Wróć

Kredyt kupiecki – co to jest i kiedy może Ci się przydać?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

136 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Kredyt kupiecki – co to jest i kiedy może Ci się przydać?
Spis treści
Pokaż więcej

Co to jest kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki stanowi alternatywne wobec kredytu bankowego źródło finansowania działalności. Skorzystanie z tej formy kredytowania nie wymaga szczególnej formy prawnej – kredyt może być potwierdzony pisemną umową między stronami lub wynikać z ogólnych warunków sprzedaży, a nawet sprowadzać się do wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności.

Wyróżniamy dwie formy kredytu handlowego:

 • kredyt dostawcy (sprzedającego) - jak sama nazwa wskazuje, jest udzielany przez dostawcę towarów lub usług, a jego beneficjentem jest odbiorca,
 • kredyt odbiorcy (kupującego) - w tej opcji odbiorca wpłaca zaliczkę na towar, który nie został jeszcze dostarczony lub na usługę, która nie została jeszcze wykonana. Ten rodzaj kredytu jest stosowany dość rzadko - z reguły w przypadku nietypowych zamówień lub drogich produktów, których dostawca nie byłby w stanie pozyskać bez środków pochodzących z zaliczki.

Kiedy i kto powinien rozważyć skorzystanie z kredytu kupieckiego?

Z kredytu kupieckiego szczególnie chętnie korzystają firmy działające w branży budowlanej i spożywczej, jednak obecnie nie ma takiej gałęzi rynku, która nie wykorzystywałaby odroczonego terminu płatności. Dziś nawet przedsiębiorstwa w dobrej kondycji finansowej, które nie mają kłopotów z regulowaniem należności w terminie, chętnie posiłkują się tą specyficzną formą finansowania działalności.

Czy kredyt kupiecki wiąże się z ryzykiem?

Nie da się ukryć, iż firma decydująca się na kredytowanie kontrahentów ponosi z tego tytułu pewne ryzyko, jako że w odróżnieniu od banków i firm pożyczkowych nie dysponuje zbyt wieloma metodami, pozwalającymi sprawdzić wiarygodność oraz wypłacalność kontrahentów. Dlatego w większości firm kredyt handlowy jest przyznawany przede wszystkim stałym odbiorcom, w stosunku do których firma posiada pełne zaufanie. Klienci nowi, bez sprawdzonej wiarygodności, są traktowani znacznie ostrożniej.

Najczęściej stosowaną przez kredytodawców strategią jest strategia "wahadła", polegająca na tym, iż sprzedawca monitoruje stan zadłużenia odbiorcy i wydaje mu nową partię towaru dopiero po uregulowaniu należności za poprzednią dostawę. Do rzadkości należą firmy, które kredytują wszystkich kontrahentów – z reguły są to przedsiębiorstwa o dostatecznie dużej rentowności w sprzedaży, posiadające sprawnie działający dział windykacji.

Wyjątkowo ostrożni kredytodawcy korzystają z usług biur windykacyjnych lub wywiadowni gospodarczych lub też próbują we własnym zakresie szukać informacji na temat wiarygodności swoich klientów, np. w CEIDG, BIG, KRD, biurach komorników i rejestrach handlowych.

Zdarza się jednak, że w niektórych firmach uzyskanie kredytu kupieckiego może przybrać bardziej sformalizowaną postać. Bywa, że kontrahent musi wypełnić wniosek kredytowy i podać w nim informacje ułatwiające ocenę kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa, np. bilans i rachunek zysków i strat, kopię dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy (PIT, CIT), listę najważniejszych odbiorców oraz dostawców, planowaną wartość rocznych zakupów w firmie oferującej kredyt itp. Część kredytodawców może również zażądać aktualnego wyciągu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od formy prawnej firmy), a także zaświadczeń o posiadaniu NIP oraz REGON.

Dodatkowo firma starająca się o kredyt powinna podać proponowany termin płatności (wyrażony w dniach) oraz wpisać limit kupiecki (czyli wysokość kredytu).

Zabezpieczenia ograniczające ryzyko

Aby zabezpieczyć się przed nierzetelnymi kontrahentami, firmy niekiedy stosują zabezpieczenia, których celem jest poprawa egzekucji długu lub ochrona własnej płynności finansowej. I tak, sprzedawca może od nabywcy zażądać poręczenia, weksla in blanco, zastawu ogólnego lub gwarancji bankowej. Niektóre firmy w umowie kredytu umieszczają klauzulę, iż mają prawo odebrać towar w przypadku przekroczenia terminów płatności. Najprostszym (i najmniej skutecznym) rodzajem zabezpieczenia jest umieszczenie w umowie zapisu o naliczaniu odsetek karnych za zwłokę.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Firma może również wykupić ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko tych przypadków, w których brak spłaty należności jest następstwem prawnej lub faktycznej niewypłacalności dłużnika bądź też przewlekłej zwłoki w płatności. Suma ubezpieczenia jest ustalana zwykle na podstawie obrotu. Polisa może mieć charakter jednostkowy (transakcje zawierane z tylko jednym odbiorcą) lub obrotowy – ogół transakcji przeprowadzanych ze wszystkimi kontrahentami. Dla każdego kontrahenta określany jest limit kredytowy, czyli maksymalny poziom salda, jaki podlega ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony uczestniczy w ryzyku poprzez tzw. udział własny w szkodzie. Jego wysokość wynosi zazwyczaj 10% lub więcej.

Co istotne, firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się nie tylko do wypłaty odszkodowania rekompensującego koszt dostarczonych towarów i świadczonych usług, lecz także do monitorowania kondycji finansowej klientów ubezpieczonego. Niektóre polisy oferują również dodatkowo płatną opcję windykacji. Usługa może obejmować zarówno polubowne dochodzenie należności, jak i windykację sądową z kompleksową obsługą procesu egzekucji komorniczej.

Gdzie możesz wykupić ubezpieczenie kredytu kupieckiego?

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, zwane również ubezpieczeniem należności, znajdziemy w ofercie zaledwie kilku ubezpieczycieli krajowych (PZU SA, Ergo Hestia, Allianz Trade) oraz międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych posiadających swoje oddziały w Polsce (np. Marsh, Atradius, Credendo). Proponowane przez towarzystwa polisy dość istotnie różnią się w szczegółach, dlatego przed podpisaniem umowy konieczne należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (zwłaszcza z częścią dotyczącą wyłączeń - ochrona może nie dotyczyć strat pośrednich takich jak odsetki za zwłokę, kary umowne, koszty transportu). Warto również dopytać o dodatkowe opłaty (np. prowizję za zamianę limitu).

Allianz Trade

Ubezpieczenie "All Cover" jest dedykowane małym oraz średnim firmom wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności. Polisa pokrywa do 95% zadłużenia, a rozliczenia muszą mieścić się w limicie przyznanym dla danego klienta. Allianz Trade ubezpiecza należności powstałe do 90 dni przed podpisaniem umowy. Wysokość składki jest obliczana indywidualnie dla danej firmy i stanowi odsetek wartości obrotu (z reguły poniżej 1%). Ubezpieczenie obejmuje sprzedaż do wszystkich krajów świata oraz szereg dodatkowych opcji: analizę zdolności kredytowej i stabilności finansowej odbiorców objętych limitem, monitorowanie wypłacalności kontrahentów, wsparcie w windykacji długu.

Ergo Hestia

Także w Ergo Hestii podstawą do naliczenia składki jest wartość obrotu, jednak strony w drodze negocjacji mogą ustalić inne zasady obliczania składek (np. od salda należności). Klient zobowiązany jest zgłosić ubezpieczycielowi wszystkich swoich odbiorców, a ubezpieczyciel ustala dla nich kwotowo limity kredytowe po ocenie poziomu ich wypłacalności.

W przypadku przewlekłej zwłoki w spłacie należności ubezpieczony musi w ciągu 14 dni zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi oraz wstrzymać sprzedaż towarów i usług zamówionych przez nierzetelnego odbiorcę.

Marsh

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez Marsh w ramach ubezpieczenia kredytu kupieckiego obejmuje sprzedaż krajową i/lub eksportową. Ubezpieczenie to może także obejmować tzw. ryzyko polityczne związane z eksportem, np. wojnę lub embargo na określone towary. Koszt ubezpieczenia jest wyliczany w oparciu o zrealizowany obrót lub poziom sald należności. Klient ma do wyboru aż cztery warianty polisy:

 • ubezpieczenie całości obrotu kredytowego,
 • ubezpieczenie największych odbiorców (czyli kontrahentów, którzy z uwagi na skalę współpracy zostali zdefiniowani przez klienta jako kluczowi),
 • ubezpieczenie odbiorców wskazanych w oparciu o obiektywne kryterium doboru (np. branżę, miejsce prowadzenia działalności),
 • ubezpieczenie pojedynczych transakcji/kontrahentów.

Skonto – czyli marchewka zamiast kija

Specyficzną formą zabezpieczenia kredytu towarowego jest skonto, czyli rabat przyznawany kontrahentom, którzy uregulują należność przed umówionym terminem. Odbiorca może wybrać płatność natychmiastową i odnieść korzyść w postaci rabatu lub zdecydować się na odroczoną spłatę należności, która nie daje prawa do upustu.

W celu sprawdzenia czy skorzystanie ze zniżki jest opłacalne, możemy porównać skonto do kredytu kupieckiego, korzystając z wzoru:

Jak obliczyć skonto- wzór
skonto wzór

d – kredyt kupiecki w skali rocznej,

s – skonto,

t – odroczone płatności (okres wyrażony w dniach).

Koszt kredytu kupieckiego

Z otrzymaniem kredytu towarowego nie wiążą się skomplikowane formalności – nie trzeba przedstawiać dokumentów finansowych niezbędnych do oceny zdolności kredytowej firmy, nie trzeba również spłacać rat kapitałowych, marż i prowizji ani odsetek w okresie kredytowania Z tego powodu kredyt towarowy bywa nazywany najtańszym kredytem na rynku.

Wady i zalety kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki - oprócz niewątpliwych zalet - posiada również swoje wady. Ta forma finansowania jest opłacana przede wszystkim dla odbiorców, natomiast sprzedawcy powinni dobrze rozważyć wszystkie "za" i "przeciw".

Kredyt handlowy – korzyści dla odbiorcy

Z punktu widzenia odbiorcy największą zaletą kredytu kupieckiego jest jego niski koszt, łatwość uzyskania i elastyczność. Strony umowy, czyli dostawca oraz odbiorca, samodzielnie określają warunki kredytu, np. okres kredytowania lub formę zabezpieczeń (przy czym częstą praktyką jest całkowita rezygnacja z podpisywania umowy, co jeszcze bardziej usprawnia cały proces).

Kredyt kupiecki pozwala odbiorcy przez pewien czas dysponować cudzymi środkami - tym samym nie musi on angażować własnych ani korzystać ze znacznie droższych form finansowania, takich jak limit w koncie, pozabankowa pożyczka dla firm bądź też kredyt obrotowy.

Kredyt kupiecki – korzyści dla sprzedawcy

Jak wykazały badania rynku, firmy udostępniające kredyt kupiecki notują niemal trzykrotny wzrost zamówień. Dzięki kredytowi kupieckiemu przedsiębiorca może więc znacząco poszerzyć krąg odbiorców oraz uzyskać przewagę nad konkurencją.

Niemniej przedsiębiorstwo decydujące się na udzielenie kredytu handlowego musi wziąć pod uwagę również takie czynniki, jak stan zapasów magazynowych, wysokość produkcji oraz własną zdolność do wywiązania się z zobowiązań. Powinno również oszacować, ilu kontrahentom może udzielić kredytu, aby uniknąć zatorów płatniczych, a także dokładnie skalkulować ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorców.

Różnice między kredytem kupieckim a innymi formami finansowania

Aby rozbudować lub zmodernizować firmę i jednocześnie realizować cele związane z bieżącą działalnością, przedsiębiorca musi dysponować odpowiednio wysokim kapitałem. Bywa więc, że oprócz kredytu kupieckiego posiłkuje się kredytem z banku lub pożyczką oferowaną przez firmy pozabankowe. Są to jednak produkty, które w wielu aspektach różnią się od kredytu kupieckiego.

Kredyt kupiecki a kredyt bankowy

Zacznijmy od tego, że termin "kredyt kupiecki" jest nieco mylący. Przede wszystkim dlatego, że kredyt jest produktem celowym oferowanym wyłącznie przez banki i SKOKi. Po drugie, kredyt to inaczej kwota pieniężna, którą instytucja finansowa przekazuje kredytobiorcy na czas określony w umowie, przy czym umowa obowiązkowo musi być zawarta na piśmie i określać w szczególności: kwotę oraz walutę finansowania, okres kredytowania, sposób naliczania odsetek, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, harmonogram spłaty, informację o kosztach zobowiązania, wymagane przez bank zabezpieczenia. Po trzecie - przed udzieleniem kredytu banki muszą dokładnie ocenić zdolność kredytową klienta, dlatego proces kredytowy jest czasochłonny i mocno sformalizowany.

Jak widać, żadna z tych zasad nie odnosi się do kredytu kupieckiego. Nie ma tu podmiotu (banku) specjalizującego się w udzielaniu finansowania jako strony umowy. Finansowanie nie polega na przekazaniu odbiorcy określonej kwoty pieniędzy, a na odroczeniu płatności wynikającej z faktury. Pisemna umowa między sprzedającym a kupującym nie jest obligatoryjna (choć dla własnego bezpieczeństwa warto ją sporządzić). Oprócz tego dostawca nie pobiera prowizji za wydłużenie terminu zapłaty ani nie jest prawnie zmuszony do zbadania wiarygodności finansowej odbiorcy.

Wszystko to sprawia, że uzyskanie kredytu kupieckiego jest o niebo łatwiejsze niż otrzymanie kredytu w banku. Ponadto o kredyt kupiecki może starać się każda firma, niezależnie od wielkości, branży, stażu na rynku czy wysokości obrotów. Nawet negatywna historia kredytowa nie jest formalną przeszkodą do otrzymania kredytu kupieckiego.

Kredyt bankowy vs. kredyt kupiecki - różnice

Kredyt bankowy

Kredyt kupiecki

Finansujący

Wyłącznie bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Dowolny podmiot gospodarczy, niezależnie od formy prawnej i stażu na rynku

Ocena zdolności kredytowej

Obligatoryjna. Bank jest prawnie zobowiązany do analizy zdolności kredytowej oraz historii kredytowej klienta

Dobrowolna. Zakres weryfikacji zależy od sprzedającego

Dodatkowe wymagania stawiane przed kredytobiorcami

Określony staż na rynku, dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa

Pozbawiona potknięć historia współpracy

Zabezpieczenia kredytu

Kaucja, weksel in blanco, gwarancja bankowa albo hipoteka

Poręczenie, weksel in blanco, zastaw ogólny, gwarancja bankowa

Forma umowy

Obligatoryjnie pisemna

Pisemna lub ustna. Wystarczy również samo wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności

Okres kredytowania

Od roku do kilkunastu lat w zależności od tego, czy klient występił o kredyt krótko-  czy długoterminowy

Od kilku do kilkudziesięciu dni

Opłaty

Oprocentowanie, marża banku, prowizje pobierane za dodatkowe czynności (np. wydłużenie okresu spłaty)

Brak

Forma spłaty

Ratalna

Jednorazowa

Źródło: Opracowanie własne

Ranking kredytów gotówkowych - luty 2024

1

Mistrzowski kredyt gotówkowy Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank
Miesięczna rata
461,40 zł
Kwota do spłaty
11 073,67 zł
Oprocentowanie
9,99%
Prowizja
0%
 • Szczegóły oferty
Złóż wniosek

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  461,40 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  11 073,67 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  9,99%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  10,49%
 • Przykład reprezentatywny

  Dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 09.10.2023 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu: 9,99%, całkowity koszt kredytu 4 131,83 zł obejmuje: prowizję: 0 zł, odsetki: 4 120,84 zł, ubezpieczenie 0 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 10,99 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,49%, czas obowiązywania umowy: 60 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 19 131,83 zł; wysokość 59 miesięcznych równych rat 318,87 zł ostatnia rata w wysokości 318,50 zł. Jeśli skorzystasz z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczymy opłatę 11,99 zł. Jeśli skorzystasz z ubezpieczenia, stopę oprocentowania kredytu obniżymy do 9,49%, RRSO zmienimy na 15,46% i raty miesięczne zmienią się na 352,64 zł, ostatnia rata na 352,25 zł.

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  do 60 miesięcy

 • Maksymalna kwota kredytu

  35 000 zł (lub 150 000 zł w przypadku kolejnego kredytu)

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  opcjonalnie (z możliwością obniżki oprocentowania do 9,49%)

 • Uwagi

  Oferta dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 10 000 zł do 35 000 zł z maksymalnym okresem kredytowania 60 miesięcy. Dostępna jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i przynajmniej 12 miesięcy pozytywnej historii kredytowej w BIK, dla których będzie to pierwszy kredyt w tym banku.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  22,5%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł

Złóż wniosek
2

Kredyt gotówkowy Credit Agricole

Credit Agricole
Miesięczna rata
465,80 zł
Kwota do spłaty
11 179,20 zł
Oprocentowanie
10,94%
Prowizja
0%
Oferta dla klientów, którzy w dniu złożenia wniosku nie będą posiadać innego kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego w tym banku.
 • Szczegóły oferty
Złóż wniosek

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  465,80 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  11 179,20 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  10,94%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  11,52%
 • Przykład reprezentatywny

  Promocja „Gotówka dla Ciebie 2”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,52%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 11 240 zł, całkowita kwota do zapłaty 13 349,80 zł, oprocentowanie stałe 10,94%, całkowity koszt kredytu 2 109,80 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 2 109,80 zł), 37 miesięcznych równych rat w wysokości 351,31 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 351,33 zł. Kalkulację przygotowaliśmy na 22.12.2023 r. na przykładzie reprezentatywnym przy założeniu, że koszt prowadzenia konta wynosi 0 zł.

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  do 60 miesięcy

 • Maksymalna kwota kredytu

  20 000 zł

 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  NIE

 • Uwagi

  Oferta dla klientów, którzy:

  • w dniu złożenia wniosku nie będą posiadać innego kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego w tym banku,
  • mają konto w tym banku lub otworzą je najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej.

  Promocja „Gotówka dla Ciebie 2" trwa od 01.02 do 31.03.2024 r. Możesz z niej skorzystać, jeśli złożysz wniosek w czasie jej obowiązywania i podpiszesz umowę do 08.04.2024 r.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  22,5%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł

Złóż wniosek
3

Pożyczka Przekorzystna Bank Pekao S.A.

Bank Pekao
Miesięczna rata
465,99 zł
Kwota do spłaty
11 183,65 zł
Oprocentowanie
10,98%
Prowizja
0%
Oferta dla nowych klientów lub klientów posiadających wyłącznie kredyt ratalny w tym banku.
 • Szczegóły oferty
Złóż wniosek

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  465,99 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  11 183,65 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  10,98%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  11,56%
 • Przykład reprezentatywny

  RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 11,56% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 13 297 zł, pożyczka zaciągnięta na 38 miesięcy, oprocentowanie zmienne 10,98% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 2 505,51 zł (w tym: odsetki 2 505,51 zł), całkowita kwota do zapłaty 15 802,51 zł, płatna w 37 ratach miesięcznych po 415,86 zł, 38. rata wyrównująca 415,69 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 13 297 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 24.01.2024 r.

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  od 12 do 36 miesięcy - dla pożyczek od 1 000 zł do 2 999 zł;

  do 96 miesięcy - dla pożyczek od 3 000 zł do 14 999zł;

  do 120 miesięcy - dla pożyczek od 15 000 do 250 000 zł.

 • Maksymalna kwota kredytu

  250 000 zł

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  NIE

 • Uwagi

  Oferta ważna do 29.02.2024 r. Z preferencyjnych warunków mogą skorzystać nowi klienci lub klienci posiadający wyłącznie kredyt ratalny w Banku Pekao S.A.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  22,5%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł

Złóż wniosek

Kredyt kupiecki a faktoring

Warto w tym miejscu wspomnieć o rozwiązaniu, które może zapewnić sprzedającemu bufor bezpieczeństwa w okresie oczekiwania na płatność. Tym rozwiązaniem jest faktoring - usługa polegająca na tym, że przedsiębiorca przenosi na firmę faktoringową własność wierzytelności wynikających z umów zawartych ze swoimi odbiorcami, natomiast firma faktoringowa zobowiązuje do wypłaty należności z przejętych faktur oraz określa wysokość prowizji, którą będzie pobierać za tę usługę. Dzięki temu klient może zaoferować swoim odbiorcom długie terminy płatności, a jednocześnie pozyskać kapitał na sfinansowanie bieżącej działalności (pensje dla pracowników, zakup materiałów, zapłatę dla podwykonawców, ZUS czy podatki).

Dodatkowo część faktorów oferuje szereg dodatkowych usług, takich jak monitoring należności, a nawet polubowne działania windykacyjne podejmowane w imieniu klienta.

Ranking firm faktoringowych - luty 2024

Limit faktoringowy
do 2 mln zł
Limit faktoringowy do 2 mln zł

 • do 50 tys. zł  na start przy podpisaniu umowy online,
 • do 2 000 0000  zł przy podpisaniu umowy za pośrednictwem kuriera
Wysokość zaliczki
do 100% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Pozostałe usługi
TAK
Pozostałe usługi TAK

wsparcie w windykacji należności

Brak dodatkowej prowizji za pierwsze 30 dni opóźnienia w spłacie.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Dostępne rodzaje faktoringu
  • jawny z regresem (niepełny),
  • finansowanie faktur
 • Kto może skorzystać
  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej, już od pierwszego dnia działalności
  • finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, kreatywnej, budowlanej, produkcyjnej i handlowej
 • Dodatkowe warunki
  • kontrahent klienta musi być zarejestrowaną w Polsce firmą, z minimum 6 lub 12 miesięcznym stażem. Firma powinna być wiarygodna i posiadać dobrą kondycję finansową.
  • zgłaszana faktura musi być co najmniej 3 dni przed terminem zapadalności

Parametry

 • Limit faktoringowy
  • do 100 tys. zł przy podpisaniu umowy online,
  • do 2 mln zł przy podpisaniu umowy za pośrednictwem kuriera
 • Wysokość zaliczki

  do 100% wartości faktury

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 3 do 90 dni, minimalna wartości faktury - 400 zł netto

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  24 godziny od potwierdzenia transakcji z kontrahentem

Korzyści/usługi

 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • 3 pakiety usług: Faktura na Raz, Faktoring Online, Smart Plan
  • brak opłat za przyznanie i podwyższenie limitu faktoringowego
  • możliwość przeznaczenia całego limitu na jednego kontrahenta
  • brak dodatkowej prowizji za pierwsze 30 dni opóźnienia
  • faktor dopuszcza niewielkie zadłużenia czy opóźnienia w przelewach do ZUS i US
  • bezpłatny dostęp do panelu SMEO24
 • Pozostałe usługi

  wsparcie w windykacji należności

Zalety

 • wysoki limit faktoringowy
 • finansowanie start-upów i branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka
 • trzy różne opcje faktoringu do wyboru

Wady

 • krótki okres tolerowanego opóźnienia
 • Warunki finansowania
  4.5/ 5
 • Dodatkowe korzyści / udogodnienia
  4.5/ 5
 • Czas rozpatrywania wniosku
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Złóż wniosek
Limit faktoringowy
100 tys. zł - 15 mln zł
Wysokość zaliczki
90% - 100%
Waluta
PLN, EUR
Pozostałe usługi
TAK
Pozostałe usługi TAK

 • weryfikacja kontrahentów
 • dedykowany opiekun klienta
W zależności od potrzeb klient może przeznaczyć cały limit globalny na jednego kontrahenta.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Dostępne rodzaje faktoringu
  • niepełny
  • cichy
  • odwrotny (zakupowy)
  • eksportowy
  • faktoring z terminalem
  • finansowanie faktur
 • Kto może skorzystać
  • małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie JDG, spółki z o.o. albo spółki jawnej
  • firmy od pierwszego dnia działalności
  • finansowanie branż zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka
  • sportowcy oraz kluby sportowe
 • Dodatkowe warunki

  klienci nie mogą mieć zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego oraz wpisów w rejestrach dłużników

Parametry

 • Limit faktoringowy
  • od 100 tys. zł - 15 mln zł
  • w przypadku mikrofaktoringu - od 100 tys. zł do 500 tys. zł
  • faktoring z terminalem - od 100 tys. do 1 mln zł
 • Wysokość zaliczki

  90% wartości faktury, przy czym faktura musi opiewać na kwotę co najmniej 500 zł netto

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  do 60 dni

 • Deklarowany czas wypłaty środków
  • do 24 godzin od przekazania faktury
  • do 3 dni w faktoringu z  terminalem

Korzyści/usługi

 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • faktor nie pobiera opłat za niewykorzystany limit
  • bezpłatna ocena wiarygodności obecnych i nowych klientów
  • możliwość finansowania części faktury
  • podpisanie umowy online (przy limicie wynoszącym maks. 50 000 zł)
 • Pozostałe usługi
  • weryfikacja kontrahentów
  • dedykowany opiekun klienta

Zalety

 • wysokie limity faktoringowe
 • różne formy faktoringu
 • szybka wypłata środków

Wady

 • brak możliwości wydłużenie terminu spłaty
 • Warunki finansowania
  4/ 5
 • Dodatkowe korzyści / udogodnienia
  3.5/ 5
 • Czas rozpatrywania wniosku
  4.5/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Złóż wniosek
Limit faktoringowy
5 tys. zł - 250 tys. zł
Wysokość zaliczki
do 100% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Pozostałe usługi
TAK
Pozostałe usługi TAK

 • monitoring płatności
 • wsparcie w windykacji
Finansowanie faktur przed uruchomieniem cesji wierzytelności.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Dostępne rodzaje faktoringu
  • jawny z regresem ( w wersji standard i ekspres)
  • cichy
  • zaliczkowy
  • zakupowy
 • Kto może skorzystać
  • małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy
  • freelancerzy, wolne zawody
  • finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa
 • Dodatkowe warunki

  faktor nie stawia dodatkowych wymagań

Parametry

 • Limit faktoringowy
  • 5 tys. zł - 250 tys. zł
  • dla nowych klientów - od 40 tys. zł do 120 tys. zł
 • Wysokość zaliczki

  do 100% wartości faktury

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 7 do 90 dni

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  nawet w 5 minut od wysłania wniosku

Korzyści/usługi

 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia

  możliwość sfinansowania tylko części faktury

 • Pozostałe usługi
  • monitoring płatności
  • wsparcie w windykacji

Zalety

 • różne formy faktoringu
 • błyskawiczna wypłata środków
 • bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia
 • możliwość sfinansowania części faktury

Wady

 • dość niskie limity faktoringowe
 • brak oferty dla start-upów
 • Warunki finansowania
  4.5/ 5
 • Dodatkowe korzyści i udogodnienia
  4/ 5
 • Czas rozpatrywania wniosków
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Złóż wniosek

Kredyt kupiecki a pożyczka pozabankowa

Kolejną alternatywą dla kredytu kupieckiego jest szybka pożyczka dla firm oferowana przez instytucje pozabankowe. Firmy pożyczkowe działają na innych zasadach prawnych niż banki, dzięki czemu nie są zmuszone do rygorystycznej oceny zdolności kredytowej swoich klientów. W efekcie proces wnioskowania o pożyczkę jest błyskawiczny, a wypłata środków trwa maksymalnie kilka dni roboczych.

Warto jednak mieć świadomość, że ta forma finansowania jest znacznie droższa niż kredyt w banku, nie mówiąc już o kredycie kupieckim.

Ranking pożyczek dla firm - luty 2024

1

Pożyczka dla firm Finiata Sp. z o.o

Finiata Sp. z o.o
Maksymalna kwota
100 000 zł
Okres spłaty
6 miesięcy
Sprawdzane bazy
TAK
Sprawdzane bazy TAK

KRD i BIK firmowy i prywatny

Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki
 • brak opłat za złożenie wniosku, za przyznanie linii lub za zmianę limitu
 • 7-dniowy okres karencji w przypadku problemów ze spłatą pożyczki
 • w przypadku trudności w spłacie pożyczki Finiata może zaoferować klientowi alternatywny terminarz spłaty
Każda spłata pożyczki pozwala na ponowne wykorzystanie środków w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy.
 • Szczegóły oferty

Informacje ogólne

 • Cel

  dowolny cel związany z działalnością gospodarczą

 • Kto może skorzystać
  • firmy posiadające wpis w KRS/CEIDG, niezależnie od ich formy prawnej
  • freelanerzy

 • Dodatkowe warunki stawiane pożyczkobiorcom

  firma musi istnieć od minimum 3 miesięcy i posiadać wpływy na koncie firmowym z tytułu wystawionych faktur

Szczegóły pożyczki

 • Maksymalna kwota

  od 1000 do 100 000 zł w formie odnawialnej linii finansowej

 • Maksymalny okres spłaty

  6 miesięcy

 • Koszt finansowania
  • opłata subskrypcyjna - 0,5% od przyznanej linii (płatna co miesiąc, niezależnie od wysokości wykorzystanej kwoty)
  • prowizja – min. 2,6% od wykorzystanej kwoty w skali miesiąca
 • Wymagane zabezpieczenia

  firmowa lub prywatna karta płatnicza podłączona do Panelu Klienta. Karta powinna mieć aktywowane płatności internetowe

 • Sprawdzane bazy

  KRD i BIK firmowy i prywatny

 • Czas rozpatrzenia wniosku

  maksymalnie 24 godziny

Dodatkowe korzyści i udogodnienia

 • Dodatkowe korzyści i udogodnienia
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki
  • brak opłat za złożenie wniosku, za przyznanie linii lub za zmianę limitu
  • 7-dniowy okres karencji w przypadku problemów ze spłatą pożyczki
  • w przypadku trudności w spłacie pożyczki Finiata może zaoferować klientowi alternatywny terminarz spłaty
2

Pożyczka ratalna Wealthon Found

Wealthon Found S.A.
Maksymalna kwota
200 000 zł
Okres spłaty
od 12 do 36 miesięcy
Sprawdzane bazy
TAK
Sprawdzane bazy TAK

KRD, BIG prywatny i firmowy przedsiębiorcy

Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • pożyczkodawca nie wymaga zaświadczeń, PIT i KPiR
 • ubezpieczenie spłaty finansowania
 • usługi doradcze dla przedsiębiorstw, które wpadły w spiralę zadłużenia
Pożyczkodawca nie wymaga zaświadczeń, PIT i KPiR.
 • Szczegóły oferty

Informacje ogólne

 • Cel

  dowolny cel związany z działalnością gospodarczą

 • Kto może skorzystać

  firmy działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

 • Dodatkowe warunki stawiane pożyczkobiorcom
  • firma musi działać min. 12 miesięcy
  • obrót firmy musi wynosić ok. 50 tys. miesięcznie

Szczegóły pożyczki

 • Maksymalna kwota

  od 10 000 do 200 000 zł

 • Maksymalny okres spłaty

  od 12 do 36 miesięcy

 • Koszt finansowania

  zależy od wysokości pożyczki oraz okresu spłaty

 • Wymagane zabezpieczenia

  notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji

 • Sprawdzane bazy

  KRD, BIG prywatny i firmowy przedsiębiorcy

 • Czas rozpatrzenia wniosku

  decyzja kredytowa w 30 min. od wysłania wniosku

Dodatkowe korzyści i udogodnienia

 • Dodatkowe korzyści i udogodnienia
  • pożyczkodawca nie wymaga zaświadczeń, PIT i KPiR
  • ubezpieczenie spłaty finansowania
  • usługi doradcze dla przedsiębiorstw, które wpadły w spiralę zadłużenia
3

Gotówka na raty z kodem rabatowym Visset Spółka z o.o.

Visset Spółka z o.o.
Maksymalna kwota
200 000 zł
Okres spłaty
12 miesięcy
Sprawdzane bazy
TAK
Sprawdzane bazy TAK

BIG InfoMonitor, ERIF, KRD

Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • klienci spłacający raty regularnie i terminowo, mają możliwość wypłaty dodatkowych środków do istniejącej pożyczki.
 • Visset nie wymaga zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS i US
 • usługa "Przyjemna spłata" umożliwiająca zmianę dnia płatności (po spłaceniu 3 pierwszych rat)

Program Ochrony Płatności - wparcie klienta w monitoringu i windykacji wystawionych faktur (usługa płatna).
 • Szczegóły oferty
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Cel

  dowolny cel związany z działalnością gospodarczą

 • Kto może skorzystać

  jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki

 • Dodatkowe warunki stawiane pożyczkobiorcom

  firma musi działać min. 6 miesięcy

Szczegóły pożyczki

 • Maksymalna kwota

  od 15 000. do 200 000 zł

 • Maksymalny okres spłaty

  12 miesięcy

 • Koszt finansowania

  niższy nawet o 25% po wpisaniu kodu AFF3 w formularzu zgłoszeniowym na stronie Visset

 • Wymagane zabezpieczenia

  weksel in blanco, umowa cesji

 • Sprawdzane bazy

  BIG InfoMonitor, ERIF, KRD

 • Czas rozpatrzenia wniosku

  zależy od oceny zdolności kredytowej firmy

Dodatkowe korzyści i udogodnienia

 • Dodatkowe korzyści i udogodnienia
  • klienci spłacający raty regularnie i terminowo, mają możliwość wypłaty dodatkowych środków do istniejącej pożyczki.
  • Visset nie wymaga zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS i US
  • usługa "Przyjemna spłata" umożliwiająca zmianę dnia płatności (po spłaceniu 3 pierwszych rat)

Złóż wniosek

Kredyt kupiecki - czy warto?

Jest faktem, że kredyt kupiecki pozwala zachować dobre relacje z odbiorcami i w wielu przypadkach zwiększa sprzedaż, jednak udzielany bez należytej ostrożności potrafi wpędzić firmę w poważne kłopoty. Dlatego decydując się na tę formę rozliczeń, warto kierować się następującymi zasadami:

 • w przypadku nowych odbiorców zawsze sprawdzać ich wiarygodność. Możemy w tym celu przejrzeć bazy dłużników, poprosić o dostarczenie zaświadczeń stwierdzających brak zobowiązań publicznoprawnych wobec ZUS i US, zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym firmy klienta, ewentualnie skorzystać z usług wywiadowni gospodarczych. Innym sposobem jest sprawdzenie w Internecie, jakimi opiniami cieszy się dana firma,
 • zacząć od krótszych okresów kredytowania i wydłużać je w miarę trwania współpracy,
 • zadbać o pisemną formę umowy kredytu,
 • umieścić w umowie zapisy o konsekwencjach opóźnienia w spłacie (wstrzymanie dalszej sprzedaży, odbiór towaru, odsetki karne, oddanie sprawy do kancelarii windykacyjnej itp.),
 • regularnie monitorować nierozliczone należności i reagować bez zwłoki na wszystkie przeterminowane faktury,
 • wdrożyć wewnętrzne procedury windykacyjne i konsekwentnie je stosować.

Tymczasem wielu przedsiębiorców decydujących się na kredytowanie kontrahentów wychodzi z założenia, że nie warto zrażać stałych odbiorców i to nawet wtedy, gdy łamią oni zasady kredytu kupieckiego (czyli mówiąc prościej, nie płacą w terminie). Ta strategia na dłuższą metę może doprowadzić do katastrofy, zwłaszcza gdy takich niepłacących kontrahentów przybywa, a kwota zadłużenia błyskawicznie rośnie. Kredyt kupiecki powinien być opłacalny dla obu stron - jeśli tak nie jest, warto jak najszybciej przyjąć zasadę, że udzielamy kredytu wyłącznie rzetelnym klientom, a nie każdemu, kto o to poprosi.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy