Czym jest cesja ubezpieczenia i jak jej dokonać?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3223 komentarze

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


Czym jest cesja ubezpieczenia i jak jej dokonać?
Spis treści

Choć życie dostarcza nam wielu przykładów, że warto zawrzeć polisę ubezpieczeniową, by oszczędzić sobie kłopotów w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia, to wielu z nas nie wykupuje ubezpieczeń, licząc, że nic im się nie przydarzy. Są jednak sytuacje, gdy jesteśmy do tego zmuszeni przez obowiązujące przepisy (np. do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych) albo zasadami stosowanymi przez kredytodawcę, u którego chcemy pożyczyć pieniądze na zakup auta lub nieruchomości. W tym drugim przypadku konieczne jest nie tylko wykupienie polisy, ale i przeniesienie praw do odszkodowania na rzecz pożyczkodawcy, co jest dla niego gwarancją, że odzyska pożyczony kapitał. Przyjrzyjmy się różnym niuansom związanym z cesją umowy ubezpieczenia.

Co to jest cesja ubezpieczenia?

Cesja ubezpieczenia oznacza dobrowolne przeniesienie przez cedenta (właściciela, ubezpieczającego) praw wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza). Inaczej mówiąc, ustanawiając cesję, cedent zgadza się, by w przypadku zaistnienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową należne świadczenie zostało wypłacone cesjonariuszowi. Stanie się tak, mimo że to na cedencie ciąży obowiązek opłacania składki ubezpieczeniowej.

Polisa z cesją ubezpieczenia różni się od zwykłej tylko tym, że w jej treści wskazany jest cesjonariusz, a w ogólnych warunkach ubezpieczenia opisane są sytuacje, w których to on otrzyma odszkodowanie.

Cesja ubezpieczenia na bank

Zupełnie naturalną rzeczą jest, że kredytodawcy zależy na odzyskaniu pożyczonych pieniędzy. Zanim więc je udostępni, sprawdza zdolność i wiarygodność kredytową klienta, szacuje ryzyko, że zobowiązanie nie będzie spłacane terminowo. W przypadku wysokich kwot może też domagać się dodatkowych zabezpieczeń, np. podpisania weksla in blanco, oświadczenia o poddaniu się egzekucji czy wykupienia ubezpieczenia. To ostatnie może dotyczyć przedmiotu kredytowania (np. domu, mieszkania, samochodu) lub być związane z kredytobiorcą (np. ubezpieczenie na życie, od utraty pracy).

Samo zawarcie polisy nie zabezpiecza interesów kredytodawcy. Konieczne jest jeszcze dokonanie cesji wynikających z niej praw na rzecz banku. Instytucje finansowe bardzo chętnie korzystają z tego rozwiązania, gdyż jego funkcjonowanie jest zupełnie niezależne od kredytobiorcy, gwarantuje im szybkie i bezproblemowe odzyskanie pieniędzy, gdy zajdą przesłanki do wypłaty odszkodowania.

Gdyby całkowita spłata kredytu nastąpiła przed wygaśnięciem polisy, to możliwe jest anulowanie cesji. W tym celu trzeba przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie od kredytodawcy, w którym stwierdza on, że zobowiązania ubezpieczonego zostały uregulowane i na przedmiocie objętym ochroną nie ciążą już żadne roszczenia.

Cesja bankowa jest też korzystna dla ubezpieczonego, gdyż obniża szacowane przez bank ryzyko, a tym samym wpływa na warunki finansowania. Eliminuje też niebezpieczeństwo, że w przypadku całkowitej utraty wartości kredytowanej rzeczy (tzw. szkoda całkowita) zostanie z pokaźnym kredytem do spłacenia.

Kredyt hipoteczny a cesja ubezpieczenia

Wszelkie zabezpieczenia dotyczące spłaty zobowiązania mają szczególnie duże znaczenie przy kredytach hipotecznych, których umowy dotyczą kwot liczonych w setkach, a nawet milionach złotych. W ich przypadku okres kredytowania wynosi kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, więc istnieje duże ryzyko, że w tym okresie dojdzie do zdarzenia, w wyniku którego nieruchomość utraci swoją wartość. Stąd banki wymagają, by w czasie spłaty zobowiązania dom czy mieszkanie były cały czas ubezpieczone. Możliwe jest, by kredytodawca wyraził zgodę na anulowanie cesji ubezpieczenia przed zapłatą ostatniej raty.

Kredytobiorcy na ogół korzystają z ubezpieczenia oferowanego przez ubezpieczyciela współpracującego z kredytodawcą, a składka ubezpieczeniowa często jest doliczana do kredytu. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość załatwienia wszelkich formalności w jednym miejscu, pewność, że zakres ochrony jest zgodny z wymaganiami banku.

Nie ma jednak zakazu, by kredytobiorca wykupił polisę w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. W tej sytuacji musi zawrzeć umowę, której warunki spełniają wymogi kredytodawcy. Z racji różnych szczegółowych zapisów samodzielne znalezienie takiej oferty może być pracochłonne.

Ubezpieczenie na życie z cesją na bank

Inną formą zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego może być wymóg wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia na życie. Banki często określają listę towarzystw, w których może być wykupiona taka polisa oraz zakres wymaganej ochrony ubezpieczeniowej. Chodzi o to, by w przypadku śmierci lub poważnej choroby klienta uniemożliwiającej mu pracę zawodową, a tym samym regulowanie rat, kredytodawca mógł szybko i bezproblemowo odzyskać pożyczony kapitał.

Niezwykle ważne jest poznanie warunków, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Na ogół będzie miał do tego prawo, gdy będą zaległości w spłacie kredytu, ubezpieczony popełni samobójstwo lub zginie w wypadku, do którego sam się przyczynił, np. prowadząc samochód po spożyciu alkoholu, podejmując niebezpieczne działania.

Umowa cesji powinna określać przedmiot cesji (czyli nieruchomość kupioną na kredyt, z którym związane jest ubezpieczenie na życie), dane cesjonariusza (czyli banku) oraz kwotę i datę ustanowienia cesji.

Ubezpieczenie domu i mieszkania z cesją na bank

Dla kredytodawcy najważniejsza jest ochrona murów domu czy mieszkania, a także znajdujących się w nich elementów stałych (drzwi, okna, podłogi) i instalacji. Tak więc zakres wymaganej ochrony odnosi się do zdarzeń losowych typu powódź, pożar, uderzenie pioruna, silny wiatr, czasem także upadek statku powietrznego i to ich dotyczy cesja ochrony ubezpieczeniowej.

Od kredytobiorcy zależy, czy zechce ubezpieczyć też ruchomości domowe (meble, elektronikę, sprzęt AGD, kosztowności itp.) i czy zawrze dodatkowe umowy (np. odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, pakiet assistance, pomoc prawna). Odszkodowania z tego tytułu trafiają bezpośrednio do właściciela nieruchomości.

Cesja ubezpieczenia samochodu

W przypadku pojazdów cesja praw z umowy ubezpieczenia dotyczy polisy auto casco, gdyż to ona związana jest z wartością materialną przedmiotu ubezpieczenia (polisa OC zabezpiecza tylko posiadacza auta, motocykla itp. przed wypłatą z własnych środków odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku jego działania).

W zależności od zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia po zaistnieniu szkody objętej ochroną należne odszkodowanie jest przekazywane przez ubezpieczyciela bezpośrednio do warsztatu naprawczego lub na konto cesjonariusza. Jeśli nie chce się on zajmować likwidacją szkody, to wypłaca pieniądze właścicielowi pojazdu, by ten zorganizował niezbędne naprawy.

W przypadku kradzieży lub przeznaczenia auta do kasacji (tzw. szkoda całkowita) towarzystwo ubezpieczeniowe przesyła kredytodawcy sumę, która nie została jeszcze spłacona przez kredytobiorcę, a niewykorzystaną kwotę świadczenia wypłaca ubezpieczonemu.

Gdzie wysłać cesję ubezpieczenia?

Jak ustanowić cesję? Można to zrobić przy zawieraniu polisy, jak i w trakcie jej trwania. W obu przypadkach niezbędne działania ograniczają się do wskazania cesjonariusza, czyli podania jego pełnej nazwy, danych adresowych, a także numerów NIP i REGON oraz rachunku, na który jest spłacany kredyt. Towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z gotowych formularzy, których rzetelne wypełnienie gwarantuje, że żadna z potrzebnych informacji nie zostanie pominięta.

Umowa ubezpieczenia z dokonaną cesją powinna zostać dostarczona do kredytodawcy w wymagany przez niego sposób (w wersji papierowej lub elektronicznie).

Cesja ubezpieczenia na bank a wypłata odszkodowania

Trzeba podkreślić, że cesja ubezpieczenia na bank chroni interesy kredytodawcy, ale i kredytobiorcy. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie, dzieląc je między obie strony umowy cesji. Kredytodawca otrzymuje kwotę pozostałą do spłaty, a reszta środków wpływa na konto kredytobiorcy. Oczywiście możliwa jest sytuacja, że wypłacone środki nie wystarczą na uregulowanie zobowiązania i wtedy cedent zobowiązany jest do spłaty długu z własnych środków.

Opisane zasady nie mają zastosowania w przypadku mniejszych szkód, np. stłuczki, kradzieży z włamaniem, zalania mieszkania. W takich sytuacjach sposób wypłaty odszkodowania zależny jest od przedmiotu ubezpieczenia. Jeśli jest nim nieruchomość, to pieniądze trafiają do jej właściciela, by mógł on naprawić powstałe szkody, kupić rzeczy, które zostały mu skradzione. Gdy polisa dotyczyła pojazdu, to odszkodowanie przekazywane jest na ogół bezpośrednio do warsztatu, który zajmuje się naprawą.

Cesja ubezpieczenia – wiadomości w pigułce

Cesja ubezpieczenia jest umową cywilno-prawną chętnie wykorzystywaną przez kredytodawców dla zabezpieczenia swoich interesów. Po zaistnieniu zdarzenia objętego ochroną, to oni otrzymują odszkodowanie pozwalające odzyskać im pożyczony kapitał. Cesja jest też korzystna dla kredytobiorców, gdyż eliminuje sytuację, w której pozostają bez kredytowanego przedmiotu, ale za to z długiem do spłacenia.

Odmowa wykupienia ubezpieczenia wymaganego przez kredytodawcę i dokonania na jego rzecz cesji na ogół oznacza znacznie gorsze warunki finansowania albo wręcz odmowę udzielenia kredytu. W interesie klienta jest więc, by zawarł polisę spełniającą oczekiwania banku, co nie musi wcale oznaczać żmudnych poszukiwań, bo stosowną umowę można często zawrzeć u kredytodawcy.

Choć składka ubezpieczeniowa jest kolejnym wydatkiem, który trzeba ponosić, spłacając kredyt, to zdecydowanie warto wykupić polisę. Lepsze warunki finansowania mają konkretny wymiar finansowy. Z kolei pewność, że w razie zaistnienia szkody objętej ochroną ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zaspokajające roszczenia banku, daje spokój psychiczny, pozwala w pełni cieszyć się z kupionej rzeczy.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy