Grupowe ubezpieczenie na życie - co zapewnia i czy warto je wykupić?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Grupowe ubezpieczenie na życie - co zapewnia i czy warto je wykupić?
Spis treści

Co to jest ubezpieczenie grupowe?

Jest to tzw. ubezpieczenie pakietowe, zawierane przez pracodawcę z towarzystwem ubezpieczeniowym w celu ochrony życia i zdrowia pracowników. Od pozostałych rodzajów ubezpieczeń różni się tym, że wszyscy beneficjenci polisy są objęci jednakowym zakresem ochrony i płacą składkę w tej samej wysokości.

Aby umowa ubezpieczenia spełniała warunki ubezpieczenia grupowego, muszą przystąpić do niej co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego.

Stronami umowy polisy grupowej są:

 • firma ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel),
 • ubezpieczający – czyli pracodawca będący właścicielem polisy,
 • ubezpieczony – czyli osoba, która wypełniła tzw. deklarację przystąpienia i pozostaje w stosunku prawnym z ubezpieczającym (czyli, mówiąc prościej, jest przez niego zatrudniona), 
 • uposażony – czyli beneficjent świadczenia. Może nim być sam pracownik bądź też członek jego rodziny, np. współmałżonek albo dziecko.

Dodajmy jeszcze, że w polisie grupowej składki mogą być opłacane – w części lub w całości – przez pracodawcę lub przez pracownika. W tym drugim przypadku przedsiębiorca potrąca składkę z pensji ubezpieczonego i przekazuje ją firmie ubezpieczeniowej.

Grupowa polisa na życie w pracy – co zawiera umowa i kto ją podpisuje?

Najczęściej procedura podpisania umowy przebiega następująco. Pracodawca składa w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym wniosek o zawarcie umowy, do którego dołącza wykaz pracowników zamierzających wykupić ubezpieczenie. Na tym etapie ustala również z ubezpieczycielem najważniejsze parametry polisy. Są to:

 • okres jej trwania,
 • zakres ochrony,
 • możliwość dokupienia dodatkowych opcji ochronnych przez pracowników,
 • wysokość sumy ubezpieczenia oraz wysokość poszczególnych składek,
 • terminy, w których będzie odprowadzał składki (np. 15. dnia każdego miesiąca).

Zobowiązuje się także do przekazania pracownikom tzw. deklaracji przystąpienia oraz wyznaczenia w firmie osoby odpowiedzialnej za kontakty z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Po wypełnieniu formularzy przez pracowników przesyła je ubezpieczycielowi, ten zaś wystawia polisę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe?

Z reguły ubezpieczenia grupowe zapewniają pracownikowi i jego rodzinie ochronę w przypadku śmierci ubezpieczonego, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz trwałej niezdolności do pracy. Towarzystwo wypłaca również świadczenie w razie zgonu najbliższego członka rodziny, narodzin dziecka lub leczenia szpitalnego – jednak najczęściej są to opcje dodatkowe, które pracownik może dokupić do ubezpieczenia.

Wielu ubezpieczycieli przygotowuje dla danej firmy ofertę w kilku wariantach różniących się wysokością składki i zakresem ochron, tak więc pracownik przystępujący do ubezpieczenia może wybrać najlepszą dla siebie opcję.

Czy można mieć dwa ubezpieczenia grupowe?

Pracownik może posiadać dwa ubezpieczenia grupowe, o ile jest jednocześnie zatrudniony w dwóch firmach i jego pracodawcy oferują taką możliwość. Przykładowo: Pan Piotr pracuje w firmie X na etacie i jednocześnie współpracuje z firmą Y na podstawie umowy zlecenia. W obu przedsiębiorstwach ma prawo przystąpić do ubezpieczenia grupowego i ubiegać się o wypłatę świadczenia w ramach każdej posiadanej polisy.

Ile kosztuje ubezpieczenie grupowe?

Koszt polisy zależy od miejsca i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przez ubezpieczającego (pracodawcę), sumy ubezpieczenia oraz wybranego pakietu.

Przegląd ofert wybranych TU

Nazwa towarzystwa

Oferta

Suma ubezpieczenia

Wysokość składki

Kto może być ubezpieczony?

Signal Induna

pakiet „Bezpiecznie w Przyszłość"

brak górnego limitu

od 25 zł miesięcznie

pracownik, który ukończył 16. rok życia i nie ukończył 70. roku życia

UNIQA

pakiet podstawowy "Ochrona z Plusem" + 9 pakietów dodatkowych

zależy od wybranej opcji i oceny ryzyka

zależy od:

 • wysokości sumy ubezpieczenia,
 • zakresu polisy,
 • częstotliwości opłacania składek,
 • liczby, struktury zawodowej, wieku i płci osób, które przystępują do ubezpieczenia.
 • charakteru działalności gospodarczej, którą prowadzi ubezpieczający (pracodawca),
 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego

pracownik w wieku od 16 do 69 lat

Unum Życie TUiR S.A.

pakiet podstawowy + 8 pakietów dodatkowych + pakiet VIP dla właścicieli i członków zarządu

zależy od preferencji pracodawcy i może być:

 • jednakowa dla wszystkich pracowników;
 • jednakowa dla wyodrębnionych podgrup pracowników (np. pracownicy umysłowi/fizyczni, zajmowane stanowisko);
 • ustalona jako wielokrotność zarobków;
 • uzależniona od stażu pracy pracownika.

zależy od wybranego wariantu

limit wieku zależy od rodzaju pakietu (w pakiecie „Pakiet dla Firmy” wynosi 67 lat, a w ubezpieczeniu dla średnich i dużych przedsiębiorstw – 69 lat).

Ergo Hestia

pakiet podstawowy z możliwością dokupienia dodatkowych opcji

do 100 000 zł

zależy od:

 • miejsca i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przez ubezpieczającego,
 • historii umów ubezpieczenia,
 • zakresu i wysokości świadczenia,
 • sposobu finansowania składki ubezpieczeniowej,
 • struktury wieku i płci,
 • zawodu wykonywanego przez osoby obejmowane ochroną.

pracownik w wieku od 15 do 69 lat.

Źródło: Opracowanie własne. Stan na 01.02.2024 r

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Każda osoba, która przystępuje do ubezpieczenia, musi wypełnić odrębną deklarację. Dotyczy to zarówno pracowników (ubezpieczonych podstawowych), jak i osób dopisanych do ubezpieczenia (ubezpieczonych bliskich). Standardowo deklaracja dzieli się na następujące sekcje:

W części pierwszej ubezpieczony wpisuje swoje dane osobowe i adresowe: imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, aktualny adres, numer telefonu, adres e-mail, formę zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie). Niektóre towarzystwa proszą również o podanie wykonywanego zawodu oraz daty zatrudnienia.

W następnych częściach powinien:

 • wskazać osoby uposażone (czyli uprawnione do otrzymania świadczenia) oraz dla każdej z nich określić procentową wysokość udziałów w sumie ubezpieczenia,
 • wybrać wariant polisy, o ile towarzystwo daje taką możliwość,
 • podać dane osoby dopisanej do ubezpieczenia,
 • złożyć oświadczenie o pozostawaniu w związku pozamałżeńskim (jeśli do ubezpieczenia jest dopisywany życiowy partner pracownika),
 • wyrazić zgodę na objęcie ubezpieczeniem oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (ta ostatnia zgoda ma w większości charakter dobrowolny),
 • złożyć podpis pod wymaganymi oświadczeniami, w tym pod oświadczeniem o stanie zdrowia.

Niekiedy integralną częścią deklaracji jest także ankieta medyczna, którą należy wypełnić.

Kogo można dopisać do ubezpieczenia grupowego

W większości towarzystw ubezpieczeniowych pracownik może dopisać do polisy grupowej dorosłe dzieci oraz współmałżonka lub życiowego partnera. Niektórzy ubezpieczyciele oferują również pakiety umożliwiające objęcie ochroną jednego z rodziców, o ile w chwili przystąpienia do ubezpieczenia senior nie przekroczył 80. roku życia. Bywa również, że ubezpieczyciel umożliwia dopisanie do polisy wszystkich dzieci lub tylko jednego.

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia grupowego

Aby uzyskać wypłatę świadczenia, pracownik musi zgłosić roszczenie do zakładu ubezpieczeń. Może to zrobić na różne sposoby – np. skontaktować się z osobą, która w firmie opiekuje się ubezpieczeniami pracowniczym, wypełnić formularz na stronie ubezpieczyciela lub skorzystać z jego infolinii.

Recz jasna, samo zgłoszenie nie wystarczy do wypłaty świadczenia. Pracownik musi przekonać firmę ubezpieczeniową, że objęte ochroną zdarzenie faktycznie miało miejsce i odszkodowanie mu się należy. W tym celu musi przedstawić dokumenty potwierdzające zasadność jego roszczenia. Przykładowo – jeśli zakres polisy obejmował uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, powinien dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie lekarskie potwierdzające stopień obrażeń ciała, notatkę policyjną z miejsca wypadku, zeznania świadków, opcjonalnie: zdjęcia, nagrania video, oświadczenia sprawcy.

W zależności od tego, z jakiego tytułu zgłaszany jest wniosek o wypłatę świadczenia, będą nam potrzebne inne dokumenty. Warto więc przy zgłoszeniu roszczenia poprosić ubezpieczyciela o ich wykaz.

Wady i zalety ubezpieczenia grupowego

Do największych zalet ubezpieczenia grupowego możemy zaliczyć:

 • uproszczoną procedurę przystąpienia (a tym samym - dużą dostępność). Większość ubezpieczycieli nie wymaga badań lekarskich ani ankiety medycznej,
 • stosunkowo niską składkę, wynoszącą najczęściej kilkadziesiąt złotych miesięcznie,
 • brak karencji lub minimalną karencję na niektóre zdarzenia - zyskujemy ochronę w chwili podpisania umowy lub niedługo po tym fakcie,
 • minimum formalności – umowę zawieramy w miejscu pracy za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za kontakty z towarzystwem ubezpieczeniowym, natomiast składka jest odprowadzana przez naszego pracodawcę i nie musimy o niej pamiętać.

Jednak trudno nie zauważyć, iż największa zaleta polisy grupowej jest jednocześnie jej największą wadą. Wysoka dostępność oznacza bowiem znacznie mniejszą elastyczność. Zakres ochrony polisy – taki sam dla wszystkich pracowników odprowadzających składkę – jest równoznaczny z brakiem możliwości dopasowania jej do indywidualnych potrzeb, a także z szerokim spektrum wyłączeń odpowiedzialności (czyli sytuacji, w których odszkodowanie nie może zostać wypłacone). Z tego też powodu ubezpieczenia grupowe nie powinny zastępować indywidualnych polis na życie, a jedynie stanowić ich uzupełnienie.

Ubezpieczenie grupowe a indywidualne

W porównaniu do indywidualnych ubezpieczeń na życie o takich samych parametrach wysokość składki jest zdecydowanie niższa. W przypadku ubezpieczeń grupowych obniżeniu ulega koszt dotarcia do klienta, spadają również koszty administracyjne, dzięki czemu towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować swoim klientom znacznie atrakcyjniejszą cenowo ofertę. To posunięcie daje korzyść obu stronom – ubezpieczyciel szybko powiększa grupę klientów, a ubezpieczeni płacą niższą składki.

W przeciwieństwie do polis indywidualnych ubezpieczenia grupowe są najczęściej zawierane na okres roku lub dwóch lat z opcją automatycznego odnowienia, zaś sumy ubezpieczenia – zarówno z tytułu umowy głównej, jak i umów dodatkowych – wynoszą od 50 do 100 tys. zł. Oznacza to, iż przeciętna wysokość miesięcznej składki zamyka się w granicach 40-100 zł.

Po odejściu z pracy pracownicy często mają możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, najczęściej jednak ubezpieczyciel podnosi wówczas wysokość składek.

Ubezpieczenie indywidualne a grupowe - najważniejsze różnice

Ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczenie grupowe

Zakres ochrony

ustalany przez ubezpieczonego i dostosowany do jego potrzeb

ustalany przez ubezpieczyciela - taki sam dla wszystkich pracowników

Możliwość personalizacji

wysoka

niska

Suma ubezpieczenia

w zależności od pakietu nawet do kilku milionów zł

przeciętnie do 100 tys. zł

Liczba współubezpieczonych

możliwość dopisania do polisy nawet 9 osób

możliwość dopisania do polisy małżonka/partnera lub dziecka

Okres polisy

od 1 do 30 lat

najczęściej rok z opcją automatycznego odnowienia

Źródło: Opracowanie własne

Ubezpieczenie grupowe – czy warto je wykupić?

Niewątpliwie ten typ ubezpieczenia jest opłacalny przede wszystkim dla osób w starszym wieku lub też pozostających w niezbyt dobrej kondycji zdrowotnej, aby bowiem przystąpić do ubezpieczenia grupowego, nie trzeba wypełniać ankiety medycznej oraz przedstawiać wyników badań lekarskich. W efekcie nawet osoby, które z racji złego stanu zdrowia musiałyby w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie liczyć się z wysokim poziomem składki (lub wręcz z odmową ubezpieczenia) – mogą bez problemów korzystać z ochrony ubezpieczeniowej.

Mimo iż w przypadku polis grupowych większość firm ubezpieczeniowych nie wymaga badań lekarskich (choć od tej reguły zdarzają się wyjątki), to jednak pracownicy muszą złożyć oświadczenie dotyczące stanu ich zdrowia. Muszą więc potwierdzić, że nie cierpią na poważne choroby przewlekłe (np. cukrzycę, nowotwór, padaczkę, niewydolność nerek) ani nie są w trakcie ich leczenia. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe przyłapie ich na kłamstwie, z reguły kończy się to natychmiastowym zerwaniem polisy.

Następnym plusem korzystania z ubezpieczenia grupowego jest krótsza karencja na wybrane zdarzenia (lub nawet brak karencji). Przykładowo, w przypadku indywidualnej polisy z tytułu urodzenia dziecka karencja wynosi od 9 do 12 miesięcy, w polisie grupowej – nie obowiązuje wcale lub trwa tylko pół roku.

Ponadto w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych osoby przystępujące do polisy grupowej mogą liczyć na zniżkę przy zawieraniu kolejnych umów ubezpieczeniowych.

Karencją ubezpieczeniową nazywamy okres następujący bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel świadczy ochronę w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że jeśli w tym czasie dojdzie do zdarzenia objętego polisą (np. nieszczęśliwego wypadku), to nie możemy liczyć na wypłatę świadczenia (bądź też będzie ono wypłacone tylko w części). Z karencją najczęściej mamy do czynienia w ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych, choć dotyczy ona również polis majątkowych. Szczegóły dotyczące karencji i ograniczenia z niej wynikające są zwykle opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenia grupowe mogą być atrakcyjne także dla pracodawcy opłacającego polisy za pracowników. Zgodnie z kodeksem pracy odprowadzanie przez firmę składek na ubezpieczenie grupowe zwalnia z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej, ponadto pracodawca może wliczyć składkę w koszt uzyskania przychodu.

Ponadto wprowadzenie w firmie grupowego ubezpieczenia ma wymiar motywacyjny. Pracodawca, który uruchamia program ubezpieczenia grupowego, z jednej strony buduje pozytywny wizerunek firmy, z drugiej – wysyła swoim pracownikom sygnał, iż pragnie zapewnić im finansowe bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. poważnego zachorowania lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy