Ubezpieczenie grupowe

Czym są ubezpieczenia grupowe i czy opłaca się je wykupić?

Coraz więcej firm oferuje swoim pracownikom możliwość zakupu ubezpieczenia grupowego. Na czym jednak polega to rozwiązanie i czy warto z niego skorzystać?  

Z tekstu dowiesz się: 

 • Czym jest pracownicze ubezpieczenie grupowe? 
 • Jaki zakres ochrony gwarantuje ten rodzaj polisy? 
 • Ile kosztuje wykupienie ubezpieczenia? 
 • Jak przebiega wypłata odszkodowania? 
 • Dla kogo to rozwiązanie jest najbardziej korzystne? 

Co to jest ubezpieczenie grupowe? 

Jest to tzw. ubezpieczenie pakietowe, zawierane przez pracodawcę z towarzystwem ubezpieczeniowym w celu ochrony życia i zdrowia pracowników. Od pozostałych rodzajów ubezpieczeń różni się tym, że wszyscy beneficjenci polisy są objęci jednakowym zakresem ochrony i płacą składkę w tej samej wysokości. 

Aby umowa ubezpieczenia spełniała warunki ubezpieczenia grupowego, muszą przystąpić do niej co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego.  

Stronami umowy polisy grupowej są: 

 • firma ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel), 
 • ubezpieczający – czyli pracodawca będący właścicielem polisy,  
 • ubezpieczony – czyli osoba, która wypełniła tzw. deklarację przystąpienia i pozostaje w stosunku prawnym z ubezpieczającym (czyli, mówiąc prościej, jest przez niego zatrudniona), 
 • uposażony – czyli beneficjent świadczenia. Może nim być sam pracownik bądź też członek jego rodziny, np. współmałżonek albo dziecko.  

Dodajmy jeszcze, że w polisie grupowej składki mogą być opłacane – w części lub w całości – przez pracodawcę lub przez pracownika. W tym drugim przypadku przedsiębiorca potrąca składkę z pensji ubezpieczonego i przekazuje ją firmie ubezpieczeniowej.  

Ubezpieczenie grupowe – co zawiera umowa i kto ją podpisuje? 

Najczęściej procedura podpisania umowy przebiega następująco. Pracodawca składa w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym wniosek o zawarcie umowy, do którego dołącza wykaz pracowników zamierzających wykupić ubezpieczenie. Na tym etapie ustala również z ubezpieczycielem najważniejsze parametry polisy. Są to: 

 • okres jej trwania,  
 • zakres ochrony, 
 • możliwość dokupienia dodatkowych opcji ochronnych przez pracowników, 
 • wysokość sumy ubezpieczenia oraz wysokość poszczególnych składek, 
 • terminy, w których będzie odprowadzał składki (np. 15. dnia każdego miesiąca). 

Zobowiązuje się także do przekazania pracownikom tzw. deklaracji przystąpienia oraz wyznaczenia w firmie osoby odpowiedzialnej za kontakty z towarzystwem ubezpieczeniowym.  

Po wypełnieniu formularzy przez pracowników przesyła je ubezpieczycielowi, ten zaś wystawia polisę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.  

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe? 

Z reguły ubezpieczenia grupowe zapewniają pracownikowi i jego rodzinie ochronę w przypadku śmierci ubezpieczonego, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz trwałej niezdolności do pracy. Towarzystwo wypłaca również świadczenie w razie zgonu najbliższego członka rodziny, narodzin dziecka lub leczenia szpitalnego – jednak najczęściej są to opcje dodatkowe, które pracownik może dokupić do ubezpieczenia. 

Wielu ubezpieczycieli przygotowuje dla danej firmy ofertę w kilku wariantach różniących się wysokością składki i zakresem ochron, tak więc pracownik przystępujący do ubezpieczenia może wybrać najlepszą dla siebie opcję. 

Ile kosztuje ubezpieczenie grupowe? 

W porównaniu do indywidualnych ubezpieczeń na życie o takich samych parametrach wysokość składki jest zdecydowanie niższa. W przypadku ubezpieczeń grupowych obniżeniu ulega koszt dotarcia do klienta, spadają również koszty administracyjne, dzięki czemu towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować swoim klientom znacznie atrakcyjniejszą cenowo ofertę. To posunięcie daje korzyść obu stronom – ubezpieczyciel szybko powiększa grupę klientów, a ubezpieczeni płacą niższą składki. 

W przeciwieństwie do polis indywidualnych ubezpieczenia grupowe są najczęściej zawierane na okres roku lub dwóch lat z opcją automatycznego odnowienia, zaś sumy ubezpieczenia – zarówno z tytułu umowy głównej, jak i umów dodatkowych – wynoszą od 50 do 100 tys. zł. Oznacza to, iż przeciętna wysokość miesięcznej składki zamyka się w granicach 40-100 zł. 

Po odejściu z pracy pracownicy często mają możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, najczęściej jednak ubezpieczyciel podnosi wówczas wysokość składek. 

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia grupowego 

Aby uzyskać wypłatę świadczenia, pracownik musi zgłosić roszczenie do zakładu ubezpieczeń. Może to zrobić na różne sposoby – np. skontaktować się z osobą, która w firmie opiekuje się ubezpieczeniami pracowniczym, wypełnić formularz na stronie ubezpieczyciela lub skorzystać z jego infolinii. 

Recz jasna, samo zgłoszenie nie wystarczy do wypłaty świadczenia. Pracownik musi przekonać firmę ubezpieczeniową, że objęte ochroną zdarzenie faktycznie miało miejsce i odszkodowanie mu się należy. W tym celu musi przedstawić dokumenty potwierdzające zasadność jego roszczenia. Przykładowo – jeśli zakres polisy obejmował uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, powinien dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie lekarskie potwierdzające stopień obrażeń ciała, notatkę policyjną z miejsca wypadku, zeznania świadków, opcjonalnie: zdjęcia, nagrania video, oświadczenia sprawcy.  

W zależności od tego, z jakiego tytułu zgłaszany jest wniosek o wypłatę świadczenia, będą nam potrzebne inne dokumenty. Warto więc przy zgłoszeniu roszczenia poprosić ubezpieczyciela o ich wykaz. 

Ubezpieczenie grupowe – czy warto je wykupić? 

Niewątpliwie ten typ ubezpieczenia jest opłacalny przede wszystkim dla osób w starszym wieku lub też pozostających w niezbyt dobrej kondycji zdrowotnej, aby bowiem przystąpić do ubezpieczenia grupowego, nie trzeba wypełniać ankiety medycznej oraz przedstawiać wyników badań lekarskich. W efekcie nawet osoby, które z racji złego stanu zdrowia musiałyby w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie liczyć się z wysokim poziomem składki (lub wręcz z odmową ubezpieczenia) – mogą bez problemów korzystać z ochrony ubezpieczeniowej. 

Mimo iż w przypadku polis grupowych większość firm ubezpieczeniowych nie wymaga badań lekarskich (choć od tej reguły zdarzają się wyjątki), to jednak pracownicy muszą złożyć oświadczenie dotyczące stanu ich zdrowia. Muszą więc potwierdzić, że nie cierpią na poważne choroby przewlekłe (np. cukrzycę, nowotwór, padaczkę, niewydolność nerek) ani nie są w trakcie ich leczenia. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe przyłapie ich na kłamstwie, z reguły kończy się to natychmiastowym zerwaniem polisy. 

Następnym plusem korzystania z ubezpieczenia grupowego jest krótsza karencja na wybrane zdarzenia (lub nawet brak karencji). Przykładowo, w przypadku indywidualnej polisy z tytułu urodzenia dziecka karencja wynosi od 9 do 12 miesięcy, w polisie grupowej – nie obowiązuje wcale lub trwa tylko pół roku.  

Ponadto w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych osoby przystępujące do polisy grupowej mogą liczyć na zniżkę przy zawieraniu kolejnych umów ubezpieczeniowych. 

Karencją ubezpieczeniową nazywamy okres następujący bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel świadczy ochronę w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że jeśli w tym czasie dojdzie do zdarzenia objętego polisą (np. nieszczęśliwego wypadku), to nie możemy liczyć na wypłatę świadczenia (bądź też będzie ono wypłacone tylko w części). Z karencją najczęściej mamy do czynienia w ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych, choć dotyczy ona również polis majątkowych. Szczegóły dotyczące karencji i ograniczenia z niej wynikające są zwykle opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  

Czy grupowe ubezpieczenie pracownicze jest opłacalne dla pracodawców? 

Wprowadzenie w firmie grupowego ubezpieczenia ma wymiar nie tylko ochronny, ale i motywacyjny. Pracodawca, który uruchamia program ubezpieczenia grupowego, z jednej strony buduje pozytywny wizerunek firmy, z drugiej – wysyła swoim pracownikom sygnał, iż pragnie zapewnić im finansowe bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. poważnego zachorowania lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.  

Ubezpieczenia grupowe mogą być atrakcyjne także dla pracodawcy opłacającego polisy za pracowników. Zgodnie z kodeksem pracy odprowadzanie przez firmę składek na ubezpieczenie grupowe zwalnia z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej, ponadto pracodawca może wliczyć składkę w koszt uzyskania przychodu.  

Podsumowanie 

Nietrudno zauważyć, iż największa zaleta polisy grupowej jednocześnie stanowi jej największą wadę. Wysoka dostępność oznacza bowiem znacznie mniejszą elastyczność. Zakres ochrony polisy – taki sam dla wszystkich pracowników odprowadzających składkę – jest równoznaczny z brakiem możliwości dopasowania jej do indywidualnych potrzeb, a także z szerokim spektrum wyłączeń odpowiedzialności (czyli sytuacji, w których odszkodowanie nie może zostać wypłacone). Z tego też powodu ubezpieczenia grupowe nie powinny zastępować indywidualnych polis na życie, a jedynie stanowić ich uzupełnienie. 

Dodaj komentarz