Co to jest leasing?

Leasing – co to jest i kto może z niego skorzystać?

Większości z nas leasing kojarzy się z usługą dostępną dla przedsiębiorców, którzy dzięki niej mogą korzystać z potrzebnych im samochodów. Tymczasem w leasing można wziąć także sprzęt biurowy, maszyny, nieruchomości, a nawet technologie czy… instalację fotowoltaiczną. Krótko mówiąc, wszystko to, co potrzebne do prowadzenia biznesu. Od pewnego czasu dostępny jest także leasing konsumencki oferowany osobom indywidualnym. Przekonaj się, że i Ty możesz skorzystać z tej usługi. 

Z tekstu dowiesz się: 

 • Co to jest leasing? 
 • Jakie są rodzaje leasingów? 
 • Czy leasing się opłaca? 

Wielu z nas wydaje się, że jedyną możliwością korzystania z jakiejś rzeczy jest jej posiadanie, ewentualnie pożyczenie jej od kogoś na krótki czas. Tymczasem to nieprawda, bo istnieją wynajem długoterminowy oraz leasing, czyli usługi, dzięki którym można używać czegoś, nie będąc tego właścicielem. Jeśli więc nie przeszkadza Ci, że jesteś „tylko” użytkownikiem potrzebnej Ci rzeczy (auta, maszyny, mebli, innych środków trwałych), technologii czy nieruchomości, a nie jej pełnoprawnym właścicielem, to zapraszamy do poznania zasad leasingu. Przekonasz się, że to bardzo przydatna i korzystna usługa. 

Co to jest leasing? – prosta definicja 

Zanim przejdziemy do omówienia zagadnień praktycznych, zasad korzystania z leasingu, zacznijmy od wyjaśnienia samego pojęcia. Leasing jest formą finansowania, w której leasingodawca (np. firma leasingowa, bank) kupuje rzecz (przedmiot leasingu), z której chce korzystać jego klient (leasingobiorca) i oddaje mu ją odpłatnie do użytkowania na czas trwania umowy leasingowej na warunkach w niej określonych. 

Tak więc to od Ciebie, czyli klienta, zależy, co będzie przedmiotem leasingu. Natomiast leasingodawca ma decydujący wpływ na warunki finansowe, na których użyczy Ci danej rzeczy. Występując w roli finansującego przedmiot leasingu musi on bowiem ocenić ryzyko utraty leasingowanego przedmiotu, zasady jego amortyzacji oraz możliwości jego sprzedaży po zakończeniu okresu, na który zostanie zawarta umowa leasingu. 

Przedmioty finansowane leasingiem w 2020 roku
Źródło: materiały Związku Polskiego Leasingu

Różne rodzaje leasingów 

Ogólna zasada, na której bazuje leasing, jest więc bardzo prosta. Komplikacje zaczynają się, gdy wchodzimy w szczegóły relacji między stronami umowy leasingowej, rozważamy zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa korzystającego z leasingu. To zagadnienia dla specjalistów śledzących na bieżąco związane z tym przepisy. Przeciętnemu leasingobiorcy wystarczy wiedza, że istnieje kilka rodzajów leasingu, które różnią się między sobą m.in. sposobem rozliczania podatku VAT oraz tym, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych: 

 • leasing operacyjny, zwany też usługowym, w którym leasingobiorca płaci leasingodawcy raty leasingowe, będące dla niego kosztem uzyskania przychodu (podobnie jak opłata wstępna), ale nie uwzględnia w swoich finansach amortyzacji przedmiotu leasingu, gdyż pozostaje on własnością leasingodawcy. Możliwość nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy uzależniona jest od stawki amortyzacji i okresu wykupu. Podatek VAT doliczany jest do rat leasingowych. 
 • leasing finansowy, nazywany również kapitałowym, jest bardzo zbliżony do pożyczki. Leasingobiorca co miesiąc płaci ratę leasingową składającą się z części kapitałowej (jej wysokość wynika z wartości przedmiotu leasingu i czasu trwania umowy leasingowej) oraz odsetkowej (stanowi wynagrodzenie dla leasingodawcy i tylko ona jest zaliczana w koszty prowadzenia działalności) i po uiszczeniu ostatniej z nich leasingowana rzecz staje się jego własnością. Przy tym rodzaju leasingu jego przedmiot zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy i to on dokonuje rozliczenia odpisów amortyzacyjnych. Podatek VAT płacony jest w całości wraz z pierwszą ratą leasingową. 
 • leasing zwrotny – mówimy o nim, gdy firma dysponująca licznymi środkami trwałymi, ale borykająca się z brakiem gotówki, oddaje składniki swojego majątku leasingodawcy, za co otrzymuje gotówkę i może wziąć w leasing swoje środki trwałe; 
 • leasing konsumencki, nazywany także prywatnym, sprowadza się do umożliwienia osobie prywatnej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) korzystania z wybranej przez nią rzeczy. 

Inny podział uwzględnia liczbę stron umowy leasingowej: 

 • leasing bezpośredni, w tym przypadku producent zawiera umowę leasingową bezpośrednio z użytkownikiem przedmiotu leasingu, 
 • leasing pośredni – w jego przypadku występuje ogniwo pośrednie, czyli firma leasingowa. 

Jak działa leasing? – podstawowe informacje dla początkujących 

Skoro już wiesz, co to jest leasing i co możesz leasingować, czas ustalić, czy możesz z niego skorzystać i z jakimi będzie się to wiązało działaniami oraz kosztami. Może znajomość tych reguł odwiedzie Cię od chęci zakupu samochodu, a skłoni do podpisania umowy leasingu. 

Jak wspomnieliśmy, usługa dostępna jest nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla osób indywidualnych. To, czy leasingodawca zechce Ci udostępnić określoną rzecz, w dużej mierze uzależnione jest od Twojej sytuacji. Jeśli jesteś osobą prywatną lub zaczynasz działalność gospodarczą, raczej bez problemów zawrzesz umowę leasingu samochodu osobowego lub dostawczego. W przypadku specjalistycznych maszyn czy urządzeń albo przedmiotów leasingu o znacznej wartości, bywa, że leasingodawca wymaga, by firma istniała na rynku przez pewien okres (na ogół min. 6 miesięcy) i osiągała określone obroty. 

Etapy procesu udzielania leasingu: 

 1. określenie przedmiotu leasingu, 
 1. wybór firmy leasingowej, 
 1. ustalenia dotyczące warunków umowy leasingowej, zgromadzenie dokumentów, złożenie wniosku o leasing, 
 1. decyzja o przyznaniu leasingu, podpisanie umowy, 
 1. wniesienie opłaty wstępnej, 
 1. udostępnienie przedmiotu leasingu. 

W umowie leasingowej powinno być określone kto, komu, na jak długo oddaje w użytkowanie przedmiot leasingu i na jakich zasadach (kwestie korzystania z niego, związane z tym koszty, sposób zakończenia umowy). 

Co do kosztów, skorzystanie z leasingu na ogół wiąże się z opłatą inicjalną (wstępną) w wysokości do 45% wartości przedmiotu leasingu. Jej wysokość zależy m.in. od strategii marketingowej leasingodawcy i podejścia do kosztów w swojej działalności przez leasingobiorcę (możesz zdecydować się na wysoką wpłatę własną i potem płacić niższe raty leasingowe, albo rozłożyć koszty leasingu równomiernie na cały czas trwania umowy). Do tego koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu od kradzieży i zniszczeń (płatny z góry lub w miesięcznych ratach), a jeśli leasingujesz samochód czy inny pojazd, który trzeba zarejestrować, to także koszty tej czynności. 

Czas załatwienia formalności uzależniony jest od zastosowanej procedury: uproszczona (do jej przeprowadzenia wystarcza na ogół dowód osobisty leasingobiorcy i wypełniony wniosek) czy standardowa (w jej przypadku konieczne jest dostarczenie dokumentów pokazujących sytuację finansową firmy, np. wyciągu z podatkowej książki przychodów i rozchodów, druków PIT/CIT, okazanie ewidencji środków trwałych). W przypadku tej pierwszej czas załatwienia formalności może być liczony w godzinach, a przeprowadzenie drugiej nie trwa zwykle dłużej niż kilka dni. 

Jako że formalności można załatwiać dopiero wtedy, gdy dostępny jest już przedmiot leasingu (w umowie musi być specyfikacja jego parametrów), to pozyskanie go też ma wpływ na długość okresu przygotowań. 

Niezmiernie ważne są też kwestie praktyczne związane z używaniem przedmiotu leasingu, np. jego serwisowaniem, likwidacją szkód, udostępnianiem różnym użytkownikom. Na ogół wymagane jest, by sprzęt był pod opieką autoryzowanych serwisantów, a szkody likwidowane przez uprawnione firmy. Leasingodawcy nie stawiają raczej ograniczeń co do używania przedmiotu leasingu przez różne osoby. Nie ma więc przeszkód, by z leasingowanego samochodu korzystało kilku pracowników czy członkowie Twojej rodziny. 

Warto też zwrócić uwagę na: 

 • zasady zwrotu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, 
 • dostępność opcji wykupu prywatnego (przepisy pozwalają, by osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych wykupili przedmiot leasingu prywatnie i po pół roku sprzedali bez konieczności płacenia podatku), 
 • możliwość przedłużenia leasingu lub jego przedterminowego zakończenia (powinieneś wiedzieć, z jakimi wiąże się to formalnościami oraz kosztami). 

Pojazd będący w leasingu zarejestrowany jest na firmę leasingową. Jeśli fotoradar zarejestruje wykroczenie drogowe z jego udziałem, to Inspekcja Transportu Drogowego czy policja zwrócą się do leasingodawcy z prośbą o wskazanie, kto dysponuje samochodem. Za udzielenie tej informacji firmy leasingowe często pobierają specjalną opłatę od leasingobiorcy. Wysokość tej swoistej dodatkowej kary dla kierowcy (oprócz mandatu), często wynosi kilkadziesiąt złotych. 

Bardzo ważne pytanie: czy leasing się opłaca? 

Zdecydowanie tak, zarówno ze względów finansowych, jak i praktycznych. 

Po pierwsze, nie musisz się zastanawiać, czy stać Cię na potrzebną rzecz, angażować swoich środków, by ją kupić. Zresztą, nabycie jej za gotówkę mogłoby oznaczać wydanie znacznej części Twoich zasobów finansowych, a ubieganie się o kredyt wiązałoby się z koniecznością przejścia niekiedy czaso- i pracochłonnej procedury badania zdolności i wiarygodności kredytowej. Wybierając leasing, korzystasz z potrzebnej Ci rzeczy, a zyski generowane dzięki niej przez Twoją firmę ułatwiają Ci spłatę rat leasingowych. Na dodatek leasing nie obniża Twojej zdolności kredytowej. 

Po drugie, korzystając z leasingu operacyjnego, po jego zakończeniu nie masz obowiązku wykupu przedmiotu leasingu. Możesz go po prostu zwrócić leasingodawcy i to on będzie się martwił, co z nim zrobić. Ty możesz sięgnąć po kolejny leasing samochodowy i przesiąść się do nowszego modelu, skorzystać z maszyny czy technologii lepiej odpowiadających aktualnym potrzebom Twojej firmy. 

Po trzecie, wydatki związane z leasingiem, według obowiązujących przepisów, wrzucasz w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a więc pomniejszasz podstawę opodatkowania. 

Decyzja należy do Ciebie 

To, który rodzaj leasingu wybierzesz, na jaki okres zawrzesz umowę leasingową i co zrobisz z przedmiotem leasingu po zakończeniu umowy, zależy od Twojej decyzji, od tego, do jakich przemyśleń dojdziesz sam lub wspólnie ze swoim księgowym. Rozważając różne możliwości, powinieneś zwrócić uwagę na koszty początkowe, przewidywany okres używania przedmiotu leasingu, kwestie rozliczeń podatkowych oraz ogólną sytuację na rynku. Doradca leasingowy może Ci przedstawić swoje sugestie, podzielić się swoimi doświadczeniami, ale to Ty decydujesz. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z innymi tekstami dotyczącymi leasingu, w których w przystępny sposób przedstawiamy różne zagadnienia związane z tym produktem. 

Dodaj komentarz