Wróć

Konto bankowe dla obcokrajowca

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com

75 komentarzy
Konto bankowe dla obcokrajowca
Spis treści
Pokaż więcej

Cudzoziemiec, który zamierza założyć w Polsce konto osobiste, często natrafia na znaczne utrudnienia. Zobaczmy więc, z jakimi problemami musi zmierzyć się najczęściej.

Więcej zachodu z założeniem konta

Obecnie możemy otworzyć rachunek bankowy nie tylko w oddziale, lecz również przez Internet, infolinię, a nawet aplikację mobilną – jednak ułatwienia te nie dotyczą cudzoziemców. W wielu bankach próba wypełnienia formularza online przez obcokrajowca kończy się niepowodzeniem – system odrzuca taki wniosek. W nielicznych instytucjach wypełnienie wniosku o konto bankowe drogą elektroniczną jest co prawda możliwe, jednak podpisanie umowy wymaga już wizyty w oddziale. Ponadto żaden z polskich banków nie wysyła kart za granicę - ani pocztą, ani za pośrednictwem kuriera. Jest to znaczne utrudnienie zwłaszcza dla nierezydentów. Aby wejść w posiadanie "plastiku", muszą we wniosku podać polski adres korespondencyjny (pod który trafi przesyłka), a następnie pofatygować się do Polski po odbiór karty.

Poukrywane informacje

Zasady otwierania rachunków osobistych dla cudzoziemców określają wewnętrzne regulacje danej instytucji finansowej. Niestety, bardzo często te wytyczne są poukrywane na stronach internetowych banków (lub też bank w ogóle nie udostępnia takich informacji). Praktyka pokazuje, że niekiedy nawet szeregowi pracownicy zatrudnieni w oddziałach banku nie znają procedur obowiązujących w takich przypadkach. W efekcie obcokrajowiec, który chce uzyskać takie dane, jest skazany na kontakt z infolinią lub przeszukiwanie anglo- lub rosyjskojęzycznej wersji strony. Często bezskutecznie, ponieważ zamieszczone na niej treści sprowadzają się do ogólnikowej charakterystyki kont osobistych, a podstawowe dokumenty (regulamin, umowa, taryfa opłat i prowizji) nie są przetłumaczone na język obcy.

Bariera językowa

Warto zauważyć, że obowiązujące w polskich bankach procedury zmuszają cudzoziemców do częstych kontaktów z pracownikami tych instytucji. Aby uzyskać informację, jak otworzyć konto osobiste, obcokrajowiec musi porozmawiać z konsultantem; aby podpisać umowę - powinien porozumieć się z pracownikiem oddziału. Nie zawsze jest to proste, jeżeli cudzoziemiec kiepsko mówi po polsku, a doradca klienta nie zna żadnego obcego języka.

Teoretycznie banki nie muszą ułatwiać cudzoziemcom życia – w regulaminie wszystkich działających w naszym kraju instytucji bankowych widnieje zapis, że w relacjach banku z posiadaczem rachunku obowiązującym językiem jest język polski. Niemniej przeprowadzone przez firmę Idea Expert badania wykazały, że przynajmniej część banków próbuje zadbać o komfort obcojęzycznych klientów i w swoich placówkach naziemnych wprowadza obsługę w języku obcym. Niestety, takie oddziały znajdują się tylko w dużych aglomeracjach, w przypadku mniejszych miejscowości obcokrajowcom często nie pozostaje nic innego, jak przyjść do banku w towarzystwie tłumacza.

Inne procedury dla rezydentów i nierezydentów

Jak już wspomnieliśmy, niemal wszystkie polskie banki deklarują możliwość otworzenia rachunku dla cudzoziemca. Jednak o ile większość z nich jest skłonna założyć konto rezydentowi (a więc osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski), o tyle osoby, które posiadają miejsce zamieszkania za granicą (czyli tzw. nierezydenci), w niektórych bankach muszą liczyć się z odmową. Muszą też przedstawić znacznie więcej dokumentów - przy czym niemal każdy bank ma w tym zakresie swoje własne wymagania, które na dodatek ciężko jest ustalić.

Z reguły nierezydent jest proszony o okazanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce oraz umożliwiających weryfikację tożsamości. W zależności od instytucji może być to dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card), prawo jazdy, oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz wiza pobytowa. W niektórych bankach do potwierdzenia legalności pobytu wystarczy zaświadczenie o statusie studenta z polskiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o odbywaniu kursu językowego na uczelni lub w szkole policealnej.

W przypadku nierezydentów, którzy nie posiadają karty pobytu, często wymagany jest jeszcze jeden dokument, czyli Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Jest to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy urząd skarbowy. Posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej pozwala podmiotom uniknąć podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy prowadzą interesy zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że w ostatnim czasie coraz więcej banków otwiera się na cudzoziemców i dostrzega tkwiący w nich potencjał. Przykładowo, Credit Agricole przygotowało dla cudzoziemców formularz zawierający szczegółowy spis wszystkich dokumentów wymaganych przy zakładaniu ROR-u (do tego sporządzony w 4 wersjach językowych z podziałem na klientów pochodzących z EOG i mieszkańców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Zdecydowanie warto pochwalić bank za tę inicjatywę ułatwiającą cudzoziemcom życie, niemniej liczba dokumentów, których bank może zażądać od obcokrajowca, jest dość przytłaczająca.

Ciekawe udogodnienie dla obcokrajowców - rezydentów zaproponował też Bank Millennium. W tej instytucji cudzoziemiec może zawrzeć umowę za pośrednictwem kuriera i nie musi tracić czasu na wizytę w placówce.

Praktyczne wskazówki, jak otworzyć konto dla cudzoziemca

Aby uniknąć kilkukrotnej wizyty w oddziale i skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, warto przyjść do banku z kompletem dokumentów. Dlatego zanim zjawisz się w placówce, skontaktuj się wcześniej z infolinią i dokładnie opisz swoją sytuację. Podaj nazwę dokumentu uprawniającego Cię do przebywania w Polsce (wiza, karta stałego lub czasowego pobytu, Karta Polaka) i scharakteryzuj swój status (rezydent, nierezydent, obywatel Unii Europejskiej, obywatel państwa nienależącego do UE, uchodźca z Ukrainy). Następnie poproś wyjaśnienie następujących kwestii:

 • jakie dokumenty będą konieczne, abyś mógł otworzyć konto?
 • czy bank będzie wymagał od Ciebie numeru PESEL?
 • czy w rejonie, w którym przebywasz, funkcjonuje placówka obsługująca klientów w języku angielskim (ewentualnie ukraińskim, rosyjskim, francuskim lub niemieckim)?
 • czy bank udostępnia wersję systemu transakcyjnego w języku obcym?
 • czy jako obcokrajowiec będziesz miał dostęp do wszystkich usług dodatkowych powiązanych z kontem (produktów oszczędnościowych, kredytów, debetu w rachunku itp.).

Tab. Dokumenty wymagane podczas otwierania konta w wybranych bankach podczas standardowej procedury (nie dotyczy rachunków otwieranych dla uchodźców z Ukrainy). Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi przesłanych przez banki. Podane informacje mogą ulec zmianie.

Gdzie i jak otworzyć konto dla cudzoziemca

Nazwa banku

Sposób założenia konta

Wymagane dane/dokumenty

Alior Bank

Konto można założyć wyłącznie w placówce banku.

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. Wymagane dokumenty to: ważny paszport zagraniczny + wiza LUB karta pobytu (stałego lub czasowego).

Bank Millenium

Przez Internet lub w oddziale. Dla rezydentów istnieje możliwość zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera (tylko na terenie Polski).

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci.

 • w przypadku osób pochodzących z państwa należącego do Unii Europejskiej, wystarczy sam paszport,
 • w przypadku klientów z krajów spoza UE - paszport + dokument, który potwierdzi potrzebę założenia konta w Polsce, np. karta pobytu, umowa o pracę na okres powyżej 6 miesięcy lub zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia.
Bank Pekao

Wyłącznie w oddziale.

W przypadku obywateli UE oraz Ukrainy wystarczy sam paszport.

Klienci spoza UE muszą okazać paszport + dodatkowy dokument potwierdzający adres zamieszkania na terenie Polski (np. kartę pobytu, umowę najmu mieszkania).

BNP Paribas

Obsługa w języku ukraińskim w wybranych placówkach zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu.

Ważny dokument tożsamości, np. paszport lub dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card) oraz karta pobytu (stałego lub czasowego) bądź też pozwolenie na pracę.

BOŚ Bank

Wyłącznie w oddziale.

Rezydent: Dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport zagraniczny z kartą stałego pobytu.

Nierezydent: paszport oraz ewentualnie dodatkowy dokument (np. zawierający adres zamieszkania klienta) bądź też dowód osobisty wydany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Credit Agricole

Osobista wizyta w oddziale.

Dla klientów z obszaru EOG oraz Szwajcarii:

1. Ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty lub karta pobytu lub legitymacja szkolna w przypadku klienta niepełnoletniego).

2. Dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie RP:

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • potwierdzenie zameldowania lub umowa kupna nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta lub umowa najmu nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta, zawarta na okres co najmniej 6 miesięcy;
 • umowa o pracę, umowa cywilnoprawna (w tym kontakt menadżerski), zaświadczenie o wykonywaniu pracy (np. z agencji pracy), zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy na terytorium RP na okres co najmniej 12 miesięcy (promesa/list intencyjny);
 • sądowe postanowienie o nabyciu spadku w postaci nieruchomości mieszkalnej lub notarialne poświadczenie dziedziczenia nieruchomości mieszkalnej, darowizna nieruchomości mieszkalnej w formie aktu notarialnego;
 • wiza krajowa, wiza Schengen, legitymacja studencka, zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia;
 • dokument potwierdzający złożenie wniosku o przedłużenie prawa pobytu na terenie RP (np. pieczęć wojewody w paszporcie).

3. Dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL:

 • prawo jazdy, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL z pieczęcią urzędu lub w formie wydruku elektronicznego, karta pobytu z wpisanym numerem PESEL, zaświadczenie o zameldowaniu (na pobyt czasowy lub stały) z wpisanym numerem PESEL oraz pieczęcią urzędu.

Dla klientów spoza obszaru EOG: Paszport lub karta pobytu, zgoda na pobyt tolerowany, legitymacja szkolna (w przypadku klienta niepełnoletniego).

ING Bank Śląski

Wyłącznie w oddziale banku.

W przypadku obywateli Unii Europejskiej do założenia konta wystarczy dowód osobisty LUB paszport.
Podczas podpisywania umowy obcokrajowiec jest proszony o złożenie oświadczeń FATCA i CRS, oświadczenia o źródle pochodzenia środków oraz rezydencji podatkowej.

W przypadku klientów spoza UE:

1. Paszport + dokument uprawdopodobniający pobyt. Może to być np.:

 • karta pobytu wydana przez PL LUB
 • wiza PL (naklejka w paszporcie o nr 04, 05a, 05b, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17a, 18-22a, 23)

2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie, np.:

 • zaświadczenie z urzędu miasta / gminy o zameldowaniu (dokument opatrzony pieczątką z Urzędu Miasta/Urzędu Gminy) LUB
 • umowa najmu mieszkania (klient musi być najmującym lub wskazany jako zamieszkujący) LUB
 • zaświadczenie CFR-1 z Urzędu Skarbowego LUB
 • zaświadczenie od pracodawcy / uczelni o zakwaterowaniu pracownika/studenta (dokument opatrzony pieczątką pracodawcy / uczelni).

3. Dokument potwierdzający dochody:

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło LUB
 • potwierdzenie otrzymywania stypendium LUB
 • potwierdzenie prowadzenia własnej działalności (odpis z CEIDG, umowa spółki).

Dokumenty nie mogą mieć daty ważności krótszej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o konto.

mBank

W placówce banku.

Paszport zagraniczny wraz z kartą pobytu stałego.

Bank dopuszcza również kartę pobytu czasowego, jednak wówczas wymagane są następujące dokumenty: paszport zagraniczny i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydane przez Urząd ds. Cudzoziemców.

Nest Bank

Wniosek można złożyć przez Internet, jednak podpisanie umowy jest możliwe wyłącznie w oddziale.

Bank prowadzi konta dla rezydentów i nierezydentów. W celu otwarcia rachunku konieczne jest posiadanie paszportu oraz karty pobytu LUB Karty Polaka.

PKO BP

Wyłącznie w oddziale banku.

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. Wymagany jest paszport albo inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości klienta (np. karta pobytu).

Santander Bank Polska

Wyłącznie w oddziale banku.

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej muszą okazać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty państwa unijnego LUB paszport zagraniczny (pod warunkiem posiadania dokumentu, który potwierdza nadanie nr PESEL),
 • kartę pobytu z numerem PESEL LUB zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w Polsce.

Dodatkowo jeden z poniższych dokumentów:

 • potwierdzenie nadania numeru PESEL,
 • prawo jazdy.

Nierezydent: dokument tożsamości i dokument potwierdzający pobyt w Polsce.

Źródło: opracowanie własne na podstawie oferty banków. Stan na 09.11. 2022 r.

Ułatwienia dla uchodźców z Ukrainy / Банківський рахунок для біженців з України

W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę i masowy napływ uchodźców do Polski wiele polskich banków  znacznie uprościło proces otwierania kont dla klientów zza wschodniej granicy. Szkoda jednak, że tradycyjnie każda z tych instytucji uczyniła to w oparciu o własne zasady. W efekcie uchodźcy nieznający naszego języka i próbujący się odnaleźć w obcych realiach mogą poczuć się mocno zdezorientowani.

Konto dla obcokrajowca bez karty pobytu i zameldowania

Aktualnie na liście banków, które nie wymagają od ukraińskich klientów udokumentowania adresu zamieszkania oraz uzyskiwania dochodów w Polsce, znajdują się następujące instytucje: Alior Bank, PKO BP, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski oraz BNP Paribas. Także Bank Pekao i Citi Handlowy deklarują, że aby założyć rachunek osobisty, wystarczy przyjść do oddziału z ważnym paszportem.

Dokładne informacje na temat oferty bankowej dla uchodźców zamieściliśmy w artykule "Najlepsze konta bankowe dla Ukraińców: rekomendowane rachunki i wymagane dokumenty".

Konto firmowe dla obcokrajowca

Procedura założenia konta biznesowego przez obcokrajowca zależy głównie od tego, czy jego firma jest zarejestrowana w Polsce czy za granicą. Kolejnym branym pod uwagę przez bank aspektem jest forma prawna przedsiębiorstwa (JDG, spółka cywilna). W każdym z tych przypadków bank może wymagać nieco innych dokumentów.

Najłatwiej będą mieli ci cudzoziemcy, którzy zarejestrowali firmę w Polsce. Analogicznie jak klienci indywidualni zostaną poproszeni o dokumenty weryfikujące ich tożsamość oraz potwierdzające legalność pobytu. Natomiast obcokrajowcy prowadzący działalność gospodarczą w innym kraju dodatkowo będą musieli udowodnić, że ich firma faktycznie istnieje, przedstawiając dokument będący odpowiednikiem polskiego CEiDG lub KRS-u. Zaświadczenie musi być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego i opatrzone klauzulą apostille. Tłumaczenie może zostać również wykonane za granicą, jednak zgodność takiego tłumaczenia z oryginałem musi być poświadczona przez odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne RP.

Czy obcokrajowiec może założyć konto w polskim banku? Tak, ale musi się uzbroić w cierpliwość

Dla wielu przebywających w Polsce cudzoziemców posiadanie rachunku w polskim banku jest nie tyle kwestią wygody, co wręcz koniecznością - większość pracodawców woli dziś przelewać wynagrodzenie na konto pracownika, niż wypłacać mu pensję w gotówce (podobnie jest z wypłatą stypendium). Niestety nawet legalnie zarobkujący w Polsce obcokrajowcy często mają problemy z otwarciem konta – banki szczególnie niechętnie traktują klientów, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie posiadają statusu rezydenta.

W opinii wielu cudzoziemców wnioskujących o rachunek w polskim banku najbardziej uciążliwy jest brak jednolitej procedury obowiązującej w takich przypadkach - każdy bank otwiera konto dla obcokrajowca w oparciu o własne kryteria, a dotarcie do tych wytycznych wcale nie jest proste. Być może jednak rosnąca liczba cudzoziemców w Polsce wymusi na bankach ujednolicenie zasad i poprawi mocno kulejącą komunikację z obcojęzycznym klientem. Czy banki otworzą się szerzej na obcokrajowców? Przykład Ukraińców pokazuje, że jest to możliwe.

Komentarze

(75)
Sortuj od najnowszych
R
Rysiek
Gość
4 tyg. temu

Alior Bank. Moja zona ma obywatelstwo rosyjskie. Mieszka w Polsce legalnie, ma ubezpieczenie NFZ, nieruchomość od której płaci podatki. Nie pracuje. Jest na moim utrzymaniu. Te informacje bank uzyskał przy pierwszej wizycie. Przez miesiąc czasu z własnej inicjatywy (bank milczał) co tydzień jeździliśmy do oddziału, gdzie okazywało się, że mają dodatkowe pytania i żądania dokumentów. Skanowali moje, chcieli wiedzieć dlaczego żona nie ma konta w innym banku. Gdy podaliśmy, ze mamy wspólne konto od kilkunastu lat), to po tygodniu pytano o to dlaczego tego nie podaliśmy. Argument, ze nikt nas o to nie zapytał nie był chyba dobra odpowiedzią. Pytano skąd spodziewa się przelewów i w jakiej wysokości, co mnie rozbawiło, gdyż pomyślałem iż zawrą takie obietnice w umowie.

Po ponad miesiącu i braku kontaktu ze strony banku dowiedzieliśmy się, że odmówiono z powodu braku dochodów, o czym wiadomo było już pierwszego dnia.

Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na piśmie. Nie można było uzyskać odpowiedzi co z dokumentami, które od nas pobrali. Totalny brak jakichkolwiek procedur. Decyzje, często zmienne, podejmowała jakaś osoba "z centrali" i były nam one przekazywane (wraz z "pytaniami") przez pracownika banku. Taki głuchy telefon, a wystarczyło po prostu zadzwonić i wyjaśnić od ręki wątpliwości.

Odpowiedz

D
Dominika
Gość
3 miesiące temu

Witam, mam na imię Dominika z Warszawy. Jestem tutaj, aby zeznawać w sprawie pożyczki, którą otrzymałem od Quick Credits Inc. Są bardzo faktyczni i wiarygodni, skontaktuj się z nimi bezpośrednio przez e-mail: [email protected]

Odpowiedz

J
Jan
Gość
6 miesięcy temu

Ja powiem tak. Udało się otworzyć konto w Santander Bank Polska dla obywatela Malezji. Ale co zabawne, w pierwszym Stantaderze pani była bardzo niemiła, więcz wredna. Wszystko na nie i nic nie można. W kolejnej placówce wszystko można. Konto założone na paszport i wszyscy happy.

Odpowiedz

K
Karolina
Gość
4 miesiące temu
@Jan

Czy może Pan powiedzieć w jakim mieście się udało? Wygląda na to, że wszędzie jest to kwestia szczęścia, a nie stosowania zasad..

Odpowiedz

M
Maria
Gość
8 miesięcy temu

Jestem obywatelka Litwy i mam umowe o prace w Polsce. Zlozylam wniosek o nadanie nr PESEL. W Millennium odmowiono mi otwarcia konta…

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
8 miesięcy temu
@Maria

Czy bank podał Ci powód odmowy założenia konta?

Odpowiedz

M
Maria
Gość
8 miesięcy temu
@Aldona Derdziak

Potrzebuję PESEL (czekam na list z urzedu) i umowy nie wystarcza. Pracowadca potrzebuje konta, wiec nie jestem w najlepszej sytuacji. Dzisiaj spróbuję udać się do Citi, bo konsultant w czacie mi poradził, że wystarczy mi sam paszport i umowa o pracę. Napiszę, jeśli mi się uda, gdyż może to pomoże komuś innemu:)

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
8 miesięcy temu
@Maria

Czekamy na informacje ? Faktem jest, że podejście banków do obcokrajowców jest bardzo różne i często się zmienia. Wiele zależy od kraju, z którego pochodzi potencjalny klient, czy i jakie zatrudnienie ma na terenie Polski. Staraliśmy się to opisać w tabelce załączonej w tekście, ale sygnały od Czytelników świadczą, że co pewien czas pojawiają się różne szczególne sytuacje.

Odpowiedz

M
Maria
Gość
8 miesięcy temu
@Maria

W Citi otworzyli mi konto bez żadnych problemów. Kartę otrzymałam od razu w oddziale banku. Polecam, jeśli ktoś posiada paszport Unii Europejskiej.

Odpowiedz

K
Karollina
Gość
10 miesięcy temu

Witam . Mąż mój jest Marokanczykiem. Ma kartę pobytu czasowego, pesel,paszport,Polska umowę o pracę potwierdzenie zameldowania w polsce w Pekao S.A odmówili mu otwarcia konta. Masakra. W jakim Banku mąż może otworzyć konto beż problemów?

Odpowiedz

K
Karolina
Gość
4 miesiące temu
@Karollina

Musi pani po prostu poszukać placówki z normalnymi ludzmi.. to nie zależy od banku ale od konkretnego człowieka..

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość
19.09.2022 00:48:17

Czy obywatel Polski, mający ważny dowód osobisty ale zamieszkujący na stałe tylko i wyłącznie w Szwecji (UE) i nie posiadający ŻADNEGO miejsca zamieszkania w Polsce, czyli nie rezydent w Polsce (wyłącznie szwedzka rezydentura podatkowa) może mieć założone konto w polskim banku? Bank Pekao SA odmówił mi założenia konta ROR bez podania przyczyny, pomimo osobistego kontaktu w oddziale i okazaniu wszelkich wymaganych dokumentów.

Odpowiedz

I
Irka
Gość
23.09.2022 19:58:10
@Mariusz

Problemem jest chyba ten brak adresu zamieszkania na terenie Polski. Mój znajomy z Irlandii (też nie rezydent podatkowy) próbował otworzyć konto podstawowe w getinie, ale we wniosku była Klauzula " Bank może odmówić zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego w przypadku gdy konsument nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" .  W peako może być podobnie, bo jak nie masz żadnego adresu w Polsce, to bank nie może Ci wysłać karty ani innych dokumentów (dajmy na to - monitów windykacyjnych). A próbowałeś w jakimś innym banku?

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość
wczoraj
@Irka

Nie oczekiwałem i wręcz czynnie zrezygnowałem z karty bo jej nie potrzebuję. Do tego nie planowałem żadnych produktów inwestycyjnych, jak lokaty czy takie które wymagają odprowadzania podatku. Tak. Mam konta w 3 polskich bankach, z czego w mBank od 2002 roku, który bez problemu wysyła kartę do Szwecji. Ponadto Alior oraz Getin. Getin zakładałem w 2015 kiedy już nie byłem rezydentem w PL i nie było z tym najmniejszych problemów. Od samego początku nadano mi status nierezydenta, co po okazaniu certyfikatu rezydencji zagranicznej zwalnia np. z podatku Belki

Pekao SA było mi potrzebne jedynie do transferów walutowych pomiędzy moim brokerem, które też ma konta w Pekao. Pozwalało by to unikać gigantycznych opłat bankowych za przelewy w USD (są pobierane nawet jeśli bank znajduje się kilku ulic dalej w tym samym mieście w Polsce!)

Odpowiedz

L
Lucyna
Gość
tydzień temu
@Mariusz

Córka jest obywatelem amerykańskim. Ma ważny paszport. Odmówiono jej założenia konto w banku Paribas. Gdzie może otworzyć

?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
tydzień temu
@Lucyna

W powyższym tekście zamieściliśmy tabelkę z oczekiwaniami różnych banków wobec cudzoziemców. Sądzę, że pomocne w niej dane będą pomocne przy wyborze banku, ale wszystko zależy od indywidualnej sytuacji wnioskującego o ROR i kompetencji doradcy.

Odpowiedz

K
Kaan
Gość
05.09.2022 14:41:25

Dzień Dobry,

Który bank jest najbardziej elastyczny pod względem udzielenia kredytu gotówkowego w warunkach, że obcokrajowiec spoza UE ma kartę pobytu, stabilną pracę z umową o pracę, a środki z wynagrodzenia wpływają na ich konto miesięcznie (np. od 3 miesięcy)? Santander jest po prostu fatalny pod tym względem. W najbliższym czasie kończę z nimi współpracę. Zamknę tam już swoje konto. Szukam zdolnego banku w tym zakresie. 

Z góry dziękuję za sugestie.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
05.09.2022 16:48:52
@Kaan

Nie sposób odpowiedzieć w konkretny sposób na Twoje pytanie. Każdy wniosek kredytowy jest rozpatrywany indywidualnie, pod uwagę branych jest bardzo wiele czynników. Dla banku X określony status zatrudnienia może być bardzo "pewny i stabilny", a dla innego może być tylko "wystarczający" i będzie to miało wpływ na parametry przedstawionej oferty kredytowej.

Odpowiedz

H
Hanna
Gość
03.09.2022 17:05:45

Mieszkam i mam obywatelstwo jednego z krajow Wspolnoty Europejskiej (ale nie mam obywatelstwa polskiego). W pazdzierniku przyjezdzam na rok na studia do Polski. Chcialabym miec konto polskie na ten okres. Jaki bank moglby je otworzyc? Dziekuje za pomoc.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
05.09.2022 12:01:26
@Hanna

Informacje dotyczące zakładania konta przez obcokrajowców zawarliśmy w powyższym artykule. Znajdziesz tam także wskazówki co do wymaganych dokumentów.

Odpowiedz

A
Adriana
Gość
29.08.2022 23:53:57

Jestem obcokrajowcem. Mieszkalam kilka lat w Polsce ale teraz mieszkam juz 3 lata w USA. Mam mieszkanie w Polsce i czasami muszę coś kupić w polskich stron. Czy mogę otworzyć konto w Polsce?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
30.08.2022 11:54:40
@Adriana

Czy posiadasz jakikolwiek polski dokument tożsamości? Albo konto w polskim banku?

Odpowiedz

A
Adriana
Gość
30.08.2022 16:37:33
@Aldona Derdziak

Nie mam polskiego dokumenta tożsamości. Kilka lat temu malam katre pobyt czsowy ale teraz nie.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
31.08.2022 08:44:16
@Adriana

Założenie konta przez obcokrajowca jest możliwe, jednak będzie trzeba udać się do oddziału banku. Pomocne informacje znajdziesz powyżej w artykule.

Odpowiedz

A
Aleksandra
Gość
24.08.2022 13:01:05

Dziękuję za bardzo przydatny artykuł!!

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość
22.08.2022 09:28:54

W tabelce wymagania jakie są w ING, a na koniec "nie wymagają od ukraińskich klientów udokumentowania adresu zamieszkania oraz uzyskiwania dochodów w Polsce", prawdziwe informacje są w tabelce. Założenie konta dla rezydenta w ING to droga przez mękę. Nawet pracownicy nie wiedzą jak wygląda procedura, ogólnie chaos na kółkach.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
22.08.2022 18:57:30
@Łukasz

W wielu bankach aktualnie obowiązują inne wymagania wobec osób z Ukrainy a inne wobec obywateli innych krajów. Część instytucji finansowych, odpowiadając na apel Komisji Nadzoru Finansowego, wprowadziła do swojej oferty rachunki z ograniczonymi funkcjonalnościami, które w prosty sposób mogą być otwarte przez uchodźców przybyłych do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Co do zasady funkcjonują one przez 12 miesięcy, a jeśli w tym czasie spełnione są wymagania przy otwarciu standardowych ROR-ów, to są przekształcane w pełnoprawne konta.

Odpowiedz

M
Magda
Gość
21.07.2022 15:03:55

A jak wyglada sytuacja, kiedy posiadam konto w polskim banku, jednak obecnie mieszkam za granica i mam status rezydenta podatkowego w innym kraju EU, co z moim kontem w Polsce, aktywnie z niego korzystam....

Odpowiedz

B
Bieszczadnik
Gość
21.07.2022 19:32:27
@Magda

Jak masz już konto i niczym nie podpadniesz, to bank nic Ci nie zrobi, przecież nawet nie wiedzą, gdzie rzeczywiście mieszkasz.

Odpowiedz

T
Tomi
Gość
19.08.2022 08:31:41
@Bieszczadnik

Mbank aktualizuje sie dowod bez aktualnego dowodu nie przedluzysz konta

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość
22.08.2022 09:30:54
@Tomi

z mbunczka to lepiej zrezygnować zanim zderzysz się z opłatami typu 600 zł za kartę.

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość
05.05.2022 20:25:44

dzien dobry,

jak wyglada zalozenie konta w Polsce, gdy posiada sie 2 obywatelstwa: polskie i niemieckie, zameldowanie rowniez w Polsce,w dodatku nazwisko po niemiecku pisane jest troszke inaczej.

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość
14.02.2022 12:15:39

Pytanie.. Jestem ze Słowacji (UE) , na terenie Polski zatrudniona i posiadam tymczasowe zameldowanie. Pesel też nadany. Nie posiadam paszportu. Czy istnieje dla mnie możliwość otwarcia konta w polskim banku? Nie mam zamiaru z tego powodu załatwiać paszportu. Dziękuję

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
14.02.2022 17:27:32
@Gabriela

Oczekiwania różnych banków wobec obcokrajowców chcących otworzyć rachunek osobisty przedstawiliśmy w tabeli w tekście powyżej. Z informacji jakie przedstawiły nam instytucje finansowe wynika, że posiadanie paszportu nie zawsze jest konieczne. Bywa, że wystarcza dowód osobisty macierzystego kraju, np. w BNP Paribas, Credit Agricole.

Nie zaszkodzi spytać i w innych bankach, gdyż zasady nieustannie się zmieniają. Będziemy wdzięczni za informację, w którym banku zdecydowałaś się założyć konto i czego od Ciebie wymagano.

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość
15.02.2022 08:08:16
@Krzysztof Duliński

wczoraj jeszcze spróbowałam infolinie ING Bank i sukces.. Starczy dowód osobisty słowacki i potwierdzenie o nadaniu PESELu.. Dla pewności zabiorę jeszcze potwierdzenie o zameldowaniu i umowę o zatrudnieniu.. Otwarcie tylko w placówce.. 


Dziękuję za szybką reakcje.. 

Odpowiedz

D
Donatas
Gość
21.01.2022 15:03:15

Dobry dzień,

chcę Cię zapytać

W jakim banku można zdalnie otworzyć osobiste konto bankowe dla rezydentów niepolskich, obywatela Unii Europejskiej (Litwy), który nie mieszka w Polsce?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
24.01.2022 15:48:58
@Donatas

Znalezienie konta dla nierezydenta jest trudne, zwłaszcza zakładanego zdalnie. Możesz spróbować w Banku Millennium i BNP Paribas. Daj znać, jak Ci poszło.

Odpowiedz

D
Dimitrios
Gość
14.01.2022 00:23:07

Szanowni Państwo,

Posiadam od kilku lat konto w mBanku. Jestem obcokrajowem z EOG i posiadam od kilkudziesięciu lat kartę stałego pobytu. Przy zakładaniu konta, przedstawiłem kartę pobytu i paszport. Obecnie sytuacja jest trochę paranoidalna, gdyż kończyła mi się ważność paszportu i złożyłem w ambasadzie mojego kraju niezbędne dokumenty, aby wyrobić nowy paszport. Czekam na jego wydanie. W międzyczasie skończyła mi się ważność paszportu i otrzymuję informację (przy otwarciu banku przez internet), że grozi mi zablokowanie konta, jeśli nie uaktualnię danych paszportowych. Sytuacja jest o tyle bulwersująca, że jako obywalet Unii Europejskiej nie muszę, (zgodnie z przepisami) wogóle posiadać paszportu na terenie RP. Przedstawilem swój dowód osobisty zagraniczny, ale pracownik banku nawet na to nie zareagował. To jest wg mnie jawne łamanie przepisów unijnych, gdyż wymagania mBanku nie mogą być sprzeczne z unijnym prawem. Gdy zostanie mi zablokowane konto, złoże skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z nierównym traktowaniem obywateli Unii. Obywatel RP nie musi posiadać paszportu do założenia konta, a ja posiadam wszystkie niezbędne i ważne dokumenty do identyfikacji. Inne banki stosują zasadę albo paszport albo dowód osobisty cudzoziemca. Taka praktyka jest też niezgodna (o ile się nie mylę) z Ustawą o Cudzoziemcach z 1995 r. Chciałbym wiedzieć, jaka jest informacyjna różnica między identyfikacją z dowodu osobistego a z paszportu. Co najśmieszniejsze, to na podstawie dowodu osobistego wyrabia się paszport.

Czekam na rzetelną odpowiedź.

Z poważaniem Dimitrios Degles

Odpowiedz

H
Haitham
Gość
27.12.2021 12:35:10

Posiadam wszystkie dokumenty,pobyt stały.umowa o pracy, tylko problem z obywatelstwem . Mam napisane bez obywatelstwo . W którym banku mogę otworzyć konto ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
27.12.2021 14:00:46
@Haitham

Sytuacja bezpaństwowców w Polsce jest niestety bardzo skomplikowana, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie od razu. Zapytałem w bankach o rozwiązanie Twojego problemu w kilku bankach - jak tylko otrzymam odpowiedź, wrócę z wiadomościami.

Odpowiedz

H
Haitham
Gość
27.12.2021 14:11:33
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo.

Czekam .

Właśnie czuję się dyskryminowany w tej sprawie.

Odpowiedz

I
Izabela
Gość
01.08.2021 16:03:42

Moj znajomy chce otworzyc konto w Polsce w funtach brytyjskich, jest obyeatelem Portugali mieszkajacym w UK, gdzie bedzie mial taka mozliwosc?

Odpowiedz

Y
Yuliia
Gość
05.07.2021 21:40:03

W Pekao otczymala odmowe o zalozenie konta. Jestem malzonkiem obywatela Polski. Nie pracuje. Od mnie wymagala Pani umowe o prace albo zliecenia. Nie polecam.


Odpowiedz

J
Jolanta Krupa
Gość
17.05.2021 18:29:42

Witam. Jestem obywatelem Polskim, na stałe mieszkającym we Włoszech. Nie mam zameldowania w Polsce. Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby założyć konto.

Odpowiedz

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com
18.05.2021 19:57:48
@Jolanta Krupa

Jeśli na stałe mieszka Pan we Włoszech i tam rozlicza podatki, ma Pan status nierezydenta. Niestety, część banków nie prowadzi rachunków dla osób posiadających zagraniczną rezydencję, a z tych, które otwierają konta nierezydentom, każdy swoje własne wymagania. Na pewno będzie musiał Pan pokazać ważny paszport, ewentualnie dodatkowy dokument zawierający Pana adres zamieszkania (np. prawo jazdy), być może także Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Nie jestem jednak w stanie przewidzieć, czy bank nie poprosi o jakiejś inne dokumenty, tak więc jedyną metodą, aby zyskać pewność, jest kontakt z wybranym bankiem.

Odpowiedz

B
Barbara
Gość
05.05.2021 22:57:49

Dzień dobry. Proszę o radę dla obywatela Wielkiej Brytanii będącego czasowym rezydentem Litwy (zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony), która nie wydaje kart pobytu a jedynie dokument urzędowy A4 jako decyzję. Jest on zameldowany na terenie Litwy, lecz przeprowadza się do Polski. Niemniej nie ma tu jeszcze pracy ani zameldowania (adres do korespondencji jest). Po Brexit-cie jego status i prawa pozostają niezmienne, takie same jak przed. Ale jak i w którym banku może on założyć konto, gdzie będzie mu najłatwiej? Póki co chce on przelać do polskiego banku swoje aktywa, ale na razie nie może zapewnić stałych wpływów.

Z góry dziękuję za pomoc

Odpowiedz

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com
06.05.2021 15:34:14
@Barbara

Witam! Sugeruję, żeby w pierwszej kolejności Pani znajomy spróbował założyć konto w banku, który prowadzi rachunki dla nierezydentów i jednocześnie nie wymaga polskiej karty pobytu. Niestety, takich instytucji jest niewiele - dlatego najlepszym wyjściem jest wysłanie pisemnego zapytania do np. PKO BP czy BOŚ Banku i poczekanie na odpowiedź. Wizyta w oddziale raczej nic nie da, bo z dużym prawdopodobieństwem pracownicy terenowi nie będą mieli pojęcia, jak ugryźć temat i mogą Panią odesłać z kwitkiem. Przykro mi, że nie mogę bardziej pomóc, ale sytuacja Pani  znajomego jest mocno niestandardowa i trudno mi przewidzieć reakcję banków. Niemniej - życzę powodzenia!

Odpowiedz

B
Barbara
Gość
06.05.2021 15:48:10
@Beata Szymańska

Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź. Zrobimy dokładnie tak jak Pani sugeruje. Postaram się podać informacje jak się sprawy mają po otrzymaniu odpowiedzi z banków. Pozdrawiam

Odpowiedz

A
Andrei Leontiev
Gość
27.03.2021 10:54:54

Pytanie, w jakom banku latwej zalozic konto nowej spolki z 100% kapitalem zagranicznym? Udzjalowcy obywateli Rosii i USA.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
29.03.2021 08:44:22
@Andrei Leontiev

Wymagania wobec firm przy zakładaniu konta są inne niż w przypadku osób fizycznych. Najlepiej będzie skontaktować się z wybranym przez Pana bankiem i zapytać o szczegóły oferty.

Odpowiedz

M
Michał
Gość
18.03.2021 00:09:29

jestem obywatelem USA, mam zamiar kupić działkę w Polsce pod budowę domu jednorodzinnego,jak i gdzie otworzyć konto bankowe?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
18.03.2021 15:34:15
@Michał

Jeśli nie posiada Pan miejsca zamieszkania na terenie Polski, posiada Pan status nierezydenta. W tabeli zamieszczonej w tekście podaliśmy także, jak takie osoby mogą otworzyć konto w Polsce.

Odpowiedz

W
Wiktoria
Gość
28.02.2021 16:45:19

Dzień dobry. Chcę założyć konto bankowe, ale nie posiadam PESEL. Na jaką podstawę prawną mogę się powołać w takiej sytuacji, żeby otrzymać PESEL?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
01.03.2021 09:21:56
@Wiktoria

Z informacji na stronach rządowych wynika, że numer PESEL jest wydawany z urzędu przez

organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które ubiegają się o polski dokument tożsamości;

Wynika z tego, że jeśli ubiegasz się o polski dowód osobisty, to urząd powinien nadać Ci PESEL. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z urzędem gminy w miejscu Twojego zamieszkania w Polsce.

Odpowiedz

D
Dagmara
Gość
30.10.2020 15:05:33

Czy jest wogóle jakaś szansa otworzyć konto w banku na paszport? Mieszkam w USA i mam ogromny problem z robieniem przelewów i bardzo potrzebuje mieć konto w polskim banku (złotówkowe). Nie mam dowodu - i tu jest ogromny problem (i nie moge go wyrobic online bo nie mam konta w banku). Profil Zaufany odrzucił mój wniosek bo żaden bank nie może zweryfikować mojej tożsamości... i kółko się zamyka...

Bardzo proszę, może ktoś wie i mogłby podpowiedzieć. Chociaż nie wiem czy to wogóle jest możliwe.

Teraz czekam na odpowiedz z T-Mobil bo aplikacja nie przechodzi z braku dowodu.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
02.11.2020 07:49:51
@Dagmara

Rozumiem, że jesteś obywatelką Polski, masz PESEL, ale mieszkasz w USA i nie możesz teraz pojawić się w Polsce, tak?

Odpowiedz

D
Dagmara
Gość
02.11.2020 16:23:07
@Aldona Derdziak

Dokładnie tak

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
03.11.2020 08:50:44
@Dagmara

Obawiamy się, że zdalne założenie konta w Twojej sytuacji nie będzie możliwe. Wnioski online wymagają danych z dowodu osobistego, do tego umowę zwykle podpisuje się podczas wizyty kuriera. Konto da się otworzyć na paszport, ale tylko w oddziale banku.

Odpowiedz

D
Dagmara
Gość
03.11.2020 18:09:21
@Aldona Derdziak

Bardzo dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
04.11.2020 07:15:52
@Dagmara

My również!

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
12.03.2021 18:20:20
@Dagmara

Mój brat ma taki sam problem. Mieszka w Kanadzie, chce wrócić na stałe do Polski w przyszłym roku po 20 latach, ma obywatelstwo polskie i kanadyjskie i nie ma możliwości. Walczymy z tym od przeszło pół roku. Udało nam się złożyć wniosek o dowód, ale trzeba odebrać go osobiście. Notarialne i podbite przez konsul pełnomocnictwo nie wystarczy tylko i wyłącznie osobiście. Bez dowodu osobistego nie da się założyć konta bankowego. Natomiast w Banku akceptują pełnomocnictwo tylko wtedy, jak będzie wpisany nr dowodu osobistego i dokładnie kółko się zamyka. Brat chciał uniknąć podróży do Polski po to tylko, aby odebrać dowód osobisty i założyć konto w Polsce. Nie ma wyjścia z sytuacji, będzie zmuszony przylecieć do Polski i narażać się na zarażenie wirusem. Rząd zachęcał Polaków, aby wracali do Polski. A tu z każdej strony blokada i nie ma wyjścia z sytuacji.

Odpowiedz

E
Emi
Gość
25.03.2021 06:03:31
@Joanna

Prosze sprawdzic bank Santander Bank Polska moze warunki do otwarcia konta jakie oferuja okaza sie mozliwe do spelnienia. Powodzenia.

Odpowiedz

A
Adam
Gość
14.09.2021 20:51:53
@Aldona Derdziak

Mam podobny problem, nie mogę otworzyć konta przez internet bo nie mam dowodu osobistego; mam paszport i profil zaufany ale to nie wystarcza. Profil Zaufany można potwierdzić w Konsulacie w USA

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
15.09.2021 06:57:55
@Adam

Niestety, w tej sytuacji zostaje oddział banku :/

Odpowiedz

W
Włoch
Gość
07.09.2020 18:11:43

7.09.20

T-Mobile Bank to tylko i wyłącznie dla Polaków......

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
07.09.2020 20:01:33
@Włoch

Dlaczego tak sądzisz?

Odpowiedz

W
Włoch
Gość
07.09.2020 20:21:14
@Krzysztof Duliński

Bo tak jest.... Dzisiaj, spróbowałem otwierać tam konto i.. lipa. Mi było powiedziane że na razie to tylko dla rodaków...

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
08.09.2020 14:36:08
@Włoch

To zaskakująca informacja. W oficjalnie obowiązującym "Regulaminie obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe" jest mowa, że rachunki mogą być otwierane zarówno dla rezydentów jak i nierezydentów. Być może problemem jest fakt, że nie posiadasz numeru PESEL albo doszło do jakiegoś nieporozumienia związanego z barierą językową. Możesz podać nieco szczegółów dotyczących Twoich działań?

Odpowiedz

A
Adam
Gość
06.06.2018 14:34:07

jak sytuacja z bankiem nestban i rachunkiemdla obcokrajowcow?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
14.06.2018 07:31:48
@Adam

Z konta osobistego z oferty Nest Banku mogą skorzystać cudzoziemcy ze statusem rezydenta, czyli posiadający miejsce zamieszkania w Polsce. W celu otwarcia rachunku należy się udać do placówki :)

Odpowiedz

P
Pawel Mazurek
Gość
24.01.2018 10:33:18

W T-Mobile usługi bankowe potrzebny jest paszport ORAZ nr pesel. A zdobyć PESEL jest jeszcze trudniej niż zarejestrować pobyt...

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
25.01.2018 09:03:06
@Pawel Mazurek

Dziękujemy za podesłaną informację. Tekst powstał w 2016 r i od tego czasu bank mógł zmienić zasady otwierania kont dla cudzoziemców. Niemniej Pana uwaga zdopingowała nas do zaktualizowania danych – w najbliższym czasie postaramy się sprawdzić, jak obecnie wygląda procedura zakładania konta przez obcokrajowca.

Odpowiedz

D
Dorota Czekajło
Gość
04.05.2018 13:05:45
@najlepszekonto.pl

Założenie rachunku bankowego dla obcokrajowca w kraju nad Wisłą graniczy z cudem!
Mąż jest obcokrajowecem (UE) i założenie konta było możliwe dla niego TYLKO w placówce banku i plikiem wszelakich dokumentów (id, karta pobytu, pesel, meldunek i "rozmiar buta";-)). Dla porówniania, w kraju pochodzenia męża, jak chciałam otworzyć konto, posiadając tylko Polski dowód osobisty i miejsce zamieszkania i tyle w temacie. Wszystko można było załatwić online. A nie jak w Polsce, wszędzie jeździmy całą rodziną. .... brrrr...

Odpowiedz

E
EVDH
Gość
14.12.2018 13:23:28
@Pawel Mazurek

wystarczy udać się do urzędu miasta z umową najmu lokalu :) nadanie numeru PESEL zajmuje 5 minut :)

Odpowiedz

P
Paweł Zanussi
Gość
19.09.2017 13:28:32

Na początek najłatwiej założyć skrytkę bankową, wystarczy jakikolwiek dokument np paszport.

Odpowiedz