Analiza fundamentalna – czym jest i jak z niej korzystać?

Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

88 publikacji 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.


1 komentarz
Analiza fundamentalna – czym jest i jak z niej korzystać?
Spis treści

Analizę fundamentalną (AF) można stosować w odniesieniu do wielu aktywów inwestycyjnych. Pozwala ocenić sytuację np. na rynku złota, konkretnej pary walutowej, bitcoina czy akcji, a także zorientować się, jakie są perspektywy danej inwestycji. W przypadku poszczególnych instrumentów finansowych stosuje się nieco inne metody i narzędzia, dlatego, żeby przejrzyście przedstawić temat, skupimy się na klasycznym rozumieniu AF. Inaczej mówiąc, zajmiemy się głównie analizą fundamentów akcji spółek giełdowych.

Co to jest analiza fundamentalna i do czego służy?

Jeśli chodzi o rynek kapitałowy, analiza fundamentalna stanowi zestaw metod i narzędzi, które wykorzystuje się w celu oszacowania rzeczywistej wartości danej spółki. Dzięki niej możesz ocenić, czy warto zainwestować w konkretne przedsiębiorstwo, kupując jego akcje. Co istotne, ta ocena uwzględnia obecną i przyszłą sytuację podmiotu, a także otoczenie, w którym on działa. Pozwala to zorientować się w jego potencjale rozwojowym oraz szansach na zwiększenie zysków. To o tyle ważne, że kwestie te mają kluczowy wpływ na przyszłe kształtowanie się ceny akcji spółki.

W analizie fundamentalnej zakłada się, że największe znaczenie ma kondycja:

 • emitenta akcji,
 • sektora, w którym funkcjonuje emitent,
 • gospodarki jako całości (więcej na ten temat w dalszej części tekstu).

Im korzystniej wyglądają wspomniane czynniki, tym wyższa jest wycena akcji przedsiębiorstwa i jednocześnie większa jego atrakcyjność dla inwestorów. Co oczywiste, są one istotne jedynie w perspektywie długo- i ewentualnie średnioterminowej. W przypadku krótkiego horyzontu, lepsze rezultaty zapewnia zwykle analiza techniczna, która pomaga znaleźć dogodny moment na wejście lub wyjście z danej inwestycji.

Jeśli zrozumiesz istotę analizy fundamentalnej i nauczysz się poprawnie korzystać z jej narzędzi, będziesz częściej podejmował trafne decyzje inwestycyjne. Wystarczy wspomnieć, że pozwala ona m.in:

 • ocenić, czy akcje danej spółki są w danym momencie tanie, czy drogie,

 • zidentyfikować potencjalne problemy finansowe firm, które mogą wpłynąć na ich przyszłe funkcjonowanie,

 • zbudować portfel inwestycyjny o pożądanym stosunku ryzyka do oczekiwanego zysku,

 • porównywać atrakcyjność poszczególnych firm pod kątem inwestycyjnym.

To wciąż tylko przykłady korzyści, jakie niesie ze sobą analiza fundamentalna. Pozostałe będziesz mógł uchwycić, gdy zapoznasz się z jej poszczególnymi etapami.

Z jakich etapów składa się analiza fundamentalna spółki?

Analiza fundamentalna przeprowadzana jest etapami i składa się tak naprawdę z kilku osobnych badań: makroekonomicznego, sektorowego, sytuacyjnego i finansowego. Wszystkie pozwalają szczegółowo poznać sytuację gospodarki i przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, rzetelnie przeprowadzić końcowy, kluczowy etap AF. Tym ostatnim jest wycena giełdowa, czyli oszacowanie faktycznej wartości danej spółki.

Analiza fundamentalna stanowi badanie od „ogółu” do „szczegółu”. Oznacza to, że najpierw analizowana jest ogólna sytuacja na świecie, następnie w gospodarce danego kraju i jej wybranym sektorze, a dopiero na końcu w konkretnym przedsiębiorstwie.

1. Analiza makroekonomiczna

Pierwszy etap analizy fundamentalnej, czyli analiza makroekonomiczna, odnosi się do oceny najszerszego możliwego otoczenia spółki, czyli gospodarki danego kraju i jego rynku akcji. W tym wypadku musisz przyjrzeć się takim elementom jak:

 • sytuacja społeczno-polityczna kraju,
 • polityka gospodarcza prowadzona przez rząd,
 • zatrudnienie i bezrobocie,
 • inflacja,
 • stopy procentowe,
 • stawki podatków,
 • wysokość długu publicznego,
 • kursy walutowe,
 • bilans handlowy itp.

W ramach analizy makroekonomicznej powinieneś wziąć również pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą i polityczną na świecie, a także inne czynniki o charakterze globalnym. To oczywiste, bo przecież niewiele jest firm, na które w ogóle nie oddziałują takie wydarzenia, jak choćby te z 2020 roku. Wybuch pandemii, wprowadzanie lockdownów, gigantyczny dodruk pieniądza czy ogólnoświatowy trend obniżania, a następnie podwyższania stóp procentowych to czynniki, które musi uwzględnić każdy analityk fundamentalny. Jest tak niezależnie od tego, czy bada rynek akcji, surowców, kryptowalut czy innych aktywów.

2. Analiza sektorowa

W przypadku rynku kapitałowego analiza sektorowa polega na badaniu atrakcyjności inwestowania w przedsiębiorstwa działające w danym sektorze. Dzięki analizie sektorowej możesz poznać m.in. ryzyko i możliwości rozwojowe konkretnej gałęzi gospodarki, otoczenie prawne, a także rozmiary rynku czy rentowność działających na nim podmiotów. Przeprowadzona analiza pomoże Ci ocenić, czy sektor będzie rozwijał się szybciej czy wolniej niż cała gospodarka.

3. Analiza sytuacyjna

Po rozeznaniu się w sytuacji makroekonomicznej i wybranego sektora możesz przejść do analizy sytuacyjnej, a więc badania konkretnej spółki. Ten etap jest niejako uszczegółowieniem analizy sektorowej i ma za zadanie ocenić firmę na tle całej branży. Dzięki niemu określisz pozycję podmiotu na rynku oraz zbadasz jego możliwości rozwoju z perspektywy pozafinansowej.

Analiza sytuacyjna pozwala poznać specyfikę działalności, politykę i cele przedsiębiorstwa, a także dowiedzieć się, na czym i jak zarabia ono pieniądze. Na tym etapie uwzględnia się też budowę i strukturę spółki, jak również jej lokalizację, plany inwestycyjne czy wielkość zatrudnienia. Bierze się także pod uwagę technologie wykorzystywane przez firmę i jakość jej zasobów ludzkich. Ważne są też cechy charakterystyczne jej produktów, a także to, jak przedstawia się w ich przypadku kwestia popytu i podaży (często jest to prezentowane przy pomocy tzw. macierzy BCG).

Analiza sytuacyjna bazuje głównie na danych jakościowych, a nie ilościowych, w związku z czym jest uznawana za najtrudniejszą w całej analizie fundamentalnej. Potwierdza to również fakt, że jedną z jej najważniejszych metod jest analiza SWOT, czyli graficzne zestawienie mocnych i słabych stron firmy, a także szans i zagrożeń związanych z jej działalnością. Posługiwanie się tą metodą wymaga zatem sporej wiedzy z różnych dziedzin, a przy tym, siłą rzeczy, ma nieco subiektywny charakter.

4. Analiza finansowa spółki

Wielu inwestorów największą wagę przywiązuje do analizy finansowej spółki. To uzasadnione, bowiem ten etap AF dostarcza odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z inwestycją w dane przedsiębiorstwo.

Analiza finansowa spółki pozwala ocenić jej rzeczywistą wartość, obecną kondycję finansową czy potencjał do generowania dochodów. Aby było to możliwe, trzeba odpowiednio wykorzystać i zinterpretować dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Co należy rozumieć przez „odpowiednie wykorzystanie i zinterpretowanie” danych? Na podstawie informacji zamieszczonych w sprawozdaniu przeprowadzana jest analiza wskaźnikowa. Wiąże się ona z obliczeniem wielu wskaźników finansowych, które pozwalają ocenić płynność, aktywność, poziom zadłużenia czy rentowność firmy. Wśród nich są również współczynniki, takie jak C/Z (cena do zysku) czy C/WK (cena do wartości księgowej), które odnoszą się do atrakcyjności zakupu akcji spółki.

Aby wskaźniki finansowe spółek mogły dostarczyć użytecznych wskazówek, muszą zostać porównane w czasie i przestrzeni. W tym drugim przypadku chodzi o zestawienie ich ze wskaźnikami innych spółek z branży, natomiast ocena w czasie wymaga porównania współczynników uzyskanych przez firmę na początku i na koniec okresu sprawozdawczego. Co oczywiste, żadnych wskaźników nie musisz obliczać samodzielnie – znajdziesz je w wielu serwisach poświęconych tematyce inwestycyjnej.

Pamiętaj, że przeprowadzając analizę finansową należy korzystać wyłącznie z rzetelnych źródeł informacji. Zaliczają się do nich przede wszystkim raporty okresowe spółek, prospekty emisyjne czy rekomendacje domów maklerskich. Artykuły z serwisów ogólnotematycznych czy finansowych również bywają pomocne, ale mogą być subiektywne i/lub zawierać błędne dane.

5. Wycena giełdowa

Ostatni etap analizy fundamentalnej, a więc wycena giełdowa, polega na ustaleniu wartości wewnętrznej akcji spółki, czyli kursu, po którym powinny być one (przynajmniej w teorii) notowane na giełdzie papierów wartościowych. Oszacowaną w ten sposób wartość porównuje się z bieżącą ceną rynkową waloru, co pozwala ocenić atrakcyjność jego zakupu. Gdy obliczona cena przewyższa kurs giełdowy, akcje uznaje się za niedowartościowane i warte nabycia. W sytuacji odwrotnej mamy do czynienia z przewartościowanymi walorami, dla których analitycy wystawiają rekomendację sprzedaży.

Miej na uwadze, że uzyskana wycena akcji generuje sygnał do zakupu lub sprzedaży akcji pod warunkiem, że wyraźnie odbiega od aktualnego kursu akcji. Różnice rzędu kilku czy nawet kilkunastu procent uznaje się za zbyt małe, by na ich podstawie zajmować pozycję rynkową.

Istotny jest również fakt, że nie istnieje jeden sposób obliczania wartości wewnętrznej akcji. Wykorzystywane są do tego metody:

 • dochodowe – bazujące na założeniu, że wartość spółki zależy od jej zdolności do uzyskiwania przychodów w przyszłości,
 • majątkowe – przyjmujące, że o wartości firmy decyduje jej majątek pomniejszony o zobowiązania,
 • porównawcze (mnożnikowe) – które zakładają, że podobne spółki powinny mieć podobną wycenę,
 • mieszane – łączące podejście dochodowe i majątkowe.
Najczęściej wykorzystuje się metody dochodowe, a zwłaszcza występującą w kilku odmianach metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cashflows). W ich przypadku kluczowe jest założenie, że wycena spółki zależy od sumy wszystkich jej bieżących i przyszłych przepływów gotówkowych.

Analiza fundamentalna na przykładach

Rzetelnie przeprowadzona analiza fundamentalna spółki ma postać wielostronicowego dokumentu, opracowanego zgodnie z powyższym schematem. Z tego względu poniżej skupimy się jedynie na niektórych praktycznych zagadnieniach, które mogą pomóc ocenić, czy warto wejść lub wyjść z danej inwestycji.

Omówienie wybranych wskaźników finansowych na przykładzie akcji CD Projekt

Poniższa tabela przedstawia kilka wskaźników spółki CD Projekt (CDR), która zajmuje się produkcją i sprzedażą gier komputerowych. Wybraliśmy akurat te wskaźniki, bowiem są często wykorzystywane przez początkujących inwestorów, a jednocześnie nierzadko podlegają błędnym interpretacjom.

Wybrane wskaźniki finansowe spółki CD Projekt

Wskaźnik / okres

4 kw. 2022

I kw. 2023

II kw. 2023

III kw. 2023

Cena akcji CDR

110,77

117,30

156,33

108,95

C/WK

5,49

5,61

7,68

4,93

C/Z

32,16

33,98

48,12

25,64

ROE

17,59%

17,30%

15,89%

20,26%

Źródło: opracowanie własne na podstawie stockwatch.pl

Cena do wartości księgowej

Wskaźnik C/WK wyraża relację giełdowej wartości spółki do jej wartości księgowej. Przyjmuje się, że korzystna może okazać się inwestycja w akcje firm wycenianych poniżej wartości księgowej (z C/WK <1), natomiast te z wysokim wskaźnikiem uchodzą za przewartościowane. W praktyce, temat jest dużo bardziej złożony – wielkości C/WK mocno różnią się w zależności od branży, a ich niskie poziomy mogą świadczyć nie o atrakcyjnej wycenie, lecz o kłopotach finansowych i zagrożeniu bankructwem.

W przypadku akcji CDR w III kw. poprzedniego roku wskaźnik C/WK wynosił 4,93, ale i tak była to jedna z niższych wartości w sektorze gamingowym – rekordziści zanotowali ponad 5-krotnie wyższy wynik. Dla porównania w tym samym czasie PKN Orlen miał C/WK na poziomie 0,45 (średnia sektora to 0,6), a PKO BP 0,96 (tyle co średnia w branży). To nie dziwi, bo spółki kapitałochłonne siłą rzeczy mają niskie C/WK, natomiast firmy biotechnologiczne czy informatyczne, takie jak CD Projekt, charakteryzują się niską wartością księgową w stosunku do giełdowej wyceny.

Cena do zysku

Wskaźnik C/Z to stosunek rynkowej ceny akcji spółki do jej zysku. Pokazuje on, ile razy akcje danej spółki są droższe od zysku netto wypracowanego przez nią w ciągu ostatniego roku, czy też, ile lat trzeba czekać na zwrot z inwestycji. Przyjmuje się, że im niższa wartość wskaźnika, tym bardziej atrakcyjny jest zakup walorów spółki. W teorii, za okazję inwestycyjną można uznać sytuację, w której C/Z nie przekracza 8-10, natomiast o przewartościowaniu akcji mówimy wówczas, gdy wartość wskaźnika jest wyższa od 20.

W przypadku CD Projekt w III kw. 2023 r. omawiany wskaźnik wynosił ponad 25, co mogło świadczyć o przewartościowaniu akcji spółki. W rzeczywistości, był on najniższym od wielu kwartałów i jednocześnie znacznie niższym od średniej w sektorze gamingowym, która w tym czasie przekraczała 40. 

W przeszłości wskaźnik C/Z spółki CD Projekt sięgał nawet 200, bowiem inwestorzy dyskontowali już wyczekiwany wielki sukces kolejnej gry producenta. Te astronomiczne wartości przypominają, że nie zawsze warto standardowo podchodzić do interpretacji wskaźników, takich jak C/Z.

Rentowność kapitału własnego (ROE)

Wskaźnik ROE (Return on equity) pokazuje stosunek zysku spółki po opodatkowaniu do jej kapitału własnego, czyli wszystkich aktywów pomniejszonych o zobowiązania. W odróżnieniu od poprzednich wskaźników pożądana jest jego wysoka, powtarzalna wartość, która zwykle świadczy o tym, że spółka jest w stanie sukcesywnie generować zyski w oparciu o posiadany kapitał. Co istotne, za wzrost ROE może jednak odpowiadać również wzrost zadłużenia spółki (pomniejsza on bowiem kapitał własny), czy też jednorazowej sprzedaży jakiegoś wartościowego składnika majątku (to również pomniejsza kapitał własny).

Umownie można przyjąć, że poziomy ROE poniżej 10% są niekorzystne, a powyżej 20% atrakcyjne. Jednak podobnie jak w przypadku C/Z i C/WK, także i wartości ROE mogą się wyraźnie różnić w zależności od branży.

Są sektory, w których średni ROE często nie przekracza 10% (tak było w ostatnich latach choćby w przypadku banków), jak i takie, gdzie w pojedynczych kwartałach ROE przekracza 100, a nawet 200%. Wyniki CD Projekt w ostatnich 4 kwartałach prezentowały się korzystnie, zwłaszcza na tle konkurencji, która w tym czasie miała zwykle mocno ujemną wartość wskaźnika (w III kw. 2023 r. ok. -38%). 

Ranking rachunków maklerskich - Lipiec 2024

 • Konto
  0 zł
  Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

  po roku może pojawić się opłata w wysokości 10 EUR; można jej jednak łatwo uniknąć, wykonując min. 1 transakcję w ciągu roku / jeśli na koncie nie ma środków / jeśli są kupione dowolne akcje

 • Akcje z GPW
  0%
  Akcje 0%

  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR (minimalna wartość zlecenia to 10 zł)
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Kontrakty na WIG20
  kontrakty CFD
  Kontrakty terminowe na WIG20 i inne indeksy kontrakty CFD

  XTB nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem XTB koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja; dla kontraktów na WIG20 standardowy spread wynosi ok. 2 pipsy.

 • Rynki zagraniczne
  USA, DE, UK + 12 innych
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD, odsetki od niezainwestowanych środków, duży wybór ETF-ów (ponad 400), akcje ułamkowe, Plany Inwestycyjne.
Przeczytaj recenzję
4.8
Załóż konto w 10 minut
 • Konto
  0 zł
  Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

  W razie braku dokonania transakcji w ciągu 365 dni pojawi się opłata w wysokości 9 zł miesięcznie (lub ewentualnie 3 EUR bądź 3 USD). Nie zostanie ona naliczona, jeśli we wskazanym okresie miałeś otwarte pozycje lub też wykonałeś transakcję po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty.

 • Akcje z GPW
  0,19%, min. 5 zł
 • Kontrakty na WIG20
  kontrakty CFD
  Kontrakty terminowe na WIG20 i inne indeksy kontrakty CFD

  TMS nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem TMS koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja.

 • Rynki zagraniczne
  USA, DE, UK + 2 inne
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD.
Przeczytaj recenzję
4.4
Załóż konto w 10 minut

Fundamenty a handel na indeksach

Analiza fundamentalna w opisanym, klasycznym wydaniu wykorzystywana jest w długoterminowym inwestowaniu w akcje. Jednak sygnały płynące z fundamentów znajdują zastosowanie także w tradingu, np. na indeksach giełdowych. Zwykle chodzi tu o decyzje monetarne banków centralnych, takich jak FED, EBC i NBP, czy też publikację istotnych danych makroekonomicznych.

Instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe czy kontrakty CFD, pozwalają zająć pozycję długą lub krótką na niemal dowolnym indeksie bądź innym instrumencie bazowym. Inaczej mówiąc, dzięki nim możesz grać zarówno na wzrosty, jak i spadki poszczególnych instrumentów. Jak można je wykorzystać w tradingu na podstawie danych fundamentalnych?

Jeśli zakładasz, że najbliższy odczyt PKB lub inflacji w Polsce będzie rozczarowujący, to możesz otworzyć pozycję krótką na indeksie WIG20. Wyższy od oczekiwań wzrost cen lub niższy wzrost gospodarczy może bowiem przełożyć się na spadki wartości polskich akcji i indeksów giełdowych. W tej sytuacji Twoja pozycja okazałaby się zyskowna.

Jeśli natomiast oczekiwałbyś, że dane makroekonomiczne pozytywnie zaskoczą, mógłbyś otworzyć pozycję długą na warszawskim indeksie. Niższa od oczekiwań inflacja lub większy wzrost PKB mogłyby skutkować wzrostami na giełdzie, a co za tym idzie, przynieść Twojej pozycji zysk.

Ranking brokerów forex i CFD - Lipiec 2024

 • Opłata za konto
  0 zł
 • Oddział w Polsce
  TAK
 • Typ brokera
  market maker
 • Spread na EUR/USD
  0,9
  Spread na EUR/USD 0,9

  spread w czasie trwania sesji europejskiej

Polski broker wysyłający PIT-8C, odsetki od niezainwestowanych środków, popularna aplikacja z oceną 4.6 w Google Play (53k ocen) i 4.7 w App Store (7k+ ocen).
 • Opłata za konto
  0 zł
 • Oddział w Polsce
  TAK
 • Typ brokera
  market maker
 • Spread na EUR/USD
  0,9
  Spread na EUR/USD 0,9

  Spread w czasie trwania sesji europejskiej 

Zagraniczny broker niewysyłający PIT-8C (udostępnia pomocny raport podatkowy), odsetki od niezainwestowanych środków (powyżej określonej kwoty na rachunku), aplikacja z oceną 4.4 w Google Play (6k ocen) i 4.6 w App Store (0,3k ocen).

Ograniczenia analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna spółek może dostarczać inwestorom cennych wskazówek, ale nie jest wolna od wad i ograniczeń. Mankamenty wynikają głównie z faktu, że AF bazuje na historycznych informacjach i rozmaitych założeniach, a przy tym nie uwzględnia potencjalnych zmian w panujących tendencjach.

W przypadku analizy fundamentalnej niejako zakłada się, że tendencje ujawniane w raportach spółki zostaną zachowane. Jeśli np. generuje ona coraz większe zyski, to oczekuje się, że trend wzrostowy będzie trwał. To poważne ograniczenie choćby dlatego, że w gospodarce występują okresy recesji i ekspansji, które wpływają na sytuację praktycznie każdego przedsiębiorstwa.

Analiza fundamentalna ma także ten minus, że nie uwzględnia szeregu rodzaju ryzyk, wynikających np. ze zmiany stóp procentowych, przepisów podatkowych czy kursów walutowych. Nie bierze pod uwagę również psychologii inwestorów i mody na instrumenty z określonych branż. Spółki giełdowe mogą dynamiczne przybierać na wartości głównie lub tylko dlatego, że działają w popularnej branży, np. kryptowalutowej czy sztucznej inteligencji.

Co oczywiste, z ograniczeniami wiąże się również bazowanie na fundamentach w przypadku tradingu na walutach czy indeksach. Zdarza się, że nawet prawidłowe wytypowanie zaskakująco pozytywnych lub negatywnych danych makroekonomicznych nie zapewnia zysku z otwartych pozycji. Wystarczy, że w międzyczasie na rynek napłynie inna istotna informacja, a dany indeks lub instrument może zachować się niezgodnie z oczekiwaniami.

Analiza fundamentalna – podsumowanie

Dzięki analizie fundamentalnej możesz m.in. poznać rzeczywistą wartość spółki, a także zorientować się, czy wyemitowane przez nią akcje są odpowiednio wycenione przez rynek. Stanowi podstawowy zestaw narzędzi inwestorów długoterminowych, który ułatwia im  podejmowanie decyzji inwestycyjnych. AF nie stosuje się natomiast w przypadku krótkiego horyzontu czasowego, w którym z założenia fundamenty nie mają wpływu na kształtowanie się kursu danego instrumentu.

Zauważ, że analizę fundamentalną, przynajmniej w pewnym zakresie, wykorzystuje się także przy analizowaniu aktywów innych niż akcje. Niezależnie od tego, czy inwestujesz w kryptowaluty, złoto czy inne instrumenty, musisz mieć na uwadze np. czynniki makroekonomiczne, czy też tendencje panujące na danym rynku.

W ramach analizy fundamentalnej nie obliczysz wartości wewnętrznej wspomnianych aktywów, ale i tak powinieneś ją przeprowadzić. W każdym przypadku badanie fundamentów jest przecież niezbędne, by móc ocenić atrakcyjność inwestycji w dłuższej perspektywie.

Najważniejsze informacje:

1. Analiza fundamentalna może być stosowana w odniesieniu do dowolnych akcji, ale również złota, dolara, bitcoina i tysięcy innych aktywów. 
2. Klasyczna analiza fundamentalna dotyczy spółek giełdowych i ma na celu wycenić ich wartość oraz pomóc ocenić, czy warto kupić dane akcje.
3. Analiza fundamentalna spółki składa się z kilku etapów, które obejmują badanie sytuacji w firmie, jak również oddziałujących na nią czynników zewnętrznych.
4. Istnieje kilka sposobów wyceny spółek giełdowych, przy czym do najpopularniejszych zaliczają się metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
5. Analiza fundamentalna spółek giełdowych jest wykorzystywana przez inwestorów długoterminowych.
6. Dane fundamentalne mogą być wykorzystywane również w handlu krótkoterminowym np. na indeksach giełdowych czy forexie.
7. Analiza fundamentalna ma pewne wady i ograniczenia, ale i tak może pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych.
Oceń artykuł
5
(3 oceny)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos