Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

52 publikacje 55 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego?
Spis treści

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, którego celem jest sfinansowanie kupna lub budowy nieruchomości, remontu bądź zakupu działki. Zabezpieczeniem finansowania jest hipoteka, ustanawiana najczęściej na kredytowanej nieruchomości.

Złożone procedury nakładają na banki obowiązek dokładnej weryfikacji sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz nieruchomości, która ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z kredytu. Niezbędne zatem jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów.

Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku o kredyt hipoteczny powinieneś złożyć kompletną dokumentację. Aby ułatwić jej gromadzenie, niezbędne dokumenty możesz podzielić na trzy kategorie:

 • osobowe, służące weryfikacji tożsamości;
 • potwierdzające uzyskiwane dochody;
 • dotyczące kredytowanej nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy listy dokumentów, których zwykle wymagają instytucje finansowe. Należy zaznaczyć, że dokładny spis niezbędnej dokumentacji może nieznacznie różnić się w zależności od banku.

Kredyt hipoteczny – dokumenty osobowe

Podstawową procedurą przebiegu procesu kredytowego jest weryfikacja tożsamości wnioskodawcy. O kredyt hipoteczny mogą ubiegać się obywatele Polski pracujący w kraju lub za granicą, a także cudzoziemcy mieszkający na terenie naszego kraju. W każdym z tych przypadków zakres dokumentacji będzie nieco inny. Spójrz zatem na dokładną listę dokumentów.

Dokumenty osobowe obywatela Polski pracującego w kraju:

 • dowód osobisty,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem.

Dokumenty osobowe obywatela Polski osiągającego dochody za granicą:

 • paszport,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem,
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej,
 • zezwolenie na stały pobyt za granicą (jeżeli jest wymagane),
 • zezwolenie na pracę (jeżeli jest wymagane).

Dokumenty osobowe cudzoziemca:

 • paszport,
 • karta pobytu,
 • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie,
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej.

Warto wiedzieć, iż w niektórych sytuacjach bank może wymagać dodatkowej dokumentacji, np. przedstawienia skróconego odpisu aktu małżeństwa czy aktu urodzenia dziecka.

W przypadku rozdzielności majątkowej niezbędne będzie okazanie aktu notarialnego określającego jej zasady. Natomiast, jeżeli jesteś osobą rozwiedzioną, bank poprosi Cię o okazanie dokumentu potwierdzającego wyrok sądu, który orzekł rozwód.

Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, będziesz zobligowany do dostarczenia dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody. Na ich podstawie instytucja finansowa zweryfikuje Twoją zdolność kredytową i stwierdzi, czy będziesz w stanie bezproblemowo spłacać przyznane Ci finansowanie.

Poniżej przedstawiamy różne źródła uzyskiwanego dochodu oraz związaną z nimi dokumentację.

Dokumenty dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (na druku bankowym);
 • umowa o pracę;
 • wyciąg z rachunku bankowego (najczęściej z ostatnich 3 lub 6 miesięcy);
 • PIT-37 wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy (za ostatni rok lub 2 lata).

Dodatkowo, jeżeli pobierasz zasiłek macierzyński, rodzicielski bądź chorobowy niezbędne będzie dostarczenie zaświadczenia z ZUS o wysokości świadczenia.

Natomiast, jeżeli zmieniłeś pracę w ciągu 3-6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt, możesz zostać poproszony o przedstawienie świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę.

Dokumenty dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie/o dzieło:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (na druku bankowym);
 • umowa zlecenie/o dzieło;
 • rachunki z umowy zlecenie/o dzieło;
 • wyciąg z rachunku bankowego (najczęściej z ostatnich 12 miesięcy);
 • PIT-37 wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy (za ostatni rok lub 2 lata).

Dokumenty dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej);
 • poświadczenie nadania numeru NIP i REGON;
 • wyciąg z rachunku bankowego (najczęściej z ostatnich 12 miesięcy);
 • oświadczenie o braku konta firmowego (jeżeli posiadasz jedynie konto prywatne);
 • PIT wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy (za ostatni rok lub 2 lata);
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek;
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych;
 • zgoda na prowadzenie działalności (w przypadku działalności koncesjonowanej).
 • umowa spółki (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki).

Jak widać, lista dokumentów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest nieco dłuższa. Jednak to nie wszystko – pozostałe dokumenty są zależne od formy prowadzonej księgowości.

Pełna księgowość:

 • Bilans, rachunek zysków i strat (za ostatni rok lub 2 lata)

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR):

 • KPiR (za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy);
 • informacja o odpisach amortyzacyjnych (opcjonalnie).

Ryczałt ewidencjonowany:

 • Zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych lub kopia deklaracji podatkowej (za ostatnie 2 lata);
 • Ewidencja faktur lub księga przychodów (za okres bieżący).

Karta podatkowa:

 • Zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu (uzyskanych w ciągu 6 miesięcy);
 • Kopia decyzji wydanej przez US o wysokości podatku.

Dokumenty dla osób pracujących za granicą:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (na druku bankowym);
 • umowa o pracę;
 • wyciąg z rachunku bankowego (najczęściej z ostatnich 12 miesięcy);
 • deklaracje podatkowe (najczęściej za ostatnie 2 lata);

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty w języku obcym powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty dla osób pobierających świadczenia emerytalne lub rentę:

 • dokument potwierdzający prawo do uzyskiwania świadczenia;
 • dokument potwierdzający okres na jaki zostało przyznane świadczenie (w przypadku renty);
 • potwierdzenie wypłaty świadczenia (np. wyciąg z rachunku bankowego lub odcinek emerytury/renty).

Dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości

Rodzaj dokumentów dotyczących nieruchomości, o jakie poprosi Cię bank, zależny jest od celu kredytowania. Sprawdź, co powinieneś przygotować.

Budowa domu:

 • akt notarialny działki, na której ma zostać wybudowany dom;
 • odpis z księgi wieczystej działki;
 • pozwolenie na budowę;
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
 • projekt budowlany;
 • kosztorys i harmonogram prac budowlanych;
 • dziennik budowy;
 • umowy z wykonawcami (jeżeli zostały zawarte);
 • operat szacunkowy.

Kupno działki budowlanej:

 • umowa przedwstępna zawarta ze zbywcą;
 • odpis z księgi wieczystej;
 • dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości;
 • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego (np. potwierdzenie przelewu);
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
 • Wypis z MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) wraz z informacją o przeznaczeniu pod zabudowę;
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • informacja o wysokości salda zadłużenia (jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką).

Kupno nieruchomości na rynku pierwotnym:

 • umowa rezerwacyjna/przedwstępna zawarta z deweloperem;
 • umowa deweloperska wraz z załącznikami;
 • odpis z księgi wieczystej;
 • pozwolenie na budowę;
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania (w przypadku mieszkania);
 • potwierdzenie zakończenia robót budowlanych oraz dostępu do drogi (w przypadku domu);
 • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego (np. potwierdzenie przelewu);
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
 • decyzje podziałowe działek wraz z mapą podziałową;
 • rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową;
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu;
 • dokumenty dotyczące dewelopera (wypis z KRS, numer REGON i NIP, pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera).

Kupno nieruchomości na rynku wtórnym:

 • umowa przedwstępna zawarta ze zbywcą;
 • odpis z księgi wieczystej;
 • dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami (wystawione przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię);
 • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego (np. potwierdzenie przelewu);
 • potwierdzenie zakończenia budowy (w przypadku domu);
 • wycena nieruchomości;
 • informacja o wysokości salda zadłużenia (jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką).

W sytuacji, gdy lokal nie posiada księgi wieczystej, bank może wymagać przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do jej założenia.

Remont lub wykończenie nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości;
 • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości;
 • kosztorys prac remontowych;
 • umowy z wykonawcami (jeżeli zostały zawarte).

Dodatkowo, w zależności od zakresu planowanych prac bank może poprosić Cię o przedstawienie planu zagospodarowania działki, pozwolenia na budowę czy projektu budowlanego.

Podsumowanie

Każdy bank samodzielnie określa zakres wymaganej dokumentacji. Może się zdarzyć, iż ze względu na nietypową sytuację zostaniesz poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Aby poznać dokładny spis niezbędnej dokumentacji, skontaktuj się z bankiem, w którym zamierzasz zaciągnąć kredyt.

Przed złożeniem wniosku warto przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. Dzięki temu możesz znacznie przyspieszyć proces kredytowy, co pozwoli na szybsze otrzymanie decyzji kredytowej.

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos