Konto bankowe dla obcokrajowca - praktyczny przewodnik

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


77 komentarzy
Konto bankowe dla obcokrajowca - praktyczny przewodnik
Spis treści

Możliwe trudności w otwarciu konta bankowego w Polsce dla obcokrajowca

Cudzoziemiec, który zamierza założyć w Polsce konto osobiste, często natrafia na znaczne utrudnienia. Zobaczmy więc, z jakimi problemami musi zmierzyć się najczęściej.

Konieczność wizyty w oddziale

Obywatele Polski mogą otworzyć rachunek bankowy nie tylko w oddziale, lecz również przez Internet, infolinię, a nawet aplikację mobilną – jednak ułatwienia te nie dotyczą cudzoziemców. W wielu bankach próba wypełnienia formularza online przez obcokrajowca kończy się niepowodzeniem, system odrzuca taki wniosek. W nielicznych instytucjach wypełnienie wniosku o konto bankowe drogą elektroniczną jest co prawda możliwe, jednak podpisanie umowy wymaga już wizyty w oddziale. Ponadto polskie banki nie wysyłają kart za granicę - ani pocztą, ani za pośrednictwem kuriera, to zaś oznacza znaczne utrudnienie dla nierezydentów. Aby wejść w posiadanie "plastiku", muszą we wniosku podać polski adres korespondencyjny (pod który trafi przesyłka), a następnie pofatygować się do Polski po odbiór karty.

Bariera językowa przy zakładaniu konta

Warto zauważyć, że obowiązujące w polskich bankach procedury zmuszają cudzoziemców do częstych kontaktów z pracownikami tych instytucji. Aby uzyskać informację, jak otworzyć konto osobiste, obcokrajowiec musi porozmawiać z konsultantem; aby podpisać umowę - powinien porozumieć się z pracownikiem oddziału. Nie zawsze jest to proste, jeżeli cudzoziemiec kiepsko mówi po polsku, a doradca klienta nie zna żadnego obcego języka.

Teoretycznie banki nie muszą ułatwiać cudzoziemcom życia – w regulaminie wszystkich działających w naszym kraju instytucji bankowych widnieje zapis, że w relacjach banku z posiadaczem rachunku obowiązującym językiem jest język polski. Niemniej przeprowadzone przez firmę Idea Expert badania wykazały, że przynajmniej część banków próbuje zadbać o komfort obcojęzycznych klientów i w swoich placówkach naziemnych wprowadza obsługę w języku obcym. Niestety, takie oddziały znajdują się tylko w dużych aglomeracjach, w przypadku mniejszych miejscowości obcokrajowcom często nie pozostaje nic innego, jak przyjść do banku w towarzystwie tłumacza.

Różnice w procedurach dla rezydentów i nierezydentów

Jak już wspomnieliśmy, niemal wszystkie polskie banki deklarują możliwość otworzenia rachunku dla cudzoziemca. Jednak o ile większość z nich jest skłonna założyć konto rezydentowi (a więc osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski), o tyle osoby, które posiadają miejsce zamieszkania za granicą (czyli tzw. nierezydenci) w niektórych bankach muszą liczyć się z odmową lub też przedstawić znacznie więcej dokumentów - przy czym niemal każdy bank ma w tym zakresie swoje własne wymagania.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że w ostatnim czasie coraz więcej banków otwiera się na obcokrajowców i dostrzega tkwiący w nich potencjał. Przykładowo, Credit Agricole przygotowało dla cudzoziemców formularz zawierający szczegółowy spis wszystkich dokumentów wymaganych przy zakładaniu ROR-u (do tego sporządzony w 4 wersjach językowych z podziałem na klientów pochodzących z EOG i mieszkańców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Zdecydowanie warto pochwalić bank za tę inicjatywę ułatwiającą cudzoziemcom życie, niemniej liczba dokumentów, których bank może zażądać od obcokrajowca, jest dość przytłaczająca.

Ciekawe udogodnienie dla obcokrajowców - rezydentów zaproponował też Bank Millennium. W tej instytucji cudzoziemiec może zawrzeć umowę za pośrednictwem kuriera i nie musi tracić czasu na wizytę w placówce.

Konieczność posiadania polskiego numeru telefonu

Warto wspomnieć o jeszcze jednym utrudnieniu, z którym muszą się zmierzyć obcokrajowcy otwierający konto w polskim banku. Z reguły podczas wypełniania wniosku są proszeni o podanie numeru telefonu do kontaktu z bankiem oraz do wysyłania SMS-ów autoryzacyjnych. Niestety, banki nie honorują numerów z zagranicznym prefixem. Oznacza to, że zanim cudzoziemiec uda się do oddziału, powinien zakupić kartę SIM wydaną przez polskiego operatora oraz dokonać jej rejestracji.

Aby zarejestrować kartę, należy okazać sprzedawcy dokument tożsamości - ważny paszport lub kartę pobytu - oraz podać swoje dane osobowe. Nie jest to jakaś szczególnie skomplikowana operacja, jednak dla osoby nieznającej polskiego języka może stanowić kolejne wyzwanie.

Czy bank może odmówić cudzoziemcowi założenia rachunku?

Niestety może i jak pokazuje codzienna praktyka dość często z tego prawa korzysta. Czasami o odmowie decydują o tym względy formalne - np. klient nie posiada wymaganego w danym banku dokumentu - a niekiedy... nadmierna ostrożność bankowców. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 2015 r. banki muszą respektować wytyczne zawarte w unijnej ustawie Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. Oznacza to, że zanim otworzą obcokrajowcowi konto, muszą zyskać pewność, że przebywa on na terytorium Polski legalnie i nie zamierza wykorzystać systemu finansowego do celów niezgodnych z prawem, takich jak oszustwo czy pranie pieniędzy. Zdarza się więc, że ofiarą zbytniej podejrzliwości padają klienci spoza Unii Europejskiej (nawet jeśli legalnie przebywają w Polsce i posiadają status rezydenta).

Aby nie być gołosłownym, przytoczmy wyniki testu przeprowadzonego kilka lat temu przez Instytut Spraw Publicznych. W badaniu wzięli udział Polacy, Białorusini oraz mieszkańcy kilku krajów arabskich i azjatyckich, którzy próbowali otworzyć rachunek w pięciu oddziałach pięciu różnych banków. Testerzy azjatyccy na 25 prób nie mogli założyć konta w 5 przypadkach, Białorusini spotkali się z odmową 9 razy, z kolei polscy testerzy we wszystkich oddziałach mogli założyć rachunek bez żadnych problemów. Obecnie największe trudności z zakładaniem konta sygnalizują obywatele Federacji Rosyjskiej (i to nawet wówczas, gdy starają się w Polsce o azyl i są objęci ochroną międzynarodową) oraz przedstawiciele niektórych krajów arabskich.

Jednak najczęstszą przyczyną odmowy jest moim zdaniem niekompetencja pracowników banków. Cóż z tego, że bank oficjalnie deklaruje, że bez problemu założy obcokrajowcowi konto, skoro szeregowi pracownicy oddziałów nie znają obowiązujących w takiej sytuacji procedur i często nie mają pojęcia, jakie dokumenty są niezbędne do otwarcia rachunku. Jak tego dowodzą komentarze naszych Czytelników tego typu przypadki są bardzo częste. W efekcie obcokrajowcowi nie pozostaje nic innego, niż peregrynacja po oddziałach banków bądź też wyprawa do placówki specjalizującej się w obsłudze w językach obcych (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu, czy bank takową posiada).

Praktyczne wskazówki, jak otworzyć konto dla cudzoziemca

Aby uniknąć kilkukrotnej wizyty w oddziale i skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, warto przyjść do banku z kompletem dokumentów. Dlatego zanim zjawisz się w placówce, skontaktuj się wcześniej z infolinią i dokładnie opisz swoją sytuację. Podaj nazwę dokumentu uprawniającego Cię do przebywania w Polsce (wiza, karta stałego lub czasowego pobytu, Karta Polaka) i scharakteryzuj swój status (rezydent, nierezydent, obywatel Unii Europejskiej, obywatel państwa nienależącego do UE, uchodźca z Ukrainy). Następnie poproś o wyjaśnienie następujących kwestii:

 • jakie dokumenty będą konieczne, abyś mógł otworzyć konto?
 • czy bank będzie wymagał od Ciebie numeru PESEL i polskiego adresu zamieszkania?
 • czy bank udostępnia wersję systemu transakcyjnego w języku obcym?
 • czy jako obcokrajowiec będziesz miał dostęp do wszystkich usług dodatkowych powiązanych z kontem (produktów oszczędnościowych, kredytów, debetu w rachunku itp.),
 • czy w rejonie, w którym przebywasz, funkcjonuje placówka obsługująca klientów w języku angielskim (ewentualnie ukraińskim, rosyjskim, francuskim lub niemieckim)?
Zamiast dzwonić na infolinię, możesz skorzystać z chata lub formularza kontaktowego na stronie banku i zadać powyższe pytania pisemnie. Następnie wydrukuj uzyskane odpowiedzi i pokaż je pracownikowi oddziału, w którym będziesz otwierał konto. Dzięki temu zwiększysz swoją szansę na to, że nie zostaniesz odprawiony pod byle pretekstem.

Procedury i wymagane dokumenty w poszczególnych bankach

W niektórych bankach podczas składania wniosku o konto cudzoziemiec musi przedstawić plik dokumentów. W innych - wystarczy jedynie paszport oraz karta stałego pobytu. Wielu obcokrajowcom ta rozpiętość wymagań wydaje się zdumiewająca, jednak jej powód jest prozaiczny.

Otóż zgodnie z art. 109 ustawy Prawo bankowe bank "w zakresie swojej działalności może wydawać ogólne warunki umów, w tym warunki otwierania i prowadzenia rachunków". Mówiąc innymi słowy, każda instytucja sama określa, jakiego zestawu danych potrzebuje do otwarcia konta cudzoziemcowi, nie ma bowiem na ten temat żadnych odgórnych przepisów.

W efekcie mamy banki, które poprzestają na dwóch dokumentach:

 • pierwszy z nich potwierdza legalność pobytu w Polsce (może to być wiza albo karta Polaka lub zezwolenie na pobyt stały),

 • drugi umożliwia weryfikację tożsamości klienta (paszport, zagraniczny dowód osobisty).

Są jednak i takie instytucje, w których klient dodatkowo musi przedstawić zaświadczenia uwiarygodniające jego status, np. dokument:

 • potwierdzający nadanie numeru PESEL,

 • poświadczający adres zamieszkania lub/i osiągane dochody (przykładowo: umowę najmu, zaświadczenie od pracodawcy o zakwaterowaniu pracownika itp, zaświadczenie o przyznanym stypendium, umowę o pracę).

Reasumując, niektóre banki znacznie dokładniej "prześwietlają" potencjalnego klienta (zwłaszcza gdy jest nim nierezydent), inne czynią to w podstawowym zakresie

Gdzie i jak otworzyć konto dla cudzoziemca

Nazwa banku

Sposób założenia konta

Wymagane dane/dokumenty

Alior Bank

Konto można założyć wyłącznie w placówce banku.

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci.

Wymagane dokumenty to: ważny paszport zagraniczny + wiza LUB karta pobytu (stałego lub czasowego).

Bank Millenium

Przez Internet lub w oddziale.

Dla rezydentów istnieje możliwość zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera (tylko na terenie Polski).

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci.

 • w przypadku osób pochodzących z państwa należącego do Unii Europejskiej, wystarczy sam paszport,
 • w przypadku klientów z krajów spoza UE - paszport + dokument, który potwierdzi potrzebę założenia konta w Polsce, np. karta pobytu, umowa o pracę na okres powyżej 6 miesięcy lub zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia.
Bank Pekao

Wyłącznie w oddziale.

W przypadku obywateli UE oraz Ukrainy wystarczy sam paszport.

Klienci spoza UE muszą okazać paszport + dodatkowy dokument potwierdzający adres zamieszkania na terenie Polski (np. kartę pobytu, umowę najmu mieszkania).

BNP Paribas

Obsługa w języku ukraińskim w wybranych placówkach zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu.

Ważny dokument tożsamości, np. paszport lub dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card) oraz karta pobytu (stałego lub czasowego) bądź też pozwolenie na pracę.

BOŚ Bank

Wyłącznie w oddziale.

Rezydent: Dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport zagraniczny z kartą stałego pobytu.

Nierezydent: paszport oraz ewentualnie dodatkowy dokument (np. zawierający adres zamieszkania klienta) bądź też dowód osobisty wydany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Credit Agricole

Osobista wizyta w oddziale.

Dla klientów z obszaru EOG oraz Szwajcarii:

1. Ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty lub karta pobytu lub legitymacja szkolna w przypadku klienta niepełnoletniego).

2. Dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie RP:

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • potwierdzenie zameldowania lub umowa kupna nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta lub umowa najmu nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta, zawarta na okres co najmniej 6 miesięcy;
 • umowa o pracę, umowa cywilnoprawna (w tym kontakt menadżerski), zaświadczenie o wykonywaniu pracy (np. z agencji pracy), zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy na terytorium RP na okres co najmniej 12 miesięcy (promesa/list intencyjny);
 • sądowe postanowienie o nabyciu spadku w postaci nieruchomości mieszkalnej lub notarialne poświadczenie dziedziczenia nieruchomości mieszkalnej, darowizna nieruchomości mieszkalnej w formie aktu notarialnego;
 • wiza krajowa, wiza Schengen, legitymacja studencka, zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia;
 • dokument potwierdzający złożenie wniosku o przedłużenie prawa pobytu na terenie RP (np. pieczęć wojewody w paszporcie).

3. Dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL:

 • prawo jazdy, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL z pieczęcią urzędu lub w formie wydruku elektronicznego, karta pobytu z wpisanym numerem PESEL, zaświadczenie o zameldowaniu (na pobyt czasowy lub stały) z wpisanym numerem PESEL oraz pieczęcią urzędu.

Dla klientów spoza obszaru EOG: Paszport lub karta pobytu, zgoda na pobyt tolerowany, legitymacja szkolna (w przypadku klienta niepełnoletniego).

ING Bank Śląski

Wyłącznie w oddziale banku.

W przypadku obywateli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii do założenia konta wystarczy dowód osobisty LUB paszport.
Podczas podpisywania umowy obcokrajowiec jest proszony o złożenie oświadczeń FATCA i CRS, oświadczenia o źródle pochodzenia środków oraz rezydencji podatkowej.

W przypadku klientów spoza UE, EFTA, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii:

Brytanii:

1. Paszport LUB dowód osobisty wydany w kraju pochodzenia (wyłącznie w odniesieniu do

obywateli państw, dla których Bank posiada wzorce takich dokumentów) + dokument uprawdopodobniający pobyt. Może to być np.:

 • karta pobytu wydana przez PL LUB
 • wiza PL LUB
 • zezwolenie na pobyt w RP.

2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie, np.:

 • zaświadczenie z urzędu miasta / gminy o zameldowaniu (dokument opatrzony pieczątką z Urzędu Miasta/Urzędu Gminy) LUB
 • umowa najmu mieszkania (klient musi być najmującym lub wskazany jako zamieszkujący) LUB
 • zaświadczenie od pracodawcy / uczelni o zakwaterowaniu pracownika/studenta (dokument opatrzony pieczątką pracodawcy / uczelni) LUB
 • umowa użyczenia lokalu.

3. Dokument potwierdzający dochody:

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło LUB
 • potwierdzenie otrzymywania stypendium LUB
 • potwierdzenie prowadzenia własnej działalności (odpis z CEIDG, umowa spółki) LUB
 • zaświadczenie z organu wydającego świadczenie socjalne / społeczne.

Dokumenty nie mogą mieć daty ważności krótszej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o konto.

mBank

W placówce banku.

Karta pobytu LUB zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce LUB dokument, który potwierdza prawo stałego pobytu.

Nest Bank

Wniosek można złożyć przez Internet, jednak podpisanie umowy jest możliwe wyłącznie w oddziale.

Bank prowadzi konta wyłącznie dla osób posiadających miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz polski numer telefonu komórkowego (rezydentów). W celu otwarcia rachunku należy okazać paszport oraz kartę pobytu LUB Kartę Polaka.

PKO BP

Wyłącznie w oddziale banku.

Wymagany jest paszport albo inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości klienta (np. karta pobytu).

Santander Bank Polska

Wyłącznie w oddziale banku.

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej muszą okazać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty państwa unijnego LUB paszport zagraniczny (pod warunkiem posiadania dokumentu, który potwierdza nadanie nr PESEL),
 • kartę pobytu z numerem PESEL LUB zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w Polsce.

Dodatkowo jeden z poniższych dokumentów:

 • potwierdzenie nadania numeru PESEL,
 • prawo jazdy.

Nierezydent: dokument tożsamości i dokument potwierdzający pobyt w Polsce.

Źródło: opracowanie własne na podstawie oferty banków. Stan na 05.01. 2024 r.

Otwieranie konta dla obcokrajowców bez karty pobytu i zameldowania

Jak już pisaliśmy, bank - zanim otworzy cudzoziemcowi konto - musi sprawdzić, czy przebywa on w naszym kraju legalnie i czy jest tym, za kogo się podaje. Dokumentem, który umożliwia taką pełną weryfikację, jest karta pobytu. W połączeniu z ważnym paszportem pozwala na potwierdzenie tożsamości klienta, a jednocześnie daje gwarancję, że cudzoziemiec ma prawo do przebywania na terenie Polski, otrzymał bowiem od władz RP stosowne zezwolenie. Bank ma więc pewność, że potencjalny klient został odpowiednio zweryfikowany przez powołane do tego urzędy i nie musi sprawdzać go na własną rękę.

Reasumując, cudzoziemiec, który dysponuje kartą pobytu, jest dla bankowców znacznie łatwiejszym do obsłużenia przypadkiem niż obcokrajowiec, który nie posiada tego dokumentu. Z tego też powodu część polskich banków nie prowadzi kont dla nierezydentów - jest to dla nich po prostu wygodniejsza opcja.

Niemniej obcokrajowiec bez karty pobytu i zameldowania nie stoi na całkiem straconej pozycji. Kilka banków deklaruje, iż nierezydent może otworzyć u nich konto, o ile przedstawi odpowiednie dokumenty. W zależności od instytucji może być to dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card), wiza pobytowa lub oświadczenie o miejscu zamieszkania,. W niektórych bankach do potwierdzenia legalności pobytu wystarczy zaświadczenie o statusie studenta z polskiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o odbywaniu kursu językowego na uczelni lub w szkole policealnej.

W przypadku nierezydentów, którzy nie posiadają karty pobytu, często wymagany jest jeszcze jeden dokument, czyli Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Jest to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy urząd skarbowy. Posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej pozwala podmiotom uniknąć podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy prowadzą interesy zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Konto firmowe dla obcokrajowca

Procedura założenia konta biznesowego przez obcokrajowca zależy głównie od tego, czy jego firma jest zarejestrowana w Polsce czy za granicą. Kolejnym branym pod uwagę przez bank aspektem jest forma prawna przedsiębiorstwa (JDG, spółka cywilna). W każdym z tych przypadków bank może wymagać nieco innych dokumentów.

Najłatwiej będą mieli ci cudzoziemcy, którzy zarejestrowali firmę w Polsce. Analogicznie jak klienci indywidualni zostaną poproszeni o dokumenty weryfikujące ich tożsamość oraz potwierdzające legalność pobytu. Natomiast obcokrajowcy prowadzący działalność gospodarczą w innym kraju dodatkowo będą musieli udowodnić, że ich firma faktycznie istnieje, przedstawiając dokument będący odpowiednikiem polskiego CEiDG lub KRS-u. Zaświadczenie musi być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego i opatrzone klauzulą apostille. Tłumaczenie może zostać również wykonane za granicą, jednak zgodność takiego tłumaczenia z oryginałem musi być poświadczona przez odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne RP.

Inne sposoby na konto dla obcokrajowca

Nierezydenci, którym z różnych względów nie udało się założyć konta w polskim banku, a także obcokrajowcy przebywający w Polsce czasowo (np. pracownicy sezonowi), mogą skorzystać z alternatywnej opcji, jaką jest konto oferowane przez niektóre fintechy, np. ZEN, Cinkciarz, Wise czy Revolut. Przykładowo: aby otworzyć konto w Revolucie, nie trzeba podawać numeru PESEL ani polskiego adresu zamieszkania. Powiązana z rachunkiem karta wielowalutowa umożliwia płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, a nawet wypłatę gotówki z bankomatów (w ramach miesięcznego limitu). Dostępne są także przelewy lokalne w PLN na konto w polskim banku oraz dodatkowe produkty, np. ubezpieczenia, "sejfy" oszczędnościowe. Jest to więc całkiem funkcjonalny rachunek do obsługi codziennych finansów podczas krótkiego pobytu w Polsce.

Podsumowanie

Dla wielu przebywających w Polsce cudzoziemców posiadanie rachunku w polskim banku jest nie tyle kwestią wygody, co wręcz koniecznością - większość pracodawców woli dziś przelewać wynagrodzenie na konto pracownika, niż wypłacać mu pensję w gotówce (podobnie jest z wypłatą stypendium). Niestety nawet legalnie zarobkujący w Polsce obcokrajowcy często mają problemy z otwarciem konta – banki szczególnie niechętnie traktują klientów, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie posiadają statusu rezydenta.

W opinii wielu cudzoziemców wnioskujących o rachunek w polskim banku najbardziej uciążliwy jest brak jednolitej procedury obowiązującej w takich przypadkach - każdy bank otwiera konto dla obcokrajowca w oparciu o własne kryteria, a dotarcie do tych wytycznych wcale nie jest proste. Być może jednak rosnąca liczba cudzoziemców w Polsce wymusi na bankach ujednolicenie zasad i poprawi mocno kulejącą komunikację z obcojęzycznym klientem. Czy banki otworzą się szerzej na obcokrajowców? Przykład Ukraińców pokazuje, że jest to możliwe.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(77)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
I
Ilona
Gość

Mój narzeczony pochodzi z Nigerii. Od Banku Millennium otrzymaliśmy pozytywna decyzję kredytu hipotecznego, w momencie kiedy poszliśmy założyć konto dla narzeczonego bank odmówił założenia konta. Ja mam konto w banku millennium, ale dla banku to nie wystarczy. Mamy podpisana umowę przedwstępna, sprzedane mieszanie nasze a bank się zastanawia jaka decyzję wydać...

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Ilona

A czy bank zezwala na dopisanie narzeczonego jako współwłaściciela albo pełnomocnika Twojego konta? Może to rozwiązałoby problem?

Odpowiedz

R
Rysiek
Gość

Alior Bank. Moja zona ma obywatelstwo rosyjskie. Mieszka w Polsce legalnie, ma ubezpieczenie NFZ, nieruchomość od której płaci podatki. Nie pracuje. Jest na moim utrzymaniu. Te informacje bank uzyskał przy pierwszej wizycie. Przez miesiąc czasu z własnej inicjatywy (bank milczał) co tydzień jeździliśmy do oddziału, gdzie okazywało się, że mają dodatkowe pytania i żądania dokumentów. Skanowali moje, chcieli wiedzieć dlaczego żona nie ma konta w innym banku. Gdy podaliśmy, ze mamy wspólne konto od kilkunastu lat), to po tygodniu pytano o to dlaczego tego nie podaliśmy. Argument, ze nikt nas o to nie zapytał nie był chyba dobra odpowiedzią. Pytano skąd spodziewa się przelewów i w jakiej wysokości, co mnie rozbawiło, gdyż pomyślałem iż zawrą takie obietnice w umowie.

Po ponad miesiącu i braku kontaktu ze strony banku dowiedzieliśmy się, że odmówiono z powodu braku dochodów, o czym wiadomo było już pierwszego dnia.

Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na piśmie. Nie można było uzyskać odpowiedzi co z dokumentami, które od nas pobrali. Totalny brak jakichkolwiek procedur. Decyzje, często zmienne, podejmowała jakaś osoba "z centrali" i były nam one przekazywane (wraz z "pytaniami") przez pracownika banku. Taki głuchy telefon, a wystarczyło po prostu zadzwonić i wyjaśnić od ręki wątpliwości.

Odpowiedz

D
Dominika
Gość

Witam, mam na imię Dominika z Warszawy. Jestem tutaj, aby zeznawać w sprawie pożyczki, którą otrzymałem od Quick Credits Inc. Są bardzo faktyczni i wiarygodni, skontaktuj się z nimi bezpośrednio przez e-mail: [email protected]

Odpowiedz

J
Jan
Gość

Ja powiem tak. Udało się otworzyć konto w Santander Bank Polska dla obywatela Malezji. Ale co zabawne, w pierwszym Stantaderze pani była bardzo niemiła, więcz wredna. Wszystko na nie i nic nie można. W kolejnej placówce wszystko można. Konto założone na paszport i wszyscy happy.

Odpowiedz

K
Karolina
Gość
@Jan

Czy może Pan powiedzieć w jakim mieście się udało? Wygląda na to, że wszędzie jest to kwestia szczęścia, a nie stosowania zasad..

Odpowiedz

M
Maria
Gość

Jestem obywatelka Litwy i mam umowe o prace w Polsce. Zlozylam wniosek o nadanie nr PESEL. W Millennium odmowiono mi otwarcia konta…

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Maria

Czy bank podał Ci powód odmowy założenia konta?

Odpowiedz

M
Maria
Gość
@Aldona Derdziak

Potrzebuję PESEL (czekam na list z urzedu) i umowy nie wystarcza. Pracowadca potrzebuje konta, wiec nie jestem w najlepszej sytuacji. Dzisiaj spróbuję udać się do Citi, bo konsultant w czacie mi poradził, że wystarczy mi sam paszport i umowa o pracę. Napiszę, jeśli mi się uda, gdyż może to pomoże komuś innemu:)

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Maria

Czekamy na informacje ? Faktem jest, że podejście banków do obcokrajowców jest bardzo różne i często się zmienia. Wiele zależy od kraju, z którego pochodzi potencjalny klient, czy i jakie zatrudnienie ma na terenie Polski. Staraliśmy się to opisać w tabelce załączonej w tekście, ale sygnały od Czytelników świadczą, że co pewien czas pojawiają się różne szczególne sytuacje.

Odpowiedz

M
Maria
Gość
@Maria

W Citi otworzyli mi konto bez żadnych problemów. Kartę otrzymałam od razu w oddziale banku. Polecam, jeśli ktoś posiada paszport Unii Europejskiej.

Odpowiedz

K
Karollina
Gość

Witam . Mąż mój jest Marokanczykiem. Ma kartę pobytu czasowego, pesel,paszport,Polska umowę o pracę potwierdzenie zameldowania w polsce w Pekao S.A odmówili mu otwarcia konta. Masakra. W jakim Banku mąż może otworzyć konto beż problemów?

Odpowiedz

K
Karolina
Gość
@Karollina

Musi pani po prostu poszukać placówki z normalnymi ludzmi.. to nie zależy od banku ale od konkretnego człowieka..

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość

Czy obywatel Polski, mający ważny dowód osobisty ale zamieszkujący na stałe tylko i wyłącznie w Szwecji (UE) i nie posiadający ŻADNEGO miejsca zamieszkania w Polsce, czyli nie rezydent w Polsce (wyłącznie szwedzka rezydentura podatkowa) może mieć założone konto w polskim banku? Bank Pekao SA odmówił mi założenia konta ROR bez podania przyczyny, pomimo osobistego kontaktu w oddziale i okazaniu wszelkich wymaganych dokumentów.

Odpowiedz

I
Irka
Gość
@Mariusz

Problemem jest chyba ten brak adresu zamieszkania na terenie Polski. Mój znajomy z Irlandii (też nie rezydent podatkowy) próbował otworzyć konto podstawowe w getinie, ale we wniosku była Klauzula " Bank może odmówić zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego w przypadku gdy konsument nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" .  W peako może być podobnie, bo jak nie masz żadnego adresu w Polsce, to bank nie może Ci wysłać karty ani innych dokumentów (dajmy na to - monitów windykacyjnych). A próbowałeś w jakimś innym banku?

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość
@Irka

Nie oczekiwałem i wręcz czynnie zrezygnowałem z karty bo jej nie potrzebuję. Do tego nie planowałem żadnych produktów inwestycyjnych, jak lokaty czy takie które wymagają odprowadzania podatku. Tak. Mam konta w 3 polskich bankach, z czego w mBank od 2002 roku, który bez problemu wysyła kartę do Szwecji. Ponadto Alior oraz Getin. Getin zakładałem w 2015 kiedy już nie byłem rezydentem w PL i nie było z tym najmniejszych problemów. Od samego początku nadano mi status nierezydenta, co po okazaniu certyfikatu rezydencji zagranicznej zwalnia np. z podatku Belki

Pekao SA było mi potrzebne jedynie do transferów walutowych pomiędzy moim brokerem, które też ma konta w Pekao. Pozwalało by to unikać gigantycznych opłat bankowych za przelewy w USD (są pobierane nawet jeśli bank znajduje się kilku ulic dalej w tym samym mieście w Polsce!)

Odpowiedz

L
Lucyna
Gość
@Mariusz

Córka jest obywatelem amerykańskim. Ma ważny paszport. Odmówiono jej założenia konto w banku Paribas. Gdzie może otworzyć

?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Lucyna

W powyższym tekście zamieściliśmy tabelkę z oczekiwaniami różnych banków wobec cudzoziemców. Sądzę, że pomocne w niej dane będą pomocne przy wyborze banku, ale wszystko zależy od indywidualnej sytuacji wnioskującego o ROR i kompetencji doradcy.

Odpowiedz

K
Kaan
Gość

Dzień Dobry,

Który bank jest najbardziej elastyczny pod względem udzielenia kredytu gotówkowego w warunkach, że obcokrajowiec spoza UE ma kartę pobytu, stabilną pracę z umową o pracę, a środki z wynagrodzenia wpływają na ich konto miesięcznie (np. od 3 miesięcy)? Santander jest po prostu fatalny pod tym względem. W najbliższym czasie kończę z nimi współpracę. Zamknę tam już swoje konto. Szukam zdolnego banku w tym zakresie. 

Z góry dziękuję za sugestie.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kaan

Nie sposób odpowiedzieć w konkretny sposób na Twoje pytanie. Każdy wniosek kredytowy jest rozpatrywany indywidualnie, pod uwagę branych jest bardzo wiele czynników. Dla banku X określony status zatrudnienia może być bardzo "pewny i stabilny", a dla innego może być tylko "wystarczający" i będzie to miało wpływ na parametry przedstawionej oferty kredytowej.

Odpowiedz

H
Hanna
Gość

Mieszkam i mam obywatelstwo jednego z krajow Wspolnoty Europejskiej (ale nie mam obywatelstwa polskiego). W pazdzierniku przyjezdzam na rok na studia do Polski. Chcialabym miec konto polskie na ten okres. Jaki bank moglby je otworzyc? Dziekuje za pomoc.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Hanna

Informacje dotyczące zakładania konta przez obcokrajowców zawarliśmy w powyższym artykule. Znajdziesz tam także wskazówki co do wymaganych dokumentów.

Odpowiedz

A
Adriana
Gość

Jestem obcokrajowcem. Mieszkalam kilka lat w Polsce ale teraz mieszkam juz 3 lata w USA. Mam mieszkanie w Polsce i czasami muszę coś kupić w polskich stron. Czy mogę otworzyć konto w Polsce?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Adriana

Czy posiadasz jakikolwiek polski dokument tożsamości? Albo konto w polskim banku?

Odpowiedz

A
Adriana
Gość
@Aldona Derdziak

Nie mam polskiego dokumenta tożsamości. Kilka lat temu malam katre pobyt czsowy ale teraz nie.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Adriana

Założenie konta przez obcokrajowca jest możliwe, jednak będzie trzeba udać się do oddziału banku. Pomocne informacje znajdziesz powyżej w artykule.

Odpowiedz

A
Aleksandra
Gość

Dziękuję za bardzo przydatny artykuł!!

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość

W tabelce wymagania jakie są w ING, a na koniec "nie wymagają od ukraińskich klientów udokumentowania adresu zamieszkania oraz uzyskiwania dochodów w Polsce", prawdziwe informacje są w tabelce. Założenie konta dla rezydenta w ING to droga przez mękę. Nawet pracownicy nie wiedzą jak wygląda procedura, ogólnie chaos na kółkach.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Łukasz

W wielu bankach aktualnie obowiązują inne wymagania wobec osób z Ukrainy a inne wobec obywateli innych krajów. Część instytucji finansowych, odpowiadając na apel Komisji Nadzoru Finansowego, wprowadziła do swojej oferty rachunki z ograniczonymi funkcjonalnościami, które w prosty sposób mogą być otwarte przez uchodźców przybyłych do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Co do zasady funkcjonują one przez 12 miesięcy, a jeśli w tym czasie spełnione są wymagania przy otwarciu standardowych ROR-ów, to są przekształcane w pełnoprawne konta.

Odpowiedz

M
Magda
Gość

A jak wyglada sytuacja, kiedy posiadam konto w polskim banku, jednak obecnie mieszkam za granica i mam status rezydenta podatkowego w innym kraju EU, co z moim kontem w Polsce, aktywnie z niego korzystam....

Odpowiedz

B
Bieszczadnik
Gość
@Magda

Jak masz już konto i niczym nie podpadniesz, to bank nic Ci nie zrobi, przecież nawet nie wiedzą, gdzie rzeczywiście mieszkasz.

Odpowiedz

T
Tomi
Gość
@Bieszczadnik

Mbank aktualizuje sie dowod bez aktualnego dowodu nie przedluzysz konta

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość
@Tomi

z mbunczka to lepiej zrezygnować zanim zderzysz się z opłatami typu 600 zł za kartę.

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość

dzien dobry,

jak wyglada zalozenie konta w Polsce, gdy posiada sie 2 obywatelstwa: polskie i niemieckie, zameldowanie rowniez w Polsce,w dodatku nazwisko po niemiecku pisane jest troszke inaczej.

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość

Pytanie.. Jestem ze Słowacji (UE) , na terenie Polski zatrudniona i posiadam tymczasowe zameldowanie. Pesel też nadany. Nie posiadam paszportu. Czy istnieje dla mnie możliwość otwarcia konta w polskim banku? Nie mam zamiaru z tego powodu załatwiać paszportu. Dziękuję

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Gabriela

Oczekiwania różnych banków wobec obcokrajowców chcących otworzyć rachunek osobisty przedstawiliśmy w tabeli w tekście powyżej. Z informacji jakie przedstawiły nam instytucje finansowe wynika, że posiadanie paszportu nie zawsze jest konieczne. Bywa, że wystarcza dowód osobisty macierzystego kraju, np. w BNP Paribas, Credit Agricole.

Nie zaszkodzi spytać i w innych bankach, gdyż zasady nieustannie się zmieniają. Będziemy wdzięczni za informację, w którym banku zdecydowałaś się założyć konto i czego od Ciebie wymagano.

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość
@Krzysztof Duliński

wczoraj jeszcze spróbowałam infolinie ING Bank i sukces.. Starczy dowód osobisty słowacki i potwierdzenie o nadaniu PESELu.. Dla pewności zabiorę jeszcze potwierdzenie o zameldowaniu i umowę o zatrudnieniu.. Otwarcie tylko w placówce.. 


Dziękuję za szybką reakcje.. 

Odpowiedz

D
Donatas
Gość

Dobry dzień,

chcę Cię zapytać

W jakim banku można zdalnie otworzyć osobiste konto bankowe dla rezydentów niepolskich, obywatela Unii Europejskiej (Litwy), który nie mieszka w Polsce?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Donatas

Znalezienie konta dla nierezydenta jest trudne, zwłaszcza zakładanego zdalnie. Możesz spróbować w Banku Millennium i BNP Paribas. Daj znać, jak Ci poszło.

Odpowiedz

D
Dimitrios
Gość

Szanowni Państwo,

Posiadam od kilku lat konto w mBanku. Jestem obcokrajowem z EOG i posiadam od kilkudziesięciu lat kartę stałego pobytu. Przy zakładaniu konta, przedstawiłem kartę pobytu i paszport. Obecnie sytuacja jest trochę paranoidalna, gdyż kończyła mi się ważność paszportu i złożyłem w ambasadzie mojego kraju niezbędne dokumenty, aby wyrobić nowy paszport. Czekam na jego wydanie. W międzyczasie skończyła mi się ważność paszportu i otrzymuję informację (przy otwarciu banku przez internet), że grozi mi zablokowanie konta, jeśli nie uaktualnię danych paszportowych. Sytuacja jest o tyle bulwersująca, że jako obywalet Unii Europejskiej nie muszę, (zgodnie z przepisami) wogóle posiadać paszportu na terenie RP. Przedstawilem swój dowód osobisty zagraniczny, ale pracownik banku nawet na to nie zareagował. To jest wg mnie jawne łamanie przepisów unijnych, gdyż wymagania mBanku nie mogą być sprzeczne z unijnym prawem. Gdy zostanie mi zablokowane konto, złoże skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z nierównym traktowaniem obywateli Unii. Obywatel RP nie musi posiadać paszportu do założenia konta, a ja posiadam wszystkie niezbędne i ważne dokumenty do identyfikacji. Inne banki stosują zasadę albo paszport albo dowód osobisty cudzoziemca. Taka praktyka jest też niezgodna (o ile się nie mylę) z Ustawą o Cudzoziemcach z 1995 r. Chciałbym wiedzieć, jaka jest informacyjna różnica między identyfikacją z dowodu osobistego a z paszportu. Co najśmieszniejsze, to na podstawie dowodu osobistego wyrabia się paszport.

Czekam na rzetelną odpowiedź.

Z poważaniem Dimitrios Degles

Odpowiedz

H
Haitham
Gość

Posiadam wszystkie dokumenty,pobyt stały.umowa o pracy, tylko problem z obywatelstwem . Mam napisane bez obywatelstwo . W którym banku mogę otworzyć konto ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Haitham

Sytuacja bezpaństwowców w Polsce jest niestety bardzo skomplikowana, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie od razu. Zapytałem w bankach o rozwiązanie Twojego problemu w kilku bankach - jak tylko otrzymam odpowiedź, wrócę z wiadomościami.

Odpowiedz

H
Haitham
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo.

Czekam .

Właśnie czuję się dyskryminowany w tej sprawie.

Odpowiedz

I
Izabela
Gość

Moj znajomy chce otworzyc konto w Polsce w funtach brytyjskich, jest obyeatelem Portugali mieszkajacym w UK, gdzie bedzie mial taka mozliwosc?

Odpowiedz

Y
Yuliia
Gość

W Pekao otczymala odmowe o zalozenie konta. Jestem malzonkiem obywatela Polski. Nie pracuje. Od mnie wymagala Pani umowe o prace albo zliecenia. Nie polecam.


Odpowiedz

J
Jolanta Krupa
Gość

Witam. Jestem obywatelem Polskim, na stałe mieszkającym we Włoszech. Nie mam zameldowania w Polsce. Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby założyć konto.

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Jolanta Krupa

Jeśli na stałe mieszka Pan we Włoszech i tam rozlicza podatki, ma Pan status nierezydenta. Niestety, część banków nie prowadzi rachunków dla osób posiadających zagraniczną rezydencję, a z tych, które otwierają konta nierezydentom, każdy swoje własne wymagania. Na pewno będzie musiał Pan pokazać ważny paszport, ewentualnie dodatkowy dokument zawierający Pana adres zamieszkania (np. prawo jazdy), być może także Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Nie jestem jednak w stanie przewidzieć, czy bank nie poprosi o jakiejś inne dokumenty, tak więc jedyną metodą, aby zyskać pewność, jest kontakt z wybranym bankiem.

Odpowiedz

B
Barbara
Gość

Dzień dobry. Proszę o radę dla obywatela Wielkiej Brytanii będącego czasowym rezydentem Litwy (zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony), która nie wydaje kart pobytu a jedynie dokument urzędowy A4 jako decyzję. Jest on zameldowany na terenie Litwy, lecz przeprowadza się do Polski. Niemniej nie ma tu jeszcze pracy ani zameldowania (adres do korespondencji jest). Po Brexit-cie jego status i prawa pozostają niezmienne, takie same jak przed. Ale jak i w którym banku może on założyć konto, gdzie będzie mu najłatwiej? Póki co chce on przelać do polskiego banku swoje aktywa, ale na razie nie może zapewnić stałych wpływów.

Z góry dziękuję za pomoc

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Barbara

Witam! Sugeruję, żeby w pierwszej kolejności Pani znajomy spróbował założyć konto w banku, który prowadzi rachunki dla nierezydentów i jednocześnie nie wymaga polskiej karty pobytu. Niestety, takich instytucji jest niewiele - dlatego najlepszym wyjściem jest wysłanie pisemnego zapytania do np. PKO BP czy BOŚ Banku i poczekanie na odpowiedź. Wizyta w oddziale raczej nic nie da, bo z dużym prawdopodobieństwem pracownicy terenowi nie będą mieli pojęcia, jak ugryźć temat i mogą Panią odesłać z kwitkiem. Przykro mi, że nie mogę bardziej pomóc, ale sytuacja Pani  znajomego jest mocno niestandardowa i trudno mi przewidzieć reakcję banków. Niemniej - życzę powodzenia!

Odpowiedz

B
Barbara
Gość
@Beata Szymańska

Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź. Zrobimy dokładnie tak jak Pani sugeruje. Postaram się podać informacje jak się sprawy mają po otrzymaniu odpowiedzi z banków. Pozdrawiam

Odpowiedz

A
Andrei Leontiev
Gość

Pytanie, w jakom banku latwej zalozic konto nowej spolki z 100% kapitalem zagranicznym? Udzjalowcy obywateli Rosii i USA.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Andrei Leontiev

Wymagania wobec firm przy zakładaniu konta są inne niż w przypadku osób fizycznych. Najlepiej będzie skontaktować się z wybranym przez Pana bankiem i zapytać o szczegóły oferty.

Odpowiedz

M
Michał
Gość

jestem obywatelem USA, mam zamiar kupić działkę w Polsce pod budowę domu jednorodzinnego,jak i gdzie otworzyć konto bankowe?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Michał

Jeśli nie posiada Pan miejsca zamieszkania na terenie Polski, posiada Pan status nierezydenta. W tabeli zamieszczonej w tekście podaliśmy także, jak takie osoby mogą otworzyć konto w Polsce.

Odpowiedz

W
Wiktoria
Gość

Dzień dobry. Chcę założyć konto bankowe, ale nie posiadam PESEL. Na jaką podstawę prawną mogę się powołać w takiej sytuacji, żeby otrzymać PESEL?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wiktoria

Z informacji na stronach rządowych wynika, że numer PESEL jest wydawany z urzędu przez

organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które ubiegają się o polski dokument tożsamości;

Wynika z tego, że jeśli ubiegasz się o polski dowód osobisty, to urząd powinien nadać Ci PESEL. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z urzędem gminy w miejscu Twojego zamieszkania w Polsce.

Odpowiedz

D
Dagmara
Gość

Czy jest wogóle jakaś szansa otworzyć konto w banku na paszport? Mieszkam w USA i mam ogromny problem z robieniem przelewów i bardzo potrzebuje mieć konto w polskim banku (złotówkowe). Nie mam dowodu - i tu jest ogromny problem (i nie moge go wyrobic online bo nie mam konta w banku). Profil Zaufany odrzucił mój wniosek bo żaden bank nie może zweryfikować mojej tożsamości... i kółko się zamyka...

Bardzo proszę, może ktoś wie i mogłby podpowiedzieć. Chociaż nie wiem czy to wogóle jest możliwe.

Teraz czekam na odpowiedz z T-Mobil bo aplikacja nie przechodzi z braku dowodu.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Dagmara

Rozumiem, że jesteś obywatelką Polski, masz PESEL, ale mieszkasz w USA i nie możesz teraz pojawić się w Polsce, tak?

Odpowiedz

D
Dagmara
Gość
@Aldona Derdziak

Dokładnie tak

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Dagmara

Obawiamy się, że zdalne założenie konta w Twojej sytuacji nie będzie możliwe. Wnioski online wymagają danych z dowodu osobistego, do tego umowę zwykle podpisuje się podczas wizyty kuriera. Konto da się otworzyć na paszport, ale tylko w oddziale banku.

Odpowiedz

D
Dagmara
Gość
@Aldona Derdziak

Bardzo dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Dagmara

My również!

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
@Dagmara

Mój brat ma taki sam problem. Mieszka w Kanadzie, chce wrócić na stałe do Polski w przyszłym roku po 20 latach, ma obywatelstwo polskie i kanadyjskie i nie ma możliwości. Walczymy z tym od przeszło pół roku. Udało nam się złożyć wniosek o dowód, ale trzeba odebrać go osobiście. Notarialne i podbite przez konsul pełnomocnictwo nie wystarczy tylko i wyłącznie osobiście. Bez dowodu osobistego nie da się założyć konta bankowego. Natomiast w Banku akceptują pełnomocnictwo tylko wtedy, jak będzie wpisany nr dowodu osobistego i dokładnie kółko się zamyka. Brat chciał uniknąć podróży do Polski po to tylko, aby odebrać dowód osobisty i założyć konto w Polsce. Nie ma wyjścia z sytuacji, będzie zmuszony przylecieć do Polski i narażać się na zarażenie wirusem. Rząd zachęcał Polaków, aby wracali do Polski. A tu z każdej strony blokada i nie ma wyjścia z sytuacji.

Odpowiedz

E
Emi
Gość
@Joanna

Prosze sprawdzic bank Santander Bank Polska moze warunki do otwarcia konta jakie oferuja okaza sie mozliwe do spelnienia. Powodzenia.

Odpowiedz

A
Adam
Gość
@Aldona Derdziak

Mam podobny problem, nie mogę otworzyć konta przez internet bo nie mam dowodu osobistego; mam paszport i profil zaufany ale to nie wystarcza. Profil Zaufany można potwierdzić w Konsulacie w USA

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Adam

Niestety, w tej sytuacji zostaje oddział banku :/

Odpowiedz

W
Włoch
Gość

7.09.20

T-Mobile Bank to tylko i wyłącznie dla Polaków......

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Włoch

Dlaczego tak sądzisz?

Odpowiedz

W
Włoch
Gość
@Krzysztof Duliński

Bo tak jest.... Dzisiaj, spróbowałem otwierać tam konto i.. lipa. Mi było powiedziane że na razie to tylko dla rodaków...

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Włoch

To zaskakująca informacja. W oficjalnie obowiązującym "Regulaminie obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe" jest mowa, że rachunki mogą być otwierane zarówno dla rezydentów jak i nierezydentów. Być może problemem jest fakt, że nie posiadasz numeru PESEL albo doszło do jakiegoś nieporozumienia związanego z barierą językową. Możesz podać nieco szczegółów dotyczących Twoich działań?

Odpowiedz

A
Adam
Gość

jak sytuacja z bankiem nestban i rachunkiemdla obcokrajowcow?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Adam

Z konta osobistego z oferty Nest Banku mogą skorzystać cudzoziemcy ze statusem rezydenta, czyli posiadający miejsce zamieszkania w Polsce. W celu otwarcia rachunku należy się udać do placówki :)

Odpowiedz

P
Pawel Mazurek
Gość

W T-Mobile usługi bankowe potrzebny jest paszport ORAZ nr pesel. A zdobyć PESEL jest jeszcze trudniej niż zarejestrować pobyt...

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Pawel Mazurek

Dziękujemy za podesłaną informację. Tekst powstał w 2016 r i od tego czasu bank mógł zmienić zasady otwierania kont dla cudzoziemców. Niemniej Pana uwaga zdopingowała nas do zaktualizowania danych – w najbliższym czasie postaramy się sprawdzić, jak obecnie wygląda procedura zakładania konta przez obcokrajowca.

Odpowiedz

D
Dorota Czekajło
Gość
@najlepszekonto.pl

Założenie rachunku bankowego dla obcokrajowca w kraju nad Wisłą graniczy z cudem!
Mąż jest obcokrajowecem (UE) i założenie konta było możliwe dla niego TYLKO w placówce banku i plikiem wszelakich dokumentów (id, karta pobytu, pesel, meldunek i "rozmiar buta";-)). Dla porówniania, w kraju pochodzenia męża, jak chciałam otworzyć konto, posiadając tylko Polski dowód osobisty i miejsce zamieszkania i tyle w temacie. Wszystko można było załatwić online. A nie jak w Polsce, wszędzie jeździmy całą rodziną. .... brrrr...

Odpowiedz

E
EVDH
Gość
@Pawel Mazurek

wystarczy udać się do urzędu miasta z umową najmu lokalu :) nadanie numeru PESEL zajmuje 5 minut :)

Odpowiedz

P
Paweł Zanussi
Gość

Na początek najłatwiej założyć skrytkę bankową, wystarczy jakikolwiek dokument np paszport.

Odpowiedz