłate tego debetu ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Zosia

Bank nie wnika z jakiego tytułu pieniądze znajdują się na koncie, po prostu pobiera środki na spłatę długu.

Odpowiedz

L
Lykasz
Gość

Dzień dobry

Alior bank wypowiedział mi umowę kredytu, sprawa trafiła do komornika on pobiera zaległośc i zostawił mi do dyspozycji kwotę minimalną, którą bank pobiera automatycznie twierdzac, że mogą pobierać wszystkie wpływyna rzecz splaty wypowiedzianego kredytu. Czy bank może w ten sposób pozbawiać mnie jedynych wpływów i zostawiać bez pieniędzy na utrzymanie, które zgodnie z prawem są środkami wolnymi od zajęcia?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Lykasz

Proponuję skonsultować sprawę z prawnikiem, gdyż mogą tu być ważne różne drobne szczegóły wynikające z umowy kredytu, którą podpisałeś z Aliorem.

Odpowiedz

O
Ola
Gość

dzień dobry, bank na wniosek prokuratora zablokował mój rachunek. następnie na rachunek dostałam zasiłek rodzinny. bank nie chce mi wypłacić zasiłku. czy ma takie prawo?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ola

Bank realizuje wniosek komornika, nie wnika skąd pochodzą pieniądze. W tej sytuacji konieczne jest zdobycie zaświadczenia o otrzymywaniu zasiłku i okazanie go komornikowi, by ten przekazał stosowną informację do banku.

Sytuacja może się powtarzać w przyszłości, stąd rekomendujemy założenie tzw. konta socjalnego, na które powinny być kierowane wszelkie świadczenia nie podlegające egzekucji.

Odpowiedz

A
aaa
Gość

Alior bank wypełnił dyspozycję zamknięcia konta, ale już zapomniał o dyspozycji przekazania zgromadzonych tam środków. Wiele rozmów na infolinii, kilka wizyt i nic. Nikt nic nie wie, przepraszają i się sami dziwią, dlaczego tyle to trwa. Okazuje się, że jakiś dział blokuje te pieniądze, ale niewiadomo, dlaczego i dlaczego to tak długo trwa. Nie odpowiada na maile konsultantów!

Odpowiedz

L
Leszek
Gość

Z własnego podwórka z 2022 roku, PKO BP bez żadnego tytułu prawnego jako interwenient uboczny w sprawie po otrzymaniu odpisu pozwu zablokował środki na koncie osobistym. W odpowiedzi na złożoną reklamację odpowiedz była granicząca z laicyzmem wraz z błędnie podaną sygnaturą akt sprawy. Sprawa została przekazna rzecznikowi i środki zostały odblokowane. Osoba podejmująca tak błędne decyzje winna już nie pracować w szanującym się banku.

Odpowiedz

P
Patrycja
Gość

Dzień Dobry, mam pytanie? Jestem na zasiłku macierzyńskim i mam zajęcie komornicze czy jak komornik ściąga z zusu te pieniądze czy bank tez może dostatkowo zatrzymać te pieniądze?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Patrycja

Bank realizuje jedynie polecenia komornika. Jeśli otrzyma od niego prośbę o określone działania, to jest zobowiązany ją wypełnić, oczywiście jeśli jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Bank nie wnika w sposób egzekucji długu przez komornika, nie sprawdza z jakich innych źródeł zaspokaja on roszczenia wierzycieli.

Odpowiedz

G
Grażyna
Gość

Mam emeryturę 1358zł,bank mi zablokował bo mam komornika,ale w tym miejscu ZUS przelał też na moje konto rentę rodzinną mojej nieletniej córki w kwocie 2358zł i bank też zablokował,czy mógł to zrobić, gdzie szukać pomocy

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Grażyna

Bank zablokował środki na rzecz komornika. Najlepiej byłoby skontaktować się właśnie z komornikiem, aby odzyskać środki z tytułu renty córki.

Odpowiedz

G
Grażyna
Gość
@Aldona Derdziak

Ale ja w banku pokazałam decyzję córki, o rencie rodzinnej, gdzie ona jedna jest światczeniobiorcą

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Grażyna

Po okazaniu takiego dokumentu środki powinny zostać odblokowane. Nie można wykluczyć, że w kolejnych miesiącach sytuacja będzie się powtarzała. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest założenia odrębnego rachunku, tzw. konta socjalnego, na które będą wpływały środki nie podlegające egzekucji.

Odpowiedz

E
Ewa
Gość
@Krzysztof Duliński

Mam taką samą sytuację. Komornik powiadomiony był w czerwcu i lipcu że córki renta rodzinna wpływa na moje konto komornik odblokował środki z renty a bank znowu je blokował automatycznie mimo odblokowania przez komornika tych środków. Na konto jeszcze wpływa pensja w kwocie 2300 zł z której komornik już pobrał kwotę. Po wpływie renty rodzinnej na koncie bank przelał całą rentę na konto komornika i resztę tego co zostało mi z mojej pensji. Obecnie jestem bez środków kolejny raz piszę do komornika o zwolnienie. Komornik zwalniał pieniądze ale nie dał dyspozycji do banku że te środki są zwolnione. I to wszystko w majestacie prawa.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ewa

Jak już kilka razy wspominałem, bank nie ma obowiązku weryfikowania skąd pochodzą pieniądze. Skoro pojawiają się na rachunku i przekraczają kwotę wolną od zajęcia, to są przesyłane komornikowi. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest założenie odrębnego tzw. konta socjalnego, na które będą przekazywane kwoty wolne od zajęcia komorniczego.

Odpowiedz

P
Paulina
Gość

Bank co miesiąc blokuje mi pieniądze z wynagrodzenia w wysokości tysiąc złotych. I spowrotem kolejnego miesiąca zwraca spowrotem na moje konto. Co się okazuje na poczet komornika sądowego żadna kwota nie wypływa, co kontaktowałam się z bankiem że mieli rozsyłac kwotę na poczet komornika. Co mam w tej sprawie zrobić

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Paulina

Najlepiej kontaktować się tu z bankiem i komornikiem. Być może bank nie otrzymał odpowiednich danych od komornika?

Odpowiedz

P
Paulina
Gość
@Aldona Derdziak

Rozmawiałam już z komornikiem powiedział mi że on na to nie ma wpływu. Tylko bank. Bank mówi żeby kontaktować się z komornikiem, komornik z bankiem. I tak w kółko co mnie to bardzo irytuje już

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Paulina

W takim razie zostaje dobry prawnik, który znajdzie sposób, aby bank porozumiał się z komornikiem..

Odpowiedz

I
Ilona
Gość

Witam. Bank zablokował mi środki w kwocie 3 tyś. Na poczet booking. Platformy turystycznej za nieestswienie się w pensjonacie według rezerwacji. Rezerwacja została w czerwcu odwołana przez męża. Ale pan z pensjonatu temu zaprzecza. Czy ja mogę skontaktować się z bankiem i poprosić o nieprzerwanie tych środków na booking? Co mogę zrobić w takiej sytuacji.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Ilona

Jeśli posiadacie jakiekolwiek potwierdzenie odwołania rezerwacji, to jest to podstawa do odwołania blokady przez Booking. Na pewno trzeba skontaktować się właśnie z tą platformą i spróbować wyjaśnić sytuację.

Odpowiedz

M
Maciej
Gość

Pracodawca płaci z mojej wypłaty na obecne alimenty i zaległe z zajęcia komorniczego , bank zabezpiecza resztę wypłaty na poczet komornika sądowego tego samego ,pani w banku twierdzi że nie podlegam pod kwotę wolną od zajęcia , zostałem bez środków do życia , teraz powiecie że jestem głupi .

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Maciej

Absolutnie nie oceniamy działań naszych czytelników. Informujemy o faktach, staramy się pomóc w rozwiązaniu różnych sprawach związanych z finansami.

Faktem jest, że zaległości alimentacyjne mają priorytet, że w ich przypadku nie ma ograniczeń co do kwoty zajęcia i z tym nie da się nic zrobić. Natomiast kwestia egzekucji komorniczej z innego tytułu podlega ograniczeniom ustawowym. Proponuję rozmowę z komornikiem, przedstawienie mu sytuacji i szukanie rozwiązania. Bank jest tylko wykonawcą poleceń komornika.

Odpowiedz

M
Maciej
Gość
@Krzysztof Duliński

To ja wolę iść w kierunku bezdomności przynajmniej będzie spokój dla społeczeństwa Z tego powodu że mnie nie będzie

Odpowiedz

C
Clara
Gość

Bank PNB Paribas. Drugi raz w ciągu 1 roku wyjechałam i drugi raz jak tylko zauważyli płatności za granica wysyłali do mnie nakaz stawienia się w oddziale banku celem aktualizacji danych. Dodam ze żadne dane się nie zmieniły, dalej się tak samo nazywam, dalej mam ta sama datę urodzenia i stały adres zameldowania, dowód osobisty tez od 7 lat ten sam, ważny jeszcze 3 lata tez już wielokrotnie przedstawiany w celu aktualizacji danych na co mam tez potwierdzenie na piśmie z banku. Mimo to wysyłają wezwania z terminem 2tyg, a że nie mam możliwości przerwania wyjazdu i natychmiastowego stawienia się z tym samym dowodem w oddziale banku blokują mi dostęp do moich wszystkich pieniędzy, a tym samym odcinają mi środki do życia. Na infolinii mówią, że nie mogą nic zrobić i nie odblokują. Dodam, jeszcze, ze mam to samo konto od 17 lat, na nim oszczednosci zycia- nie przekraczajace nawet 10 tys zl. Wplaty na konto sa nieregularne, ale tez niewielkie nigdy powyzej 5 tys PLN, a wyplaty jeszcze mniejsze. Bank podpiera sie ustawa o praniu pieniedzy i finasowaniu terroryzmu. Ostatnio zablokowali mi konto po zaplaceniu za zakupy w Amazonie 75 euro. Jakie mam mozliwosci prawne zeby odyzyskac dostep do moich pieniedzy i zeby podobne praktyki nie mialy wiecej miejsca?

Odpowiedz

B
bankowicz
Gość
@Clara

Ja bym poszedł do dobrego prawnika i wysmarował do BNP pismo, aby dokładnie wskazali, na jakie przepisy się powołują, blokując Ci dostęp do rachunku. To jest przesada, abyś nie mogła zapłacić za granicą.. A w drugiej kolejności chyba trzeba będzie zmienić bank, skoro tutaj tak to wygląda..

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość

BNP Paribas blokuje konto ze wszystkimi zgromadzonym środkami 0k.90-letniemu, nieporuszającemu się staruszkowi odcinając go całkowicie od pieniędzy. Jak potwierdzi swoje dane skoro nie chodzi? Z czego będzie żył? Do kogo udać się o pomoc? Sąd, Prokuratura? Czy wezwać transport sanitarny i zawieźć chorego leżącego razem z łóżkiem do oddziału banku? Człowiek zostaje bez środków do życia. Skandal! I dramat dla takich ludzi.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Andrzej

Jeśli próby wyjaśnienia sytuacji z kierownictwem pobliskiej placówki banku nie przyniosły rezultatu, proponuję kontakt z działającym w BNP Paribas Rzecznikiem Klienta. Namiary do tej osoby podany są na tej stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rzecznik-klienta

Ciekawi jesteśmy, jak sprawa zostanie załatwiona.

Odpowiedz

E
Ela
Gość

bank BNP Paribas powołując się na ustawę o praniu brudnych pieniędzy blokuje konta klientów i zmusza do ciągłego potwierdzania swoich danych, co ciekawe na moje konto wpływa tylko moja emerytura z ZUS-u więc na jakiej podstawie zablokowano mi konto ? Do banku nie można się dodzwonić automat odpowiada cały czas że wszyscy konsultanci są zajęci mimo że połączenie tra 20 minut. Myślę że pod pretekstem potwierdzenia danych człowiek podpisuje zmiany w umowie jaką na początku zawarł z bankiem. W żadnym innym banku nie trzeba co chwilą potwierdzać swoich danych. To skandal !!!!!!

Odpowiedz

C
Clara
Gość
@Ela

Mam podobna sytuacje z tym bankiem. Moze by tak naglosinic prawe? Moze jak masowo zaczna tracic klientow to sie naucza.

Odpowiedz

A
Aneta
Gość
@Ela

Również zablokowali mi konto. Kolejny raz muszę udać się do banku by potwierdzać dane. Przy okazji wizyty dokonam likwidacji. Coś strasznego.

Odpowiedz

R
Ryszard
Gość
@Ela

Mam to samo . Po prostu trzeba zmienić bank .

Odpowiedz

H
Halina
Gość

Mam dwa konta na jedno wpływa moja pensja a na drugie zasiłek chorobowy męża mam zajęcie komornicze ,do tej pory mogłam wypłacać wszystko z obydwu kont ,na obecną chwilę bank zablokował mi 1600zl twierdząc że przekroczyłam limit dostępnych środków,zostałam bez środków co mam zrobić i jak odzyskać te pieniądze

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Halina

W takich sprawach najlepiej kontaktować się z bankiem, ewentualnie z komornikiem.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość

Pozyczylem od kuzyna 200 zl korzystam z zasilku z mopr ktore przelewaja mi ja konto czy mimo to bede mogl wyplacic pieniadze z bankomatu ?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Łukasz

Możesz doprecyzować swoje pytanie? Środki z bankomatu zawsze możesz pobrać.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość
@Aldona Derdziak

Ok srodki z bankomatu zawsze moge pobrac! Dziekuje chodzi o to czy możesz pobrac pieniadze z zasilku okresowego np z mopr i komornik nie moze ich zajac i prawdopodobnie jest taka mozliwosc :)

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
@Łukasz

Bank na wniosek komornika sam zablokuje środki na koncie albo je pobierze. To, co zostanie, możesz wypłacić.

Odpowiedz

B
Bartek
Gość

Witam, jestem prezesem fundacji. Od 4 lat nie mogę uzyskać dostępu do konta fundacji, a nawet dowiedzieć się jaki jest stan konta. Od 3 miesiecy prowadzę z bankiem spór, traktują mnie tam jak złodzieja, cały czas żądają nowych dokumentów, ostatnio statutu i uchwał, podczas gdy w KRS jasno widnieje kto jest uprawniony do reprezentowania fundacji. Na każdą odpowiedź czekam 2-3 tygodnie. Teraz minęły 3 tygodnie i nie ma odpowiedzi, chociaż 9 dni temu powiedzieli, że odpowiedź już wysłali. Może i wysłali, ale prawdopodobnie do byłego prezesa fundacji z którym delikatnie mówiąc sympatyzują... Dla mnie ta sytuacja jest skandaliczna. Co powinienem zrobić poza poinformowaniem KNF ? Chodzi o Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, to jakieś państwo w państwie...

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
@Bartek

Radzę udać się do prawnika specjalizującego się w fundacjach. Z tego, co piszesz, w fundacji zmienił się prezes, a bank jest zobligowany do weryfikacji wszystkich potrzebnych dokumentów. Jak dla mnie bank niesłusznie przeciąga sprawę...

Odpowiedz

M
Maria
Gość

Hej. Pomagamy osobam z Ukrainy i mamy problem z kontem Pani z Doniecku. Pani zbierała wszystkie pieniądze z wypłat na koncie, zostało zablokowano wszystko. Już 4 dzień Pani nie może dostać dostęp chociażby do małej kwoty na życie. Na Pytanie dla czego jest zablokowane i kto zablokowa. Bank powiedział że to jego decyzją i że to przez to że Pani była zameldowana w Doniecku co może powodować ze ona finansuje terroryzm.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Maria

Sprawa nie jest prosta - myślę, że powinniście skorzystać z pomocy prawnika. Bank ma prawo do zablokowania konta, ale tutaj mógł wykazać się nadgorliwością. Może uda się coś zdziałać z profesjonalną pomocą.

Odpowiedz

Witam. Proszę o podpowiedź. Mbank wypowiedział mi umowę rachunku bo przez 3 miesiące nie było aktywności. Fakt, nie było, ale dlatego, że 2 dni po podpisaniu umowy dostałam maila, że umowa zawiera błędy. Miał przyjechać kurier z nową umową, ale nie przyjechał. Zapomniałam o sprawie. Pół roku później ruszyłam sprawę. Okazało się, że nie ma żadnych błędów A konto zostało aktywowane. Zaczęłam działać. Robiłam przelewy, płatności kartą. 3 tygodnie później dostałam list z wypowiedzeniem umowy. Telefonicznie złożyłam reklamacje. Miesiąc później nie dostałam żadnej informacji, więc ponagliłam moją reklamację. Bez odpowiedzi. Tydzień temu smsem poinformowano mnie, że konto zostało zamknięte A środki są na koncie technicznym, do którego nie ma dostępu ani Pani na mlini ani w placówce. Okazało się, że Pani na mini nie wykonała reklamacji w moim imieniu tylko dyspozycje, której nikt nie rozstrzygnął. Złożyłam kolejną reklamację, mija tydzień, żadnej odpowiedzi. Zostałam bez środków do życia. Czy mogę żądać od banku odszkodowania za straty?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych

Jeśli bank zamknął Twoje konto, powinien zwrócić Ci wszystkie środki w ustalony sposób. Skoro reklamacje nie pomagają, warto zastosować bardziej stanowcze metody, np. zwrócić się do Rzecznika Klienta albo Federacji Konsumentów. Można także zasięgnąć porady prawnika - czasem odpowiednio sformułowane pismo potrafi wiele zdziałać.

Odpowiedz

M
Monika
Gość

Witam, doładowałem swoje konto z konta indywidualnego Bnp Paribas na konto indywidualne Revolut po kilka minutach zostało zablokowane moje konto Bnp Paribas. Dzownilam na infolinie nikt nie chce mi udzielić informacjim. Jest to dla mnie nie zrozumiał i dlaczego bank zachowuje sie w taki sposob. Skoro zasilenie było z mojego prywatnego kontak również na moje prywatne konto.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Monika

Najprawdopodobniej coś wzbudziło podejrzenia banku i stąd takie działania. Tyle tylko, że po takim ruchu to bank powinien się skontaktować z klientem i upewnić się, czy to on realizował transakcję, czy wszystko jest w porządku.

Odpowiedz

I
Ilona
Gość

Dzień dobry bank przelat świadczenia rodzinne na konto komornika, co mam robić.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ilona

W tej sytuacji musisz zwrócić się do komornika o zwrot środków. Konieczne będzie udowodnienie, że pieniądze pochodzą ze źródła, które nie może być przedmiotem egzekucji komorniczej.

Dla uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości wskazane jest poinformowanie banku, że określone wpływy nie podlegają egzekucji, a jeszcze lepiej, byś założyła specjalny, odrębny rachunek, na który będą przelewane pieniądze, które zgodnie z przepisami nie mogą być przejmowane przez komornika.

Odpowiedz

I
Ilona
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo. Jutro udam się do komornika z decyzjami z mops. A czy komornik będzie musiał cofnąć przelew? Czy już tych pieniędzy nie odzyskam?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ilona

Kwota, która wynika z dokumentów wystawionych przez MOPS powinna zostać zwrócona przez komornika. Ze względu na źródło jej pochodzenia nigdy nie powinna do niego trafić.

Problem w tym, że banki nie identyfikują skąd pochodzą pieniądze znajdujące się na rachunku. To w interesie klienta jest, by zgłosił przelewy, które nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu kwot podlegających zajęciu komorniczemu.

Odpowiedz

I
Ilona
Gość
@Krzysztof Duliński

Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź, jutro to wszystko załatwię

Odpowiedz

P
Piotr
Gość

Dzień dobry, Bank wypowiedział mi umowę kredytową. Po wpłynięciu wynagrodzenia całość została pobrana jako "kompensata". Czy istnieje jakaś możliwość, żeby odzyskać chociaż część pieniędzy. Nie ukrywam, że zostałem przez to pozbawiony środków do życia.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Piotr

Moim zdaniem należy rozmawiać bezpośrednio z bankiem. Trudno podpowiadać konkretne możliwe rozwiązania, nie znając szczegółów sprawy. Ważnym czynnikiem mogą być przyczyny wypowiedzenia umowy kredytowej, wysokość pozostałego do spłaty zadłużenia czy rodzaj/liczba innych produktów, które posiadasz w tym banku.

Odpowiedz

R
Robert
Gość

witam, doładowałem swoje konto w aplikacji REWOLUT kartą mojej mamy, dopiero po tym zorientowałem się , że jest to niezgodne z ich regulaminem. Rewolut zablokował mi dostęp do pieniędzy i od tygodnia nie mam żadnych wyjaśnień, proszę o informacje czy ta instytuacja może bezprawnie zająć moje środki ? czy pieniądze zostaną mi zwrócone ? i u kogo szukać pomocy ?

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Robert

Racja, zasilenie konta powinno nastąpić z karty należącej do tej samej osoby. Revolut umieścił na swojej stronie instrukcję dla klientów, których konto zostało zablokowane: https://www.revolut.com/pl-PL/business/help/managing-my-business/verifying-details/what-if-my-account-is-blocked

Odpowiedz

R
Robert
Gość
@Michał Radzimiński

Panie Michale ale od tygodnia czasu nie mam żadnej informacji, co dzień piszą to samo. Mogą tak pisać w nieskończonośća ja dalej nie wiem co robić

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Robert

Rozumiem, że zajrzałeś do zakładki Prośby w serwisie internetowym?

Odpowiedz

R
Robert
Gość
@Michał Radzimiński

tak, i od tygodnia cały czas jestem zbywany, obiacują odpowiedź po 48h i obietnic nie spełniają, do dziś nie mam żadnej informacji. Przetrzymują moje pieniądze bez jakichkolwiek wyjaśnień. Co w takiej sytuacji mogę zrobić ?

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Robert

Przypadki blokowania kont z powodu łamania regulaminu zdarzają się, w sieci można natrafić na wiele opisanych przypadków tego rodzaju. Wygląda na to, że jedynym ratunkiem jest cierpliwość i konsekwencja. Napisz na czacie (poproś o pomoc live agent zamiast bota) i regularnie sprawdzaj, czy nie pojawiła się nowa wiadomość od Revoluta.

Mam nadzieję, że wreszcie uda się wyjaśnić sprawę. Gdy tak się stanie, daj proszę znać.

Odpowiedz

D
Damian
Gość

Mam takie pytanko. Mam blokadę środków na koncie przez komornika. I każdego miesiąca kwota powyżej wolnej od zajęcia jest blokowana, ale nie przekazywana komornikowi. Pierwszego dnia miesiąca wraca do mojej dyspozycji. Ale oczywiście gdy wpłynie wynagrodzenie znowu jest blokada. Oczywiście z miesiąca na miesiąc ta kwota zablokowana rośnie. Moje pytanie brzmi dlaczego nie jest kwota przekazywana komornikowi

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Damian

Z tym pytaniem powinieneś się zwrócić do banku. Warto też zapytać komornika, jak wygląda egzekucja Twojej należności, czy fakt, że bank nie przekazuje środków nie spowodował podjęcia przez niego jakiś dodatkowych działań.

Odpowiedz

K
Krzysiek
Gość

Witam, proszę o poradę, gdyż sam już nie wiem co mam robić... Mianowicie pracuję na umowę o pracę, w tym miesiącu powinienem dostać wypłaty w kwocie 8107,17 zł, pracodawca potrącił już pieniądze dla Komornika i pozostało mi do wypłaty przez Bank kwota 4053,58 zł. I teraz pytanie do Państwa , jeżeli ta kwota wpłynie na moje konto bankowe, to bank wypłaci mi kwotę wolną od potrąceń komorniczych czyli 2257 zł. Co mam zrobić aby pieniądze w kwocie 4053,58 zł , które są już potrącone od pracodawcy dla komornika trafiły mi na konto. Czy mam wystosować pismo do komornika o odblokowanie kwoty większej jak 2257,zł. Nadmieniam fakt, iż na dzień dzisiejszy posiadam do dyspozycji w banku środki , które mogę wykorzystać w tym miesiącu czyli 0,50 zł. Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuje ślicznie za pooc.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Krzysiek

Egzekucja komornicza z zarobków prowadzona bezpośrednio u pracodawcy rządzi się nieco innymi regułami niż zajęcie rachunku bankowego. Nie znając pełnego obrazu Twojej sytuacji, proponuję bezpośredni kontakt z komornikiem i szczerą rozmowę na temat prowadzonej egzekucji. To najprostszy sposób na poczynienie ustaleń, które będą dla Ciebie jasne i zrozumiałe.

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
@Krzysiek

Wypłata do ręki.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość

Witam, dostałem wpływ na konto 2000tys, po czym odrazu nastąpiła wpłata z mojego konta w wysokości 1020zl tytułem kompensaty, zostało mi 980 zł które mogłem wypłacić, mam niespłacona kartę kredytową, ale konto nie jest zajęte przez komornika, niedostalem żadnej informacji że jest prowadzone wobec mnie zajęcie komornicze, czy bank ma prawo zabrać mi pieniądze z konta bez tytułu egzekucyjnego?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Marcin

To 1020 zł zostało Ci pobrane z konta przez bank, tak? Jeśli masz kartę kredytową i ustawioną automatyczną spłatę z konta osobistego, to bank będzie pobierał z rachunku odpowiednią kwotę przedstawioną na wyciągu.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
@Aldona Derdziak

Z tego co się dowiedziałem umowa została mi wypowiedzią, to nie jest tak że potrzebny jest tytuł egzekucyjny?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Marcin

Powinieneś dowiedzieć się w banku, z jakiego tytułu nastąpiło to potrącenie. Warto także zajrzeć do umowy karty kredytowej i regulaminów, gdzie bank wskazuje, jak może dochodzić należności z niespłaconej karty.

Odpowiedz

K
Kasia
Gość

Komornik dokonał zajęcia konta. Pensję otrzymuję ostatniego dnia każdego miesiąca. Pensja, która wpłynęła za miesiąc luty (28 lutego) w całości była zablokowana i w dniu 1 marca mogłam dopiero dysponować kwota zwolniona od zajęcia, czyli 2.257,50 zł, natomiast saldo wynosiło ponad 2800 zł. Wczoraj dowiedziałam się w banku, że w tym miesiącu pensja (31 marca) w całości zostanie przekazana do komornika, ponieważ na dzień 1 marca miałam zgromadzone prawie 3.000 zł, a 31 marca będę miała znowu ponad 2800 zł na koncie. Gdybym nie miała blokady na kwocie wolnej od zajęcia nie miałabym już tych pieniędzy 28.02, ponieważ mam inne zobowiązania, które muszę regulować. Czy to działanie zgodne z prawem? Proszę o pomoc.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kasia

Generalna zasada mówi, że do dyspozycji osoby objętej egzekucją musi pozostać kwota w wysokości 75% wynagrodzenia minimalnego. Nadwyżki ponad tę kwotę mogą być przekazane przez bank komornikowi. Decydujące znaczenie będzie więc miał stan środków 1 kwietnia. Bank pozostawi do Twoje dyspozycji kwotę nie podlegającą egzekucji egzekucji, a reszta środków nie będzie dla Ciebie dostępna.

Odpowiedz

M
Maciej
Gość

Witam, Czy panstwo moze "zabrac" obywatelom pieniadze z kont bankowych jesli bylby wprowadzony stan nadzwyczajny? Mam na mysli teraz ewentualna wojne z Rosja. Czy w takim przypadku dalej obowiazuje gwarancja BFG do 100 000 EUR, czy jak to by wygladalo? Z gory dziekuje za odpowiedz!

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Maciej

Zacznijmy od tego, że Polska przewiduje 3 rodzaje sytuacji nadzwyczajnych: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. W żadnym z nich nie jest dopuszczone zabranie z kont pieniędzy należących do obywateli.

Ustawa o stanie wojennym oraz ustawa o stanie wyjątkowym dopuszczają wprowadzenie ograniczeń w obrocie pieniężnym (złotówkami i walutami) oraz w działalności kantorowej. W obu przypadkach chodzi o racjonalne gospodarowanie gotówką na wypadek, gdyby nie było możliwości korzystania z płatności bezgotówkowych.

Gwarancje BFG obowiązują bez względu na sytuację, ale nie można wykluczyć, że w obliczu załamania całego systemu finansowego, upadku wielu banków, nie będzie on w stanie wywiązać się z przypisanej mu roli.

Odpowiedz

J
Justyna
Gość

Witam a co zrobić jeśli pomimo wpływu do banku pisma od komornika, że egzekucja została zakończona bank dalej utrzymuje na koncie blokadę, dodam że sytuacja utrzymuje się już rok czasu!!! spłaciłam komornika w całości, on wysłał informacje do banku ale bank nie zdjął blokady a ja nie mam innych egzekucji

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Justyna

Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że instytucja finansowa nie rozwiązała problemu przez rok. Jeśli bank nie zdjął blokady mimo otrzymania informacji od komornika o zakończeniu egzekucji, to powinnaś napisać reklamację i domagać się wyjaśnień. Gdyby to nie poskutkowało, pozostaje kontakt z Rzecznikiem Klienta, który działa w wielu bankach albo skorzystanie z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich.

Dobrze by było, abyś posiadała kopię pisma wysłanego przez komornika i załączała ją do każdej skargi.

Odpowiedz

A
Ania
Gość

Witam,

Mam na koncie zajęcie komornicze, wpłynęła mi na konto pewna kwota pieniędzy, która od razu została pobrana na spłatę zadłużenia, po czym została zaraz zwrócona na konto, prawdopodobnie dlatego, że wpływy na konto nie przekraczają 75% najniższej krajowej. Problem w tym, że bank nałożył mi niejaką blokadę na te pieniążki i nic nie mogę z nimi zrobić. Czy bank może mi zablokować pieniądze, które zwrócił mi komornik? na jakiej podstawie? i co ja mogę z tym zrobić?

Z góry dziękuję za podpowiedzi.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Ania

Najlepiej od razu wyjaśnić sprawę u komornika - to komornik decyduje o zajęciu środków lub ich zwolnieniu, a nie bank.

Odpowiedz

B
Beśka
Gość

Witam.Mam komornika którego spłącam co miesiac.Na koncie miałam 0,0 . Wpłyneło mi 3 dni temu 1200 zł .Bank zablokowął kwote.Mija trzeci dzien kwota nadal nie wróciła na konto .Czy one zostana zwrócone?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Beśka

Pieniądze nie zostały nigdzie zabrane, one są cały czas na Twoim koncie, ale nie masz do nich dostępu. Przypomina to blokadę środków po wykonaniu transakcji kartą, choć nie została ona jeszcze zaksięgowana na rachunku.

Jeśli to jedyne Twoje konto w tym banku, nie masz w nim żadnych depozytów, to bank nie powinien zablokować takiej kwoty, gdyż obowiązują limity kwot wolnych od zajęcia. Chyba, że komornik ściąga należności alimentacyjne - wówczas każda kwota może zostać zajęta.

Wszelkie zastrzeżenia powinno się zgłaszać do komornika, który wydaje dyspozycję dla banku, ale wyjaśnienie przez niego bankowi ewentualnej pomyłki potrwa kilka dni. Możesz więc spróbować skontaktować się z bankiem i spróbować wyjaśnić sytuację, przypomnieć o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego.

Odpowiedz

U
URSZULA
Gość

WITAM MAM ZABLOKOWANE KONTO W PKO BP MAM DIETĘ Z DIETY POTRĄCONO MI 300EURO ZA PROVIDENTA A NA NASTĘPNY MIESIĄC MI ODBLOKOWAŁ BANK I NIE MAM WOLNYCH ŚRODKÓW DO ŻYCIA PONIEWAZ KWOTA PRZEKROCZYŁA CZY BAN MIAŁ MI PRAWO ZABLOKOWAĆ

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@URSZULA

Twój komentarz jest nieco nieprecyzyjny, nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do odpowiedzenia Tak lub Nie na pytanie, czy bank miał prawo postąpić tak, jak postąpił. Generalna zasada jest taka, że obowiązuje kwota wolna od zajęcia, przy czym nie ma ona zastosowania wobec osób zalegających z alimentami.

Zdarzają się jednak sytuacje, że bank mechanicznie realizuje dyspozycję komornika i zajmowana jest wyższa kwota. Wszelkie zastrzeżenia trzeba najpierw wyjaśniać u komornika, bo to on wydaje dyspozycję do banku.

Odpowiedz

R
Rafal
Gość

Dzien dobry chcialem zapytac czy zablokowane pieniadze przez komor moze wyplacic bank jezeli srodki w nastepnych miesiacach od blokady nie przekroczyly wolnej kwoty a nawet w polowie sa na koncie?

Odpowiedz

A
alice
Gość
@Rafal

Jeśli nie przekraczają, to powinieneś móc z nich swobodnie korzystać...

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość

Witam serdecznie proszę o pomoc. Partnerowi skończył się okres kredytowania 17 grudnia. Niestety na tym koncie miał debet 5 tys już od dłuższego czasu o czym szczerze powiedziawszy zapomniał ponieważ wynagrodzenie dostaje do ręki. 20 i 21 grudnia na to konto wpłynęły świadczenia 500+ na dwójkę dzieci, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie oraz becikowe- łącznie kwota 4380 zł. Bank automatycznie zablokował wszystkie świadczenia na poczet debetu. Złożyliśmy reklamacje. Czy jest jakaś szansa odzyskania tych pieniędzy?? Czy bank mimo debetu może zabrać wszystkie świadczenia na dzieci ?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Magdalena

Proszę zajrzeć do "Regulaminu rachunków dla osób fizycznych" i sprawdzić, jaką procedurę stosuje Pani bank w przypadku przeterminowanych należności. Jeśli znajduje się tam zapis o tym, ze każdą wpłatę na rachunek bank może pobrać na spłacenie długu, to szansa na odzyskanie środków jest prawie żadna. Bank najprawdopodobniej odrzuci także reklamację, argumentując to tym, że działał zgodnie z regulaminem, który Pani zaakceptowała na etapie składania wniosku o konto.

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość
@Beata Szymańska

Znalazłam w regulaminie tylko informacje że : spłata niedozwolonego zadłużenia następuje z wpływów na rachunek

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Magdalena

W takim razie każdy wpływ na konto - nawet świadczenia rodzinne - może zostać pobrany przez bank na poczet debetu. Może Pani spróbować negocjacji z działem windykacyjnym banku, ale szansa na odzyskanie pieniędzy jest - niestety - bardzo nikła.

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość

Witam serdecznie, proszę o pomoc. Partnerowi skończył się okres kredytowania 17 grudnia, niestety na koncie miał debet 5 tys o którym szczerze powiedziawszy zapomniał bo wypłatę dostaje do ręki. 20 i 21 grudnia wpłynęły na jego konto świadczenia 500+, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, becikowe oraz świadczenie rodzicielskie, łącznie kwota 4380 zł, bank automatycznie zablokował te środki na poczet debetu, złożyliśmy reklamacje. Czy jest jakaś szansa na odzyskanie tych pieniędzy ?

Odpowiedz

K
Kasia
Gość

Mam ogłoszoną upadłość konsumencką , syndyk pobiera część wynagrodzenia i dodatkowo zablokował moje konto. Na jakiej podstawie jest to zlecone i jak długo to potrwa? Na moją prośbę o odylowanie konta mówi , ze to potrwa bardzo długo- nie wiem dlaczego?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Kasia

Niestety, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej bank ma prawny obowiązek zablokowania konta, ponieważ odtąd wszystkie środki na rachunku wchodzą w skład masy upadłościowej, a wyłączne prawo do zarządzania nimi przechodzi na syndyka. Innymi słowy, odtąd to syndyk decyduje, w jakim zakresie (i czy w ogóle) może Pani dysponować środkami na rachunku. Jedynym wyjściem z sytuacji jest kontakt z syndykiem i poproszenie go, by złożył banku dyspozycję określającą sposób, w jaki może Pani korzystać z zablokowanego konta. Bank sam z siebie blokady nie zdejmie, ponieważ naruszyłby w ten sposób Prawo upadłościowe.


Odpowiedz

K
Kasia
Gość
@Beata Szymańska

Dziękuje bardzo za odpowiedz ale jeżeli pobiera mi wynagrodzenie a druga część zablokował to jak długo może ta sytuacja trwać . w obecnej sytuacji nie mam za co nawet kupić chleba.

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Kasia

Przykro mi, ale ta sytuacja może trwać dotąd, dokąd syndyk nie zaspokoi roszczeń wierzycieli. Dlatego jeszcze raz zachęcam do kontaktu z syndykiem i ustalenie zasad, na jakich mogłaby Pani korzystać z konta.

Odpowiedz

M
Monika
Gość

Mam zajęcie komornicze. Bank zablokował świadczenie 500+. Po 5 dniach odblokował świadczenie ale poinformował, że mogę zrobić tylko jedną transakcje dziennie. Czy to zgodne z prawem?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Monika

Podejrzewam, że mogło dojść do jakiegoś nieporozumienia przy przekazywaniu informacji. Kwota wolna od zajęcia komorniczego, a także świadczenia nie podlegające egzekucji są w całości do dyspozycji właściciela rachunku. Nie ma podstaw do ograniczania prawa do korzystania z nich.

Odpowiedz

E
Ela
Gość

Witam , wczoraj weszła mi wypłata - 2012 zł , a wolne środki -414 zł , byłam w banku to wyjaśnić - mam blokadę ,ponieważ przeszły z przedostatniej wypłaty na ten miesiać ale przecież to widać że to z tamtego miesiąca - zostałam na święta bez kasy- czy tak mogli zrobić? Co mam zrobić ?


Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ela

Twoja wypowiedź jest dla mnie nieco niejasna, nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc o środkach, które przeszły z przedostatniej wypłaty.

Generalnie zasada jest taka, że bank powinien pozostawić kwotę wolną od zajęcia. Przy czym liczy się kwota na wszystkich rachunkach klienta, a nie na tym konkretnym, na które wpływa jego wynagrodzenie.

Wszelkie indywidualne, szczegółowe kwestie najlepiej wyjaśniać z bankiem. Jeśli masz wątpliwości co do zasadności jego działań, masz prawo domagać się wskazania konkretnego przepisu, z którego wynikają podejmowane działania.

Odpowiedz

D
Dominika
Gość

Witam a co w przypadku kiedy nie mam komornika a opóźnienie w spłacaniu rat kredytu (utrata pracy ) i po otrzymaniu pierwszej wypłaty w nowej pracy bank ściągnął mi wszystko z konta ? Zostało mi ma na rachunku 0 złotych.

Odpowiedz

S
sceptyczna
Gość
@Dominika

Niestety zrobiłaś błąd, że nie powiadomiłaś banku o utracie pracy i problemach ze spłatą. Jeśli nie spłacałaś terminowo rat, to przy pierwszym wpływie na konto bank pobrał środki na uregulowanie Twojego zobowiązania i to normalne. Możesz próbować coś odkręcić, ale może być trudno.

Odpowiedz

D
Dominika
Gość
@sceptyczna

Bank wiedział nawet podpisałam dokumenty o restrukturyzacje kredytu . Sama się kontaktowałam z bankiem nie unikałam kontaktu

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dominika

Jeśli podpisałaś porozumienie o restrukturyzacji kredytu, w którym były zapisy nowych warunków jego dalszej spłaty, to bank nie powinien postąpić w opisany przez Ciebie sposób. Być może we wspomnianej umowie o restrukturyzacji są zapisy, które dały bankowo do takiego działania. Sądzę, że najlepiej będzie wyjaśnić sytuację kontaktując się z bankiem. Gdyby uzyskane wyjaśnienia nie satysfakcjonowały Cię, masz prawo napisać reklamację.

Odpowiedz

P
paulina.....
Gość

Witam mężowi zablokował bank konto bo nie splacil karty debetowej jesli odrazu nie wpłaci 2700 to nie odblokują konta jest taka możliwość?co robic prosze o szybką odp 3dzieci na garnku:/

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@paulina.....

Jedyne, co możemy doradzić, to szybki kontakt z bankiem w celu wyjaśnienia sytuacji. Możliwe, że chodzi o kartę kredytową, a nie debetową, ale trudno powiedzieć, dlaczego bank ją zablokował.

Odpowiedz

E
Ela K
Gość

Witam, wczoraj dostałam przelew z ZUS (emerytura i czternastka) jak co miesiąc od 8 lat pomniejszony o zajęcie komornicze. Kwota przelewu to razem 2450 (emerytura i 1022 czternastka). Okazało się, że komornik jeszcze założył blokadę na koncie w kwocie 1660zl. Zostało mi niecałe 900 zł. Czyli wychodzi na to, że naruszył moją 14 emeryturę, która ponoć jest wolna od zajęć. O co tu chodzi???

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Ela K

W tej sytuacji najlepiej skontaktować się bezpośrednio z komornikiem i wyjaśnić, skąd wzięła się ta blokada.

Odpowiedz

R
ryku
Gość
@Ela K

Tak "czternastka" jest wolna od egzekucji ale gdy trafi na konto które zajmie komornik, to może ją zgarnąć tzn. nie wolno ale może :-) Tak samo jak np. z 500 plus po prostu komornik nie wie, że na koncie jest coś ustawowo wolnego od zajęcia. Trzeba mu to zawczasu zgłosić.

Odpowiedz

E
Ela K
Gość
@ryku

Dziękuje, sprawa już nieaktualna, prawie, gdyż kasa została odblokowana ale około 300 zł komornik zabrał. Tak więc niech ma swoje wesołych świąt.

Odpowiedz

A
Anna szarek
Gość

witam. Czy jeśli dostałam od komornika list potem od drugiego łącznie na kwotę 6100zl a teraz dzisiaj po kilku dniach dostałam z zusu ze będą mi potrącać na spłatę komornika zostawiajac wolna kwotę jnie pisali jaka a obecnie komornik zostawił mi wolne środki 1.59zl nic więcej dostałam rentę z 14 renta i wszystko jest zablokowane nie mogę robić przelewu wypłat to skoro ZUS będzie potrącał mogą jeszcze mi trzymać zablokowane konto? Bez praktycznie kwoty wolnej od zajęcia ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Anna szarek

Kwota wolna od zajęcia komorniczego dotyczy wszystkich środków danej osoby w danym banku. Być może posiada Pani jakieś inne produkty, nie tylko konto osobiste, na których są pieniądze i stąd taka skala zajęcia.

Jeśli ZUS będzie potrącał z renty pieniądze dla komornika, to kwota wpływająca na ROR, jeśłi mieści się w limicie wolnym od zajęcia, nie powinna być już blokowana.

Wszelkie uwagi co do zakresu zajęcia należy zgłaszać do instytucji, która wnioskowała o zastosowanie tego środka zabezpieczającego egzekucję, w tym przypadku do komornika.

Odpowiedz

A
Anna
Gość
@Krzysztof Duliński

A jeśli na konto wpływa renta. Po mężu i wypłata tylko w innym terminie i z renty nie powinni blokować poza pobrana częścią? Mam zablokowane 1800 zł od 12go listopada pieniędzy do komornika nie przelali jeszcze a powinni?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Anna

Jak wspomniałem, komornika nie interesuje z ilu źródeł wpływają pieniądze, on dąży do odzyskania długu. Decydujące znaczenie ma kwota na rachunku, od której odejmuje się kwotę wolną od zajęcia.

Bank może tylko oddzielić wpływy nie podlegające zajęciu (np. zasiłki rodzinne).

Odpowiedz

T
Tomek
Gość

Witam mam zajęcie komornicze komornik zostawia mi 2100 zł kwota wolna od zajęć w skoku Stefczyka 10 października zostawił 2100 każdego miesiąca 31 października miałem wypowiedzenie umowy o pracę i pracodawca 31 przelał mi kwotę wolna od zajęć 2100 zł za przepracowane godziny o umowę o pracę a bank skok przelał wszystko komornikowi i zostałem bez środków do życia złamał ban art 54 czy iść do sądu niemiał prawa bank pozbyć mnie wolnych środków od zajęć

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Tomek

Taką sprawę trzeba jak najszybciej zgłosić komornikowi. Komornik powinien skontaktować się z bankiem i zwrócić nienależnie pobraną kwotę.

Odpowiedz

M
Marzenna
Gość

Witam. Moim rodzicą komornik wszedł na rente oraz drugiemu na emeryturę. Zabierają im 25 % z tych świadczeń. Reszta jest przelana na konto. Czy bank może blokować ich świadczenia do wolnych środków czyli 2100zl jeżeli komornik już wcześniej już pobiera im te 25%?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Marzenna

W tej sprawie najlepiej skontaktować się z komornikiem i z bankiem. Być może, jeśli świadczenia są już pomniejszane, nie ma potrzeby utrzymywania zajęcia na koncie.

Odpowiedz

A
Anna
Gość
@Marzenna

Witam, mam komornika a za nim drugiego łącznie na kwotę 6130zl bank gdy dostałam wyplate renty na dzieci po mężu i 14 rentę obie zostały zablokowane jeśli siostra przelała mi za zakupy pieniądze Tez jest zablokowane stan konta pokazuje cały czas 1.59 zł a i w tych blokadach pisze ze kwota wolna od zajęcia 1.59 co mam zrobić w tym wypadku do kogo zgłosić i dlaczego tak to zrobili ze wszystko blokują?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Anna

W przypadku zablokowania renty należy jak najszybciej skontaktować się z komornikiem i wykazać, że te pieniądze nie powinny zostać zablokowane. Bank na wniosek komornika powinien środki odblokować.

Natomiast przelew od siostry nie jest żadnym świadczeniem niepodlegającym egzekucji komorniczej, zatem najpewniej te pieniądze pójdą na spłatę zadłużenia.

Odpowiedz

A
Anna
Gość
@Justyna Kalicińska

A może być tak ze zajmą mi cała wyplate przelana w grudniu czy następna rentę?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Anna

Niestety, może tak być; zwykle banki starają się, aby świadczenia odpowiednio oznaczone przez ZUS czy MOPS nie były automatycznie blokowane na rachunku. Tyle że ten system nie zawsze i nie wszędzie działa, zdarzają się więc sytuacje, że dłużnik musi miesiąc po miesiącu wyjaśniać sprawę u komornika.

Proszę mi powiedzieć, czy to był pierwszy wpływ renty na to konto, czy jak dotąd wszystko było w porządku i nagle bank ni z tego, ni z owego zablokował pieniądze?

Odpowiedz

A
Anna
Gość
@Justyna Kalicińska

Pierwszy raz odkąd mam komornika o zajęciu, pierwsze było po wypłacie zabrali 600zl z wypłaty mam najniższa krajowa na drugi dzień prawie wszystko zwrócili nic z tego nie zrozumiałam czemu i jest przecież kwota wolna od zajęć tak samo przy rencie była najpierw kwota wolna 2100 jakoś tak potem 1560 teraz niby 1.56 co zostało na koncie i wszystko znika jest aktualny stan konta 2540 a do wykorzystania 1.56

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Anna

Na podstawie tego, co Pani pisze, radziłabym jak najszybciej skontaktować się z komornikiem (do 7 dni od zablokowania środków), a następnie poinformować bank, że otrzymuje Pani na konto świadczenia, które nie podlegają egzekucji: z jakiej instytucji i w jakiej wysokości. Bank powinien na podstawie odpowiednich kodów zawartych w tytule przelewu ze świadczeniem odstąpić od blokady takich środków w przyszłości.

Natomiast jeśli chodzi o wspomniane 600 zł, to prawo (na razie) nie dopuszcza do egzekucji z pensji minimalnej i pewnie dlatego środki zostały szybko zwrócone.

Odpowiedz

A
Anna
Gość
@Justyna Kalicińska

Z renty pisze ze 25% mogą nawet jeśli to mogą brać całość do spłaty tylko ze zablokowali 14sta a czytałam gdzieś ze to nie podlega, renta jest w wysokości normalna 1248zl a 14sta była 1000 zł z złotówkami.

Odpowiedz

S
Stankiewicz
Gość

Mi zablokowali środki na koncie ze względu na niepotwierdzenie danych osobowych. Widać powodów jest więcej niż powodów niż wymienione.

Odpowiedz

K
Ktos
Gość
@Stankiewicz

Ja też tak mialam

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Stankiewicz

Wszystko zablokowali ?


Odpowiedz

U
Ula
Gość
@Paweł

Mi zablokowali wszystko. Nie mogłam wypłacać, przelewać, płacić karta, nic.

Odpowiedz

S
Stankiewicz
Gość
@Paweł

Nie - bank może dalej pobierać opłaty, ja mogłam zlecić nadpłatę kredytu hipotecznego, reszta zablokowana. Nie mogę zrobić przelewu, nie próbowałam ale zakładam że skoro nie mogę zrobić przelewu nie mogę też wypłacić pieniędzy z bankomatu ani płacić kartą).

Odpowiedz

P
Pawel
Gość
@Ula

Po jakim czasie odblokowali ? Ja boksuje się z nimi 10 dni

Odpowiedz

U
Ula
Gość
@Pawel

Tyle gdzieś zeszło, ale zrobiłam zadymę konsultantowi,że czekam nie wiadomo ile i w tym samym dniu mi odblokowali. Zadzwoniłam w którymś dniu na infolinię, bo już mi nerwy puściły. I powiedziałam, że równie dobrze, mogę zamknąć konto.

Odpowiedz

I
Izabela
Gość

Witam mam dwa konta i na dwóch kontach są zajęcia komornicze na jednym koncie PKO nie ma wpływów na drugim koncie Creditt Agricole mam wpływy minimalne ostatnio miałam przelew na 2000 zł gdzie została od razu założona blokada na kwotę 388 zł dlaczego komornik wziął tę część skoro nie przekroczyłam minimalnej kwoty 2100 zł ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Izabela

Trudno mi odpowiedzieć na Pani pytanie, nie znając szczegółów sprawy, stanu Pani finansów. Proponuję zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie do komornika prowadzącego egzekucję, gdyż to on przekazuje bankowi wiadomość o egzekucji, wskazuje jej zakres.

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość

Spółka zoo na koncie nastapiła blokada środków przez bank. Osoba zajmujaca sie przelewami nie zwróciła uwagi, że przelewy zablokowano. Pracownik upomniał sie o wypłate i wtedy zareagowalismy. Okazuje sie, że bank chciał umowy spółki (tylko, że firma działa od 3 lat i wczesniej nie informowali nas o tym). Jedyną informacją o tym że, coś chca było wrzucenie wiadomości w panelu klienta (która przeoczyliśmy w natłoku reklam i nnych takich informacji, no nie czytamy tego). Nie informowano nas pismem, mailem, telefonicznie przez opiekuna - zero. . Oczywiście wysłalismy wszystko co chcieli niezwłocznie, ale wynagrodzenie nie poszło, leasingi nie poszły itp. Mają przywrócic funkcjonalność konta może jutro moze potem...

Bank sobie tak moze blokowac środki w ramach wewnetrznych procedur? (bo nie mamy do nich żadnego dostępu)

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Magdalena

Nie znamy wszystkich procedur bankowych, szczególnie tych wewnętrznych. Zawsze można złożyć reklamację / skargę na działania banku i zażądać podstawy prawnej blokady konta.

Odpowiedz

A
Aneta
Gość

Od 4 miesięcy mam zablokowane konto bankowe przez upadłość konsumencką.Syndyk był w tej sprawie w banku i wydał dyspozycję odblokowania konta i karty,ale bank tego nie zrobił.Co robić dalej w takiej sytuacji?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Aneta

Jeśli bank przedłuża odblokowanie konta, warto złożyć oficjalną skargę na jego działania. Myślę, że pomogłaby tu opinia prawnika.

Odpowiedz

J
Józef
Gość

Od roku 1999 posiadam wspólne konto w PKO BP SA wraz z mamą .Pod koniec 1999 roku wspólnie podpisaliśmy umowę o kredyt odnawialny ( brak harmonogramu spłaty ,a więc to kredytobiorca sam decyduje kiedy spłaci taki udzielony kredyt ) i przez lata spełnialiśmy wszystkie warunki jakie są w umowie. W roku 2019 pojawił się na koncie komornik z egzekucją na moją osobę, a w roku 2020 pojawił się drugi komornik z egzekucją na moją osobę. W lipcu 2021 roku Bank wypowiedział mi i mamie umowę o kredyt odnawialny wpisując jako powód utratę zdolności kredytowej, dwa jednakowe pisma o tej samej treści. Czy w takiej sytuacji Bank może obciążać zajęciami komorniczymi jakie są wystawione na moją osobę także obciążać też i moją mamę, a która nie posiada żadnych zajęć i jej wypowiadać umowę o kredyt odnawialny wpisując jako utratę zdolności kredytowej ? Bank niczego nie wyjaśnił i niczego nie przedstawił mojej mamie jakoby ona posiadała jakieś zajęcia, gdyż Bank stwierdził, że skoro jest na kocie zajęcie egzekucyjne, to współwłaściciel na równi odpowiada z drugim właścicielem konta a na którego jest wystawiona egzekucja , a w swym piśmie Bank napisał mojej mamie , że jak spłaci zajęcie egzekucyjne, to Bank rozważy anulowanie wypowiedzenia , tylko jak mama miała spełnić taki wymógł skoro moja mama nie posiadała takiego zajęcia tylko ja, a takie podejście Banku do mojej mamy , można odebrać jako zwykły szantaż...Czy Bank postąpił zgodnie z prawem ? . . . Z Bankiem nie idzie się dogadać , albowiem nie przyjmuje żadnych argumentacji poparte istniejącymi faktami i dowodami świadczące jednoznaczne że moja mama nie posiada takich zajęć egzekucyjnych.. Co teraz możemy zrobić ? Podać do Sądu i domagać się zadośćuczynienia za takie potraktowanie przez Bank jako naruszenie dóbr osobistych w stosunku co do mojej mamy ? Będę bardzo wdzięczy za odpowiedź na adres E-mail.... Józef

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Józef

Wysłaliśmy Panu odpowiedź na adres e-mail. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna.

Odpowiedz

J
Józef
Gość
@Aldona Derdziak

Witam . Bardzo dziękuję za szybką i obszerną odpowiedź jak i cenne podpowiedzi.. Problem nie jest taki prosty, albowiem ani jedna kancelaria komornicza ani druga nie powiadomiły mnie na piśmie, że wchodzi z egzekucją na konto Bankowe, a tym bardziej moja mama nie otrzymała żadnej informacji pisemnej o takim zajęciu i nawet Bank nie powiadomił, że takie zajęcie wpłynęło na konto, a ja dowiedziałem się dopiero po prawie dwóch miesiącach i nawet pisałem do obu kancelarii , że na koncie są wpływy także mojej mamy lecz pozostało to bez odpowiedzi. Będziemy próbowali załatwiać to z prawnikiem.. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. Józef.

Odpowiedz

S
Stefan
Gość
@Józef

Na coś takiego to skarga na czynności komornika ale po tym czasie nic nie da ponieważ komornik na pewno przekazał już te środki wierzycielowi i w takiej sytuacji to tylko powództwo przeciwko wierzycielowi o ich zwrot, jakkolwiek dziwnie to brzmi w sytuacji gdy dług do spłaty wtedy był.

Odpowiedz

A
Artur
Gość

Witam,

Mam zajęcie komornicze ,wiem że kwota wolna jest obecnie 2100 zł i kontroluje to w jednym Banku ,ale pytanie mam inne , czy jak mam kilka kont , to na każde mogę wpłacać 2100 zł , czy będzie to gdzieś widoczne np: w jakiejś bazie danych i środki są kumulowane ze wszystkich kont , do kwoty 2100 zł ?.

Będę wdzięczny za odp.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Artur

Przy zajęciu komorniczym kwota wolna jest jedna - 2100 zł - i obejmuje wszystkie konta posiadane przez dłużnika. Najlepiej, aby przy kilku rachunkach wskazać komornikowi jedno konto, na którym pozostawi on kwotę wolną od zajęcia.

Odpowiedz

C
Cecylia
Gość

Cecylia. Mam komornika ,pieniądze z Zus moja emerytura przychodzi już pomniejszona , Bank PKO BP widząc ,że mam komornika wypowiedział mi Umowę kredytu odnawialnego 6500 zł i posiadam w tym banku pożyczkę. Zawsze były opłaty pobierane z konta. Nie ma mnie w kraju, dowiedziałam się o tym z Kancelarii Kaczmarski ,że mam wypowiedzianą Umowę. Sam bank postanowił mi zabrać w miesiącu lipcu 600 zł na poczet kredytu odnawialnego co ta kwota była przeznaczona na ratę pożyczki, reszte pieniędzy miałam dostępne 1200 zł. Nie wiedziałam ,że pobrali na kredyt pieniądze , a nie ratę pożyczki. Natomiast w sierpniu pożyczyłam pieniądze by spłacić już 2 raty pożyczki, wpłaciłam na konto , a bank zamiast spłacić 2 raty pożyczki ,zabrał na kredyt odnawialny. Sam bank dzwonił do mnie by się dogadać i spłacać małe raty, powiedziałam że nie ma mnie w kraju będę we wrześniu, a tu tu zabierają co chcą. a raty pożyczki nadal nie spłacone i windykacja non stop dzwoni. 19 sierpnia otrzymałam emeryturę 1824 zł i bank całość znowu mi zabrał i zostałam bez grosza nawet konto ma znowu minus. Czy bank może sam zabrać wszystko?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Cecylia

Jeśli bank wypowiedział Pani umowę limitu odnawialnego, to teraz pobiera z konta środki na uregulowanie zobowiązania, a potem ściąga ratę pożyczki z powiązanego rachunku. Kiedy wpłaciła Pani pieniądze na konto osobiste, PKO BP pobrał w pierwszej kolejności środki na kredyt odnawialny.

W tej sytuacji, aby spłacić pożyczkę, trzeba powiadomić bank, że chce Pani samodzielnie wpłacać raty np. w oddziale banku i aby nie były one pobierane automatycznie z konta. Wtedy z rachunku bank pobierze środki na spłatę limitu odnawialnego - tutaj też dobrze byłoby porozumieć się z PKO BP, może ustalić korzystniejsze warunki spłaty zobowiązania.

Odpowiedz

M
Magda
Gość

Witam

Proszę o radę. Bank zablokował moje środki z powodu zajęcia komorniczego, były to środki wolne od zajęcia ponieważ nie przekroczyłam 2100, był to pierwszy wpływ na koncie w danym miesiącu i nie na poczet alimentów, bank zablokował środki w piątek i nie zweryfikował, mimo moich próśb, że mam małe dzieci, żadnych innych pieniędzy i nie mogę pozostać bez środków na kilka dni. W banku najpierw próbowali zwalić na komornika a następnie na błąd systemu. Narazili mnie i dzieci na,ogromny stres, to już druga sytuacja gdy wyczyścili konto do 0, mąż stracił pracę i nie mamy żadnych środków prócz pożyczki która zablokowali. Czy ja mogę założyć bankowi sprawę o zadośćuczynienie, czy istnieje urząd który pomoże mi wyegzekwować karę pieniężną? Za bezprawne operację banku.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Magda

Jeśli to był błąd banku, to możesz złożyć reklamację i zażądać rekompensaty.

Odpowiedz

S
Sławek
Gość

Mam konto w ING znajoma poprosiła mnie abym wysłał dwa przelewy do Turcji. Sama wpłaciła pieniądze na moje konto a ja zrobiłem te przelewy na podane konto. Bank dopiero po dwóch dniach od przelewów zablokował mi konto i wszystkie moje pieniądze. Wyjaśniłem całą sytuację, ale w odpowiedzi dostaję cały czas że analitycy sprawdzają tą sprawę. Blokada ta trwa już 2 miesiące. Co mam zrobić aby odblokować konto?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Sławek

Bank powinien podać Ci przyczynę blokady rachunku - być może przelew do Turcji wzbudził jakieś podejrzenia. Jako klient ING możesz złożyć reklamację na opieszałość banku.

Odpowiedz

S
Sławek
Gość
@Aldona Derdziak

Wyjaśniłem całą sytuację. Wysłałem potwierdzenia tych wpłat przez moją znajomą. Nie rozumiem dlaczego bank zablokował konto dopiero dwa dni po przelewach. Jeżeli miał podejrzenia to mógł chyba zablokować te przelewy. Od dwóch miesięcy nie mam dostępu do konta. Gdy do nich piszę dostaje informację że analitycy sprawdzają moje zgłoszenie.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Sławek

Obawiam się, że zostaje Ci tylko prawnik. Jeśli ze swojej strony dopełniłeś wszystkich formalności, a bank mimo to utrzymuje blokadę, warto zasięgnąć porady prawnej.

Odpowiedz

S
Sławek
Gość
@Aldona Derdziak

Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Sławek

Trzymamy kciuki! Daj nam znać, jak potoczyła się sprawa.

Odpowiedz

S
Sławek
Gość
@Aldona Derdziak

Z pewnością dam znać.

Odpowiedz

G
Gosia
Gość
@Sławek

Hej. Jak się skończyła sprawa?

Odpowiedz

N
N1995
Gość

Wczoraj dowiedzialam sie, ze mam zajete konta,w banku, jakis czas temu udostępnilam osobie trzeciej 1 konto na wyplaty i właśnie wczoraj zabrali ta wyplate, przelew jest na ta osobe, czy oddadza pieniądze i po jakim. Czasie? Pismo juz wyslane do komornika

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@N1995

Tutaj już trzeba czekać na komornika. Mimo tego, że przelew był na inną osobę, trafił na Twoje konto i bank mógł zająć tę kwotę dla komornika. Komornik po otrzymaniu Twojego pisma powinien wystąpić do banku o zwrot pobranej kwoty, ale decyzja należy do komornika.

Odpowiedz

N
Natalia
Gość

Zablokowali mi wszystkie srodki na dwoch kontach w bankach przez egzekucję komornicza. Ponad 900 zl z kazdego konta, czyli wszystko co mialam a nawet jest na minusie. Na jednym z kont wszystkie środki pochodzą z zasiłków. Bylam u komornika u nich widnieje kwota 880 zł jest to za niesplacony mandat plus odsetki. Co mam robic?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Natalia

Środki z zasiłków co do zasady nie powinny podlegać egzekucji. Udaj się do komornika z wyciągiem z konta i dokumentami, które potwierdzają Twoje prawo do tych świadczeń i złóż wniosek o zwrot nienależnie pobranych kwot. Więcej przydatnych informacji znajdziesz także tutaj: https://moneteo.com/co-robic-gdy-komornik-zajal-twoje-konto-osobiste-lub-firmowe

Odpowiedz

N
Natalia
Gość
@Aldona Derdziak

Ok ale jesli bylam i oni mi mówią że pieniądze im jeszcze nie doszly tylko sa poprostu zablokowane to tez mam zlozyc taki wniosek?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Natalia

Jeśli pieniądze nie trafiły jeszcze na konto komornika, to on powinien wystąpić do banku o zdjęcie tej blokady i zwolnienie środków z egzekucji. Bank sam nie może tego zrobić.

Odpowiedz

N
Natalia
Gość
@Aldona Derdziak

Gdzies mozna znalezc wzór takiego wniosku czy są dostępne u komornika?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Natalia

Nie posiadamy takiego wzoru. Być może komornik Ci taki udostępni.

Odpowiedz

Z
Zenon
Gość

No i prawo sobie a bank sobie. Getin Noble Bank zablokował konto naszej wspólnoty mieszkaniowej z powodu braku złożenia przez wspólnotę oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym (zgodnie z ustawą o "praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu") w którym są dane wrażliwe członków zarządu wspólnoty. Administracja budynku jest bezradna. Nie zapłacono miesięcznych wypłat naszym kontrahentom, a bank tkwi w uporze. Wiem, że to samo spotkało w Gdyni kilkadziesiąt wspólnot mieszkaniowych. Blokada ma wymusić złożenie oświadczeń. Uważam, że to jest bezprawie i sprawa do wygrania w sądzie, tylko przy polskich sądach trwałoby to latami. Bank jest tego świadom i postępuje jak pirat. Rozbój w biały dzień. Uważam, że bank powinien wymówić usługę i rozwiązać umowę, a nie kraść pieniądze.

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość

Bank Śląski Ing Katowice chce zablokować emeryturę chorej 94 latce - nękając pismami co miesiąc

                 

Mieszkam w Gliwicach jestem synem i piszę imieniu moje Mamy

Piszę bo ogarnia nas totalna niemoc a sprawa jest bulwersująca !

Moja Mama Maria K. ma skończone 94 lat a jest mocno nękana przez bank ING Bank Śląski .

Bank chce zablokować konto na które przychodzi jej Emerytura ok 1700 zł - jedyny dochód do życia !!! 

a przyczyna jest jedna - musi dostarczyć dowód osobisty OSOBIŚCIE do banku - bo oni 

chcą go skserować  , ale po co ? dowód stały , adres ten sam - nie biorą pod uwagę ,że moja Mama nie wychodzi z domu od kilku lat 

 ma bardzo chore nogi i nie pójdzie do banku o czym ich poinformowałem !!! . Maja Mama ma orzeczenie o niepełnosprawności znacznej na piśmie .

Ja mam przyznany zasiłek opiekuńczy nad Matką i wszystkie sprawy załatwiam za Mamę w tym pobieram od 16 lat jej emeryturę z Bankomatu - nie było nigdy problemu do czasu . Ja Byłem osobiście wyjaśnić to w Banku ING ,dostałem odpowiedz TAKIE SĄ TERAZ PRZEPISY  .

 A co ciekawe - dzwoniła pani z banku Ing i chciała rozmawiać z Mamą - poinformowałem ,ze Mama leży ma 94 lata 

 - to usłyszałem ,że nie będzie rozmawiać Mamą i myślałem ,że to koniec ale NIE ! . (Rozmowa jest nagrana przez Bank Ing) .

 Po tygodniu przychodzi następne pismo o zablokowaniu transakcji po 14.08.2021 - ręce opadają . 

Pytam czy bank może tak bezkarnie bez sprawdzenia okoliczności zabrać jedyny dochód - emeryturę ?

z 94 latki robią terrorystkę (ustawa o terroryzmie i praniu ) bo przychodzi na konto emerytura - jaki poziom intelektu mają pracownicy banku !

Proszę o poradę bo nie wiemy co robić jak piszę 31.07.21 zostało 14 dni do blokady ?Odpowiedz

K
Krystian
Tester
@Zbigniew

Ja nie jestem ekspertem od tego typu spraw, są w redakcji osoby bardziej biegłe w temacie. Niemniej spróbuję coś doradzić.

Czy myślał Pan o złożeniu pełnomocnictwa do rachunku? https://www.najlepszekonto.pl/jak-ustanowic-pelnomocnika-do-rachunku

Jeśli Pan także posiada konto w ING, to proces jest prosty – po zalogowaniu na konto mamy należy przejść do szczegółów rachunku, wybrać zakładkę "Pełnomocnicy" i dodać siebie, jako pełnomocnika. Po tej operacji powinien Pan móc rozwiązać sytuację bez udziału mamy.

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
@Krystian

Witam.

Bardzo dziękuje za zainteresowanie

To pełnomocnictwo przez bank online odpada choć mam konto w tym samym banku -

bo konto w Banku zakładała Mama 16 lat temu w tedy nie było Bankowości online tylko karta i hasło do bankomatu.

Pełnomocnictwo wiązało by się z wizytą Mamy w Banku a to jest niemożliwe .

Do Notariusza też nie pójdzie a wizyta domowa odpada bo kontakt bezpośredni nie wskazany bo nie chce się zaszczepić na wirusa bo mówi

,że nigdzie nie wychodzi . Ja jestem w pełni zaszczepiony !

Myślę jeszcze by pojechać do Zabrza do oddziału ZUS by zaprzestali wysyłać na konto a tylko przez listonosza .

Tylko pewnie zaś wizyta osobista , ale tego nie jestem pewien ?

Jeszcze została by kwestia likwidacji konta - bo Mama płaci za trzymanie konta ,kartę a czy można zlikwidować konto bez wizyty w Banku ?

Tak , że dodam coś od siebie , że na stare lata lepiej mieć skarpetę bo na Bank ING nie ma co liczyć !!!!

Proszę zapytać co w tej beznadziejnej sytuacji zrobić , czy jest jakieś rozwiązanie ?

Bardzo pilnie czekam na opowiedz !

Pozdrawiam

Odpowiedz

A
ANNA
Gość
@Zbigniew

Witam. mam podobną sytuację. Moja mama ma 84 lata i założone OKO w ING Bank Śląski. Są to zaoszczędzone pieniądze z emerytury - "na czarną godzinę ", Co miesiąc emeryturę przynosi listonosz.

Jest osoba niezdolną do samodzielnej egzystencji- I grupa inwalidzka, Dzisiaj odebrałam list z ING, w którym bank zastrasza ja że nie będzie mogła zrealizować żadnej transakcji jeżeli do 14-08-2021 nie przedłoży dowodu osobistego do wglądu. Nadmieniam, że jestem upoważniona do tego rachunku a bank żąda jej osobistego stawiennictwa. Dodatkowo dowód osobisty nie zmienił się od momentu założenia rachunku gdyż jest wydany na stałe, pozostałe dane też bez zmian. Czy bank może zastosować takie środki ? Uważam, że to jest nękanie osób starszych a ściąganie ich do banku ma na celu sprzedaż dodatkowych ofert ( starszych ludzi można łatwo omamić )

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Panie Zbigniewie, w tej sytuacji najlepiej przed 14 sierpnia wypłacić środki z ING i zgłosić w ZUS-ie, aby przekazywali emeryturę przez listonosza.

Jeśli mama ma dostęp do bankowości elektronicznej, może Pan założyć jej konto w innym banku - np. Santander Bank Polska albo Nest Banku - przez przelew weryfikacyjny. Konto powinno być aktywne szybciej niż przez kuriera, wtedy będzie można zgłosić w ZUS-ie ten nowy rachunek do przelewu emerytury.

Konto w ING można zamknąć bez wizyty w banku, piszemy o tym tutaj: https://www.najlepszekonto.pl/jak-zamknac-konto-osobiste-w-ing-banku-slaskim

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@ANNA

Pani Anno - jeśli emeryturę Pani mamy przynosi listonosz, to najlepiej nie wpłacać jej na razie na konto w ING. Środki, które mama posiada już na OKO, najlepiej do 14 sierpnia wypłacić i potem już spokojnie założyć jej rachunek w innym banku np. przelewem weryfikacyjnym jak w przypadku mamy pana Zbigniewa.

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Aldona Derdziak

Panie Zbigniewie, proszę również odwiedzić pocztę i zapytać, czy w razie czego będzie mógł Pan odebrać emeryturę w okienku, pokazując swój dowód i dowód mamy. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że mama nie usłyszy dzwonka, nie wpuści listonosza i nie odbierze pieniędzy, a Pan będzie musiał iść na pocztę z awizo i.... jakaś rygorystyczna pracownica może Panu tych pieniędzy nie wypłacić. Dlatego - mimo wszystko - warto załatwić notarialne pełnomocnictwo, na podstawie którego będzie Pan mógł załatwiać wszystkie urzędowe sprawy w imieniu mamy. Jest faktem, że część notariuszy nie zgadza się na wizyty domowe, poza tym taka wizyta jest znacznie droższa, ale może ułatwić Panu życie, chociażby w takiej sprawie jak ta. Pozdrawiam i proszę dać nam znać, jak skończyła się ta cała kuriozalna sprawa.

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
@Aldona Derdziak

Witam.

Dziękuję za odpowiedz

Opcja z listonoszem jest chyba jedyna ? - przelew weryfikacyjny nie słyszałem muszę odwiedzić te Banki czy da radę ?

ZUS pewnie będzie chciał potwierdzenie , że to nowe konto na pewno jest Mamy ?

Robi się to skomplikowane .

Została nierozwiązana opcja z likwidacją konta -

jak rozwiązać usługi tego (miłego) banku ING bez wizyty osobistej Mamy by nie płaciła za kartę , konto ?

Pozdrawiam


Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
@Beata Szymańska

Witam.

Dzięki za poradę

Ale naprawdę mamy super Listonosza !

nie przyniesie dziś to jutro - na pewno nie odda na pocztę jak go poproszę .

Dam znać jak się ten cyrk zakończy -Pozdrawiam

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
@ANNA

Witam.

Myślałem ,że tylko moją Mamę nękają a to jakąś zbiorowa nagonka banku ING .

Zamiast pomagać , ułatwiać ludziom starszym - to kłody pod nogi !!!!

Pozdrawiam


Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Jeśli przelew weryfikacyjny to dla Pana nowość, to istotnie lepsza będzie opcja z listonoszem. Co do likwidacji konta - można to zrobić przez bankowość internetową, ale Pana mamy.

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
@Aldona Derdziak

Witam.

Ale jak tam wejść jak Mama ma tylko kartę i 4 cyferki ?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Mama może zamknąć konto listownie - w tym tekście znajdzie Pan wzór wypowiedzenia i adres, na który trzeba wysłać list polecony. https://www.najlepszekonto.pl/jak-zamknac-konto-osobiste-w-ing-banku-slaskim?cf_cache_bust=2tmjqSjufVDEjCO4dbm1QUcKfT9J0svbrH6h%2BGgYFOG7xH6PrPUavunP9UjXiG81xxs963g2bjOVYL1uOxB90A%3D%3D.1628688830482#zamykamy

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
@Beata Szymańska

Dzięki robi się światełko w tunelu

Tak zrobię .

Nurtuje mnie tylko jedno - jeśli Bank zamknie możliwość transakcji po 14 .08 z własnej inicjatywy - czyli dostęp do bankomatu

a na koncie będzie zero - a konto martwe to dalej ma prawo do opłat za martwe konto ?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Niestety tak. Jeśli konto będzie dalej aktywne - mimo blokady transakcji i braku wpływów - bank wciąż będzie mógł pobierać za nie opłaty.

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Tak jak pisała koleżanka, bank dalej będzie pobierał opłaty. Dlatego powinien Pan przelać na konto mamy jakąś niewielką kwotę, z której ING ściągnie prowizję za sierpień i wrzesień (ze względu na 30-dniowy okres wypowiedzenia rachunek zostanie zamknięty najwcześniej w przyszłym miesiącu), a w liście z wypowiedzeniem podać numer swojego konta, na które bank powinien przelać te środki, które zostaną po pobraniu opłat. Wtedy cała operacja zamykania rachunku powinna pójść w miarę sprawnie :-)

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
@Aldona Derdziak

Byłem dziś 12.08 w Banku ING Na Zwycięstwa poprosiłem kierowniczkę i zapytałem czy po blokadzie będzie się płacić za to konto ,kartę .

Odpowiedziała stanowczo -nie- dostanie Mama wypowiedzenie konta na piśmie a emeryturę przyniesie listonosz - mogę wybrać wszystko z konta .

Trochę to sprzeczne co mi Pani napisała i gdzie prawda ?


Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Jeśli blokada jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy i zamknięciem konta, to istotnie żadne opłaty nie będą pobierane. Nie wiemy, co bank rozumiał przez blokadę konta, stąd to nieporozumienie.

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
@Beata Szymańska

Byłem dziś 12.08 w Banku ING Na Zwycięstwa poprosiłem kierowniczkę i zapytałem czy po blokadzie będzie się płacić za to konto ,kartę .

Odpowiedziała stanowczo -nie- dostanie Mama wypowiedzenie konta na piśmie a emeryturę przyniesie listonosz - mogę wybrać wszystko z konta bo

zamknięcie konta za 2 dni .

Trochę to sprzeczne co mi Pani i koleżanka napisała i gdzie prawda ?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Zbigniew

Prawdę mówiąc, ja też czuję się nieco zagubiona. Wcześniej pisał Pan, że ING zamierza zablokować mamie konto, teraz - że chodzi o wypowiedzenie umowy rachunku, tymczasem są to dwie różne operacje bankowe. Niezależnie jednak, czy chodzi o blokadę czy wypowiedzenie, bank ma prawo pobrać opłatę, patrz regulamin § 83 ustęp 1: "W przypadku zamykania rachunku, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku oraz miesięczna opłata za kartę podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy".

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Co w przypadku gdy bank zablokował środki, bo bankomat był popsuty i nie wydał pieniędzy?

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Anna

Pozostaje kontakt z bankiem, a mówiąc wprost – reklamacja. Wówczas operator maszyny przeliczy gotówkę w bankomacie. Po stwierdzeniu nadwyżki bank powinien rozpatrzyć taką reklamację pozytywnie.

Odpowiedz

M
Magda
Gość

Witam mbank zablokował wszystkie środki na koncie tytułem zajęcia egzekucyjnego z zus. Mało tego zablokował wielokrotność wymaganej kwoty na koncie osobistym i firmowym. Czy mbank może tak zrobić, zabrali nawet 1 tyś z rozliczenia pit na dziecko. Co mogę w tej sprawie zrobić?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Magda

W samym banku - niewiele, trzeba skontaktować się z komornikiem i przedstawić mu, które środki i z jakich źródeł powinni zostać zwolnione z zajęcia komorniczego (np. na dziecko, środki socjalne). Następnie komornik powinien skontaktować się z bankiem, a bank powinien odblokować "nadprogramowe" kwoty.

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Witam moje konto zostali mi zablokowane przez prokuratora do dnia 21.07 tego roku dzis juz mamy 23.07 i na moim koncie nadal widnieje blokada.pomimo zapewnień prokuratora ze pismo o zdjęciu blokady zostało wysłane ja w dalszym ciągu nie mam dostępu do swoich środków....czym to może być spowodowane i jak długo moze potrwać?proszę o podpowiedź bo normalnie coraz bardziej się pogrążam....dodam ze mam kontakt z bankiem ale jak to oni nie mogą mi udzielić odpowiedzi to do kogo mam się z tym zwrócić?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Anna

Sądzę, że są dwie możliwości: albo prokurator nie wysłał z odpowiednim wyprzedzeniem pisma o zdjęciu blokady albo nie dotarło ono do banku lub nie zostało wdrożone. Obecnie to walka na słowa, która mogłaby przybrać inny obrót, gdybyś miała w ręku pismo prokuratora z datą jego nadania, co mogłoby skłonić bank do podjęcia szybkich działań.

Gdyby to nie pomogło, wówczas można się zwrócić z prośbą o interwencję do Rzecznika Klienta (takie stanowisko istnieje w niektórych bankach) lub Rzecznika Finansowego.

Odpowiedz

O
Ola
Gość

Witam. Otrzymałam rentę rodzinna 1386 zł, bank zostawił mi tylko 450 zł.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ola

Co do zasady, bank powinien pozostawić klientowi do dyspozycji 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2021 r. jest to 2100 zł. Przy czym kwota ta nie jest obliczana od konkretnego wpływu, ale liczona od całości środków na rachunkach klienta. Możliwe więc, że bank postąpił prawidłowo zostawiają taką kwotę.

Proponuję poprosić bank o wyjaśnienie jego postepowania, uzasadnienie podjętych działań.

Odpowiedz

J
Joanna
Gość

Witam. Mam blokadę rachunków i środków na nich zgromadzonych w związku z zabezpieczeniem majątkowym. Konta założone na fałszywe dane, sprawa zakończona, za posługiwanie się podrobionymi dokumentami był wyrok. Zabezpieczenie majątkowe zostało zdjęte 13.04.2021 a mimo to bank nie chce oddać mi pieniędzy, mimo że jak wynika z analizy sądu, środki nie pochodzą z przestepstwa. Czy bank millenium ma prawo dysponować środkami które nie należą ani do banku u, ani do skarbu Państwa?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Joanna

Bank nie może działać samodzielnie czy na prośbę klienta. Odblokowanie środków może nastąpić jedynie na prośbę organu, który wydał decyzję o ich blokadzie. Jeśli bank nie zdjął blokady z rachunku, to najwyraźniej nie otrzymał w tym przypadku prawomocnego postanowienia sądu. To właśnie do niego trzeba się zgłosić z prośbą o przesłanie stosownej informacji do banku.

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź. Ja dostarczyłam postanowienie sądu, ale sąd jak okazuje się nie zrobił tego, choć prosiłam o to w swoim piśmie do sądu. Obecnie będę prosić bank aby wystosował zapytanie do sądu.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Joanna

Sugeruję ustalenie w sądzie, czemu pismo nie zostało wysłane. Nie sądzę, by bank miał ochotę pisać do sądu "czy prawdą jest, że ..." i prosić o przesłanie dokumentów. Jak pisałem, to w interesie klienta leży, by podmiot zlecający blokadę wykonał działania niezbędne do jej zdjęcia przez bank.

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
@Krzysztof Duliński

Jeszcze raz dziękuję. Napiszę zatem do sądu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

W
Wera
Gość

W banku PKO SA z świadczeń rodzinnych zablokowali mi 400 zł, już nie pierwszy, raz odblokowali mi na 2 dzień teraz 3 dzień i dalej blokada tych pieniędzy, nie mam pojęcia przecież świadczenia rodzinne nie mogą blokować dla komornika, to skąd u nich takie postępowanie blokady świadczeń

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Wera

Bank nie ma obowiązku sprawdzania skąd pochodzą środki. To do właściciela rachunku należy powiadomienie banku, że z określonego konta otrzymuje świadczenia niepodlegające zajęciu komorniczemu. Warto skontaktować się z komornikiem i przedstawić takie zaświadczenie od świadczeniodawcy, by komornik poinformował bank, z jakiego źródła ma nie blokować środków. Inna opcja, to założenie tzw. konta socjalnego, na które będą wpływały środki nie podlegające zajęciu. Formalności z tym związane załatwia się w oddziale banku.

Odpowiedz

W
Wera
Gość
@Krzysztof Duliński

Już dawno mam założone konto socjalne i tam były moje socjale, dziś musiałam napisać w banku wniosek o odblokowanie moich zablokowanych socjalach po pół może po godz były odblokowane

Odpowiedz

E
Ewa
Gość
@Wera

A ten wniosek o odblokowanie wysłałaś im mailem czy listem poleconym czy poszłaś do oddziału? Pytam, bo jestem w podobnej sytuacji ?

Odpowiedz

W
Wera
Gość
@Ewa

Do oddziału banku

Odpowiedz

P
Przemysław
Gość

Witam bank PRB Paribas zablokował mi środki w związku z aktualizacją danych. Zaktualizowałem maksymalnie na 2 dzień miały być odblokowane. Minął tydzień dalej jest blokada. Dzwonię u kiedy mówię o co chodzi nagle cisza w słuchawce. Jestem na 2 krańcu Polski i przez niech prawie bez kasy czy mogę żądać odszkodowania?

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
@Przemysław

Moim zdaniem możesz, ale powinieneś mieć jakąś podkładkę, nagranie rozmowy/maila, gdzie bank wskazuje, w jakim terminie odblokuje środki. Jeśli w Twojej okolicy jest oddział BNP, możesz też spróbować tam interweniować.

Odpowiedz

M
Marta
Gość

Ja mam pytanie ,

Mój tata jest emerytem , mieszka u nas w Szwecji, co miesiąc pobiera emeryturę, i co miesiąc jest problem z kartą, jak zrobię zakupy na kwotę powiedzmy 200 czy 300 zł, to potem ani nie można płacić, ani wybierać pieniędzy z konta, dodam że tata ma komornika, bo ma długi, i od dwóch tygodni nie może sprawdzić nic bo w bankomacie pisze że są niedostępne, a dzwoniąc do banku pocztowego nic mu nie chcą powiedzieć bo jego telefon z polskim numerem jest nieaktywny, i nie wiem co robić , dodam że tata nie poleci do Polski ze względu na wirusa i że jest chory, co można zrobić w takiej sytuacji

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Marta

Jeśli Twój tata jest klientem Banku Pocztowego i to tam na koncie ma zajęcie komornicze, bank powinien udzielić mu informacji po weryfikacji tożsamości. Co do samego zajęcia - jeśli są to długi z tyt. kredytów, komornik może zająć tylko 25% emerytury. Jeśli pobiera więcej, trzeba z nim wyjaśnić tę kwestię.

Odpowiedz

M
Marta
Gość
@Aldona Derdziak

Tylko że nie chcą powiedzieć bo taty Polski numer telefonu jest nieaktywny, wysłałam emaila do nich, ale jeszcze nie odpisali, trzeba będzie znowu tam dzwonić pewnie

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Dzień dobry, Mam w banku dwa konta osobiste i jednoosobowej działalności gospodarczej. Na koncie osobistym powstała zaległość która wynosi około 15 dni. Bank po wpłynięciu na konto firmowe przeksięgował środki na konto osobiste bez mojej zgody czy tak może zrobić?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Anna

Trudno powiedzieć, jakie zasady obowiązują w tym zakresie w Twoim banku, może to wynikać bezpośrednio z regulacji dotyczących niedozwolonego debetu na koncie. Na pierwszy rzut oka bank nie powinien pobierać środków z rachunku firmowego, ale najlepiej będzie zapytać o to bezpośrednio pracownika i poprosić o wskazanie podstawy prawnej takiego działania.

Odpowiedz

W
Wiktoria
Gość

Na moje konto przypłynęła wypłata przelałam mojej córce niestety za dużo kwotę i odesłała mi resztę pieniędzy. Niestety potraktowano to jako nadpłatę i zabrano mi te środki a to 850 zł. Czy mogli tak zrobić? Skoro to nie była nadpłata. Na koncie zostało mi ledwie 400 zł na miesiąc. Da się coś z tym zrobić?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wiktoria

Nie bardzo rozumiem. O jaką nadpłatę chodzi?

Odpowiedz

W
Wiktoria
Gość
@Aldona Derdziak

Na moje konto wszedł komornik. Nie mogą mi brać pieniędzy dopóki moje saldo nie przekroczy 2000 zł. Miałam wypłatę i przelałam córce pieniądze ona mi odesłała i to potraktowano jako nadpłatę do wypłaty

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wiktoria

Z tego, co Pani pisze, wynika, że przed zwrotnym przelewem od córki na koncie było już 2000 zł. Jeśli tak, to niestety bank mógł przekazać to, co przekracza tę kwotę, komornikowi.

Odpowiedz

W
Wiktoria
Gość
@Aldona Derdziak

Nie nie chodzi mi o to że na koncie miałam 2000 z wypłaty przelałam jej 1000 złoty i na koncie zostało mi 1000 zł, a ona mi zwróciła 850, bo za dużo jej przelałam i te pieniądze zostały zabrane

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wiktoria

Rozumiem. Jeśli bank miał informację, że zajęciu komorniczemu podlega tylko nadwyżka ponad 2000 zł, a mimo to zajął Pani przelew od córki, to warto skontaktować się z pracownikami i wyjaśnić sytuację, przedstawić odpowiednie dokumenty. Może być też tak, że trzeba będzie interweniować u komornika, bo środki z pewnością trafiły już do niego.

Odpowiedz

M
Marian
Gość

BNP paribas zablokował mi konta z powodu braku aktualizacji danych bądź potwierdzenia danych!- czy to jest zgodne z prawem i zostaje bez środków do życia mimo ze byłe uzupełnić i dalej są zablokowane- co mogę zrobić?!

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Marian

Bank może wymagać od klienta aktualnych danych. Jeśli mimo ich uzupełnienia środki na koncie wciąż są zablokowane, warto skontaktować się z bankiem i wyjaśnić sprawę.

Odpowiedz

A
Agata
Gość
@Aldona Derdziak

Dzień dobry,

a co w przypadku kiedy kontakt był z infolinią i to dwukrotny i osoby nie chcą podać daty odblokowania rachunku ani nie podają żadnych szczegółów co do blokady? Czy takie coś jest legalne? BNP Paribas zablokował mi środki do życia dzień po aktualizacji w oddziale. Czy można pozwać bank w takiej sytuacji?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Agata

A próbowałaś wyjaśnić sprawę w oddziale? Może spotkanie twarzą w twarz z pracownikiem banku przyniesie jakiś skutek?

Odpowiedz

U
Ula
Gość

Bank zablokował mi środki na koncie w związku z aktualizacja danych na prawie tydzień.Czy ma do tego prawo?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ula

Bank ma prawo domagać się, by w jego systemie znajdowały się aktualne dane jego klientów. Stąd część banków wysyła do swoich klientów informację, że kończy im się ważność dowodu osobistego i "grozi", że jeśli dokument nie zostanie zaktualizowany, to zablokuje możliwość korzystania z rachunku. Takie działania są dozwolone tylko w sytuacji, gdy w regulaminie korzystania z produktów danej instytucji finansowej znajduje się zapis o obowiązku aktualizacji danych osobowych przez klienta.

Odpowiedz

B
Beata
Gość
@Krzysztof Duliński

Miałam podobną sytuację jak opisywana powyżej,jednak zgłosiłam się w banku 3 krotnie w ciągu pół roku, ponieważ ciągle byłam wzywana pismami dot,. aktualizacji danych. 2 razy, pomimo,iż mam na to pisemne dowody, aktualizacji fizycznie nie dokonano - bodajże bład pracownika, jednak nikt się do tego nie chce przyznać. Za trzecim razem tłumaczono mi, że jak nie zgłoszę się do banku z pełnomocnikiem do konta, to środki zostaną zablokowane. Nie rozumiem,co ma potwierdzenie danych pełnomocnika do potwierdzenia moich danych (proszę o wyjaśnienie). Podeszłam z pełnomocnikiem (zmuszono nas, aby nastąpiło to w tym samym momencie) - środki zostały jednak zablokowane w całości. Przelewy ustawione na ten dzień również nie zostały przelane,co skutkuje dodatkowymi odsetkami.Karty zostały zablokowane. Praktycznie na ten moment nie mam środków do przeżycia.Od rana dnia dzisiejeszego czekam na jakikolwiek ruch ze strony banku -bez efektów. Takie praktyki stosuje BNP Paribas. Proszę o podanie podstawy prawnej umożliwiającej mi obronę na moją korzyść.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Beata

Sytuacja jest bardzo zaskakująca. Jeśli byłaś kilka razy w banku w celu zaktualizowania danych, spełniłaś nawet żądanie banku o przyjście z pełnomocnikiem, to trudno mi zrozumieć, czemu konto jest nadal zablokowane. Szkoda, że będąc w oddziale, po dopełnieniu formalności, nie spróbowałaś sprawdzić, czy dostęp został faktycznie odblokowany.

Oczywiście masz prawo pisać reklamację, ale może lepiej od razu nawiązać kontakt z Rzecznikiem Klienta, który działa w BNP Paribas. Informacje o jego roli znajdziesz na tej stronie https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rzecznik-klienta

Odpowiedz

U
Ula
Gość
@Beata

Osobiście zrobiłam dym, że zarabiam bardzo mało, wpływ tylko z pracy raz na miesiąc i mi odblokowali, ale niestety tydzień nerwów. A trwa to tak długo, bo dane przechodzą z jednego miejsca, trwa weryfikacja itd.

Odpowiedz

M
Martyna
Gość

na moim koncie zabrano pewną kwotę pieniężną i pisze „rozliczenie blokady” co to oznacza? Na internecie tego nigdzie nie ma, a nie bardzo orientuje się.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Martyna

Trudno mi odpowiedzieć na Twoje pytanie, nie znając szczegółów sytuacji na Twojej rachunki. Jeśli miałaś na koncie blokadę w związku z działaniami windykacyjnymi, to może to być koszt ich prowadzenia. Możliwe, że powód pobrania pieniędzy jest zupełnie inny. Proponuję skontaktować się z bankiem i poprosić o wyjaśnienia.

Odpowiedz

A
Aniela
Gość

Mojej mamie komornik zablokował konto w millenium..Ma zadłużenie i liczyła się z tym, że komornik będzie pobierać odpowiednią kwotę powyżej kwoty wolnej, ale po wpłynięciu emerytury bank zablokował cała kwotę. Nie może zapłacić rachunków, kupić leków ani jedzenia. Czy bank może to zrobić? Czy cala emerytura moze zostac przekazana komornikowi? Dodam, ze to jedyne konto mamy i kedyny kej dochod- niecale 2050 zl.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Aniela

W tej sytuacji najlepiej będzie skontaktować się z komornikiem i poprosić o wyłączenie emerytury spod egzekucji. Komornik powinien sporządzić wtedy odpowiednie pismo i wysłać je do banku.

Odpowiedz

D
Dawid
Gość

Mbank blokuje mi środki na koncie ponieważ mój dowód osobisty stracił waznosc. Paszportu nie respektuje. Jak to możliwe?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Dawid

Nieważny dokument tożsamości może być powodem blokady środków. Bank musi mieć pewność, że klient jest osobą, za którą się podaje.

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Witam, czy bank może sam bez mojej zgody pobrać wpływające świadczenia z 500+ na spłatę rat? Proszę o odpowiedź i jeżeli jest to możliwe to podanie przepisów prawnych z których wynika odpowiedź.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Anna

Chodzi o raty kredytu czy raty dla komornika?

Odpowiedz

M
Monika
Gość
@Aldona Derdziak

Też chciałam zadać takie pytanie jak pani Anna. W moim przypadku chodzi o raty kredytu. Czy bank może mi sam zablokować 500+?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Monika

Jeśli chodzi o raty kredytu, bank pobierze środki z konta bankowego powiązanego z kredytem, o ile na rachunku jest wystarczająca kwota. Nie ma tu znaczenia, czy środki pochodzą z wynagrodzenia, 500+ czy emerytury.

Odpowiedz

A
Arek
Gość

Witam, czy bank może zablokować mi środki na koncie z tytułu braku aktualizacji danych osobowych ? Bo własnie dzisiaj telefonicznie zostałem poinformowany o takiej restrykcji jeśli nie pojawię się w banku celem aktualizacji w/w. Dodam, że nie zalegam nigdzie i nikomu.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Arek

W wielu bankach znajdują się zapisy o aktualizacji danych przez klienta. W ten sposób banki chcą mieć pewność, że rachunkiem dysponuje osoba uprawiona i że dane z umowy zgadzają się z danymi klienta. Jeśli Twój bank dowiedział się, że Twoje dane nie są aktualne, może utrudnić Ci dostęp do konta, abyś dopełnił formalności.

Odpowiedz

A
ala
Gość
@Aldona Derdziak

A jeżeli dane są aktualne i nic się nie zmieniło, a bank blokuje konto, bo chce sprawdzić dane w systemie i robi to bez żadnego uprzedzenia? Gdzie mogę dochodzić swoich praw i odszkodowania z tytułu poniesionych strat z tego tytułu ?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@ala

Możesz złożyć reklamację do banku albo skontaktować się z Rzecznikiem Klienta. Dalsza droga to np. konsultacja z Federacją Konsumentów.

Odpowiedz

A
Arek
Gość
@Aldona Derdziak

Dziekuję

Odpowiedz

P
Paweł
Gość

Mi PKO bp zablokowało konto i to nie na wniosek ani syndyka ani komornika tylko jakiś wydział z PKOBP Poznań nie mam środków na życie nie mogę alimentów zapłacić ani leków wykupić a mamy pandemię i co ciekawe banku to nie interesuje i za to brak kary i odpowiedzialności pytanie gdzie UOKiK KNF

Odpowiedz

D
Dorota
Gość

Dziś bank BNP PARIBAS zablokował konto firmowe . Brak możliwości jakiegokolwiek działania SKANDAL powód - bałagan w systemie. Radzę trzymać się z dała od tego Banku

Odpowiedz

B
Basi
Gość
@Dorota

Mam podobne doświadczenie- masakra

Odpowiedz

A
Aniela
Gość

Witam. Dzisiaj dostalam przelew na konto na ktorych mam dwoch komornikow. Jednakze nie zostawiono mi na tym koncie ani zlotowki. Dlaczego Pani w banku powiedziala mi ze kwota wolna mi nie przysluguje?

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
@Aniela

Skonsultuj się z prawnikiem, zajęcie komornicze to nie przelewki.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Aniela

W Polsce jest potrzebny Rejestr spraw komorniczych uporządkowało by to prace komorników i sądów gdyż wierzyciele nie informują sądów o tym że dany dłużnik ma już komornika Krajowa radą komornicza odsyła do ustawodacy

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Aniela

Wyjście z sytuacji to proste działanie znajdź zaufaną osobę niech ona ci otworzy konto na siebie a tobie wynagrodzenia niech przechodzi na konto tej osoby a ty sobie wtedy dogadasz się z wierzycielami i będziesz regulować płatności normalnie

Odpowiedz

J
Jolanta
Gość

Konta bankowe są po to , aby państwo miało kontrolę nad środkami finansowymi zwykłego człowieka. I gdzie tu mowa o demokracji ? Rząd, komornik itp. mają dostęp do ilości uzyskanych dochodów. Wszystkie instytucje mają dostęp do mojego konta. Pytanie brzmi? Na czym polega ochrona danych osobowych i dlaczego wszyscy mają prawo wiedzieć, gdzie? I ile zarabiam i jeszcze moje pieniądze zablokować mogą. Kiedyś nie było żadnych kont , i też nie było problemy. Konta są po to żeby kontrolować dochody ludzi. Czyli sumując: państwo wie o Twoim każdym zarobionym groszu. To gdzie tu mowa o demokrację ??????

Odpowiedz

O
Olo
Gość

Czy w sytuacji gdy mój pracodawca ma zadłużenia na kontach prywatnych to czy bank może mu zablokować to konto-rachunek firmowe na które wpływają pieniądze za wykonywane usługi na podstawie faktur (nie wiem czy to dobrze ująłem) ???

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Olo

Blokada konta bankowego to zawsze skomplikowana sprawa. W przypadku zadłużenia to komornik wskazuje, jakie rachunki bank ma zablokować.

Odpowiedz

Z
Zaniepokojony
Gość

Czy bank może zablokować konta na rozkaz rządu? Czy jest jakaś podstawa prawna takiej blokady? Pytam, bo czytałem ostatnio, że władza chce przejąć nasze oszczędności i może nas odciąć od naszych pieniędzy?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Zaniepokojony

Informacje o pomysłach przejmowania oszczędności Polaków przez państwo są typowymi fake newsami. W obecnym stanie prawnym musiałoby się to odbyć na drodze ustawy uchwalonej przez parlament, co w obecnej rzeczywistości politycznej potrwałoby przynajmniej kilka tygodni. O tych niebezpiecznych dla stabilności systemu finansowego pogłoskach pisaliśmy w tekście zamieszczonym na naszym bliźniaczym portalu NajlepszeLokaty.pl https://najlepszelokaty.pl/czy-panstwo-moze-przejac-oszczednosci-na-walke-z-pandemia

Odpowiedz

A
Agata
Gość

Z tego co piszecie w artykule wynika, że warto założyć oddzielne konto do przyjmowania wpływów z tytułu alimentów lub 500+, bo te środki nie podlegają egzekucji. Czy to pewne, że komornik nie siądzie na takie konto, jeśli będę dysponowała zaświadczeniem o pochodzeniu środków?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Agata

Różne "dziwne" przypadki działań komorników opisywane w mediach pokazują, że u niektórych przedstawicieli tej profesji bywa kiepsko ze znajomością przepisów lub etyką zawodową. W świetle prawa komornik nie ma jednak prawa zająć konta, jeśli środki pochodzą z podanych przez Ciebie źródeł. Stosowne zaświadczenie najlepiej zostawić w banku i to bank powinien poinformować komornika, że nie wykona dyspozycji zajęcia danego rachunku, gdyż zgromadzone na nim środki pochodzą ze źródeł nie podlegających egzekucji.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Krzysztof Duliński

Jak dłużnik ma jeden rachunek to nie może być dwóch komorników gdyż zawszę któryś z nich jest pierwszy. dzieje się tak dlatego że komornicy nie wysyłają pismo banku informujących który z nich jest pierwszy

Odpowiedz