Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej - jak je wypełnić, na co zwrócić uwagę?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3241 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej - jak je wypełnić, na co zwrócić uwagę?
Spis treści

Nie do każdej stłuczki trzeba wzywać policjantów, wiele zdarzeń może mieć swój finał bez policji. Funkcjonariusze bezwzględnie muszą się pojawić tam, gdzie poszkodowani są ludzie, czyli na miejscu wypadku. Niekoniecznie muszą to być otwarte rany; ból kręgosłupa, klatki piersiowej czy głowy mogą świadczyć o urazach, których skutki ujawnią się nieco później. To poszkodowany decyduje, czy załatwia sprawę polubownie ze sprawcą, czy też chce wezwać policjantów.

Oświadczenie sprawcy kolizji z rowerem, motorem, jest raczej rzadko spotykane, gdyż w zdarzeniach z tego typu uczestnikami ruchu dochodzi na ogół do obrażeń u prowadzącego pojazd jednośladowy, a więc mamy do czynienia z wypadkiem. Samo oświadczenie sprawcy wypadku o winie wówczas nie wystarczy, trzeba wezwać policjantów.

Ich obecność będzie także konieczna, gdy uczestnicy zdarzenia przedstawiają odmienną wersję wydarzeń, nie sposób jednoznacznie ustalić sprawcy i dojść do porozumienia. Krótko mówiąc, gdy potrzebny jest ktoś bezstronny, kto oceni sytuację i określi stopień przyczynienia się do niej poszczególnych uczestników.

Przyjazdu funkcjonariuszy „drogówki” powinieneś domagać się także wtedy, gdy:

 • w zdarzeniu uczestniczył cudzoziemiec;
 • masz wątpliwości co do dokumentów drugiego pojazdu lub kierowcy;
 • podejrzewasz, że prowadzący inny pojazd jest nietrzeźwy lub pod wpływem środków psychoaktywnych.

Lepiej nie ulegać wówczas prośbom załatwmy to między sobą, nawet jeśli sprawca deklaruje pełne pokrycie kosztów napraw, gdyż mogą się pojawić dodatkowe okoliczności, które utrudnią Ci uzyskanie odszkodowania.

Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego błyskawicznie sprawdzisz, czy pojazd uczestniczący w zdarzeniu posiada ważne ubezpieczenie OC. Wystarczy wpisać jego numer rejestracyjny w sekcji Baza OC i AC -> Identyfikacja umowy na dzień.

Oświadczenie sprawcy kolizji – jak je napisać, jakie dane wypełnić

Oświadczenie sprawcy kolizji można przygotować samodzielnie lub skorzystać z gotowego formularza. Wybór pierwszej wersji oznacza konieczność zwrócenia uwagi, by znalazły się w nim następujące elementy:

 • określenie daty i godziny stłuczki, miejsca, w którym do niej doszło i wskazanie, czy były w niej osoby ranne;
 • informacje nt. uczestników zdarzenia (personalia, adresy zamieszkania, numery PESEL) oraz właścicieli pojazdów (nie muszą być one tożsame z danymi uczestników);
 • dane pojazdów biorących udział w kolizji (marka, model, numer rejestracyjny i numer VIN);
 • określenie kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym;
 • dane ubezpieczenia OC sprawcy (nazwa ubezpieczyciela, numer polisy i data jej obowiązywania);
 • opis okoliczności stłuczki z określeniem oznakowania pionowego i drogowego, do których nie dostosował się sprawca;
 • opis uszkodzeń pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, jak i innych elementów (np. znaków drogowych, ogrodzenia, przedmiotów przewożonych w pojazdach itp.);
 • dane świadków zdarzenia i ich podpisy;
 • własnoręczne podpisy uczestników kolizji.

Choć nie jest to wymóg, to wskazane jest, by oświadczenie zostało wypełnione przez sprawcę zdarzenia. Trudniej mu będzie wówczas odwołać przyznanie się do winy, twierdzić, że wymuszono na nim złożenie podpisu.

RODO a oświadczenie sprawcy. Stłuczka = obowiązek ujawnienia danych

Może się zdarzyć, że jeden z uczestników zdarzenia będzie odmawiał podania informacji niezbędnych do wypełnienia formularza, zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych. Powinieneś wiedzieć, że oświadczenie sprawcy kolizji nie stoi w sprzeczności z RODO. Artykuł 16 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówi, że osoba uczestnicząca w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem obowiązkowym jest zobowiązana do podania informacji niezbędnych do identyfikacji zawartej polisy. Co więcej, ujawnienia danych osobowych prowadzącego pojazd wymaga także prawo o ruchu drogowym i niezrealizowanie tego obowiązku może zostać uznane za wykroczenie, które podlega karze grzywny!

Opis zdarzenia – najważniejsze elementy

Wymienione wyżej elementy są niezbędne, by ubezpieczyciel mógł przeprowadzić likwidację szkody, czyli proces, który kończy się wypłatą odszkodowania. Od tego, jak dokładnie zostaną opisane okoliczności zdarzenia zależy, czy będzie on szybki i bezproblemowy. Zbyt ogólne określenie sytuacji może budzić pytania i wątpliwości, które będą musiały zostać wyjaśnione, a to wydłuży procedurę.

Dlatego, będąc poszkodowanym, w Twoim interesie leży, by opis był jak najbardziej precyzyjny, by jasno z niego wynikało, jaka była sytuacja na drodze, jakie znaki były przy niej ustawione i jakie uszkodzenia odniosły uczestniczące w nim pojazdy.

Oświadczenie sprawcy kolizji – ile egzemplarzy sporządzić?

Trudno wymagać, by wozić ze sobą kilka egzemplarzy oświadczenia sprawcy kolizji i wypełniać je na miejscu stłuczki. Wystarczy więc sporządzenie jednego opisu, który, po akceptacji i podpisaniu przez uczestników zdarzenia, zostanie dostarczony przez poszkodowanego do ubezpieczyciela.

Sytuacja komplikuje się, gdy w kolizji uczestniczyło kilka pojazdów, na dodatek doszło do niej na większej przestrzeni. W takim przypadku nie zaszkodzi sporządzenie odrębnych dokumentów dla poszczególnych etapów zdarzenia.

Niezależnie od tego, w jakiej roli występujesz – sprawcy czy poszkodowanego – dobrze jest zrobić zdjęcie oświadczenia zaraz po jego podpisaniu. To na wypadek, gdyby w trakcie likwidacji szkody pojawiły się wątpliwości co do autentyczności zawartych w nim zapisów. Godzina wykonania fotografii będzie dowodem, w jakiej wersji zostało zaakceptowane wspólne oświadczenie uczestników zdarzenia zaraz po jego podpisaniu.

Oświadczenie sprawcy kolizji z rysunkiem rozwieje wątpliwości

Wskazane jest, by w oświadczeniu znalazł się szkic sytuacyjny zdarzenia oraz określone zostały dokładnie elementy, które zostały uszkodzone w uczestniczących w nim pojazdach. Połączenie tych dwóch elementów pozwala ocenić, czy opisane szkody faktycznie mogły być efektem kolizji przedstawionej w dokumencie.

Przydatne będą też zdjęcia dokumentujące ustawienie pojazdów zaraz po stłuczce, jak i pokazujące dokładniej uszkodzenia. Mogą się one okazać bardzo przydatne, gdyby sprawca wycofał przyznanie się do winy i nie potwierdził okoliczności stłuczki w trakcie weryfikacji przez ubezpieczyciela zgłoszenia o szkodzie.

Oświadczenie sprawcy kolizji – wzór do wykorzystania

Wielu ubezpieczycieli przyjęło zasadę, że oświadczenie sprawcy kolizji jest do pobrania z ich strony internetowej. Formularz zawiera wszystkie niezbędne elementy, których wypełnienie umożliwiają szybką ocenę sytuacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe i podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania.

Dlatego warto wozić w samochodzie choć jeden egzemplarz oświadczenia, by móc z niego skorzystać w razie kolizji. Zaznaczenie odpowiednich rubryk, odpowiedź na konkretne pytania, jest znacznie łatwiejsze niż przypominanie sobie w stresie, co powinno się znaleźć w dokumencie, by nie budził on wątpliwości, nie trzeba było go uzupełniać.

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu

Jeśli do kolizji doszło na parkingu będącym strefą ruchu, zasady postępowania niczym nie różnią się od tych, jakie obowiązują na drogach i ulicach. Uczestnicy zdarzenia mogą między sobą ustalić, kto jest winny lub poprosić o pomoc w wydaniu werdyktu policjantów. Sytuacja komplikuje się, gdy parking ma status drogi wewnętrznej i obowiązuje na nim regulamin przygotowany przez jego zarządcę. Wówczas funkcjonariusze mogą interweniować tylko wtedy, gdy są osoby poszkodowane lub jeden z uczestników zdarzenia był pod wpływem alkoholu albo innych niedozwolonych środków. W pozostałych przypadkach, gdy nikt nie przyznaje się do winy, pozostaje likwidacja szkody z własnego AC.

Do kolizji nie zawsze dochodzi jednak w sytuacji, gdy oba pojazdy są w ruchu, kierowcy mogą między sobą ustalić, jak do niej doszło i kto jest winny. Bardzo często szkody powstają na parkingach w trakcie parkowania.

Jeśli jesteś sprawcą uszkodzenia innego pojazdu, nie oddalaj się w pośpiechu z miejsca zdarzenia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sytuacja została zarejestrowana przez jedną z kamer monitoringu i po zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego Twoje zachowanie może zostać ocenione jako ucieczka z miejsca kolizji, chęć uniknięcia odpowiedzialności.

Prawidłowe postępowanie powinno wyglądać następująco: poczekanie kilka minut, bo być może pojawi się właściciel uszkodzonego pojazdu albo próba wywołania go przez ochronę obiektu (np. centrum handlowego) przez system nagłośnieniowy. Gdyby obie opcje nie przyniosły rezultatu, powinieneś zostawić za wycieraczką uszkodzonego samochodu informację, iż przyznajesz się do wyrządzenia szkody i prosisz o kontakt w celu spisania stosownego oświadczenia. Oczywiście trzeba podać swoje dane kontaktowe oraz personalia.

Problem w tym, że pozostawiona przez Ciebie kartka może zostać zniszczona przez deszcz lub śnieg albo porwana przez wiatr. Dlatego, jeśli to tylko możliwe, warto próbować ustalić, czy miejsce zdarzenia było w zasięgu jakiejkolwiek kamery, a jeśli tak, to zostawić swoje namiary w firmie, do której ona należy. Możliwe jest bowiem, że poszkodowany na własną rękę lub z pomocą policji będzie dążył do ustalenia, kto spowodował szkodę, by ubezpieczyciel uszkodzonego pojazdu mógł wystąpić z regresem ubezpieczeniowym wobec sprawcy zdarzenia.

Może być i tak, że faktycznie nie będziesz miał świadomości, iż wyrządziłeś szkodę. Na Twoją korzyść będzie świadczyło spokojne odjechanie z miejsca zdarzenia. Jeśli jednak wysiądziesz z samochodu, obejrzysz uszkodzenia, to trudno Ci będzie dowieść, że nie wiedziałeś o zaistnieniu szkody.

Mam oświadczenie sprawcy kolizji – co dalej?

Posiadając oświadczenie sprawcy zdarzenia, możesz wszcząć procedurę wypłaty odszkodowania. Nie zawsze musisz w tej sprawie kontaktować się z jego ubezpieczycielem. Często wystarczy zgłoszenie szkody w Twoim towarzystwie ubezpieczeniowym, które zajmie się wszelkimi formalnościami, gdyż większość firm ubezpieczeniowych uczestniczy w systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Trzeba jednak zaznaczyć, że taka opcja możliwa jest na ogół tylko wtedy, gdy wartość szkody nie przekracza 30 tys. zł.

Gdyby okazało się, że sprawca stłuczki nie wykupił polisy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej, to i tak dostaniesz odszkodowanie. Twój ubezpieczyciel poinformuje o sytuacji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a ten wystąpi z regresem ubezpieczeniowym wobec winnego szkodzie.

Po zdarzeniu mogą Ci się przydać inne ubezpieczenia, które wykupiłeś, np. assistance, dzięki któremu Twój pojazd zostanie odholowany do warsztatu, będziesz mógł skorzystać z pojazdu zastępczego, noclegu czy opieki nad dziećmi.

Po przeprowadzeniu procedury weryfikacji wniosku o wypłatę odszkodowania, której elementem jest potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę, ubezpieczyciel wypłaci pieniądze. Otrzymasz je Ty lub bezpośrednio serwis, w którym pojazd będzie naprawiany.

Kiedy oświadczenie o kolizji jest nieważne?

Podpisanie dokumentu opisującego kolizję jest oświadczeniem woli i jako takie w pewnych okolicznościach może zostać uznane za nieważne. Stanie się tak, gdy osoba podważająca zapisy wykaże, iż złożyła podpis, nie mając świadomości co podpisuje albo pod przymusem, gdy kierowane były wobec niej bezprawne groźby (nie należy więc przesadzać z przekonywaniem drugiej strony do uznania swojej winy), czy też jej oświadczenie uzyskano podstępem.

Szczegóły mają znaczenie

W samochodzie często wozimy wiele nieprzydatnych rzeczy, a zapominamy o kartce papieru, która może być bardzo przydatna w przypadku nawet niewielkiej stłuczki. Wypełnienie rubryk w gotowym wzorze oświadczenia sprawcy kolizji jest z pewnością łatwiejsze i mniej stresujące niż sporządzanie całego dokumentu samodzielnie. Podanie wszystkich informacji wskazanych w formularzu i szczegółowe opisanie okoliczności, które będzie potwierdzał szkic sytuacyjny, będziesz miał pewność, że likwidacja szkody przebiegnie szybko i bezproblemowo.

Precyzyjny opis zdarzenia ułatwia pracę ubezpieczycielowi, pozwala mu właściwie ocenić szkody i może w wielu przypadkach zapobiec odwoływaniu przez sprawcę złożonego oświadczenia o przyznaniu się do winy. Można się więc dziwić, że przy zawieraniu polisy firmy ubezpieczeniowe nie przekazują klientom formularzy oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, nie prowadzą akcji edukacyjnych dotyczących ich wypełniania.

Najwyraźniej uznają, że właściwe przygotowanie dokumentu leży przede wszystkim w interesie poszkodowanego i to on sam ma zdobyć niezbędne informacje. Skoro przeczytałeś ten tekst, to wiesz już, co robić po stłuczce. Obyś jednak nigdy nie musiał korzystać z tej wiedzy.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy