Podatek od wynajmu mieszkania 2022/2023

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3241 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


70 komentarzy
Podatek od wynajmu mieszkania 2022/2023
Spis treści

W tekście skupimy się na omówieniu zasad dotyczących osób fizycznych (tzw. najem prywatny), bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będąc w takiej sytuacji, powinieneś podpisać umowę najmu z najemcą i obowiązkowo płacić podatek dochodowy. Prawdą jest, że czyni to coraz więcej właścicieli mieszkań, ale wciąż jeszcze szeroka jest szara strefa, w której ukrywają się Ci, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów i narażają się na karę.

W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku zgłaszania umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony do naczelnika urzędu skarbowego. Taki wymóg dotyczy tylko najmu okazjonalnego, czyli sytuacji, gdy umowa jest zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.
Za ukrywanie dochodów (niepłacenie należnego podatku) grozi grzywna.

Rozliczanie podatku za wynajem mieszkania

Zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2021 r. właściciel mieszkania miał do wyboru dwie formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (podatek ryczałtowy) lub na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. reguły Polskiego Ładu pozwalały tylko na tę pierwszą formę rozliczeń, ale osoby rozliczające się według zasad ogólnych zachowały do tego prawo także w roku 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. nie ma już żadnych wyjątków; wszystkich wynajmujących mieszkania jako osoby indywidualne obowiązują jednolite zasady - należność dla fiskusa trzeba płacić w formie ryczałtowej.

Narrację tego artykułu będziemy prowadzili dwutorowo: pokazując, jak ująć wpływy z tytułu najmu mieszkania w zeznaniu rocznym za rok 2022 r. oraz jak wykazywać przychody uzyskiwane w roku 2023, które trzeba będzie rozliczyć w 2024 r. na druku PIT 28.

Proste zasady podatku zryczałtowanego

Do obliczenia należnego podatku brane są pod uwagę jedynie przychody z tytułu najmu mieszkania, nie sumuje się ich z przychodami z innych źródeł (np. ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, emerytur). Trzeba tylko uważać, by w umowie najmu wyraźnie rozróżnić kwoty należne Tobie jako właścicielowi lokalu (czynsz najmu) od opłat przekazywanych Ci przez najemcę na pokrycie czynszu dla administratora nieruchomości czy opłat dla dostawców mediów (prąd, gaz, woda itp.). To niezwykle ważne, gdyż podatek dotyczy tylko pieniędzy należnych Tobie. Jeśli tego wyraźnie nie rozgraniczysz w umowie, to cała kwota przekazywana Ci przez najemcę będzie uznana jako należność dla Ciebie i będziesz musiał od niej zapłacić podatek.

Blaski i cienie rozliczenia na zasadach ogólnych

Dostępna do końca 2022 r. możliwość rozliczania przychodów z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej, była nieco bardziej skomplikowane, gdyż od przychodów (kwoty zapłacone przez najemcę) trzeba było odjąć koszty związane z najmem (np. zakup nowych mebli, sprzętu AGD, wydatki na remont czy ubezpieczenie) i dopiero od tak obliczonego dochodu określić stawkę podatku.

W zeznaniu rocznym dochód z najmu sumuje się z innymi dochodami, co może wiązać się z koniecznością zapłacenia fiskusowi daniny według wyższej stawki podatkowej.

Rozliczenie podatku za wynajem mieszkania – jak płacić ryczałt?

Jak wspomnieliśmy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest obecnie jedyną formą płacenia podatku od najmu mieszkania przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej związanej z najmem. W związku z tym nie ma konieczności zgłaszania tego w żaden sposób do urzędu skarbowego. Wpłata pierwszej zaliczki oznaczonej symbolem PPE jest wystarczającym sygnałem dla urzędników, że uzyskujesz przychody z wynajmu.

Obowiązuje zasada, że odpowiednia kwota powinna być przekazana na mikrorachunek podatkowy podatnika do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym pojawił się pierwszy przychód (w przypadku rozliczeń kwartalnych: do 20. dnia kolejnego kwartału). Gdy nastąpił on w grudniu lub w IV kwartale, to przelewu należy dokonać do 28 lutego roku następnego.

Prawo do rozliczeń kwartalnych przysługuje podatnikom, których przychody z tytułu najmu w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 200 tys. euro. O wyborze tej częstotliwości opłacania daniny też nie trzeba informować urzędu skarbowego. Należy tylko zaznaczyć odpowiednią rubrykę w części U druku PIT 28 za rok, w którym podatek był opłacany kwartalnie.

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania

Podatek od prywatnego najmu mieszkania określony jest ryczałtowo. Do 100 tys. zł stawka wynosi 8,5%, natomiast po jej przekroczeniu trzeba zapłacić 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł.

Dodajmy, że przy obecnie obowiązujących zasadach nie ma możliwości uwzględnienia kwoty wolnej od podatku (podatek trzeba zapłacić od każdej otrzymanej złotówki) ani kosztów ponoszonych przez właściciela lokalu w związku z jego wynajmowaniem (np. remont, zakup wyposażenia, opłacenie ubezpieczenia).

Kwota wolna od podatku za wynajem mieszkania

Osoby, które w 2022 r. mogły jeszcze rozliczać prywatny najem mieszkania na zasadach ogólnych, odnośnie kwot uzyskanych z tego tytułu stosują dokładnie takie same zasady, jak przy dochodach z innych źródeł. Jeśli uzyskane przez Ciebie dochody są niższe od progu, przy którym pojawia się obowiązek podatkowy, to nie ciążą na Tobie żadne zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Gdy przekroczysz obowiązujący próg, musisz zapłacić podatek.

Uwaga: jeśli w 2022 r. osiągałeś dochody z wielu źródeł, pamiętaj, że kwota wolna od podatku, czyli 30 000 zł, dotyczy ich wszystkich łącznie. Miej też na uwadze, że do 120 000 zł podatek wynosi 12%, natomiast od nadwyżki trzeba zapłacić fiskusowi 32%. Ponadto, jeśli Twoje dochody przekroczyły 1 mln zł, od nadwyżki ponad tę kwotę musisz też zapłacić 4% daniny solidarnościowej.

Jaki PIT za wynajem mieszkania za 2022 r.?

Dochody związane z wynajmowaniem mieszkania rozliczasz na druku zeznania rocznego PIT 28 lub PIT 36. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy płaciłeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, natomiast drugi ma zastosowanie, gdy w 2022 r. korzystałeś z rozliczenia na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej.

Aktualnie nie trzeba składać w ciągu roku informacji o wpłacanej zaliczce. Wystarczy dokonanie przelewu i złożenie w roku następnym zeznania rocznego.

Do kiedy rozliczyć podatek za wynajem mieszkania

Wynajmując mieszkanie, powinieneś na bieżąco regulować zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W roku następnym musisz złożyć na odpowiednim druku zeznanie roczne.

Termin przekazania skarbówce druku PIT 28, dotyczącego rocznego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok miniony, upływał dotąd 28 lutego kolejnego roku. W 2023 r. został jednak wydłużony, zrównany z tym dotyczącym złożenia zeznania rocznego dotyczącego podatku dochodowego, który upływa 30 kwietnia. Nie zwalnia to jednak podatnika od konieczności zapłacenia zaliczki za grudzień lub IV kwartał 2022 r. do końca lutego.

PIT 36, na którym rozlicza się dochody z najmu osiągnięte w 2022 r. na zasadach ogólnych, a także wszystkie dochody związane z pracą, emeryturą/rentą, jak zapewne doskonale wiesz, trzeba złożyć do 30 kwietnia roku następnego.

W przypadku, gdy ostatni dzień zapłaty zaliczki lub złożenia rocznego zeznania podatkowego jest dniem wolnym od pracy, to termin dopełnienia przez podatnika tych obowiązków ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy.

Na jakie konto wpłacić podatek od wynajmu mieszkania?

Przez długie lata podatnicy musieli uważać, na jaki rachunek przekazują pieniądze fiskusowi, bo były one różne, zależnie od źródła opodatkowania. Na szczęście teraz jest znacznie prościej, wszystkie podatki związane z dochodami/przychodami wpłaca się na jedno konto – mikrorachunek podatkowy wygenerowany indywidualnie dla każdego podatnika na podstawie numeru PESEL (gdy osoba nie prowadzi działalności gospodarczej) lub numeru NIP (gdy podatnik jest przedsiębiorcą).

Można posiadać tylko jedno konto tego typu. Oznacza to, że jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i Twój mikrorachunek podatkowy związany jest z numerem NIP, a przy tym prywatnie wynajmujesz mieszkanie, to i tak podatek za wynajem wpłacasz na to samo konto. Musisz tylko pamiętać, by właściwie określić typ formularza przelewu (PPE albo PIT 28 w przypadku ryczałtu, PIT 5 lub PIT 36 przy rozliczeniu wg skali podatkowej), wybierając go spośród dostępnych opcji w bankowości elektronicznej.

Jak zapłacić podatek od wynajmu mieszkania?

Zapłata podatku za wynajem mieszkania w zasadzie nie różni się od dokonywania innego przelewu. Różnica sprowadza się do tego, że zamiast standardowego formularza w bankowości elektronicznej trzeba wybrać odpowiedni szablon zobowiązania podatkowego.

  • PPE - formularz przelewu do wpłaty zaliczek miesięcznych/kwartalnych na podatek ryczałtowy;
  • PIT 28 - identyfikacja rozliczenia rocznego należnego podatku ryczałtowego wykazanego w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT 28;
  • PIT 5 - formularz przelewu wpłaty podatku od wynajmu mieszkania za dany miesiąc (w 2023 r. nie ma on już zastosowania);
  • PIT 36 - identyfikacja płatności dotyczącej rocznego rozliczenia podatku dochodowego, w tym związanego z najmem mieszkania.

Potem pozostaje już tylko wpisanie numeru swojego mikrorachunku podatkowego, określenie okresu, którego dotyczy wpłata i potwierdzenie chęci zrealizowania płatności.

Kary za niepłacenie podatku od wynajmu mieszkania

Wielu właścicieli mieszkań wynajmuje je, nie odprowadzając należnego podatku. Liczą, że nikt się nie dowie o ich przychodach, cieszą się z kwoty, którą otrzymują. To balansowanie po bardzo cienkiej linii i to z dwóch powodów.

Po pierwsze, gdyby doszło do sporu z lokatorem związanego z niepłaceniem przez niego czynszu najmu, dewastowaniem mieszkania czy niechęcią jego opuszczenia po upływie okresu wypowiedzenia zawartej umowy, to ciężko będzie walczyć o swoje. Przyznasz, że dziwnie wyglądałoby dochodzenie sprawiedliwości w sytuacji, gdy samemu nie przestrzegało się prawa, nie płaciło podatku od wynajmu.

Drugi powód wiąże się bezpośrednio z odpowiedzialnością za łamanie przepisów podatkowych. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym uchylanie się od płacenia należnych podatków może zostać uznane za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, zależnie od wysokości niezapłaconego podatku. Granica uszczuplenia podatkowego  określająca zakwalifikowanie czynu jako wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe przebiega na poziomie pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 17 tys. zł.

Urząd skarbowy ma prawo samodzielnie określić, ile wyniosły straty budżetu państwa, czyli jakiej kwoty nie przekazałeś fiskusowi, i domagać się jej uiszczenia, wraz z odsetkami. Trzeba się też liczyć z karą, której wysokość uzależniona jest od kwalifikacji czynu.

W przypadku wykroczenia możliwe są następujące kary:

  • grzywna w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w 2023 r. maksymalna kara może wynieść nawet ponad 70 tys. zł!
  • mandat karny nałożony przez urzędnika skarbowego w kwocie od 1/10 do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2023 r. maksymalnie ok. 18 tys. zł;
  • wyrok nakazowy w granicach od 1/10 do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, co w 2023 r. przekłada się na maksymalnie ok. 36 tys. zł.

Natomiast przy przestępstwie karę zawsze ustala sąd, określając liczbę stawek dziennych (od 10 do 720) i wysokość każdej z nich. Wysokość stawki dziennej może się wahać od 1/30 do czterystukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy ustalaniu kary pod uwagę brane są też dochody, majątek, sytuacja rodzinna i postawa podatnika, który nie płacił należnego podatku.

Na przychylniejsze potraktowanie, a niekiedy nawet na brak kary, można liczyć wyrażając czynny żal, czyli zawiadamiając skarbówkę o popełnieniu czynu zabronionego i uiszczając należny podatek. Trzeba to jednak zrobić, zanim urząd rozpocznie postepowanie karno-skarbowe.

Podatek za wynajem mieszkania a VAT

W świetle przepisów dotyczących podatku VAT wynajmując komuś mieszkanie, prowadzisz działalność gospodarczą i – co za tym idzie – jesteś podatnikiem VAT. Nie ma znaczenia, czy robisz to w ramach formalnie zarejestrowanej działalności gospodarczej, czy jako osoba prywatna. Na szczęście to tylko teoria, bo ustawy Prawo przedsiębiorców i o podatku dochodowym od osób fizycznych znacznie zawężają wspomniane pojęcia, istnieje też możliwość skorzystania z dwóch zwolnień. Jako wynajmującego najbardziej interesuje Cię to, które mówi, że podatku VAT nie musisz płacić, gdy lokal jest wynajmowany wyłącznie na cele mieszkaniowe (tzw. zwolnienie przedmiotowe).

Problem pojawia się, gdy mieszkanie będzie wykorzystywane jako lokal użytkowy, choćby tylko jeden pokój. Na szczęście istnieje możliwość skorzystania z drugiego zwolnienia, podmiotowego, o ile wysokość przychodów podlegających opodatkowaniu nie przekroczy 200 tys. zł. Abyś mógł skorzystać z tej opcji, musisz prowadzić ewidencję sprzedaży.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że w przypadku VAT nie ma rozróżnienia na źródło przychodów, jak to jest w przypadku podatku dochodowego (PIT). Wspomniany limit dotyczy każdych działań podatnika podlegających opodatkowaniu VAT. Ta informacja ważna jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą (jako firma) i wynajmujących mieszkanie (prywatnie). Kwestia tego, co wlicza się dodatkowo do limitu przychodów objętych VAT, a co nie, to zupełnie odrębny, obszerny temat.

Korzystając ze zwolnień z podatku VAT, nie masz obowiązku wystawiania faktur VAT. Musisz to robić, gdy zostaniesz o to poproszony przez najemcę. Wtedy powinieneś zaznaczyć, że usługa jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Krótko mówiąc, możesz skorzystać z dwóch zwolnień z podatku VAT: przedmiotowego (wynajmujesz mieszkanie wyłącznie na cele mieszkaniowe) i/lub podmiotowego (wielkość przychodów podlegających podatkowi VAT nie przekracza 200 tys. zł w ciągu roku). Jeśli występują okoliczności wykluczające zastosowanie tych zwolnień, jesteś zobowiązany doliczyć do kwoty najmu podatek VAT i rozliczać się z niego według obowiązujących reguł.

Możliwa też jest sytuacja, że zechcesz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i rozliczać ten podatek. Rozwiązanie to wybierają często osoby, które kupują mieszkania w condohotelach, by móc odliczyć VAT związany z zakupem nieruchomości. Fakt, że źródłem sfinansowania transakcji była gotówka lub kredyt hipoteczny, nie ma żadnego znaczenia.

Pierwszy rok na nowych zasadach

Opisane wyżej zasady dotyczące rozliczenia dochodów osiągniętych z wynajmu mieszkania odnoszą się do roku 2022 r. Jak wspomnieliśmy, według zapisów w Polskim Ładzie od roku 2023 nie można już pomniejszyć przychodów o koszty, gdyż wysokość należnego podatku ustalana jest obecnie wyłącznie w oparciu o stawkę ryczałtową.

W momencie wprowadzania obecnych przepisów wielu ekspertów zwracało uwagę, że uproszczenie w ten sposób systemu podatkowego odbije się na najemcach. Mówiono, że będą oni musieli płacić wyższy czynsz najmu, gdyż właściciele mieszkań, chcąc zgromadzić środki na niezbędne remonty oraz wymianę sprzętu, a przy tym utrzymać dotychczasową opłacalność najmu, podniosą stawki. Tak też się stało. Sytuację dodatkowo skomplikowała wysoka inflacja oraz duży popyt na mieszkania do wynajęcia ze strony Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po agresji Rosji na ich kraj.

Rok 2023 oraz kolejne lata pokażą, jak brak możliwości odliczania od przychodów kosztów związanych z wynajmem wpłynie na ceny wynajmu.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(70)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
W
Wie_Kam
Gość

Jaki jest w 2023 r. limit kosztów do odliczenia od kwoty przychodów z wynajmu prywtanego?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Wie_Kam

W przypadku najmu prywatnego obowiązuje podatek ryczałtowy, nie ma możliwości wpisania w koszty wynajmu wydatków związanych z remontem, ubezpieczeniem mieszkania itp.

Odpowiedz

M
Michi
Gość

Jeśli rata kredytu za mieszkanie wynosi 1000 zł, a ja chce od najemcy tylko równowartość raty kredytu to co należy zrobić aby nie płacić podatku? Nie ma tutaj żadnego zysku.

Odpowiedz

K
Konrad
Gość

Czy jako syn pełnomocnik notarialny (do wszelkich czynności) mojej mamy która jest właścicielem mieszkania mogę zapłacić podatek od najmu okazjonalnego w US poprzez PPE?? Zawiadomienie składam na dane mojej mamy z moim podpisem??

Czy w takim układzie mogę zawrzeć umowę z najemcą na swoje dane z moim podpisem??

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Konrad

Jako, że odpowiedź na to pytanie miałaby znamiona porady podatkowej, do czego nie mam uprawnień, sugeruję zwrócić się z tym pytaniem do doradcy podatkowego lub zapytać o to służby skarbowe na jeden ze sposobów wskazanych na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Odpowiedz

M
Marcysia
Gość

Czy da się sprawdzić czy ktoś się rozliczał z urzędem skarbowym? A jeśli wynajmuje się garaż za 200zl to też trzeba zgłoszac?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marcysia

Urząd skarbowy ma różne sposoby na ustalenie, czy ktoś osiąga dochody, od których nie odprowadza - choć powinien - podatku dochodowego. Niektóre są banalnie proste - przeglądanie ogłoszeń o wynajmie, informacje od "życzliwych"; inne bardziej skomplikowane.

Co do zasady najem, podnajem czy dzierżawa objęte są podatkiem; to co wynajmujemy - mieszkanie, garaż, teren - nie ma znaczenia. Faktu zawarcia umowy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Wystarczy po prostu zacząć płacić należny podatek ryczałtowy na formularzu przelewu PPE i po zakończeniu roku dokonać rozliczenia dochodów z tego tytułu na druku PIT 28.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość

Jeśli płacę podatek od wynajmu do US na mikrorachunek związany z moim PESEL, co miesiąc, to jaki typ formularza mam użyć?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marcin

Nie ma znaczenia, czy mikrorachunek jest związany z numerem NIP czy Pesel. Używa się formularza przelewu PPE.

Odpowiedz

A
Ania
Gość

Czy wynajmując pokój w swoim domu osobie z rodziny, np. córce z dziećmi też muszę płacić podatek?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ania

Wspólne zamieszkiwanie członków najbliższej rodziny nie wiąże się z obowiązkami podatkowymi.

Jeśli mówimy o udostepnieniu pokoju bezpłatnie obcej osobie, to w takim przypadku raczej mamy do czynienia z umową użyczenia a nie wynajmu. Co do zasady, umowa użyczenia powinna zostać sporządzona na piśmie, by uniknąć wszelkich wątpliwości co do praw i obowiązków użyczającego (właściciela lokalu) i biorącego w użyczenie (lokatora). Kwestie podatkowe najlepiej rozstrzygnąć z doradcą podatkowym, gdyż będą tu miały znaczenie konkretne zapisy w umowie użyczenia.

Odpowiedz

E
ewa
Gość

witam

czy jeśli dochód z najmu jest moim jedynym dochodem -i zdecydowanie nie przekroczy kwoty 30000 wolnej od podatku to mimo wszystko zobligowana jestem do comiesięcznej wpłaty 8,5% ryczałtu?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@ewa

Przy opodatkowaniu ryczałtem nie ma kwoty wolnej od podatku, należy go zapłacić od każdej otrzymanej złotówki. Przychody z ryczałtu nie łączą się z tymi pochodzącymi z innych źródeł.

Odpowiedz

S
Sylwia
Gość

Witam,

Jeżeli błędnie dotychczas oznaczałam formularz, PIT 28, do zaliczek na podatek od wynajmu zamiast użyć formularza PPE Urząd Skrabowy może przyznać karę?

Ile mieszkań można wynająć na umowie okazjonalnej nie prowadząc działalności gospodarczej?

Jeżeli co roku będziemy wynajmować mieszkanie przez kolejnych 10 lat ,różnym lokatorom to możemy po raz 11 wynająć na tejgo rodzaju umowie ? Czy po prostu na dłużej niż 10 lat nie można zapisać w umowie okazjonalnej ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Sylwia

Twoje pytania są bardzo szczegółowe, odnoszą się do konkretnej sytuacji i odpowiedź na nie miałaby charakter porady podatkowej. Do ich udzielania uprawnieni są tylko doradcy podatkowi. Sugeruję kontakt z taką osobą i wyjaśnienie wszelkich nurtujących Cię kwestii.

Chyba nie ma limitu mieszkań wynajmowanych na umowę najmu okazjonalnego. Działanie jako osoba prywatna wydaje mi się jednak mało opłacalne, bo wówczas płacisz podatek ryczałtowy, nie masz możliwości pomniejszenia przychodów o koszty. Sądzę, że doradca podatkowy podpowie Ci najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Odpowiedz

P
Patrycja
Gość

Witam czy orientuje Sie Pan jak wygląda sytuacja a mianowicie posiadam tytuł prawny do mieszkania w domu jednorodzinnym .mieszkanie od września będzie puste i zastanawiam się nad wynajmem i sposobem rozliczenia z US. Ponieważ od 10 lat mieszkam w Niemczech i tam place podatki .

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Patrycja

Co do samego wynajęcia mieszkania nie ma żadnych przeszkód. Natomiast jak chodzi o kwestie podatkowe, to radzę zwrócić się o pomoc do doradcy podatkowego i to z dwóch powodów. Po pierwsze, odpowiedź na takie pytanie będzie miała charakter porady, a prawo do udzielania takowych mają tylko doradcy podatkowi; po drugie - w grę mogą wchodzić różne szczegóły związane z zatrudnieniem w Niemczech.

Odpowiedz

A
Arek
Gość

Dzień Dobry, przez ostatnie 2 lata byłem najemcą mieszkania , płaciłem wszystko w terminie i było ok. Problem zaczął się gdy po kolejnej podwyżce czynszu nie chciałem już przedłużać umowy, wynajmujący potrącił mi z kaucji ponad 1000 zł za wymyślone uszkodzenia , które były już spowodowane przez wcześniejszego lokatora . Pytanie 1- czy można potrącać z kaucji ? Nadmieniam że wynajmujący to Firma a dokładnie Deweloper. Pytanie 2 - konto na które płaciłem przez ostatnie 2 lata do 10 czerwca br nie figurowało w rejestrze jako konto firmowe tego podmiotu tylko jako konto prywatne właściciela firmy czy to jest zgodne z prawem skoro umowa była podpisana z firmą z nr NIP a nr konta prywatny gdzie robiłem przelewy ? Czy to nie powinien być rachunek firmowy ? Będę wdzięczny za odpowiedz

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Arek

To są bardzo szczegółowe kwestie, które można rozstrzygnąć jedynie patrząc na zapisy w łączącej obie strony umowie.

Co do zasady, kaucja ma chronić interesy właściciela właśnie w sytuacji, gdy najemca spowoduje szkody w wynajmowanej nieruchomości. Umowa najmu powinna określać o jakie uszkodzenia chodzi (na ogół stosuje się ogólny zapis mówiący, że nie są nimi uszkodzenia związane z normalną eksploatacją) i w jakim zakresie mogą być one rozliczone z kaucji w momencie opuszczania lokalu przez najemcę. Jeśli uszkodzenia były w momencie, gdy się wprowadzałeś, to powinno to zostać odnotowane w umowie. W przeciwnym wypadku właściciel mógł je przypisać Tobie, bo w umowie jest zapewne zapis, że przyjmujesz nieruchomość i nie zgłaszasz do niej zastrzeżeń.

Odnośnie rachunku - tu także ważne jest, jaki rachunek bankowy do wpłaty czynszu najmu został wskazany w umowie najmu. Nie ma obowiązku, by każdy przedsiębiorca korzystał z rachunku firmowego, możliwe jest, by posługiwał się kontem osobistym.

Odpowiedz

A
Arek
Gość
@Krzysztof Duliński

Nie ma obowiązku natomiast podatek dochodowy powinien płacić tak czy siak jako firma bo umowę podpisałem z firmą tak ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Arek

Tak, jeśli stroną umowy jest firma, to podatek dotyczący zysków z wynajmu rozliczany jest przez firmę.

Odpowiedz

L
Leszek
Gość

Dzień dobry,

od kilku lat wynajmuję mieszkanie a zaliczkę na podatek od najmu prywatnego wpłacam kwartalnie. Rok 2022 rozliczyłem ale w kwietniu nie wpłaciłem zaliczki za I kwartał 2023. Czy wystarczy, że jak najszybciej wpłacę zaliczkę za I kw/23 z odsetkami liczonymi od 20.04.2023 czy powinienem też wysłać do US pismo z wyjaśnieniem braku wpłaty?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Leszek

Sugeruję skontaktować się z urzędem skarbowym i poprosić o wskazówki. Może tu być bowiem kwestia prawidłowego zaksięgowania przez skarbówkę odsetek, które wpłacisz.

Odpowiedz

P
Paulina
Gość

Dzień dobry,

Czy osoby do 26 roku życia również musza rozliczyć się z podatku od wynajmu?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Paulina

Tak, gdyż zwolnienie z PIT dotyczy jedynie dochodów będących wynagrodzeniem za pracę wykonywaną na podstawie różnego rodzaju umów.

Odpowiedz

D
Dave
Gość

Witam, wynajmuje mieszkanie przez firmę pośredniczącą która pobiera jakiś % powiedzmy, że 10%. Czy wtedy podatek 8.5% należny do US można pomniejszyć o koszty obslugi przez firmę?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dave

Co do zasady, obecnie przy wynajmie prywatnym obowiązuje podatek ryczałtowy, nie ma możliwości odliczenia kosztów związanych z wynajmem. W tym przypadku wpływ na określenie kwoty, od której powinien być liczony podatek mogą mieć zapisy umowy łączącej obie strony (właściciela i firmę zarządzającą nieruchomością). Sugeruję kontakt z doradcą podatkowym i przedstawienie mu umowy do oceny.

Odpowiedz

E
Ewa
Gość

Na stale mieszkam w Wielkiej Brytanii która jest krajem mojej identyfikacji podatkowej. W Polsce nie mam żadnych dochodów i nie rozliczam się z podatków. Wraz z mężem ( Anglikiem) nie posiadamy rozdzielności majątkowej. Wspólnie posiadamy mieszkanie w Polsce które chcielibyśmy wynająć, w jaki sposób powinniśmy się rozliczyć z dochodu od wynajmu mieszkania w Polsce?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ewa

Odpowiedź na tego typu pytanie miałaby charakter porady podatkowej, do udzielania których uprawnieni są tylko doradcy podatkowi. Dlatego proponuję zwrócić się w tej sprawie do osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Można też spróbować uzyskać informacje, kontaktując się z urzędnikami skarbowymi w jeden ze sposobów opisanych na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Odpowiedz

K
Kamil
Gość

Dzień dobry,

Jeśli w 2023 roku przyszło mi rozliczenie energetyczne ze Spółdzielni Mieszkaniowej za sezon 2021/2022, gdzie mam niedopłatę 3600PLN, których nie mam możliwości otrzymać od Najemcy i muszę to uiścić we własnym zakresie. Czy jest możliwe uwzględnienie takiego przypadku w rozliczeniu podatkowym?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kamil

Udzielenie odpowiedzi na tego typu pytanie miałoby charakter porady podatkowej, do udzielania których mają prawo tylko doradcy podatkowi. Dlatego sugeruję zwrócić się z tą kwestią do takiej osoby, może ona będzie potrafiła Ci pomóc.

Osobiście uważam, że raczej nie będzie możliwe ujęcie tej kwoty w kosztach roku 2022 r. (zakładając, że wówczas rozliczałeś najem na zasadach ogólnych a nie ryczałtem), gdyż wydatek byłby dokonany dopiero teraz, w 2023 r. Mogę się mylić, może doradca podatkowy ma więcej wiadomości.

Odpowiedz

S
Sylwia
Gość

Dzień dobry.

Proszę o poradę co zrobić jeśli w 2022 r. wpłacałam zaliczki na podatek dochodowy od najmu mieszkania na zasadach ogólnych tak jak w latach poprzednich - niestety ominęła mnie wiadomość, że w 2022 r. nie trzeba ich wpłacać. Teraz rozliczam PIT 36 za dochody z pracy na etat i ten najem i nie wiem czy kwoty wplacanych zaliczek wpisać do PIT 36 w pozycji 429 sekcja N czy nie?

Pozdrawiam

Sylwia

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Sylwia

Tak, zaliczki wpłacone należy wykazać w formularzu PIT-36. Dzięki temu przy obliczaniu nadpłaty/niedopłaty decydujące znaczenie będą miały przychody z umowy o pracę. Jeśli nie wpiszesz wpłaconych zaliczek z tytułu najmu, to system uzna, że ich nie płaciłaś, że są one do zapłaty.

Odpowiedz

T
TERESA
Gość

Witam

wynajmuje dom na zasadach ryczałt i co miesiac place do U. Skarbowego podatek. W rozliczeniu PIT 28 wyszla taka sama kwota do zapłaty jaka przelewalam za pprzedni rok do urzedu, Czyli place podwójnie podatek? Czy jest to poprawne?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@TERESA

Najprawdopodobniej pominęłaś rubrykę 235, w której należy wpisać kwotę jaka została już wpłacona. Jeśli płaciłaś sumiennie zaliczki i nie dotyczą Cię żadne inne kwestie mające wpływ na wysokość zobowiązania, to złożenie zeznania winno być tylko formalnością.

Odpowiedz

T
TERESA
Gość
@Krzysztof Duliński

ok dziekuje .

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość

Składałam pit 28 za rok 2021 i nie dostałam zwrotu podatku , teraz składam pit 28 za rok 2022 i mam do zwrotu ok 800 zł . Czy to możliwe ?

Płacę co miesiąc podatek 85 zł - czyli za rok 1020 zł podatku.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Magdalena

Trudno mi powiedzieć z czego może wynikać taka sytuacja, gdyż przychody z najmu opodatkowane ryczałtowo nie wiążą się z innymi przychodami. Proponuję kontakt z doradcą podatkowym lub zapytanie o to służb skarbowym, np. z wykorzystaniem sposobów kontaktu wskazanych na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Nie można wykluczyć, że wypełniając zeznanie elektronicznie popełniłaś jakiś błąd matematyczny (np. wpisałaś złą kwotę przychodu lub przekazanych zaliczek), który spowodował, że system pokazał nadpłatę.

Odpowiedz

D
Daniel
Gość

Witam.

Co mam zrobić , jeśli zapomniałem zapłacić dwóch rat zaliczki na podatek od wynajmu nieruchomości.? Czy mam wpłacić tą kwotę jednym dodatkowym przelewem ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Daniel

Zakładam, że mówimy o wynajmie prywatnym, bez związku z działalnością gospodarczą. Trzeba rozważyć 2 opcje:

1. Brak wpłaty dotyczy roku 2022 - spokojnie, nie było obowiązku wpłaty zaliczek, całość należnego podatku rozlicza się w zeznaniu rocznym;

2. Zaliczki nie zostały wpłacone za miesiące 2023 r. - możliwe są rozliczenia miesięczne i kwartalne. Jeśli wpłaciłeś zaliczkę za styczeń, a zapomniałeś o tych za luty i marzec, to jak najszybciej dopłać brakującą kwotę. Potem sugerowałbym kontakt z urzędem skarbowym i dopytanie, czy mógłbyś płacić podatek kwartalnie mimo, że w lutym zapłaciłeś zaliczkę za styczeń. Jeśli tak, to poproś o wyliczenie kwoty odsetek za zwłokę a potem pilnuj rozliczeń w cyklu kwartalnym i w zeznaniu rocznym PIT28 za 2023 r. zaznacz odpowiednią rubrykę. Jeśli usłyszysz, że powinieneś płacić zaliczki co miesiąc, to też poproś o wysokość odsetek ze zwłokę i pilnuj, by co miesiąc płacić zaliczki.

Odpowiedz

R
Renata
Gość

Od sierpnia 2022r. wynajmuję mieszkanie. Płacę podatek ryczałtowy co miesiąc. Pierwszej zapłaty dokonałam we wrześniu za sierpień czyli do końca roku w sumie 4 wpłaty, urząd skarbowy twierdzi, że mam 5 wpłat podatku. Jak to możliwe? Sprawdziłam przelewy z konta, wrzesień, październik, listopad, grudzień i skąd ta 5 wpłata?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Renata

Jeśli zapłaciłaś zaliczkę podatkową za grudzień, to przelew zapewne realizowałaś w styczniu 2023 r., ale ona i tak liczy się do podatku za 2022 r.

Odpowiedz

R
Renata
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź?

Odpowiedz

K
Kat
Gość

Witam, a jak sprawa wygląda jest mój ośrodek życia jest e UK? Rozliczam sięw Pl z dowodu wynajmu tylkoczy mój dochód z UK też jest brany pod uwagę?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kat

W tak szczegółowej kwestii proponuję się zwrócić do doradcy podatkowego lub skorzystać z możliwości kontaktu z pracownikami skarbówki kanałami podanymi na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/ Udzielenie odpowiedzi na to pytania ma charakter porady podatkowej, a takowych mogą udzielać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Odpowiedz

S
Sylwia
Gość

Czy jeśli zapomniałam płacić podatek za 4 miesiące na początku roku, a teraz rozliczając podatek wykaże je w Pit 28 oraz zapłacę różnicę jaka wyjdzie w Pit, to co z odsetkami ? Czy mam złożyć czynny żal?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Sylwia

Według mojej wiedzy w 2022 r. nie było obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek podatkowych związanych z wynajmem mieszkania. Rozliczenia całego należnego podatku dokonuje się w zeznaniu rocznym na druku PIT28 (gdy podatnika dotyczy podatek ryczałtowy) lub PIT36 (jeśli podatnik mógł jeszcze w 2022 r. rozliczać najem na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej).

Odpowiedz

O
Olga
Gość

Czy rzeczywiście gdy ktoś zaczął wynajmować mieszkanie po raz pierwszy w 2022 roku to musi rozliczyć się ryczałtowo? Gdzieś czytałam, że z tej zasady wprowadzonej przez Polski Ład wycofano się w trakcie roku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Olga

Zamieszanie dotyczyło rozliczania najmu w 2022 r. W 2023 r. reguła jest jedna, bez żadnych wyjątków - prywatny najem mieszkania można rozliczać tylko na zasadach ryczałtu.

Odpowiedz

O
Olga
Gość
@Krzysztof Duliński

czyli za 2022 rok nie ma obowiązku ryczałtu nawet jeśli ktoś zaczął wynajmować dopiero w w 2022 roku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Olga

Zmian i interpretacji dotyczących wynajmu w 2022 r. było tak wiele, że dla pewności sugeruję kontakt z doradcą podatkowym lub zapytanie o oto urzędników skarbowych, korzystając z kanałów kontaktu wskazanych na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Odpowiedz

E
Ewa
Gość

A co jesli osoba ma swoj dom i w nim 2kawalerki ktore wynajmuje za kazda pobiera z mediami 1,800zl na miesiac ile powinna zaplacic podatku od wynajmu, (nie zglosilaw urzędzie skarbowym). Ludzie mieszkali i mieszkaja po 5,4lata.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ewa

Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem mieszkania w bloku czy pokoi w swoim domu i wynajmujesz je odpłatnie. W obu przypadkach należy zawrzeć umowę z najemcą i odprowadzać stosowny podatek do urzędu skarbowego. W poprzednich latach możliwe było odjęcie od kwoty przychodu kosztów związanych z wynajmem (np. opłat za prąd, gaz, czynsz itp. jeśli według zapisów z umowy najmu to na właścicielu ciążył obowiązek ich zapłaty a także wydatków na remont lokalu, zakup wyposażenia). Obecnie takiej możliwości już nie ma. Podatek należy płacić od kwoty przychodu, czyli tej, jaką najemca przekazuje z tytułu zawartej umowy.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość

Dzień dobry,

do kiedy należy wpłacać kwartalny podatek za wynajem? Umowę najmu mam od lutego - czy ma to znaczenie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marcin

Co do zasady, obowiązek zapłaty ryczałtu powstaje w momencie pojawienia się pierwszego przychodu. Jeśli masz umowę od lutego i w tym miesiącu otrzymałeś pierwsze pieniądze od najemcy, to ryczałt powinieneś zapłacić do 20 marca (jeśli wybierasz płatności co miesiąc) lub do 20 kwietnia (decydując się na rozliczenie kwartalne).

Na tym etapie nie musisz informować urzędu skarbowego o wybranej formie rozliczenia. Zrobisz to dopiero w zeznaniu rocznym, wypełniając PIT28 i zaznaczając w nim odpowiednią rubrykę.

Odpowiedz

M
Margot
Gość

Witam. Prośba o pomoc w rozwikłaniu zagadki. Wynajmuje mieszkanie (jako osoba prywatna i na cele mieszkaniowe wyłącznie). Mieszkanie obciążone jest kredytem hipotecznym. Najemca płaci mi 1800 zł z czego 170 zł to opłata do wspólnoty i za śmieci a kolejne ok 1300 zł z tych pieniędzy to rata kredytu. Dodatkowo prowadzę JDG. Od jakiej kwoty powinnam płacić zryczałtowany podatek? Od całości, czy od tego co zostaje mi po odjęciu wszystkich obowiązkowych kosztów? Czy przy JDG rozliczać się PIT 28 czy tylko PIT 36?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Margot

Jeśli wynajmujesz mieszkanie jako osoba prywatna, to nie ma to żadnego związku z prowadzoną przez Ciebie JDG. Nie bardzo rozumiem, co czynsz najmu płacony przez najemcę ma wspólnego z ratą kredytu. Co do zasady, w koszty wynajmu można wliczyć tylko odsetki płacone w związku z kredytem zaciągniętym na zakup mieszkania, które jest wynajmowane.

Kwestia zaliczenia do kosztów wynajmu różnego rodzaju opłat (prąd, gaz, czynsz dla wspólnoty itp.) zależy od tego, jak są określone obowiązki właściciela i wynajmującego w umowie najmu. Jeśli w umowie zapisano, że reguluje je właściciel, to stanowią koszty wynajmu i pomniejszają kwotę do opodatkowania.

Wszystkie te reguły obowiązywały w 2022 r. i to tylko w przypadku osób, które wcześniej także rozliczały się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Taka osoba za 2022 r. dochody z najmu wykazuje w odpowiedniej rubryce PIT 36.

W 2023 r. nie ma możliwości uwzględniania kosztów przy wynajmie, obowiązuje jedna ryczałtowa stawka w wysokości 8,5%. Stosowną zaliczkę należy odprowadzać co miesiąc (lub co kwartał) na swój mikrorachunek podatkowy, korzystając z formularza przelewu o symbolu PPE. Rocznego rozliczenie za 2023 r. trzeba będzie dokonać w 2024 r. na druku PIT 28. Gdyby okazało się, że w związku z najmem będzie podatek do zapłaty, to wtedy trzeba użyć formularza przelewu PIT28.

Odpowiedz

B
Beata
Gość

Witam,

W 2022r. wynajmowałam mieszkanie w ramach najmu prywatnego. Pod koniec roku zaczęłam również wynajmować lokal w condohotelu jako czynny podatnik VAT , rozliczając się z hotelem fakturami i rozliczając się z US z VAT.

Pyt. 1 - Czy w takim układzie powinnam przejść na fakturę VAT również w pierwszym przypadku?

Pyt. 2 - Czy chcąc rozliczyć podatek za 2022 na PIT36 na zasadach ogólnych mogę połączyć przychody z oby najmów?

Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Beata

Odpowiedź na tak szczegółowe pytanie miałaby charakter porady podatkowej, a do udzielania takowych uprawnieni są jedynie doradcy podatkowi. W związku z tym proponuję zwrócić się z prośbą o wyjaśnienia do takiej osoby lub zapytać o to poprzez jeden z kanałów kontaktu podanych na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Odpowiedz

E
Ewa
Gość

Dzień dobry, prowadzę działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz najem prywatny. Czy mogę rozliczyć wynajem mieszkania za 2022 na zasadach ogólnych na PIT-36 i skorzystać z kwoty wolnej od podatku za wynajem mieszkania? (nie mam żadnych innych PITów, tylko PIT-28 z działalności)

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ewa

Według mojej wiedzy nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego. Jako, że roku 2022 r. dotyczą przeróżne wyjątki związane z Polskim Ładem, to proponuję skonsultowanie tej kwestii z doradcą podatkowym lub służbami skarbowymi. Można skorzystać z kontaktów na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Odpowiedz

A
Aleksa
Gość

Witam, jeżeli opłaciłam podatek od wynajmu za rok ubiegły i nie przekroczyłam dochodu 30 tys. zł to czy wpłacony podatek otrzymam do zwrotu? I na jakim PIT należy wypełnić?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Aleksa

Jeśli w 2022 r. płaciłaś podatek od wynajmu na zasadach ryczałtu, to masz obowiązek złożenia druku PIT 28. W przypadku, gdy w ub.r. miałaś prawo korzystać z opodatkowania najmu na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), to wówczas składasz PIT 36, w którym musisz uwzględnić wszystkie swoje przychody w 2022 r. otrzymane z różnych źródeł, np. z pracy na etacie, działalności gospodarczej, najmu mieszkania, praw autorskich itp.

Wypełniając zeznanie na oficjalnym, urzędowym formularzu on-line dostępnym na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/zloz-e-deklaracje-pit/ system "podpowie" Ci w jakiej jesteś sytuacji, czy masz nadpłatę, czy może masz coś dopłacić fiskusowi.

Odpowiedz

J
Janek
Gość

Dzień dobry, mamy mały mieszkanie i nie możemy kupić większy. Jeśli wynajmiemy większy mieszkanie dla nas y wynajmiemy nasze własny mały mieszkanie aby było łatwo płacić za ten duży mieszkanie trzeba tez płacić podatki?. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Janek

Wielkość mieszkania ani cel, na jaki zostaną przeznaczone pieniądze uzyskane dzięki jego wynajmowaniu nie mają żadnego znaczenia. Każdy wynajem, który wiąże się uzyskiwaniem przychodu oznacza konieczność zapłacenia stosownego podatku.

Odpowiedz

A
Armelia
Gość

Czy splata kredytu hipotecznego może być zaliczona do kosztów eksploatacyjnych? W moim przypadku oznaczałoby to, że nie mam żadnego dochodu bo całą kwotę pobierana od najemcy przeznaczam na rachunki. Wówczas chyba nie musiałabym odprowadzać podatku w ogóle. Czy to się zgadza?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Armelia

Co do zasady kosztem mogą być wydatki, których poniesienie było związane z osiągniętymi przychodami. Fiskus zgadzał się, że przy wynajmie mieszkania za koszt można uznać odsetki zapłacone od kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania. Jako, że poglądy urzędników skarbówki bywają zmienne, to sugeruję upewnić się co do tego, korzystając z możliwości kontaktu dostępnych na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Odpowiedz

A
Armelia
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję!

Odpowiedz

J
Jakub
Gość

Czy jest Pan pewien, że za niezgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do US grozi grzywna? Wydawało mi się, że jedyną konsekwencją jest to, że taka umowa jest - w przypadku niezgłoszenia do US - traktowana jako normalna umowa najmu, a nie umowa najmu okazjonalnego.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jakub

Sformułowanie dotyczące grzywny odnosiło się do faktu ukrywania dochodów, niepłacenia podatku od najmu. Samo niezgłoszenie umowy najmu okazjonalnego faktycznie oznacza tylko traktowanie takiego najmu jako "zwykłego". Dokonałem zmiany w tekście, która doprecyzowuje tę kwestię.

Odpowiedz