Wróć

Jak poprawnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych?

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com

149 komentarzy
Jak poprawnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych?
Spis treści
Pokaż więcej

Obecnie podatek od zysków kapitałowych można rozliczyć w naprawdę prosty sposób – a przynajmniej tak jest w standardowych przypadkach. Jeśli tylko korzystałeś z usług polskiego biura maklerskiego, Twój PIT-38 jest już wypełniony i czeka aż go zaakceptujesz lub odrzucisz za pośrednictwem strony: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/. Jako inwestor wciąż powinieneś jednak wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć PIT od zysków kapitałowych i znać zasady odliczania strat z lat ubiegłych.

PIT-38

Osoby, które w ubiegłym roku dokonały przynajmniej jednej transakcji odpłatnego zbycia papierów wartościowych, sprzedając np. akcje, składają deklarację na formularzu PIT-38. Formularz ten służy do rozliczania podatku od zysków kapitałowych (nazywanego potocznie podatkiem Belki).

Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili i właśnie głowią się nad tym, jak prawidłowo rozliczyć dochody giełdowe, pocieszamy, że poprawne wypełnienie rubryk formularza jest stosunkowo proste, a większość związanej z tym pracy wykona za nas biuro prowadzące nasz rachunek maklerski. Wszystko, co będzie nam potrzebne, to arkusz kalkulacyjny Excel lub kalkulator, a w wielu przypadkach nawet i to nie będzie konieczne.

Stała stawka podatku: 19%

Podatek od zysków kapitałowych to jeden z najprostszych w swojej konstrukcji podatków obowiązujących w Polsce. W odróżnieniu m.in. od podatku od dochodów osobistych (PIT) w przypadku „podatku Belki” nie mamy żadnych progów, ulg ani kwot wolnych. Jest za to stała kwota podatku, która niezależnie od tego, ile zarobiliśmy, inwestując na giełdzie, zawsze wyniesie 19% (jest to tzw. podatek liniowy, zryczałtowany).

Tak więc, jeśli nasz ubiegłoroczny zysk z handlu akcjami czy innymi instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie wyniósł np. 100 zł, to kwota, którą przelejemy fiskusowi, wyniesie 19 zł (100 zł x 19%). Jeśli z kolei ktoś zarobił 1 mln zł (wszystkim życzymy takich zysków kapitałowych), wówczas do odprowadzenia będzie miał 190 tys. zł (1 mln zł x 19%).

Poczekajmy na formularz PIT-8C od domu maklerskiego

Zadanie rozliczenia podatku „Belki” jest o tyle łatwe, że zestawienie wszystkich zrealizowanych w danym roku transakcji akcjami, obligacjami czy instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakty terminowe czy opcje, przygotuje dla nas biuro maklerskie prowadzące nasz rachunek inwestycyjny. Taki bilans otrzymamy na formularzu PIT-8C, który trafi zarówno do nas, jak i do urzędu skarbowego.Trzeba jednak podkreślić, że będzie tak pod warunkiem, że korzystamy z usług polskiego domu maklerskiego.

W przypadku, gdy handlujemy tylko u jednego brokera i nie mamy możliwości odliczenia strat z lat poprzednich, wystarczy:

 • przepisać do formularza PIT-38 kwoty dotyczące wysokości przychodów, kosztów ich uzyskania oraz osiągniętego zysku;
 • pomnożyć zysk przez 19% (czyli tyle, ile wynosi stawka podatku). Więcej na ten temat w dalszej części tekstu.

Podatek od zysków kapitałowych – rozliczanie przez Internet

W opisany sposób wyliczymy ostateczną wysokość należności wobec skarbówki z tytułu podatku Belki. Sprawa będzie jeszcze prostsza, jeśli formularza PIT-38 nie wypełniamy długopisem, ale robimy to komputerowo. W takim przypadku program służący do rozliczania deklaracji podatkowych dokona kalkulacji za nas.

Tak wypełniony formularz możemy złożyć w urzędzie skarbowym osobiścielub skorzystać ze strony rządowej podatki.gov.pl,dzięki której wyślemy PIT-38 bez konieczności odchodzenia sprzed komputera.

Więcej niż jeden rachunek inwestycyjny

Kwestia prawidłowego rozliczenia podatku od zysków kapitałowych robi się nieco trudniejsza, jeśli inwestujemy za pośrednictwem więcej niż jednego biura maklerskiego. W takiej sytuacji otrzymamy zestawienie transakcji (formularz PIT-8C) od każdego z nich z osobna. Dotyczy to wyłącznie rachunków, na których w danym roku przeprowadziliśmy przynajmniej jedną transakcję. Jeśli rachunek był nieużywany, wówczas formularz nie zostanie wysłany.

Nasze zadanie będzie wówczas polegało na zsumowaniu pozycji dotyczących przychodów oraz kosztów znajdujących się we wszystkich otrzymanych dokumentach, a następnie wpisanie ich do formularza PIT-38.

Reszta formalności nie będzie różniła się od przypadku, w którym w danym roku handlowaliśmy tylko z jednego rachunku maklerskiego. Sposób rozliczania podatku od zysków kapitałowych w sytuacji, w której korzystaliśmy z usług więcej niż jednego domu maklerskiego, prezentuje poniższy przykład.

Przykład wyliczeń podatku Belki w PIT-38 na bazie dwóch PIT-8C

Inwestor w roku podatkowym 2022 aktywnie korzystał z dwóch rachunków inwestycyjnych w domach maklerskich „Alfa” i „Beta”. Z inwestycji za pośrednictwem pierwszego z wymienionych uzyskał łączny przychód w wysokości 10 000 zł, natomiast koszt uzyskania przychodu wyniósł 8000 zł. Oznacza to, że dochód z inwestycji był równy 2000 zł.

Dom maklerski Alfa (wyciąg z formularza PIT-8C)

Przychód (pozycja 33.)

Koszt uzyskania przychodu (pozycja 34.)

Dochód (pozycja 35.)

Strata (pozycja 36.)

10 000,00 zł

8 000,00 zł

2000,00 zł

0,00 zł

Natomiast w przypadku drugiego z posiadanych rachunków koszty (10 000 zł) były wyższe niż przychody (9 000 zł), co oznacza stratę z inwestycji w wysokości 1 000 zł.

Dom maklerski Beta (wyciąg z formularza PIT-8C)

Przychód (pozycja 33.)

Koszt uzyskania przychodu (pozycja 34.)

Dochód (pozycja 35.)

Strata (pozycja 36.)

9 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł 1000,00 zł

Chcąc obliczyć wysokość należnego podatku, inwestor zsumował łączną wysokość osiągniętych przychodów oraz kosztów, a obliczone wartości wpisał do formularza PIT-38.

Wyciąg z formularza PIT-38
Przychód (pozycja 24.) Koszt uzyskania przychodu (pozycja 25.) Dochód (pozycja 26.) Strata (pozycja 27.)

19 000,00 zł

18 000,00 zł

1000,00 zł

0,00 zł

Łączna wysokość osiągniętych przychodów (19 000 zł) przewyższyła koszty ich uzyskania (18 000 zł), co oznacza, że inwestor osiągnął w ubiegłym roku dochód brutto w wysokości 1000 zł.

Ostatnim krokiem jest pomnożenie tej kwoty przez 19%. Wynik to 190 zł i taką kwotę inwestor powinien przelać na konto fiskusa z tytułu podatku od zysków kapitałowych.

Rozliczanie straty z giełdy

Nikt nie lubi tracić pieniędzy, szczególnie tych przeznaczonych na inwestowanie. Niestety, praktycznie każdy (dobry) inwestor doświadczy tego uczucia prędzej czy później. Sprawdźmy, jakie obowiązki i prawa podatkowe się z tym wiążą.

PIT-8C a strata – czy trzeba rozliczać podatek?

Obowiązek wysłania zeznania podatkowego dotyczy także tych inwestorów, którzy w danym roku ponieśli stratę na handlu akcjami czy instrumentami pochodnymi. Choć w takiej sytuacji nie ma konieczności płacenia podatku Belki, to jednak wykazanie straty tak naprawdę leży w interesie inwestora.

Wynika to z faktu, że poniesioną stratę można uwzględnić w zeznaniach podatkowych za kolejne lata (w sytuacji, jeśli pojawi się w nich zysk) i tym samym zmniejszyć wysokość płaconej daniny. Istotny jest jednak fakt, że w zależności od roku, w którym wystąpiła strata, stosuje się inne zasady jej odliczenia.

Straty można kompensować nawet na 5 lat w przód, przy czym w przypadku tych poniesionych do 31 grudnia 2018 roku obowiązuje warunek, że w jednym roku można uwzględnić maksymalnie 50% wcześniej poniesionej straty. W odniesieniu do strat powstałych w późniejszym czasie obowiązują korzystniejsze przepisy. Zgodnie z nowymi regulacjami stratę z 2019 czy 2020 roku nadal można odliczyć przez 5 kolejnych lat, ale już bez wymogu stosowania się do 50% limitu. Dzięki nim wypracowany dochód możemy obniżyć jednorazowo o kwotę nieprzekraczającą 5 mln złotych.

Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda odliczanie strat w zależności od roku, w którym zostały poniesione.

Kompensowanie strat poniesionych przed 2019 rokiem

W roku podatkowym 2018 inwestor poniósł stratę w wysokości 10 000,00 zł. W efekcie nieudanych inwestycji zniechęcił się do rynku giełdowego i w latach 2019-2020 nie zrealizował ani jednej transakcji. Po kilku latach przerwy inwestor zdecydował się wrócić do handlu. W 2021 roku poszło mu dobrze, a jego zysk wyniósł 10 000 zł. Wymienioną kwotę wykazał w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-38 (pozycja 26.). Ponieważ 3 lata wcześniej poniósł on stratę, 50% jej wysokości mógł uwzględnić w swoim sprawozdaniu (pozycja 28.).

To z kolei zmniejszyło podstawę obliczenia podatku (pozycja 29.) do 5 000 zł (10 000 zł zysku w roku 2021 minus 5 000 zł straty z roku 2018). W efekcie podatek został obliczony tylko od tej kwoty i wyniósł 950 zł (5 000 zł x 19%). Gdyby inwestor nie wykazał w zeznaniu wcześniej poniesionych strat, kwota należnej daniny byłaby dwukrotnie wyższa i wyniosłaby 1900 zł.

Ponieważ w formularzu za rok 2021 uwzględnione zostało tylko 50% wcześniej poniesionych strat, kolejne 50% inwestor będzie mógł wykazać w zeznaniu za kolejny rok. W praktyce oznacza to, że jeśli jego zysk w 2022 roku był równy lub mniejszy od 5 000 zł, wówczas nie zapłaci on w ogóle żadnego podatku.

Kompensowanie strat poniesionych w 2019 roku lub później

Załóżmy teraz, że w 2019 roku inwestor poniósł stratę równą 6000 zł i chce ją odliczyć w 2022 roku. W tej sytuacji może zdecydować, czy rozliczyć ją zgodnie z wcześniej opisanym mechanizmem, czy skorzystać z pełnego odliczenia. Jeśli wybierze ten drugi wariant, a w 2021 roku osiągnął zysk na poziomie 5000 zł, to może go pomniejszyć w całości. W tym wypadku będzie musiał rozliczyć PIT od zysków kapitałowych, niemniej kwota do zapłaty wyniesie 0 zł. Co więcej, zostanie mu 1000 zł straty, które będzie mógł wykorzystać w kolejnych okresach.

Podatek od dywidend, funduszy inwestycyjnych i lokat

Warto pamiętać, że nie wszystkie operacje związane z zyskiem lub stratą kapitałową powinny być ujęte w formularzu PIT-38. Poza nielicznymi wyjątkami (jak m.in. niektóre transakcje na rynku prywatnym) w naszym zeznaniu podatkowym powinny znaleźć się jedynie te operacje, które zostały ujęte na drukach PIT-8C otrzymanych od biura maklerskiego.

W naszym zeznaniu nie musimy, a wręcz nie możemy, uwzględniać dochodów osiągniętych z tytułu otrzymanych dywidend (sprawdź konta maklerskie pozwalające uzyskać formularz W8-BEN i obniżyć podatek u źródła z 30 na 15%). W tym przypadku podatek od zysków kapitałowych rozlicza w naszym imieniu biuro maklerskie, a kwota, którą wypłaca na nasz rachunek, jest kwotą netto, czyli już uwzględniającą podatek. Podobnie jest w przypadku:

 • lokat bankowych (tutaj podmiotem rozliczającym podatek jest bank);
 • jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
 • odsetek od obligacji.

W każdej z tych sytuacji trafia do nas już opodatkowana kwota.

Złą wiadomością dla inwestora jest to, że zysków i strat z wymienionych źródeł nie można ze sobą łączyć. Oznacza to, że jeśli na handlu akcjami zarobimy np. 10 000 zł, a fundusz inwestycyjny, którego jednostki mamy wykupione, poniesie w danym roku 10 000 zł straty, to i tak odprowadzimy 1900 zł podatku Belki (19% z kwoty zarobionej na giełdzie).

Waluty rozliczamy tak samo jak akcje

W ostatnim czasie, oprócz oferty umożliwiającej handel akcjami spółek notowanych m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie (np. XTB czy TMS Brokers) zaczęły rozwijać swoją ofertę w zakresie możliwości zawierania transakcji na rynku walutowym forex. Jest to odpowiedź na to, że zalety tego rynku (ale także ryzyka z nim związane) z roku na rok chce odkrywać coraz więcej inwestorów. Coraz większa jest też liczba wysyłanych formularzy PIT-8C obejmujących transakcje walutowe.

Uwzględnienie zysków (lub strat) z handlu na forexie w większości przypadków nie różni się od tych, które osiągamy, handlując akcjami czy kontraktami terminowymi. Wartości znajdujące się w rubrykach przychody i koszty (pozycje 33. i 34. formularza PIT-8C) przenosimy (lub sumujemy, jeśli korzystamy z usług więcej niż jednej firmy) do wypełnianego przez nas formularza PIT-38, a następnie postępujemy identycznie jak we wcześniej opisanych przykładach.

Ranking brokerów forex

1 miejsce
XTB Konto Standard
Złóż wniosek
Opłata za konto
0 zł
Oddział w Polsce
TAK
Gwarancja w razie bankructwa
TAK
Typ brokera
market maker
Spread na EUR/USD
0,9
Spread na EUR/USD 0,9

spread w czasie trwania sesji europejskiej

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja

Konto i opłaty z nim związane

 • Opłata za założenie/prowadzenie konta

  0 zł

 • Liczba instrumentów

  > 6000

 • Minimalny depozyt

  brak

 • Waluty rachunku

  USD, EUR, PLN

 • Metody zasilenia konta
  • przelew bankowy,
  • karta płatnicza,
  • BlueCash,
  • Dotpay,
  • PayPal,
  • Blik
 • Wypłata z konta

  od 500 zł darmowa, ale możliwe prowizje pośrednika

 • Standardowa dźwignia finansowa

  1 do 30

 • Ochrona przed ujemnym saldem

  TAK

Charakterystyka brokera

 • Typ brokera

  market maker

 • Rok założenia

  2004

 • Kraj głównej siedziby

  Polska

 • Oddział w Polsce

  TAK

 • PIT-8C

  TAK

 • Obsługa w języku polskim

  TAK

 • Broker regulowany

  TAK

 • Gwarancja w razie bankructwa brokera

  TAK

 • Ostrzeżenie przed ryzykiem

  77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex i indeksy

 • Minimalna jednostka transakcyjna

  0,01

 • Spread na EUR/USD

  0,9

  spread standardowy w czasie trwania sesji europejskiej 

 • Pary walutowe z PLN

  USD, GBP, EUR, CHF

 • Spread na USD/PLN

  18

 • Spread na SP500

  0,6

 • Spread na DAX

  1,5

  spread w godz. 9:00-17:30

Pozostałe instrumenty

 • Kontrakty na złoto i srebro

  TAK

 • Kontrakty na ropę naftową

  TAK

 • Kontrakty na kryptowaluty

  TAK

 • Kontrakty na WIG20

  TAK

 • Kontrakty na akcje

  TAK

 • Akcje

  TAK

2 miejsce
Konto TMS Connect
Złóż wniosek
Opłata za konto
0 zł
Oddział w Polsce
TAK
Gwarancja w razie bankructwa
TAK
Typ brokera
market maker
Spread na EUR/USD
0,8
Spread na EUR/USD 0,8

Spread w czasie trwania sesji europejskiej 

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja

Konto i opłaty z nim związane

 • Opłata za założenie/prowadzenie konta

  0 zł

 • Liczba instrumentów

  > 3000

 • Minimalny depozyt

  brak

 • Waluty rachunku

  USD, EUR, PLN

 • Metody zasilenia konta
  • przelew bankowy,
  • karta płatnicza,
  • BlueCash,
  • Dotpay
 • Wypłata z konta

  bezpłatnie (druga i kolejna wypłata w miesiącu poniżej 200 zł jest płatna)

 • Standardowa dźwignia finansowa

  1 do 30

 • Ochrona przed ujemnym saldem

  TAK

Charakterystyka brokera

 • Typ brokera

  market maker

 • Rok założenia

  1997

 • Kraj głównej siedziby

  Polska

 • Oddział w Polsce

  TAK

 • PIT-8C

  TAK

 • Obsługa w języku polskim

  TAK

 • Broker regulowany

  TAK

 • Gwarancja w razie bankructwa brokera

  TAK

 • Ostrzeżenie przed ryzykiem

  71% inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex i indeksy

 • Minimalna jednostka transakcyjna

  0,01

 • Spread na EUR/USD

  0,8

  Spread w czasie trwania sesji europejskiej 

 • Pary walutowe z PLN

  USD, GBP, EUR, CHF

 • Spread na USD/PLN

  20

 • Spread na SP500

  0,7

 • Spread na DAX

  0,9

  Spread w godz. 9:00-17:30

Pozostałe instrumenty

 • Kontrakty na złoto i srebro

  TAK

 • Kontrakty na ropę naftową

  TAK

 • Kontrakty na kryptowaluty

  TAK

 • Kontrakty na WIG20

  TAK

 • Kontrakty na akcje

  TAK

 • Akcje

  TAK (polskie i amerykańskie)

Trudniej z rozliczeniem podatku u zagranicznego brokera

Sytuacja znacznie komplikuje się, kiedy nasz rachunek prowadzony jest w walucie innej niż polski złoty lub też gdy korzystamy z usług zagranicznej firmy, która nie wysłała nam stosownego formularza.

W pierwszym z wymienionych przypadków musimy przeliczyć każdą z przeprowadzonych transakcji na polską walutę (według kursu sprzed dnia wykonania danej operacji), a uzyskane wyniki zsumować i przenieść do formularza PIT-38.

Jeszcze ciężej robi się, kiedy naszym usługodawcą jest firma zagraniczna. W takim przypadku musimy:

 • samodzielnie sporządzić dokument z zestawieniem przeprowadzonych operacji;
 • jeśli konto było w walucie obcej, przeliczyć rezultaty każdej z operacji na polskie złote;
 • uzyskane wyniki, oprócz druku PIT-38, wpisać do załącznika PIT/ZG.

W praktyce rozliczanie transakcji prowadzonych w dolarach czy euro wymaga dużej skrupulatności i często jest bardzo czasochłonne. Z drugiej strony, część brokerów udostępnia specjalne programy i zestawienia transakcji, które czynią te formalności mniej dokuczliwymi.

Kurs inwestowania, komputer i giełdowa prasa to nie koszty

Jak wspominaliśmy – tym, co na plus odróżnia podatek od zysków kapitałowych od wielu innych danin, jest jego prosta konstrukcja, dzięki której łatwo obliczymy sumę należności wobec fiskusa. Niestety ta prostota niesie dla inwestorów także szereg niekorzystnych konsekwencji. Po pierwsze, przy jego obliczaniu nie możemy uwzględnić praktycznie jakichkolwiek kosztów (które zmniejszyłyby wysokość należności).

Właściwie jedynym wyjątkiem są tutaj prowizje pobierane przez biuro maklerskie,takie jak opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego czy prowizja od handlu akcjami. Jeśli natomiast na potrzeby naszych inwestycji kupiliśmy nowy komputer z dużym monitorem i zaprenumerowaliśmy branżową gazetę lub odbyliśmy kurs z technik inwestowania – skarbówka nie zaliczy nam tych wydatków na poczet poniesionych kosztów.

Podatku nie możemy łączyć też z innymi rodzajami podatków płaconych m.in. od dochodów z umowy o pracę, dzieło czy przychodów z najmu nieruchomości. W przypadku podatku Belki nie obowiązuje także możliwość wspólnego rozliczenia wraz z małżonkiem.

Brak podatku na rachunkach IKE i IKZE

Jednym z niewielu dostępnych obecnie sposobów na inwestowanie bez podatku Belki jest założenie konta zabezpieczenia emerytalnego typu IKE i IKZE. Oba rodzaje kont umożliwiają nam inwestowanie w akcje, obligacje, a także nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Alternatywnie możemy za ich pośrednictwem założyć konto oszczędnościowe i otrzymywać odsetki nieobciążone podatkiem. Jest jednak jeden warunek: aby zachować prawo do zwolnienia z Belki, należy osiągnąć wiek pozwalający na wypłatę zgromadzonych środków (w przypadku IKE jest to 55-60 lat, a dla IKZE - 65 lat). Jeśli wycofamy zgromadzone tam pieniądze wcześniej, będziemy musieli rozliczyć się z fiskusem na normalnych zasadach. Dodatkową wadą tego typu rozwiązań są także obowiązujące limity wpłat, które w 2023 roku wynoszą odpowiednio: 8 322 zł (IKZE) i 20 805 zł (IKE) rocznie.

Podsumowanie rozliczenia przychodów kapitałowych

Przychody kapitałowe, które rozliczamy samodzielnie w formularzu PIT-38

Przychody kapitałowe, których nie rozliczamy w formularzu PIT-38

Przychody ze sprzedaży akcji

Odsetki z lokat bankowych

Przychody ze sprzedaży obligacji

Przychody ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Transakcje na rynku walutowym forex

Kupony odsetkowe z obligacji oraz przychody z tytułu ich dyskonta

Handel instrumentami pochodnymi (kontrakty terminowe, opcje, etc.)

Przychody z tytułu dywidend

Przychody ze sprzedaży udziałów

Odsetki od pożyczek udzielonych jako osoba prywatna

Przychody z tytułu objęcia udziałów i wkładów

Od dochodów z tytułu udziałów w spółkach kapitałowych

W PIT-38 rozliczamy również handel kryptowalutami. Co ważne, przychód z inwestowania w cyfrowe aktywa nie może być sumowany z przychodami ze sprzedaży akcji, udziałów czy praw finansowych. Tak samo jest w przypadku kosztów, a to oznacza, że nie można odliczać np. strat z handlu krypto od zysków na innych instrumentach finansowych – i vice versa.

Komentarz redakcji

Mamy nadzieję, że nasz artykuł dostarczył odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się przy okazji rozliczania podatku od zysków kapitałowych. Liczymy, że dzięki zamieszczonym informacjom prawidłowe wypełnienie zeznania nie przysporzy Wam większych problemów.

Jeśli w tekście zabrakło odpowiedzi na nurtujące Was kwestie, polecamy skontaktować się z Informacją Skarbową i z jej pomocą rozwiać swoje wątpliwości dotyczące rozliczania podatku.

Komentarze

(149)
Sortuj od najnowszych
B
Bogdan
Gość
5 miesięcy temu

Odpowiedź z izby skarbowej.

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Zasada wskazana w pkt 2 ma zastosowanie do strat powstałych począwszy od 1.01.2019 roku.

Zakładając, że dokonał Pan już częściowego odliczenia strat powstałych za lata 2019 i 2020, to pozostała ich wartość może zostać odliczona w pozostałych latach pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Odpowiedz

B
Borg
Gość
5 miesięcy temu

Witam.

Planuję na przełomie maja-czerwca, zrealizować część zysku ze sprzedaży akcji otrzymanych od pracodawcy.

Moje pytanie jest takie jeśli płatność otrzymam w tym roku czyli 2023, to czy mogę obowiązkową daninę 19% opłacić też w 2023 roku ze wskazaniem za co ona jest, czy muszę, czekać 2024 by dokonać płatności.

Pytam bo jak ostatni raz jakieś 6 lat temu realizowałem wypłatę, i podatek od zysku opłaciłem jakieś 2 tygodnie przed końcem roku (zaraz po otrzymaniu przelewu), to US ogarnął, że otrzymał zapłatę dopiero w sierpniu następnego roku, już po tym jak wysłał mi wezwanie w sprawie opłacenia podatku.

Odpowiedz

P
Przemek
Gość
5 miesięcy temu
@Borg

Raczej nie możesz, ale pytaj w Informacji Skarbowej. oni tam naprawdę fajnie ogarniają i za darmo

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
7 miesięcy temu

Dzień dobry,

W zeszłym roku dokonywałem szeregu tranzajcji na XTB na różnych wskaźnikach walutowych (około 100).

Na 30% z z tych operacji zarobiłem, na reszcie straciłem.

Ogólnie straciłem 600$, a zyskałem 400$.

Jak traktować takie operacje?

Czy grając np. kilka razy na wspołczynniku EUR/USD w przeciągu 3 miesięcy sumuję osobo zyski (pozycja 24) i osobno straty (pozycja 25), następnie wpisuję w odpowiednie rubryki PIT-38?

Odpowiedz

K
Kryptoman
Gość
7 miesięcy temu
@Piotr

A Xtb ci nie wyśle pit-8c, w którym będziesz miał to wszystko zestawione po stronie kosztów i przychodów?

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
7 miesięcy temu
@Kryptoman

Przestali wystawiać pit-8c za zagraniczne transakcje. Tak więc zastanawiam się czy mogę osobno zsumować zyski i straty i podać różnicę.

Odpowiedz

H
Gość
6 miesięcy temu
@Piotr

pit za zagraniczne transakcje nie wystawiają ale ZESTAWIENIE transakcji w pliku XML i tak zamieszczają w "DOKUMENTY"

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
7 miesięcy temu

Dzień dobry,

I. W 2021 roku na jedną giełdę wpłaciłem 800 PLN, wymieniłem na XRP (kryptowaluta) po czym tę kryptowalutę przelałem na inną giełdę bez wymiany z powrotem na FIAT. Następnie na tej drugiej giełdzie dokonywałem szeregu transakcji, zakupu jednej kryptowaluty za drugą i odwrotnie. W jaki sposób sposób powinno zostać to rozliczone, skoro rozpoczęcie działań na danej giełdzie rozpoczęło się od zdeponowania kryptowaluty? W międzyczasie nabywałem za PLN dodatkowe kryptowaluty za nowo wpłacone środki w PLN, m.in. wyżej wymienioną.

II. W jaki sposób wyliczany jest zysk w przypadku zakupu za PLN jednej kryptowaluty, następnie zakupu za te kryptowaluty kolejnych kryptowalut, a na koniec sprzedaży jednej z nich za PLN?

Przykład: w 2020 roku za 1000 PLN kupuję 3 BTC, następnie, w 2021 zakupuję 3 kryptowaluty za te 3 BTC:

1x BTC wydaję na 2x ETH.

1x BTC wydaję na 4x XRP.

1x BTC wydaję na 6x DOGE.

Rok później, w 2022 sprzedaję 6x DOGE i otrzymuję za to 100 PLN. Reszta kryptowalut pozostaje na rachunku niezmiennie od 2021 roku.

W 2020 i 2021 nie składałem PIT-38 ze względu na brak wymiany kryptowalut na PLN.

Dodam, że mówimy o podmiocie zagranicznym, który nie udostępnia PIT-8C.

1. Jak powinien wówczas wyglądać PIT-38 za 2022 i jaka kwota będzie kosztem?

2. Następnie, w 2023 roku sprzedaję 4x XRP za 1000 PLN, co oznacza, że bilans w porównaniu do pierwotnie zainwestowanych środków w 2020, tj. 1000 PLN, staje się dodatni, (łącznie 1100 PLN). Jak wówczas powinno wyglądać rozliczenie PIT-38 za 2023 rok i jaka kwota będzie kosztem?

Z góry dziękuję za informację.

Odpowiedz

K
Kryptoman
Gość
7 miesięcy temu
@Piotr

Ambitne pytanie:D Też chciałbym żeby mi ktoś to za darmo policzył podatek od problematycznych transakcji, ale raczej pzoostaje tylko doradca podatkowy/samodzielne liczenie z pomocą info na stronach np. urzędu skarbowego. Z tego co się orientuje to jest tak, że dopóki nie wymieniasz krypto na fiaty to nie ma znaczenia czym tam handlowałeś. W tych przykładach jedyne transakcje, które mają znaczenie dla fiskusa to zakup BTC w 2020 , a później sprzedaż doge w 2022 i sprzedaź xrp w 2023. Na rządowej stronie podatkowej gdzieś trafiłem w ubiegłym roku jak to się dokładnie wylicza, ale to jest chyba tak, że koszt zakupu krypto jest niejako traktowany jako strata, więc chyba teraz w 2023 możes jakby rozliczyć "stratę" z 2020

Odpowiedz

P
Pawel
Gość
8 miesięcy temu

Dzień dobry.

Jak rozliczyć przychody z rynku forex?

Mieszkam w Polsce.

Korzystam z niemieckiego brokera.

Gdzie mam się rozliczyć? Czy pit 38 wystarczy

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
8 miesięcy temu
@Pawel

Tak, w tej sytuacji PIT-38 wystarczy. Niemniej kwestia rozliczania się z transakcji zawartych u zagranicznego brokera jest dość złożona i nie da się jej dokładnie omówić w tym miejscu. Polecam więc dogłębnie zapoznać się z rzetelnymi opracowaniami tego tematu, a w razie wątpliwości skontaktować się np. z Krajową Informacją Skarbową.

Odpowiedz

P
Pawel
Gość
8 miesięcy temu
@Marcin Kowalczyk

Więc nie muszę rozliczać się z niemieckim urzędem skarbowym? A co z pit\zg ?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
8 miesięcy temu
@Pawel

Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji zyski zwykle (ale nie zawsze) rozlicza się tylko w kraju swojej rezydencji, jednak szczegółowych i pewnych informacji w tej sprawie może udzielić jedynie polski urząd skarbowy lub doradca podatkowy. Proszę spróbować skonsultować temat za pośrednictwem np. czata na stronie podatki.gov.pl, gdzie bezpłatną pomoc świadczą konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej.

Odpowiedz

D
Dorota
Gość
10 miesięcy temu

A co z lokatą w Revolucie? Rozliczać czy nie? A jeśli tak to w jaki sposób?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
10 miesięcy temu
@Dorota

Zgodnie z przepisami każdy zysk z kapitału powinien zostać rozliczony przed fiskusem. Jeśli podmiot, w którym osiągnęło się zysk nie przekazuje formularza PIT 8C, to trzeba samodzielnie ustalić jego wysokość. Kolejny krok to wypełnienie formularza PIT38 i jeśli mamy do zapłaty podatek od zysków kapitałowych, to przekazanie go do urzędu skarbowego.

Odpowiedz

Z
zestresowany
Gość
miesiąc temu
@Krzysztof Duliński

...czyli jeżeli na "wyciągu z revoluta" mamy "Łączne odsetki" w wysokości 100 PLN, to w sekcji "inne przychody" wpisujemy 100 PLN w kolumnie "przychód", w kolumnie "koszty uzyskania przychodu" wpisujemy 0 PLN, a na koniec w kolumnie "dochód" również 100 PLN? na koniec od tegoż dochodu liczymy 19% i mamy 19 PLN do wpisania jako ostateczną kwotę podatku?

Odpowiedz

K
Kacper
Gość
miesiąc temu
@zestresowany

Po mojemu to tak. Wysokość dochodu system chyba sam liczy po wpisaniu przychodu i kosztów.

Odpowiedz

R
RADOSŁAW
Gość
09.05.2022 21:46:17

Dzień dobry,

Czy opodatkowaniu podlegają również "odsetki "wypłacane z produktów strukturyzowanych i stanowiące premię opcyjną. Nie są to rzeczywiste wypłaty. tak twierdzi broker ze Szwajcarii.

Mam też pytanie gdzie w picie wpisać zyski od dywidendy otrzymanej zagranicą. Broker potwierdził że w Szwajcarii nie zapłaciłem z tego tytułu podatku.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
10.05.2022 16:09:00
@RADOSŁAW

To pierwsze to raczej normalnie tak jak zyski kapitałowe, a o zyskach z zagranicznych dywidend to pamiętam, że fajnie pisał michał szafrański. zawsze można jeszcze zapytać w informacji skarbowej. wbrew pzorom czasem pomagają:)

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość
22.04.2022 10:51:31

Witam. A co z kosztami typu opłata za prowadzenie rachunku i prowizji od transakcji kupna/sprzedaży. Czy to uwzględnia Pit-8c czy trzeba tę kwotę (którą dostałem na osobnym zestawieniu z Biura maklerskiego) samemu wprowadzić do Pit-38. Z góry dzięki.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
10.05.2022 16:05:52
@Mariusz

I jak to rozwiązałeś? Ostatecznie doliczyłeś po prostu do kosztów? W tym roku nie rozliczałem PIT-u, ale chyba tak wlasnie robiłem w poprzednich latach

Odpowiedz

A
Agata
Gość
11.04.2022 07:45:09

Witam, czy jeśli dokonywałam na koncie IKE tylko i wyłącznie zakupów akcji ale ich nie sprzedawałam to czy muszę to wykazać w pit?

Pyt 2 czy jesli tylko za kupowałam kryptowaluty nie wychodząc do fiat to czy muszę to to uwzględnić w pit w tym roku?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
13.04.2022 13:07:15
@Agata

1. Nie

2. Z tym pytaniem polecam zwrócić się do Informacji Skarbowej lub doradcy podatkowego - tam uzyskasz najpewniejsze informacje, za które specjalista weźmie pełną odpowiedzialność.

Odpowiedz

M
Michał
Gość
21.03.2022 17:06:37

I jeszcze bardzo ważne: a co w przypadku, gdy w 2019 była strata np. 10000 zł, w 2020 zysk np. 2000 zł i zostało odliczone 2000 zł. Zostało 80% straty 2019 do odliczenia na 2021 i dalej. Czy można odliczyć cale 80% za 2021, czyli 8000 zł, czy już tylko połowę ze straty 2019, czyli 5000 zł w tym wypadku. Czy przepisy precyzują, czy jeśli odliczamy najpierw mniej niż połowę straty, to w kolejnych okresach można nadal odliczyć więcej niż 50% jednorazowo?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
25.03.2022 19:47:25
@Michał

W tym wypadku również najlepiej skonsultować się z Informacją Skarbową. To najpewniejsze źródło informacji, na które w razie czego będzie się można powołać.

Odpowiedz

M
Michał
Gość
21.03.2022 16:29:00

Czy bylibyście uprzejmi potwierdzić, że możliwość rozliczenia straty powyżej 50% dotyczy również obecnego okresu? Inaczej mówiąc, jeśli np. w 2019 była strata 10 000 zł a w 2021 był zysk 7000, to czy mogę odliczyć od podatku 7000 zł (70% straty z 2019 zamiast 50%), a resztę 30% odliczyć w kolejnych latach? Czy to jest obecnie poprawne?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
25.03.2022 19:45:55
@Michał

Według mnie tak, ale żeby mieć absolutną pewność polecam upewnić się w Informacji Skarbowej - powinni pomóc:)

Odpowiedz

M
Mirosław
Gość
03.03.2022 17:59:55

A co z Mintosem??

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
03.03.2022 19:13:00
@Mirosław

Możesz doprecyzować pytanie?

Odpowiedz

M
Mirosław
Gość
03.03.2022 21:37:48
@Krzysztof Duliński

Czy rozliczać i jak to rozliczyć (ok. 7000 pozycji)...:-(

Odpowiedz

M
Mirosław
Gość
09.03.2022 18:27:13
@Mirosław

???

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
09.03.2022 18:35:36
@Mirosław

No a nie masz u brokera dokładnego zestawienia ani programu ułatwiającego obliczenie podatku?

Odpowiedz

M
Mat
Gość
24.04.2022 23:06:40
@Mirosław

co do zasady potraktować to należy jako przychód od zysków kapitałowych, rozliczasz to podatkiem zryczałtowanym 19%. (No chyba, że Twoja działalność na Mintos łapałaby się na pozarolniczą działalność gosp. ). Pamiętaj o przeliczeniu przychodów w walutach obcych na PLN zgodnie z przepisami ustawy o PIT.

Odpowiedz

W
Waldek
Gość
02.03.2022 11:01:57

A jak rozliczyć zysk z akcji kupionych w emisji prywatnej, które w następnych roku weszły na New Connect i tam zostały sprzedane z zyskiem?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
02.03.2022 16:26:13
@Waldek

To już dość złożona kwestia, więc najbezpieczniej będzie skontaktować się z Informacją Skarbową i poprosić o wskazówki.

Odpowiedz

W
Włodek
Gość
18.02.2022 16:57:20

Dzień dobry

W 2019 roku i w 2020 roku uzyskałem stratę ze zbycia papierów wartościowych. Nie złożyłem za te lata PIT-38 do urzędu skarbowego. Moje pytanie, czy mogę złożyć w 2022 roku zaległe pity i rozliczyć straty z tych lat w PIT-38 za 2021 rok, w którym osiągnąłem dochód.

Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

T
Tomek
Gość
02.03.2022 20:36:33
@Włodek

Mnie 2 lata temu mówili, że nie można i przepadlo, ale w KIS ci pewnie dadzą pewne info

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
5 miesięcy temu
@Włodek

Nie dostałeś żadnego mandatu za brak wykazania straty?u jakich brokerów miałeś stratę?

Odpowiedz

S
s1234
Gość
17.02.2022 22:12:13

Skąd informacja, że nie obowiązuje limit 50% odliczenia strat

Odpowiedz

T
Tomek
Gość
02.03.2022 21:50:34
@s1234

tak było w ubiegłym roku i przy rozliczeniu za 2020, ale to była chyba jednorazowa akcja (bo COVID)

Odpowiedz

Z
Zbigniew
Gość
16.02.2022 16:29:10

dzień dobry,

a co w przypadku kiedy zbyłem akcje z zyskiem ale pieniądze nie opuściły biura maklerskiego i ponownie je zainwestowałem w inne akcje ? Do wypłaty zysku przecież nie doszło więc czy trzeba płacić podatek od NIE wypłaconego zysku ?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
17.02.2022 15:17:43
@Zbigniew

Taka transakcja zostanie ujęta w PIT-8C, na podstawie którego rozlicza się podatek od zysków kapitałowych. Zgodnie z przepisami dochód pojawia się w momencie sprzedaży akcji z zyskiem, więc fakt, że środki nie opuściły biura maklerskiego niestety nie ma tutaj znaczenia.

Odpowiedz

M
Mateusz
Gość
15.02.2022 19:41:04

Mam konto z żona w biurze maklerskim obydwoje dostaliśmy taki sam PIT8c czy obydwoje musimy wypełnić osobno PIT 38 i zapłacić podwójnie podatek od tych samych zysków

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
17.02.2022 15:40:46
@Mateusz

Biuro maklerskie prawdopodobnie już odpowiednio podzieliło wszystkie kwoty. PIT-8C do rachunków wspólnych powinien zostać sporządzony odrębnie dla każdego współposiadacza w proporcjonalnych częściach. Niemniej w razie wątpliwości najbezpieczniej skontaktować się z Informacją Skarbową albo nawet z samym BM, które wystawiło dokument.

Odpowiedz

W
Wojtek
Gość
15.02.2022 15:31:00

Rozliczenie strat. Trochę zgłupiałem, bo dawno nie rozliczałem strat. Przykład: rok 2019 strata 10 tyś, rok 2020 strata 3 tyś, rok 2021 zysk 5 tyś. W zeznaniu podatkowym od zysku 5 tyś odliczam straty z poprzednich lat 5 tyś i nie płacę podatku. I teraz za rok pozostało mi do odliczenia jeszcze 8 tyś czy muszę stosować metodę 50%?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
17.02.2022 15:47:55
@Wojtek

Najlepiej skontaktować się z Informacją Skarbową i przedstawić swoją indywidualną sytuację; jest szansa, że konsultant udzieli pomocnej odpowiedzi.

Prawdopodobnie w marcu dodamy do artykułu nowe przykłady z rozliczeniami - może okażą się dla Ciebie pomocne:)

Odpowiedz

W
Wojtek
Gość
17.02.2022 15:59:04
@Marcin Kowalczyk

Bo ja wiem czy taki szczególny? :-D No, ale dzięki, napisałem do Informacji Skarbowej.

Odpowiedz

K
Kunktator
Gość
12.01.2022 15:54:03

Witam,

Możecie mi wytłumaczyć czy kontrakty CFD rozlicza się tak samo jak normalne akcje 1:1 czy inaczej. Jak obliczyć pozycje short i long. Czy muszę używać kursu NBP do obliczenia wartości pozycji open i close czy tylko raz podczas zamknięcia. Proszę o podanie wzoru.

Jeśli posiadam konto u zagranicznego brokera w PLN to czy muszę obliczać wartość pozycji x kurs PLN czy wystarczy mi podliczyć zysk i stratę i wpisac jako przychód i koszt.

Czy overnight fee można zaliczyć do kosztu przychodu?Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
12.01.2022 18:15:29
@Kunktator

Twoje pytania są bardzo szczegółowe. Udzielenie odpowiedzi na nie oznacza udzielenie porady podatkowej, do czego uprawnieni są jedynie doradcy podatkowi. Niestety nie możemy Ci pomóc.

Odpowiedz

G
GOŚĆ
Gość
27.12.2021 00:19:43

Dzień dobry,

Jeśli w roku 2021 mam zysk na jednych akcjach a inne sprzedam ze stratą to w PIT z biura maklerskiego będzie to już uwzględnione i zapłacę podatek tylko od zysku minus strata, tak? Powiedzmy taki przykład zysk 60 tyś, strata 10 tyś, to zapłacę podatek od 50 tyś? czy od 55 tyś (100% straty można odliczyć czy 50%)?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
27.12.2021 10:10:57
@GOŚĆ

W przypadku, gdy inwestowałeś tylko w jednym biurze maklerskim, to na otrzymanym druku będą wskazane Twoje przychody i koszty, a co za tym idzie zysk/strata. Twoim zadaniem będzie tylko obliczenie i przekazanie fiskusowi należnego podatku.

Gdybyś inwestował w kilku instytucjach finansowych, to musisz zsumować poszczególne pozycje z każdego druku i dopiero potem obliczyć należny podatek, ewentualnie dokonać odliczenia poniesionej straty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedz

N
Nowy
Gość
14.11.2021 10:15:24

Witam kupiłem 20 akcji po 40 zł (prowizja 5zł) sprzedałem po 42 (prowizja 5 zł)

przychód 40 zł dochód 30 zł

płace podatek 19% od 40 zł czy od 30 ?


Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
15.11.2021 09:49:18
@Nowy

Podatek płacisz od dochodu brutto, czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Dom maklerski wystawi Ci PIT-8C, na którego podstawie obliczysz podatek.

Odpowiedz

M
Monika
Gość
03.11.2021 22:08:02

Cześć, a co w sytuacji gdy zrealizowałam stratę na CFD (kryptowaluty) i jednocześnie zrealizowałam zysk na polskich akcjach. Wszystko miało miejsce w 2021 u jednego brokera - Xstation. Czy mogę połączyć stratę i zysk / pomniejszyć zysk o stratę?

Będę wdzięczna za odpowiedź ?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
06.11.2021 11:16:38
@Monika

Cześć, w przyszłym roku dostaniesz PIT za 2021 r. od domu maklerskiego (rozumiem, że chodzi Ci o platformę xStation należącą do polskiego XTB?). W tym dokumencie będziesz już miała podsumowanie wszystkich zysków i strat z transakcji, niczego nie musisz samodzielnie liczyć:)

Odpowiedz

Z
Zibi
Gość
01.10.2021 22:37:00

Czy opłaty za zarządzenie funduszami inwestycyjnymi pobierane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych można w jakiś sposób odliczyć od podatku ?

Odpowiedz

T
Trader30
Gość
06.10.2021 10:29:48
@Zibi

A sprzedałeś te fundusze? Generalnie nie można odliczyć, bo do obliczenia podatku od zysków kapitałowych przyjmuje się przychód ze sprzedaży i koszt zakupu instrumentów. Ale część funduszy chyba ma te opłaty odejmowane od swojego wyniku (od ceny jednostek funduszowych), więc one niejako pomniejszą ci podatek

Odpowiedz

M
Maciek
Gość
28.08.2021 15:02:47

Rozumiem sytuację, w której najpierw poniosłem stratę, a potem zysk. A co z sytuacją, gdy najpierw był zysk (i zapłacony podatek), a w kolejnym roku strata? Zwrotu już wpłaconego podatku nie będzie? :) Marzenia...

Odpowiedz

T
Trader30
Gość
30.08.2021 20:04:01
@Maciek

Oczywiście nie będzie, nie ma tak dobrze! Możliwość odliczenia straty to taka nagroda pocieszenia, a skoro wcześniej zarabiałeś, to nie potrzebujesz pocieszenia :P

Odpowiedz

C
Claudia
Gość
04.08.2021 16:49:24

Jeżeli mam stratę z tytułu sprzedaży akcji, a otrzymałam dywidendę od zagranicznego podmiotu i muszę samodzielnie zapłacić podatek od dywidendy do US to czy podatek od dywidendy i stratę kapitałową mogę zsumować i zapłacić tylko różnicę?

Odpowiedz

T
Trader30
Gość
05.08.2021 19:44:17
@Claudia

Dywidenda i zyski ze sprzedaży akcji to generalnie co innego. Dywidendy nie rozliczasz w formularzu PIT-38, więc prawdopodobnie nie da się jej powiązać ze stratami na akcjach. Ale faktycznie ciekawe, czy tak samo jest wówczas, gdy dostałaś zagraniczną dywidendę brutto, czyli niepomniejszoną o podatek...

Najlepiej skontaktować się z Informacją Skarbową - powinni pomóc.

Odpowiedz

J
Jerzy
Gość
28.06.2021 15:44:02

Kupiłem w około 2000 r akcje BPH. Jeszcze przed wprowadzeniem podatku giełdowego.W wyniku połączenia z PKO.SA w 2007 r otrzymałem po 3,3 akcji PKO.S.A za kazdą posiadaną akcje BPH.Czy teraz od otrzymanych akcji PKO.S.A. muszę zapłacic podatek od sprzedaży?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
22.07.2021 13:39:29
@Jerzy

Pytanie jest bardzo szczegółowe. Proponuję zwrócić się z nim do doradcy podatkowego, który powinien mieć aktualną wiedzę nt. rozliczeń podatkowych.

Odpowiedz

R
Rob
Gość
08.06.2021 18:32:25

Dzień dobry,

Czy podatek do zapłaty z wcześniejszej wypłaty z rachunku ike można w jakiś sposób rozliczyć ze stratami na rachunku zwykłym?

Odpowiedz

T
Trader30
Gość
10.06.2021 14:08:15
@Rob

Chodzi o podatek za transakcje w ramach rachunku maklerskiego IKE? On jest tutaj pobierany chyba od razu, więc nie bardzo jest jak to połączyć ze stratami na zwykłym rachunku...

Odpowiedz

H
Hela
Gość
17.04.2021 11:10:25

Witam Czy od dochodu ze sprzedaży polskich akcji na GPW [PIT 8c z biura maklerskiego] mogę odliczyć stratę z rynku forex u zagranicznego brokera ?

W US Pani mi mówiła żeby wypełnić jeden PIT38 i osobno rozliczyć stratę z forex a osobno zyski z GPW. Nie można stratą z forex pomniejszyć podatek ze sprzedaży akcji. bo są to osobne źródła przychodów. Czy to prawda?

Odpowiedz

T
Trader30
Gość
19.04.2021 19:28:00
@Hela

Jest tak jak powiedział urzędnik, niestety nie można ich łączyć.

Odpowiedz

N
Natalia
Gość
16.04.2021 08:19:18

Co w przypadku braku informacji o kosztach uzyskania przychodu? Inwestowałam w akcję firmy, z której odeszłam. Pracodawca nie odpowiada na maile odnośnie zestawienia, znam tylko przychód, ale kosztu jego uzyskania nie.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
16.04.2021 20:17:42
@Natalia

Podatek od dochodów kapitałowych płaci się tylko w przypadku, gdy akcje zostały sprzedane i uzyskałaś za nie więcej niż zapłaciłaś kupując je. Jest to 19% wypracowanego zysku. Formularz z informacją o kwocie przychodu, kosztach i dochodzie wystawia biuro maklerskie, z którego usług korzystasz.

Odpowiedz

W
wacek
Gość
08.04.2021 09:37:02

czy ktoś mógłby zapytać tych chciwych rządzących, dlaczego jeśli na akcjach wyszedłem 10 tysięcy do przodu, a fundusz inwestycyjny gdzie też inwestowałem poniósł stratę 10 tysięcy, to dklaczego mój podatek to 1900 złotych a nie 0, skoro w jednym roku mój wynik brutto na operacjach giełdowych wyniósł 0

Odpowiedz

O
Oligarcha
Gość
09.04.2021 19:06:57
@wacek

Ale sprzedałeś te jednostki funduszu ze stratą 10 tys. zł? Bo jeśli nie, to jest to jednak 'tylko' strata papierowa. W rozliczeniu podatkowym uwzględniamy wyłącznie zamknięte pozycji...

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość
09.04.2021 23:24:38
@wacek

To nie jest wymysł obecnej władzy. Tak jest od dawna. Tak samo dlaczego straty na akcjach lub funduszach nie można odliczyć od dochodu z pracy?

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość
09.04.2021 23:27:45
@Oligarcha

To nie jest uzasadnienie. Jeśli tego zysku nie wypłacasz, to również ten zysk jest papierowy, chyba , że już tego zysku nie zainwestujesz.

Odpowiedz

D
Dora
Gość
01.04.2021 18:44:25

Też mam ponad 2000 transakcji i rachunek w euro - plus brak pita. Jak to ogarnąć ? Jakiś exel czy skoczyć z wieżowca :/

Odpowiedz

T
Trader30
Gość
02.04.2021 21:20:20
@Dora

Ciężki temat... da się to zrobić w excelu, można skorzystać z danych NBP i historii transakcji na swoim rachunku, ale wiadomo, że obliczenia zajmą cały dzień, jeśli nie więcej:( Warto skontaktować się jeszcze z urzędem i przedstawić problem - może jest prostsze, akceptowalne rozwiązanie...

Odpowiedz

A
Ali
Gość
23.03.2021 21:25:31

Dzien dobry, mam pytanie w zwiazku z przeliczeniem dolarow na zlotowki: jezeli mialam seeetki transkacji, a widze ze kurs sie przelicza dzien przed dokonaniem transkacji, to czy bym miala przeliczac to wszystko ? czy nie mozna wziac kursu sredniego NBP za dzien 31 grudnia 2020 i uproscic sprawe ? Bede bardzo wdzieczna za wskazowki.

Odpowiedz

T
Trader30
Gość
25.03.2021 13:02:26
@Ali

A nie dostałaś PIT-u od brokera? Jeśli nie, to faktycznie każdorazowo należałoby zastosować kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. To problematyczne, ale niestety takie rozwiązanie narzucają przepisy :(

Odpowiedz

A
Ali
Gość
25.03.2021 13:21:47
@Trader30

dostalam od brokera zestawienia, takie ogolne i poszczegolne... wszystko w $.... zadnego w tym pit-u... a najgorsze jest to, ze bym musiala przeliczyc ponad 1000 stron ? to nie jest do zrobienia......... pojecia nie mam, jak do tego podejsc......

Odpowiedz

A
Ali
Gość
25.03.2021 15:34:54
@Ali

jezeli ktos ma ten sam problem, to juz mam informacje zwrotna: dodzwonilam sie do urzedu i uzyskalam informacje, ze w takiej sytuacji, jesli dostalismy rachunek w USD to nalezy przeliczyc to wszystko (calosc na koniec roku) przez kurs ostatniego dnia roku

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
26.03.2021 07:15:47
@Ali

Dzięki za cenną informację!

Odpowiedz

D
Dora
Gość
01.04.2021 18:42:22
@Ali

Obawiam się, że nie masz racji :( a mam ten sam problem

Odpowiedz

A
Ali
Gość
01.04.2021 19:27:14
@Dora

a czemu ? takie informacje uzyskalam w urzedzie i tak na pewno bede robic- bo... sorry ale nie widze innej mozliwosci podliczenia tysiecy stron inaczej..)

ja tez nie dostalam od nich pit pierwotnie, ale jak napisalam maila do customer service to przyslali mi to bez problemu- w koncu to jest ich obowiazek. Mozna tez to sprawdzic samodzielnie (nie twierdze ze na kazdej platformie, bo nie posiadam takiej wiedzy, aczkolwiek na jednej z dwoch platform co uwywam to mozna to zrobic bez problemu)

Odpowiedz

A
Alona
Gość
06.03.2021 00:08:46

Dzień dobry,

Czy muszę placić podatek Belki jeżeli używając platformy zagraniczne (eToro, Revolut) nie robiłam przelew zysków na konto Polskiego banku? Kiedy dokładnie powstaje obowiązek zapłacenia podatków: w momencie sprzedaży akcji albo po przelewie zysków na konto bankowe w Polsce?

Z góry dziękuję za odpowiedż i serdecznie pozdrawiam :-)

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
08.03.2021 15:02:40
@Alona

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zyskownej sprzedaży akcji/zamknięcia pozycji rynkowej. Fakt, że zyski nie zostały przelane na konto bankowe w Polsce nie ma tutaj niestety znaczenia.

Odpowiedz

A
Alona
Gość
08.03.2021 21:57:55
@Marcin Kowalczyk

Ma sens. Bardzo dziękuję za odpowiedź! Świetny blog!

Odpowiedz

F
fwefwefwefweff
Gość
25.02.2021 11:54:18

Czy to prawda, że od 2020 roku można rozliczać straty od 2019 w 100% jeśli nie przekracają 5 milionów? Jeśli tak to wszystkie wyliczenia na tej stronie nie są prawidłowe.

Odpowiedz

U
Usjsj
Gość
25.02.2021 21:09:37
@fwefwefwefweff

Wiele jest informacji że da się rozliczać całą strate od 2019. Czy te wyliczenia są błędne?

Odpowiedz

S
sceptyczna
Gość
26.02.2021 07:26:13
@Usjsj

A skąd to wziąłeś? Z tego, co widzę, nic się nie zmieniło.

Odpowiedz

F
fwefwefwefweff
Gość
26.02.2021 09:40:26
@sceptyczna

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/pit-38-za-2020/


Wskazana zasada odliczania straty wynika z art. 9 ust. 3 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku – i ma zastosowanie do strat powstałych do końca 2018 roku.

Natomiast inne zasady odliczania będą miały zastosowanie do strat powstałych po 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. – o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.


Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
26.02.2021 18:14:58
@fwefwefwefweff

Wyliczenia są prawidłowe, bo przecież odnoszą się do przykładów z lat, do których nie można zastosować nowego przepisu. Od ubiegłego roku stratę faktycznie odlicza się jednorazowo w całości (do 5 mln zł), ale pod warunkiem, że jest to strata powstała po 31.12.2018 roku.

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
26.02.2021 18:26:03
@Usjsj

Są poprawne, bowiem odnoszą się do przykładów z lat, do których nie stosuje się nowych zasad. Faktem jest jednak, że straty z lat 2019 i 2020 są już objęte nowymi przepisami.

Odpowiedz

C
Charlie
Gość
22.02.2021 22:32:32

Jestem rezydentem podatkowym w Irlandii ale inwestuje także w Polsce. Otrzymałem pit 8c z dm. Jak to teraz rozliczyć? Doliczyć ten zysk do wszystkich dochodów w Irlandii? Czy może osobno rozliczyć tylko to co zarobilem w Polsce i of tego uiścić podatek do urzędu skarbowego. Nadmienię także, że w Irlandii z kolei poniosłem stratę z tytułu inwestowania na tamtejszych giełdach

Odpowiedz

B
bankowicz
Gość
24.02.2021 12:10:37
@Charlie

A pytałeś swoją skarbówkę w Irlandii? Bo jak dla mnie, to tam powinieneś się rozliczyć.

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
24.02.2021 14:06:22
@Charlie

Taką sprawę najlepiej będzie skonsultować z urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość
17.03.2021 22:17:28
@Charlie

Rozliczasz się tylko tam gdzie masz rezydencję podatkową, czyli w Irlandii. Swoją drogą to nawet lepiej na tym wyjdziesz, bo zysk w polsce skompensujesz o stratę w IRL i przez to zapłacisz mniejszy podatek niż byś rozliczał to osobno w każdym kraju.

Odpowiedz

C
Charlie
Gość
18.03.2021 09:20:24
@Łukasz

A czy muszę w jakiś sposób poinformować polski urząd, że jestem rezydentem w Irlandii i tam rozliczę to zobowiązanie?

Odpowiedz

T
To_Conus
Gość
22.02.2021 11:41:05

W 2016 r. miałem stratę na akcjach. Potem nie było transakcji giełdowych i w 2020 r. zanotowałem zysk, więc wypełniając PIT-38 wpiszę sobie 50% straty z 2016 r.

Chodzi mi o sposób liczenia tych 5 lat, kiedy można rozliczyć stratę. Czy teraz jest ostatnia możliwość rozliczenia straty z 2016 czy też tę drugą połowkę będę mógł wpisać za rok?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
23.02.2021 07:46:19
@To_Conus

Tak, teraz masz ostatnią możliwość rozliczenia 50% straty z 2016 r. W przyszłym roku nie będzie to już możliwe.

Odpowiedz

F
fwefwefwefweff
Gość
25.02.2021 11:53:03
@Aldona Derdziak

nie prawda. W tym roku rozliczamy rok 2020 więc można wliczyc straty od 2015 roku a w przyszlym od 2016.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
25.02.2021 11:56:58
@fwefwefwefweff

Masz rację, mój błąd. Stratę z 2016 r. można rozliczyć najpóźniej w zeznaniu za 2021 r. (czyli w przyszłym roku).

Odpowiedz

J
jerzy
Gość
08.04.2021 09:52:59
@Aldona Derdziak

Stratę z roku 2016 która nie znalazła pokrycia w przychodzie z tego roku, można odliczyć w ciągu maksymalnie pięciu kolejnych lat podatkowych, po nie więcej niż 50 procent poniesionej straty za dany rok. Zatem stratę wykazaną w 2016 roku możemy kompensować w następujących latach: 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. Czyli ostatnim rokiem odliczania straty jest rok podatkowy 2021, a zeznanie za niego będzie składane do 15 kwietnia 2022 chyba że przepisy pozwolą na wydłużenie tego terminu (składania rozliczenia). A tutaj jest stosowna informacja z przykładami odliczeń wydana przez KiS. https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/7571635/odliczenie+straty+z+lat+ubiegłych.pdf

pani redaktor raczy nie wprowadzać w błąd biednych ciułaczy

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
08.04.2021 09:57:31
@jerzy

Zgadza się i dokładnie tak napisałam - zeznanie za 2021 r. składane w 2022 roku.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
19.02.2021 10:11:59

Jak i co należy rozliczyć/wypełnić w przypadku tylko i wyłącznie zakupu (bez sprzedaży) akcji w danym roku?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
19.02.2021 16:04:26
@Tomasz

W takiej sytuacji prawdopodobnie nie dostaniesz nawet PIT-u z biura maklerskiego. Dopóki nie sprzedajesz akcji, nie masz faktycznej straty ani zysku, więc nie masz czego rozliczać - tak to widzę:)

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość
16.02.2021 08:59:28

Zacząłem wpłacać sukcesywnie od kwietnia, jednocześnie sprzedawałem i kupowałem. W lipcu miałem duży dochód, ale tylko wirtualny. Na koniec roku na rachunku miałem mniej niż wpłaciłem, W PIT8c jednak wykazano mi spory dochód. Mam płacić podatek od wpłaconych pieniędzy już raz opodatkowanych? Dlaczego nie uwzględnili moich wpłat?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
16.02.2021 10:13:49
@Andrzej

W razie wątpliwości co do rozliczeń z biurem maklerskim najlepiej zwrócić się do jego pracowników i poprosić o wyjaśnienia. Trudno nam wyjaśnić tę sytuację.

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość
16.02.2021 10:22:28
@Aldona Derdziak

Myślę, że to nie biuro zawiniło, tylko mechanizm obliczania. Policzyli ile zarobiłem wirtualnie na transakcjach, ale nie uwzględnili cen na koniec roku. Nie wypłaciłem ani złotówki, więc gdzie jest ten dochód za cały rok? Podatek też powinien być wirtualny. To jest nieuczciwe.

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
17.02.2021 20:33:37
@Andrzej

Dopóki nie sprzedajesz akcji lub innych posiadanych instrumentów, nie masz faktycznej straty ani zysku - otwarte pozycje na rachunku nie są uwzględniane w rozliczeniu podatkowym. Podatek jest naliczany wyłącznie od zyskownych i zamkniętych pozycji rynkowych. Jeśli masz straty na innych pozycjach, ale one nie są zamknięte, to niestety nie pomniejszy to podatku. W kontekście rozliczenia nie ma też znaczenia, że nie wypłaciłeś środków z rachunku brokerskiego/maklerskiego.

Odpowiedz

J
jerzy
Gość
08.04.2021 09:58:33
@Marcin Kowalczyk

dlatego stosowaną nieraz praktyką przy zrealizowanym w danym roku zysku, kiedy z bieżącymi transakcjami jest się na minus, jest sprzedaż tych papierów ze stratą najpóźniej 31/12 danego roku i odkupienie ich, zapewne po tej samej albo bardzo zbliżonej cenie, zaraz na początku nowego roku. Tracimy prowizje na podwójnej operacji, ale ponosimy stratę fizyczną która powoduje że być może podatek do zapłaty będzie zerowy. Ot taka optymalizacja

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość
08.04.2021 12:07:15
@Marcin Kowalczyk

Dokładnie i to właśnie uważam za nieuczciwe. Trzeba być chytrzejszym i zamknąć pozycje ze stratą jak pisze poniżej jerzy. Pod koniec bieżącgo roku będę już mądrzejszy, zresztą już teraz zwracam na to uwagę. Zamykam ze stratą i ponownie otwieram.

Odpowiedz

O
Oligarcha
Gość
09.04.2021 19:13:34
@Andrzej

Nie jest to uczciwe, ale właśnie tak trzeba to obejść:) Ten myk z zamknięciem pozycji ze stratą stosuje się na całym świecie...

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość
09.04.2021 23:21:01
@Oligarcha

Ja napisałem, że takie obliczanie podatku jest nieuczciwe, a nie obrona przed tym.

Odpowiedz

M
Michał
Gość
15.02.2021 21:54:10

Witam

A co z rozliczeniem straty na IKE? Mam zwykły rachunek maklerski zwykły i rachunek maklerski pod ike.

Na zwykłym osiągnąłem dochód ze zbycia instrumentów fin. Na IKE mam z tego tytułu stratę. Przyznam że przefiltrowałem ustawy i nie znalazłem zapisu, który zabraniałby takiej kompensacji.

Dla funduszy inwestycyjnych jest zapis w ustawie, który zabrania rozliczać strat no i sprawa jest czysta. Czy istnieje taki zapis dla rozliczania strat ze zbycia papierów wartościowych (akcji) dla IKE?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
19.02.2021 16:01:16
@Michał

Według mnie rachunek maklerski i rachunek maklerski IKE to dwie różne sprawy, więc raczej nie jest to możliwe. Wydaje się tak choćby dlatego, że zyski uzyskane w ramach IKE są zwolnione z podatku. Niemniej jednak nie upieram się przy tym stanowisku - najlepiej będzie skonsultować się w tej sprawie z Informacją Skarbową lub z doradcą podatkowym.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
11.02.2021 21:42:18

Witam,

Dziękuję za artykuł, wyjaśnił wiele moich wątpliwości.

Byłbym wdzięczny za potwierdzenie mojej sytuacji:

- w 2015 roku poniosłem stratę na rynku CFD u zagranicznego brokera - 12 000 zł

- nie miałem żadnych zysków kapitałów w 2015 roku ani w kolejnych latach, nie składałem formularza PIT-38, wykazującego tę stratę

- w roku 2020 wróciłem do inwestowania - uzyskałem zysk z akcji polskich (tu zapewne dostanę PIT-8c), zagranicznych (zagraniczny broker) oraz krypto walut

I tu pojawiają się moje następujące wątpliwości:

1) czy w ogóle mogę rozliczyć 50% tej straty (6000 zł), jeśli wcześniej jej nie wykazałem w rozliczeniach za poprzednie lata (nie miałem zysków kapitałowych)

2) jeśli tak, to czy wtedy sumuję zyski z akcji polskich, zagranicznych i odejmuje do 50% straty za 2015 rok (bo zyski z krypto walut się niestety w to nie wlicza).

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
13.02.2021 13:47:01
@Tomasz

Niestety, raczej na pewno nie jest to możliwe. Problemem wydaje się tu być niewykazanie tej straty w deklaracji za 2015 rok. Niemniej jednak, w tego typu sprawach zawsze warto skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową lub zasięgnąć porady doradcy podatkowego. Tylko tak jednoznacznie rozstrzygniesz swoje wątpliwości:)

Odpowiedz

T
Tomek
Gość
11.02.2021 06:55:21

Rozliczenie strat.


Sytuacja 1.

Transakcja A: zarobiłem 10,000 PLN Transakcja B: strata 5,000 PLN


Sytuacja 2.

Transakcja A: zarobiłem 10,000 PLN

Transakcja B: strata 8,000 PLN


Obie sytuację miały miejsce w jednym roku.


Jaki jest łączny podatek w odniesieniu do każdej z sytuacji ?
Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
11.02.2021 18:57:13
@Tomek

W celu rozliczenia podatku powinieneś poczekać na PIT 8C od biura maklerskiego, aby w rozliczeniu z US wskazać dokładnie przychody i koszty na transakcjach. Przykłady podaliśmy w tekście.

Odpowiedz

M
Marek
Gość
10.02.2021 13:46:39

jeśli mam małe dochody z własnej pracy, ale w PIT mam wykazany obrót o dużej wartości (wiele razy sprzedawałem, kupowałem) to czy Urząd Skarbowy może wezwać

mnie na kontrole?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
10.02.2021 19:08:59
@Marek

Cóż, formalnie nie ma podstaw ku temu, gdyż nikt nie zabroni Ci wykazywać się dużą aktywnością na GPW. Niestety są liczne przykłady, że poszczególni inspektorzy czy dyrektorzy wykazują się nadgorliwością i stosują własną interpretację przepisów, wzywają podatników do złożenia wyjaśnień w sprawach, które już dawno były wyjaśnione na korzyść podatników w wytycznych z Ministerstwa Finansów czy nawet przez sądy.

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
07.02.2021 22:16:05

Jeżeli na jednych akcjach był zysk a na innych strata i w końcowym rozliczeniu strata od całości to czy wyniknie podatek.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
08.02.2021 09:26:11
@Piotr

W takim przypadku nie będzie podatku. Powstałą stratę można rozliczyć w kolejnych latach według obowiązujących zasad opisanych w tekście.

Odpowiedz

J
Jan
Gość
03.02.2021 10:29:59

Czy kwoty wpłacone na IKZE można odliczyć od dochodów kapitałowych ?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
03.02.2021 11:08:36
@Jan

Niestety nie, ale możesz je uwzględnić w rocznym PIT. Zajrzyj do naszego tekstu, gdzie omawiamy główne cechy IKE i IKZE - https://www.najlepszekonto.pl/jak-oszczedzac-w-ramach-ike-ikze

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
09.01.2021 11:58:17

Witam, za rok 2017 odnotowałem stratę w pit38 z tytułu transakcji na forex. Za rok 2020 będę miał zysk z tytułu transakcji na giełdzie-akcje. Czy w takiej sytuacji stratę z forex będę mógł mógł uwzględnić na pit38 za 2020? Forex i giełdę traktuje się jako jedno źródło przychodów?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
12.01.2021 20:09:06
@Paweł

Masz prawo odliczyć straty do 5 lat wstecz. Transakcje na forexie i akcjach rozlicza się na PIT-38, bo jedne i drugie dotyczą zysków kapitałowych. Z tego co pamiętam, związane z nimi przychody i koszty wpisuje się do tych samych rubryk.

Dlatego moim zdaniem: tak, będziesz mógł uwzględnić tę stratę. Nie uznawaj tego jednak za poradę podatkową - w takich sytuacjach w razie wątpliwości najlepiej dopytać w informacji skarbowej.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
12.01.2021 20:18:06
@Marcin Kowalczyk

Dzięki wielkie, tak zrobię.

Odpowiedz

A
Adrian
Gość
04.01.2021 18:29:38

Witam

Przeczesałem chyba cały Internet i wasz artykuł jako jeden z nielicznych cokolwiek traktuje o rozliczeniu brokera zagranicznego z kontem walutowym.

dopiero zaczynam w tym temacie i od razu pojawił się problem - liczenia kosztów uzyskania przychodu.

mamy taka sytuację :

1- kupuję - za 30 pln - 10 usd - usd jest po 3 pln - zapłaciłem prowizję 1 pln

2 - po jakimś czasie za te 10 usd kupuję 10 akcji (1 akcja - 1 usd) - ale usd jest w tym dniu (czy w poprzednim dniu) po 4 pln

pytanie 1 : czy w punkcje 2 mam już zysk/przychód (zamieniłem dolary na akcje) i muszę go rozliczyć - czyli (40-30) * 19% ?

3 - sprzedaje akcje po tej samej cenie - brak zysku - kurs dolara też mamy 4 pln (prowizję pomijamy) - o tym jak to rozliczyć gdyby pojawił się zysk piszecie w artykule

4 - 10 dolarów pochodzących ze sprzedaży akcji zamieniam na pln (sprzedaje) po 5 pln za dolara czyli mam 50 pln.

pytanie 2 : jak policzyć przychód i koszty : (50-30 - jak nic nie rozliczam w punkcie 1 ) a może (50-40 jeżeli rozliczam się w punkcie 2) - a może to pomijamy ?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
05.01.2021 13:38:59
@Adrian

Skłaniałbym się ku temu, że zyskiem byłaby tu różnica pomiędzy ceną sprzedaży dolarów a kosztem ich zakupu (50 - 30 zł). W punkcie 2 nie pojawia się zysk, bo nie dochodzi do przewalutowania na złote. Jednak gdy w grę wchodzą rzeczywiste transakcje, zawsze warto dopytać o daną sprawę w informacji skarbowej.

Odpowiedz

R
Rafał
Gość
28.12.2020 21:07:25

Witam,

Korzystam z usług brokera, który nie wystawia PIT-8c. Wygenerowałem zysk sprzedając akcje amerykańskie, otrzymałem też dywidendę w wyniki ich posiadania. Wypełniając PIT-8c należy uwzględnić też dywidendę czy raczej dopiero w PIT-38?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Redaktor Moneteo.com
30.12.2020 14:35:39
@Rafał

Rozliczanie dywidend zagranicznych bywa skomplikowane, więc w razie wątpliwości najlepiej jest dopytać w informacji skarbowej. Wiem natomiast, że w PIT-8C nie jest uwzględniana dywidenda zagraniczna - w tym formularzu nie ma nawet na to miejsca. Należałoby ją więc rozliczyć dopiero w PIT-38 lub ewentualnie PIT-36 bądź PIT-36L, gdzie znajdują się pola pozwalające obliczyć właściwy podatek.


Odpowiedz

M
Michał
Gość
11.12.2020 13:30:30

broker tak samo wysyła PIT-8C z akcjami zagranicznych przychodów , naprzykład stran zjednoczonych, a nie tylko akcji polski ?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
17.12.2020 12:50:30
@Michał

Z tego, co wiemy, niektórzy brokerzy uwzględniają zyski z zagranicznych papierów wartościowych, ale zawsze lepiej o to zapytać u swojego brokera.

Odpowiedz

D
Daniel
Gość
19.11.2020 13:03:41

A czy musze wliczać do zysków akcje które wzosły w cenie, ale nie są sprzedane?Czyli kiedy nadal mam akcje na koncie.

Odpowiedz

K
Krystian
Tester
19.11.2020 21:17:26
@Daniel

Liczy się tylko zrealizowany zysk lub strata, czyli podatek jest wyliczany dla sprzedanych akcji.

Odpowiedz

Z
Zofia
Gość
26.04.2020 10:02:40

Szanowni państwo, podpowiedzcie proszę, czy konieczne jest wypełnianie Pit38, gdy w ubiegłym roku jedyny zysk uzyskałam ze sprzedaży obligacji skarbu państwa.

Odpowiedz

R
Rafał Janik
Redaktor Najlepszekonto.pl
27.04.2020 08:51:14
@Zofia

Tak, w tym przypadku wypełnienie PIT-38 będzie konieczne.

Odpowiedz

Z
Zofia
Gość
27.04.2020 17:18:32
@Rafał Janik

Czy jest Pan pewien? Słyszałam, że od obligacji skarbowych odprowadzany jest podatek od zysków kapitałowych w momencie wypłaty odsetek. Czy to możliwe, żeby odsetki od obligacji skarbowych były opodatkowane podwójnie?

Odpowiedz

R
Rafał Janik
Redaktor Najlepszekonto.pl
28.04.2020 12:19:17
@Zofia

Pani Zofio,

sprawa wygląda następująco:

a) odsetki od obligacji objęte są już zryczałtowanym podatkiem i trafiają do nas w kwocie netto (nie trzeba płacić już od nich samodzielnie podatku ani sporządzać zeznania podatkowego)

b) sprzedaż obligacji wymaga z kolei, abyśmy podatek od takiej transakcji odprowadzili samemu. Przykładowo - jeśli zakupiła Pani obligacje o wartości 100 zł, a następnie sprzedała je na rynku wtórnym po 102 zł, wówczas te 2 zł zysku będzie trzeba ująć w zeznaniu podatkowym. Co ważne - nawet jeśli transakcja zakończyła się stratą np. cena sprzedaży wyniosła 98 zł, złożenie PIT-u 38 będzie konieczne (wykazując stratę, będziemy mogli prawo do uwzględnienia jej w kolejnych latach, dzięki czemu zapłacimy potencjalnie niższy podatek).

Tak więc dla pełnej jasności - na obligacjach można zarobić na dwa sposoby: dzięki odsetkom oraz dzięki sprzedaży po kursie wyższym od ceny zakupu. W tym pierwszym przypadku sporządzanie PIT-u 38 nie jest konieczne, w tym drugim już tak.

Odpowiedz

S
Szymon Wydra
Gość
07.01.2020 16:54:26

Świetny artykuł! Mam jednak takie małe pytanko: Czy istnieje możliwość odliczenia wpłaty na IKZE od podatku dochodowego, jeśli w danym roku podatkowym wykazało się jakieś dochody kapitałowe? Nawet jeśli są one niższe niż kwota ewentualnego odliczenia? Czy jakikolwiek zysk dyskwalifikuje takie odliczenie? Co w przypadku jeśli jest się na stracie, ale ma się przychody?
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź :)

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
08.01.2020 09:14:45
@Szymon Wydra

Niestety w przypadku dochodów kapitałowych odliczenie wpłat na IKZE nie jest możliwe. Odliczenie dotyczy wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (aby otrzymać ulgę konieczne jest wypełnienie dodatkowego formularza PIT-0).
Dochody kapitałowe to już odrębny rodzaj podatku, objęty zryczałtowaną stawką 19% od której w chwili obecnej nie obowiązują żadne ulgi.

Odpowiedz

S
Szymon Wydra
Gość
08.01.2020 17:53:02
@najlepszekonto.pl

Dzięki za odpowiedź i rozjaśnienie sytuacji. :) Już myślałem, że mając dochody kapitałowe całkiem straciłem korzyść z IKZE za 2019 r., a przecież normalnie mogę odpisać tę kwotę w PIT, a PIT38 to osobne rozliczenie.

Odpowiedz

M
Mentos
Gość
28.05.2019 17:27:21

Bardzo przydatny artykuł ! Dużo wątpliwości mi rozjaśnił ;)
Mam jednak do wyjaśnienia dwie kwestie, która nie dają mi spokoju.
Aktualnie zacząłem inwestować w pożyczki na platformie Mintos. Uzyskując zysk z odsetek od polskich pożyczek w PLN, oczywiście mogę przeliczyć wszystkie wpłaty odsetkowe w ciągu roku przez 0,19 i w ten sposób uzyskać wartość podatku Belki do odprowadzenia.
Inwestując w EURO, każdą wpłatę odsetkową na moje konto muszę przemnożyć przez kurs średni NBP z poprzedniego dnia ROBOCZEGO. Następnie zsumować wszystkie kwoty już w PLN i przemnożyć je przez 0,19 - analogicznie jak w powyższym przykładzie z PLN. (kurs NBP podany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, natomiast wartość wpłat na Mintos generowana jest z dokładnością do 12 miejsc po przecinku). Czy dokładność ma tutaj jakieś znaczenie ?
I Najważniejsze PYTANIE NA KONIEC:
Inwestując w Kazachstańską walutę Tenge, nie mogę uzyskać kursu średniego NBP z poprzedniego dnia roboczego, z tego względu, że ta waluta znajduje się w Tabeli Kursów B - NBP, a nie jak to ma miejsce w przypadku Euro - Tabela Kursów A - NBP.
Tabela kursów B jest publikowana co środę. Drogą dedukcji wnioskuję, że każdą wpłatę odsetkową powinienem przemnożyć przez wartość średnią NBP kursu z środy poprzedzającej wpłatę, w którą to opublikowano w/w raport. Przykładowo:
Wpłata we wtorek 28.05.2019 --> kurs PLN-Tenge z 22.05.2019 (środa)
Wpłata w środę 29.05.2019 --> kurs PLN-Tenge z 22.05.2019 (środa)
Wpłata w czwartek 30.05.2019 --> kurs PLN-Tenge z 29.05.2019 (środa)
Proszę mnie poprawić, jeśli jestem w błędzie ;) Z niecierpliwością czekam na odpowiedź jak to faktycznie działa :)

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
29.05.2019 06:28:42
@Mentos

Najprawdopodobniej ma Pan/Pani rację co do sposobu rozliczenia podatku od zysków kapitałowych uzyskanych w walucie Tenge. Wprawdzie można by do rozliczeń przyjąć inną podstawę (np. kurs rynku forex, lub kurs stosowany przez Mastercarda), jednak prawdopodobnie ten publikowany przez NBP w tabeli B w razie ewentualnego zapytania ze strony urzędu skarbowego będzie tym najwłaściwszym.
Natomiast co do kwestii zaokrągleń - to zgodnie z obowiązującą ustawą (ordynacja podatkowa art 63.) rekomendujemy kwotę podatku od zysku z każdej pojedynczej pożyczki zaokrąglić do pełnych groszy w górę. Następnie tak obliczone wyniki powinniśmy zsumować, aby uzyskać ostateczną kwotę do zapłaty.

Odpowiedz

M
Mentos
Gość
05.06.2019 21:45:44
@najlepszekonto.pl

Dziękuję za odpowiedź,
Cieszy mnie fakt, że uważają Państwo podobnie jak ja co do tabeli NBP.
Dziękuję także za rekomendację co do zaokrągleń. Nie jest to najlepsze z punktu widzenia inwestora (zaokrąglenie w górę), jednak Dura lex, sed lex...

Odpowiedz

D
dorka22
Gość
20.03.2018 11:53:59

witam,
czy w przypadku śmierci podatnika w czasie trwania roku podatkowego jest obowiązek wypełnienia i wysłania PIT38? jesli tak to kto i jak powinien to zrobic?
podatnik był jednym właścicielem r-ku maklerskiego.
dziekuje,

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
29.03.2018 07:02:45
@dorka22

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, śmierć inwestora w trakcie roku nie zwalnia z obowiązku rozliczenia podatku od zysków kapitałowych za ten rok. Wysokość podatku zostanie podana na otrzymanym formularzu PIT-8C. Podatek ten będą musiały uregulować osoby, które w ramach przeprowadzonego postępowania spadkowego staną się posiadaczami aktywów zgromadzonych na tym rachunku.

Ponieważ jednak nie jesteśmy portalem podatkowym, o szczegóły prosimy dopytywać u doradcy podatkowego. Tego typu porada dotyczy szczególnie sytuacji, kiedy po śmierci posiadacza rachunku maklerskiego były wykonywane na nim różnego rodzaju operacje – jak np. przeniesienie papierów wartościowych na inne konto.

Odpowiedz

D
Doris
Gość
20.11.2017 14:01:03

Jak rozliczy stratę na spółce która upadła i nie można sprzedac jej akcji, zeby zrealizowac ujemny wynik, bo akcje nie sa juz notowane?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
21.11.2017 09:02:12
@Doris

Najlepiej będzie sprzedać akcje zbankrutowanej spółki na rynku niepublicznym, chociażby za symboliczną złotówkę. Dzięki temu będzie znany zarówno koszt (czyli to co wydaliśmy na kupno akcji, kiedy jeszcze były notowane na giełdzie), ale i przychód (czyli to co uzyskaliśmy ze sprzedaży akcji na rynku niepublicznym). Na podstawie tych danych da się ustalić wynik finansowy (w tym przypadku stratę).

Radzimy skontaktować się z biurem podatkowym, tam na pewno uzyska Pani więcej szczegółów.

Odpowiedz