Wróć

Ulga na dziecko 2022/2023. Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com

154 komentarze
Ulga na dziecko 2022/2023. Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Spis treści
Pokaż więcej

Wiadomo, że zadaniem państwa są m.in. obowiązki opiekuńcze, mniej lub bardziej rozbudowane. Środki na te cele pochodzą w dużej mierze z płaconych przez nas podatków, ale podatki nie służą wyłącznie celom fiskalnym; w zależności od tego, co w danym społeczeństwie uznawane jest za wysoką wartość (lub, jak to brzmi w ustawach, „doniosłą”), państwo może regulować strumień podatków tak, aby niektóre grupy podatników odciążyć, wspomóc lub zachęcić do działań istotnych dla społeczeństwa, lokalnej społeczności czy środowiska. W tym celu ustawodawca przygotował szereg ulg podatkowych, przynoszących podatnikom niemałe oszczędności w trakcie roku podatkowego.

Ulga prorodzinna

Jedną z takich ulg jest właśnie ulga na dziecko (lub prorodzinna), której zadaniem jest i odciążenie finansowe rodziców, i zachęta do powiększenia rodziny. Ulgę możemy odliczyć od obliczonego już podatku dochodowego. Rodzice muszą sami pamiętać o wpisaniu prawa do ulgi w rozliczeniu rocznym PIT, ponieważ nie jest ona wyliczana automatycznie.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga prorodzinna przyznawana jest rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy rozliczają się według skali podatkowej (17% i 32%). Mogą ją otrzymać polscy rezydenci podatkowi, jak również nierezydenci za rok podatkowy, w którym podlegają obowiązkowi podatkowemu. Innymi słowy, ulga należy się tylko za ten rok, w którym płaciłeś podatek dochodowy.

Ulga na dziecko nie przysługuje wyłącznie małżeństwom; skorzystają z niej rodzice bez ślubu, ci, którzy wzięli rozwód lub są w separacji, a także rodzic samotnie wychowujący swoją pociechę.

Warto wiedzieć: Samotny rodzic, który wykonuje władzę rodzicielską, może skorzystać z preferencyjnej formy rozliczania podatku PIT wspólnie z dzieckiem.

Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko?

Wykluczeni są natomiast podatnicy, których dochody opodatkowane są podatkiem liniowym (19%) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej) bądź zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. karta podatkowa czy ryczałt ewidencjonowany). Ale: jeżeli poza tym osiągasz dochody opodatkowane według skali podatkowej (17% i 32%), ulga na dzieci również Ci się należy.

Jednak nie każdy rodzic może skorzystać z ulgi, nawet jeśli ma pełnię praw rodzicielskich. Ten przywilej przysługuje wyłącznie tym rodzicom, którzy faktycznie wykonują władzę rodzicielską nad nieletnim dzieckiem, czyli wychowują je i mają nad nim pieczę. Przykładowo, rodzice są rozwiedzeni i tylko jedno z nich zajmuje się na co dzień dzieckiem, drugie zaś ma tylko okazjonalny kontakt przy okazji świąt czy wakacji – w takiej sytuacji drugi rodzic nie może odliczyć ulgi w swoim zeznaniu PIT, nawet jeśli płaci alimenty.

Czy ulga należy się na każdą pociechę?

A jakie warunki musi spełniać Twój potomek, abyś mógł rozliczyć ulgę? Ustawodawca stawia kilka obostrzeń. Ulga przysługuje na każde dziecko, które:

 • nie skończyło jeszcze 18 lat – bez żadnych dodatkowych warunków;
 • nie skończyło 25 lat i wciąż się uczy (warunek konieczny). Dodatkowo dochody uzyskane w ramach ulgi dla młodych Twojej pociechy nie przekraczają w sumie 16061,28 zł w danym roku podatkowym lub nie uzyskuje ono przychodów np. opodatkowanych jednolitą stawką.

Warto wiedzieć: Do dochodów młodego człowieka nie wlicza się renty rodzinnej.

Ulga prorodzinna na dziecko niepełnosprawne

Wiesz już, że gdy Twoja pociecha jest nieletnia albo pełnoletnia (do 25 lat), o ile się uczy i spełnia warunek niskiego dochodu, możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. Ale pamiętaj, że przysługuje Ci także ulga prorodzinna na dorosłe niepełnosprawne dziecko, jeżeli otrzymuje ono rentę socjalną lub zasiłek/dodatek pielęgnacyjny. W tym wypadku nie wprowadzono żadnego limitu wieku dziecka, zatem de facto może to być dorosły człowiek potrzebujący specjalnej opieki.

Dochód dziecka a ulga prorodzinna

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej kwestii dochodów uzyskiwanych przez Twoje pociechy. Jeśli dziecko jest nieletnie, to uzyskiwany przez nie dochód nie ma znaczenia – tak czy inaczej Waszej rodzinie przysługuje ulga.

Natomiast w przypadku osób w wieku 18-25 lat sprawa jest bardziej skomplikowana. Wiesz już, że dochody pełnoletniego dziecka nie mogą przekroczyć 16061,28 zł w ciągu roku (wliczane są w to również dochody uzyskane za granicą). Są jednak i inne obostrzenia. Prawdopodobnie łatwiej będzie powiedzieć, przy jakim dochodzie ulga NIE przysługuje. Są to sytuacje, gdy młody człowiek co prawda nie przekroczył limitu dochodu, ale:

 • prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19% stawką podatku albo ryczałtem ewidencjonowanym,
 • zajmuje się działami specjalnymi produkcji rolnej (np. uprawą w szklarniach czy uprawą grzybni) opodatkowanymi jednolitą 19% stawką podatku,
 • osiąga przychody z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, opodatkowane na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo też podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Można przyjąć, że szczególnie ostatnie wykluczenie nieczęsto zdarza się w rzeczywistości. Natomiast warto pamiętać, że możesz rozliczyć ulgę, gdy Twoje dziecko osiąga przychody z:

 • działalności rolniczej,
 • najmu prywatnego czy dzierżawy, opodatkowanych ryczałtem 8,5% od przychodów ewidencjonowanych,
 • kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania,
 • ze sprzedaży nieruchomości.

Pamiętaj tylko, że i w powyższych sytuacjach obowiązuje roczny limit dochodów Twojej pociechy (16061,28 zł).

Warunek: uczenie się bądź studiowanie

Uściślijmy teraz kwestię „pobierania nauki” przez Twoją pełnoletnią pociechę. Jak już wiesz, ulga prorodzinna będzie Ci przysługiwała, dopóki dziecko uczy się i nie skończy 25 lat. Co w sytuacji, gdy postanowi zrobić sobie rok przerwy po maturze i dopiero w następnych semestrach rozpocząć studia? Albo gdy 25. urodziny wypadają już w styczniu?

Ustawodawca oczywiście nie zapomniał o tego rodzaju „niuansach”. A zatem gdy pełnoletnie dziecko:

 • kontynuuje naukę w szkole – ulga należy się Waszej rodzinie za wszystkie miesiące w roku podatkowym;
 • po maturze nie kontynuuje nauki – ulga należy się za miesiące nauki oraz miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień);
 • od razu po szkole średniej rozpoczyna studia w październiku tego samego roku – ulga przysługuje za wszystkie miesiące w roku podatkowym;
 • po zakończeniu studiów licencjackich w tym samym roku rozpoczyna studia magisterskie – ulga należy się we wszystkich miesiącach, włącznie z przerwą między jednymi studiami a drugimi;
 • od razu po studiach rozpoczyna studia podyplomowe lub doktoranckie – ulga należy się za wszystkie miesiące aż do miesiąca, w którym Twoja pociecha skończy 25 lat (włącznie).

Warto wiedzieć: Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc, w którym dziecko miało choćby przez jeden dzień status ucznia lub studenta.

Przyjrzyjmy się jeszcze kwestii, czym jest status studenta. Zwykle przysługuje on do końca września ostatniego roku studiów, tym samym ulgę prorodzinną rodzic może rozliczyć za 9 miesięcy w roku podatkowym (z wrześniem włącznie). Co ciekawe, jeżeli student w trakcie studiów skorzysta z urlopu dziekańskiego, to ulga i tak będzie przysługiwała, ponieważ zostaje zachowana ciągłość nauki.

Warto wiedzieć: Zawieszenie w prawach studenta lub przerwa w studiach oznacza równocześnie utratę prawa do ulgi za okres zawieszenia/przerwy.

Do jakich szkół musi uczęszczać dziecko, aby można było skorzystać z ulgi?

Nie jest tak, że młody człowiek może kształcić się gdziekolwiek, by ulga podatkowa została przyznana. Do skorzystania z ulgi uprawnia uczęszczanie do szkoły, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie.

Będą to placówki ponadgimnazjalne, uczelnie publiczne i niepubliczne, kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych, a także wyższa szkoła oficerska.

W przypadku studiów wyższych ich rodzaj i tryb nie mają znaczenia; mogą to być studia doktoranckie, magisterskie czy licencjackie, stacjonarne lub niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne).

Czy każdemu podatnikowi należy się ulga na dziecko? Limit dochodów ważny, ale nie dla wszystkich

Ulga prorodzinna jest szczególnym udogodnieniem dla osób, które mają więcej niż jedną pociechę, bowiem w takiej sytuacji nie ma żadnego limitu dochodów, po przekroczeniu którego ulga by nie przysługiwała. Obojętne zatem, czy zarabiasz miesięcznie 2 tys. zł, czy 20 tys. zł, otrzymasz na swoje dzieci identyczną kwotę. Tak więc:

 • rodzice przynajmniej dwójki dzieci nie są ograniczeni limitem dochodów;
 • dochód rodziców jedynaka nie może przekraczać 112 tys. zł rocznie;
 • dochód samotnego rodzica jednego dziecka nie może wynosić więcej niż 112 tys. zł;
 • rodzice jedynaka, niepozostający w związku małżeńskim, nie mogą osiągnąć dochodu wyższego niż 56 tys. zł.

W przypadku rodziców żyjących w związku partnerskim warto zwrócić uwagę, że limit 56 tys. zł rocznie dotyczy każdego z nich z osobna. Jeżeli więc dochód jednego z nich jest wyższy niż wskazana kwota, a drugiego – niższy, to drugi rodzic może odliczyć ulgę w całości.

Jak obliczyć dochód do ulgi prorodzinnej?

Jeżeli jesteś rodzicem jedynaka, musisz zsumować swój dochód uzyskany w roku podatkowym, aby dowiedzieć się, czy ulga na dziecko Ci się należy. A tu często w grę wchodzą ważne szczegóły. Przede wszystkim do Twojego całorocznego dochodu wliczany jest nie tylko ten opodatkowany według skali podatkowej, ale również – o czym należy pamiętać – dochody opodatkowane podatkiem liniowym (19%) oraz pochodzące ze zbycia akcji, udziałów w spółkach itp. Nie ma przy tym znaczenia, że od tych ostatnich nie możesz odliczyć ulgi: dochód ten musi być wykazany i wliczony do „ogólnej puli”.

Następnie sumę wskazanych dochodów pomniejszasz o kwotę opłaconych w danym roku podatkowym składek ZUS. Jeśli uzyskana kwota jest niższa niż 112 tys. zł (lub 56 tys. zł), wtedy możesz odliczyć ulgę na dziecko.

Wysokość ulgi miesięcznie i rocznie

Przejdźmy teraz do najmilszej kwestii, czyli do wysokości ulgi. Za każdy miesiąc kalendarzowy w roku podatkowym, w którym wykonujesz władzę rodzicielską (bądź pełnisz funkcję opiekuna prawnego czy rodzica zastępczego), możesz odliczyć:

 • 92,67 zł – gdy masz jedno dziecko, pod warunkiem, że nie osiągasz dochodu rocznego wyższego niż 112 tys. zł (w małżeństwie lub jako samotny rodzic) albo 56 tys. zł (rodzic niepozostający w związku małżeńskim);
 • 92,67 zł – na każde dziecko, gdy masz ich dwoje (od chwili narodzenia drugiego dziecka limit dochodowy dla rodzica nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu ulgi);
 • 166,67 zł – na trzecie dziecko;
 • 225 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko.

W skali całego roku daje to następujące wartości:

 • 1112,04 zł na pierwsze bądź jedyne dziecko (pamiętaj o limicie dochodów dla rodziców jedynaka!);
 • 1112,04 zł – na drugie dziecko (limit dochodów rodzica nie obowiązuje);
 • 2000,04 zł – na trzecie dziecko;
 • 2700 zł – na czwarte i każde kolejne.

Przykładowo, masz czworo dzieci, zatem wysokość Twojej ulgi wyniesie 6 940,12 zł = 1112,04 zł (pierwsze dziecko) + 1112,04 zł (drugie dziecko) + 2000,04 zł (trzecie dziecko) + 2700 zł (czwarte dziecko).

Warto wiedzieć: Gdy dziecko urodziło się w ostatnim dniu miesiąca, ulga przysługuje za cały ten miesiąc. Przykładowo, Ewa urodziła się 31 grudnia 2021 r., zatem jej rodzice będą mogli wykazać prawo do ulgi za grudzień w zeznaniu podatkowym za rok 2021.

Ulga na jedynaka

Dorastanie dzieci a ulga prorodzinna. Do jakiego wieku możesz wykazać ulgę w PIT?

Spójrzmy teraz, jak będzie się zmieniała wysokość przysługującej ulgi na przestrzeni lat w rodzinie, w której jest więcej niż jedno dziecko. Przykładowo, Anna i Piotr mają czworo dzieci: w wieku 23, 20, 17 i 13 lat. Najstarsze ukończyło studia licencjackie i szuka pracy, 20-letnie studiuje, ale poza tym pracuje w weekendy i osiąga roczny dochód przekraczający 16061,28 zł.

W takiej sytuacji ulga na najstarsze dziecko nie przysługuje, mimo że nie skończyło ono 25 lat, ponieważ nie kontynuuje nauki; drugie pełnoletnie dziecko również nie ukończyło 25. roku życia, uczy się, niemniej osiąga dochód wykluczający z prawa do otrzymania ulgi przez rodziców. Tym samym ulga prorodzinna może być wykazana tylko na dwoje najmłodszych dzieci Anny i Piotra i jest ona wyliczana tak, jakby Anna i Piotr mieli jedynie dwoje, a nie czworo dzieci. Zatem wysokość ulgi na 17- i 13-latka wyniesie po 1112,40 zł, choć w rzeczywistości są oni trzecim i czwartym dzieckiem.

A co by się stało, gdyby trzecie dziecko po osiągnięciu pełnoletności rzuciło szkołę? Otóż w takiej sytuacji ulga prorodzinna przysługiwałaby jedynie na najmłodszego potomka, ale, co bardzo ważne, Anna i Piotr byliby traktowani identycznie jak rodzice jedynaka, a więc nie mogliby osiągnąć wspólnych rocznych dochodów powyżej 112 tys. zł.

Gdyby jednak najstarszy potomek kontynuował naukę bezpośrednio po studiach licencjackich, a pracująca studentka straciła dochód, ich rodzicom przysługiwałaby ulga na czworo dzieci, w wysokości odpowiednio: 1112,04 zł (23-latek), 1112,04 zł (20-latka), 2000,04 zł (17-latek) i 2700 zł (13-latek). Wtedy też wysokość dochodów rodziców w ogóle nie byłaby brana pod uwagę.

Jak rozliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę prorodzinną odliczamy od podatku w deklaracji PIT. Jeżeli Twój podatek wynosi tyle, że nie masz jak odliczyć ulgi, to masz prawo otrzymać kwotę, której nie udało się wykorzystać. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Gdy należy Ci się zwrot podatku, np. w wysokości 100 zł, to nie masz od czego odliczyć ulgi, bo nie jesteś nic winien Urzędowi Skarbowemu. Wtedy to fiskus przelewa Ci należne 100 zł + 1112,04 zł. Ale gdyby w rocznym rozliczeniu okazało się, że musisz wpłacić na rachunek fiskusa 1100 zł podatku, to należna ulga na jedno dziecko „spłaci” należną daninę, a Tobie będzie należało się jeszcze 20,04 zł „reszty”.

Oczywiście gdyby nie istniały w tej kwestii żadne ograniczenia, byłoby zbyt pięknie. Zatem zwrot, który Ci przysługuje, nie może przekroczyć zapłaconych przez Ciebie składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne, które podlegają odliczeniu. Krótko mówiąc, im mniej wpłaciłeś do publicznej kasy, tym mniejsze wsparcie Ci się należy. W przypadku nawet płacy minimalnej bez problemu spełnisz to kryterium; jeżeli jednak pracowałeś dorywczo przez krótki okres w roku podatkowym, wysokość ulgi zostanie zmniejszona do wysokości opłaconych z Twojego wynagrodzenia wspomnianych składek.

Rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko

Rodzice pozostający w związku małżeńskim otrzymują jedną ulgę (dotyczy to także opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych). Nie jest więc tak, że każdemu z nich należy się ulga z osobna.

Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, we wspólnym zeznaniu wpisujecie ulgę na każde dziecko.

Gdy rozliczacie się osobno, możecie dowolnie podzielić ulgę między siebie, np. po połowie (50% ulgi dla żony, drugie 50% dla męża). Ulgę może też odliczyć w całości tylko jeden rodzic, wtedy współmałżonek nie wpisuje ulgi do swojego zeznania.

W załączniku do zeznania (PIT/O) musisz wpisać numery PESEL dzieci.

Warto wiedzieć: Urząd Skarbowy może zweryfikować, czy aby na pewno ulga Ci się należy; w takiej sytuacji będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty lub zaświadczenia, np. odpis aktu urodzenia dziecka czy zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły / na studia, zaświadczenie sądowe o ustanowieniu Cię opiekunem prawnym dziecka lub ustaleniu rodziną zastępczą.

Co z przedsiębiorcami?

Prawo do ulgi przysługuje podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, zatem przedsiębiorcy nie są z definicji wykluczeni z grona beneficjentów. Przeciwnie, jeśli rozliczają się w ramach skali, również mogą skorzystać z ulgi na identycznych warunkach co pracownicy. Co istotne, objęcie przedsiębiorcy podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie zawiesza automatycznie prawa do ulgi, jednak trzeba pamiętać, że przysługuje ona wyłącznie od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Sytuacje szczególne

Życie pisze różne scenariusze, ale nie ma obaw: ustawodawca przygotował się na niemal każdą ewentualność. I tak, prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej nie przysługuje od początku miesiąca kalendarzowego, w którym Twoja pociecha wzięła ślub. Identycznie będzie w sytuacji, gdy dziecko zostało odebrane rodzicom i umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie. Przykładowo: studenci Katarzyna i Sebastian pobrali się w kwietniu w wieku 24 lat. Ich rodzicom ulga prorodzinna przysługuje wyłącznie za styczeń, luty i marzec.

Ciekawostka: w miesiącu, w którym przejmujesz pieczę nad dzieckiem jako jego opiekun prawny lub rodzic zastępczy, ulga będzie Ci przysługiwała za każdy dzień sprawowania opieki. Jej wysokość to 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia, czyli 1/30 z min. 92,67 zł.

Separacja, rozwód a prawo do ulgi

Rozstanie często wymusza ponowne wynegocjowanie relacji i zobowiązań pomiędzy dorosłymi i między rodzicami a dziećmi. Dotyczy to także ulgi podatkowej, która – jak już wiesz – jest jedna na każde dziecko i wymagane jest uzgodnienie, kto i w jakich proporcjach będzie ją pobierał. Ta kwestia również wymaga porozumienia między rodzicami.

Ulga na dziecko przysługuje rodzicowi, który nie tylko ma, ale przede wszystkim wykonuje władzę rodzicielską. Co to oznacza w praktyce? Przypuśćmy, że po rozwodzie dziecko zamieszkało z matką, ojciec zaś płaci alimenty, raz w miesiącu zabiera do siebie pociechę i raz w roku na wakacje. Taki układ nie zostanie uznany za faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej, choć ojciec wciąż ma władzę rodzicielską – nie opiekuje się jednak dzieckiem na co dzień.

Patrząc na to z drugiej strony, samo płacenie alimentów nie jest dowodem na to, że władza rodzicielska nie jest wykonywana (na zasadzie: „płaci, ale się nie interesuje”).

Trzeba pamiętać, że rozliczenie odbywa się za każdy miesiąc wykonywania władzy, zatem jeśli dziecko mieszka przez 6 miesięcy u matki, a przez 6 kolejnych u ojca, to ulga powinna być rozdzielona po równo. „Powinno” jest tu słowem-kluczem, bowiem ustalenie odpowiednich proporcji leży po stronie byłych małżonków.

Ulga na dziecko: ile wynosi, komu się należy, jak z niej skorzystać? Podsumowanie

Wspieranie rodzicielstwa to jeden z ważniejszych aspektów polityki finansowej i społecznej państwa. Jednym z wykorzystywanych do tego narzędzi jest system ulg podatkowych, takich jak ulga prorodzinna. Komu przysługuje to rozwiązanie? Mogą po nie sięgnąć podatnicy o dowolnym stanie cywilnym: małżonkowie, rodzic samotnie wychowujący dziecko, rozwodnicy, a także rodzice bez ślubu.

Czy dla Polek i Polaków wizja corocznej ulgi podatkowej jest przekonującym argumentem do powiększenia rodziny, jest więcej niż wątpliwe, nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że ulga może co roku przynosić konkretne korzyści finansowe.

Przede wszystkim, ulgę na dziecko odlicza się od już wyliczonego podatku, co pozwala zmniejszyć daninę należną państwu, a jeżeli podatnik nie jest nic winien, otrzyma rekompensatę (czyli po prostu pieniądze na swoje konto osobiste).

Choć podstawowymi warunkami skorzystania z ulgi jest posiadanie dzieci, sprawowanie władzy rodzicielskiej oraz rozliczanie się według skali podatkowej, to ustawodawca wprowadził też i inne ograniczenia. Głównie dotyczą one relacji liczba dzieci vs dochody roczne (i rodziców, i dzieci).

Na gorszej pozycji stoją rodzice jedynaków. Niezależnie od tego, czy pozostajesz w związku małżeńskim, czy jesteś samotnym rodzicem, gdy Wasze/Twoje dochody roczne przekroczą 112 tys. zł, ulga nie zostanie przyznana.

Zdecydowanie mniej mogą zarabiać osoby z jednym dzieckiem, nie będące w związku małżeńskim, bo tylko do 56 tys. zł rocznie. O co tu chodzi? Mówiąc krótko, o rodziców, którzy żyją w nieformalnym związku; choć nie są małżeństwem, nie można ich uznać za samotną matkę bądź ojca. A tylko wtedy przysługiwałby im wyższy limit dochodowy (112 tys. zł).

Z kolei w przypadku rodziców dwojga lub więcej dzieci limit dochodów nie jest istotny: rodzice mogą uzyskiwać dochód znacznie ponad 112 tys. zł rocznie, a ulga będzie i tak im przysługiwała na każde dziecko.

Ulga należy się za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej, a im więcej dzieci w rodzinie – tym kwota ulgi jest wyższa. Za cały rok oznacza to poniższe kwoty:

 • na pierwsze i drugie dziecko przysługuje po 1112,04 zł;
 • na trzecie dziecko – już 2000,04 zł;
 • na czwarte i każde kolejne po 2700 zł.

Kolejne ograniczenia to wiek potomstwa. Z zasady ulga należy się na każde dziecko, które nie skończyło jeszcze 18 lat, niezależnie od tego, czy osiąga ono jakiś dochód. Nie oznacza to jednak, że z chwilą, gdy młody człowiek osiąga pełnoletność, wydatki na jego potrzeby i rozwój ustają – wręcz przeciwnie. Zatem, ulga na dziecko pełnoletnie wciąż Wam przysługuje – i to w tej samej wysokości – dopóki Twoja pociecha skończy 25 lat. Ile może zarobić dziecko, żebyście nie stracili ulgi? Roczny dochód studenta nie może przekroczyć 16061,28 zł.

Ostatnią kwestią, o której należy pamiętać, to wykazanie prawa do ulgi prorodzinnej w corocznym rozliczeniu z fiskusem. Ulga nie jest naliczana automatycznie, jeżeli więc sam jej nie wskażesz, nic nie dostaniesz. A ponieważ skorzystanie z tego rozwiązania jest wyjątkowo proste (wystarczy tylko podać numery PESEL dzieci), szkoda byłoby, gdyby przepadł Wam ten konkretny zastrzyk gotówki.

Komentarze

(154)
Sortuj od najnowszych
M
Marzena
Gość
5 miesięcy temu

Moja córka jest studentka poniżej 25 lat, w roku ubiegłym pracowała przez 2 misce, czy mam prawo do ulgi za te miesiące w których córka nie pracowała?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
4 miesiące temu
@Marzena

Sam fakt pracowania przez dziecko nie wpływa na prawo rodzica do ulgi, chyba że roczny dochód dziecka przekroczy 16061,28 zł.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
5 miesięcy temu

Witam. Mam 14-letniego syna, który mieszka z Mamą i jej mężem. Mama nie pracuje i wychowuje dodatkowo 2 dzieci z tegoż małżeństwa. Mąż jej pracuje. Czy może Ona rozliczyć ulgę na syna we wspólnym oświadczeniu majątkowym z mężem?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
5 miesięcy temu
@Marcin

Moim zdaniem nie, chyba że drugi mąż jest opiekunem prawnym dziecka. W przeciwnym wypadku ulga powinna przydać Tobie.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
5 miesięcy temu
@Justyna Kalicińska

Nie, nie jest opiekunem prawnym czyli prawo jest nie jest dopracowane do końca, może, a może i nie? Z góry dziękuje za odpowiedź

Odpowiedz

D
Darek
Gość
6 miesięcy temu

Jestem po rozwodzie (2022 rok), mam dwoje dzieci, Oboje mieszkają z matką, mój kontakt z nimi to spotkania w tygodniu, naprzemiennie w weekendy, święta, wakacje itp. Plus alimenty oczywiście. Czy mam prawo do odliczenia ulgi na 1 z dzieci w rozliczeniu PIT za 2022 rok? Nadmieniam, że między mną a matką dzieci nie ma porozumienia w tej kwestii. Była żona uznaje, że tylko ona ma prawo do skorzystania z ulgi.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Darek

W tak skomplikowanych sprawach sugerujemy kontakt z doradcą podatkowym. Tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami ma prawo do udzielania szczegółowych porad podatkowych.

Odpowiedz

A
Agata
Gość
6 miesięcy temu

Mamy jedno dziecko, jesteśmy małżeństwem od lipca 2022. Dochody męża 110 tys, a moje 6400. Czy przysługuje mi ulga na dziecko z racji tego że nie przekroczyłam dochodu 56 tys? Dochód 56 tys. to osobna kwota dla każdego z małżonków, nie muszą oni obydwoje spełnić tego warunku aby skorzystać z ulgi?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Agata

Nie, limit dochodu dla małżonków jest jeden. Możesz natomiast rozliczyć ulgę za miesiące przed lipcem, kiedy jeszcze nie byliście małżeństwem. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, znajdziesz na stronie skarbówki: https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/10425091/3.Broszura+ulga+prorodzinna.docx.pdf

Odpowiedz

A
Anna
Gość
6 miesięcy temu

Czy kwota ulgi na dzieci zmniejsza się jeśli pracowałam tylko 2 miesiące, a opiekę nad dzieckiem sprawowałam przez cały rok?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Anna

Ulga należy się za cały czas sprawowania opieki nad dzieckiem, jednak jej wysokość nie może przekroczyć zapłaconych przez Ciebie składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne. Innymi słowy, wysokość ulgi zostanie zmniejszona do wysokości opłaconych z Twojego wynagrodzenia wspomnianych składek.

Odpowiedz

T
teresa
Gość
6 miesięcy temu

Mamy jedno dziecko, jesteśmy małżeństwem. Ja pracuje na umowę o pracę przychód 80000, mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – jest na karcie Czy w takim przypadku również możemy skorzystać z ulgi na dziecko? Dodam że rozliczamy się osobno. Ja przekraczam przychód 56000 zł,. Ale mieszczę się w 1112 tys razem jako małżeństwo. Dochód z karty liczy się do limitu ?. czy jest obojętny jeśli chodzi o małżeństwo.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@teresa

Moim zdaniem dochód męża również będzie się liczył do Waszego wspólnego dochodu, nawet mimo tego, że mąż nie ma prawa do ulgi prorodzinnej. Warto jednak zweryfikować to w urzędzie skarbowym.

Odpowiedz

M
Marek
Gość
6 miesięcy temu

Wspólnie mieszkamy i mamy jedno dziecko, ale nie jesteśmy związkiem małżeńskim. Ojciec dziecka przekracza dochód 56 tys zł. Natomiast przychody matki dziecka wynoszą poniżej 56 tys.zł. Czy w tej sytuacji matka może odliczyć całość ulgi na dziecko w swoim rozliczeniu? Nie mamy wspólnego limitu jak to w małżeństwach do 112 tys.zł. Tylko każdy osobno ma po 56tys?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Marek

Matka może odliczyć ulgę od swojego dochodu.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość
6 miesięcy temu

Moje dziecko 12 grudnia 2022 skończyło 18 lat..praktyki skończył w sierpniu..mam pytanko..czy odlicza się od podatku do skończenia 18 czy skończenia praktyk

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Agnieszka

Do skończenia 18 lat, z miesiącem urodzin włącznie.

Odpowiedz

S
Sylwia
Gość
6 miesięcy temu

Czy do limitu 112 tys. wchodzą dochody zwolnione objęte ulga dla młodych do 26 roku życia?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Sylwia

Moim zdaniem tak - do wysokości składek zapłaconych od przychodów objętych zwolnieniem PIT dla młodych.

Odpowiedz

A
Alina
Gość
6 miesięcy temu

podzieliliśmy się z żoną ulgą na dzieci mamy rozdzielność majątkową żona wpisała pierwsze i połowę ulgi na drugie ja natomiast połowę ulgi na drugie dziecko i jak mam miesięcznie obliczyć ulgę na nasze 3 dziecko ale u mnie w zeznaniu będzie drugie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Alina

O tak szczegółową kwestię proponuję zapytać w urzędzie skarbowym lub u doradcy podatkowego albo skorzystać z możliwości kontaktu podanymi na tej stronie: https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

Odpowiedz

M
Monika
Gość
6 miesięcy temu

Witam. Jesteśmy małżeństwem z kilkuletnim stażem i mamy jedno dziecko. Za rok 2022 nasz wspólny dochód przekroczył 112tys. zł więc zgodnie z prawem podatkowym ulga na dziecko nam nie przysługuje. Czy gdybyśmy się rozliczali osobno (dochód jednego z nas nie przekracza 56000zł) to moglibyśmy odliczyć ulgę na dziecko?

Odpowiedz

S
Sylwia
Gość
6 miesięcy temu
@Monika

Nie, limit 112 tys jest dla małżeństw.

Nie ma znaczenia czy Państwo rozliczają się wspólnie czy osobno


Odpowiedz

M
Martines
Gość
6 miesięcy temu

Witam. W grudniu 2022 roku urodziło mi się 2 dziecko. Zanim się ono urodziło (2019,2020,2021) nie rozliczaliśmy ulgi bo przekraczaliśmy z żoną próg dochodowy. Czy w związku z tym ulga w zeznaniu za 2022 r. którą możemy odliczyć to 1112,04 na pierwsze dziecko oraz 92,67 na drugie dziecko czy może jest to tylko 92,67 na każde z dzieci a może jeszcze inaczej?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Martines

W minionych latach w formularzach podatkowych kwota ulgi podstawiała się automatycznie po wpisaniu liczby dzieci i ich Peseli, po czym system wszystko automatycznie obliczał. Zapewne podobne rozwiązanie funkcjonuje także i w tym roku.

Odpowiedz

M
Martines
Gość
6 miesięcy temu
@Krzysztof Duliński

Bardzo dziękuję za informację. Czy mimo wszystko byłaby szansa na podpowiedź z Państwa strony. Nie chciałbym bazować jedynie na formularzach automatycznych.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Martines

Nie możemy udzielać konkretnych porad podatkowych, takie prawo mają jedynie doradcy podatkowi. Jeśli skorzystasz z urzędowego systemu do rozliczania PIT, zupełnie nic nie ryzykujesz. To na osobach przygotowujących elektroniczny formularz ciąży odpowiedzialność za jego prawidłowe działanie.

Odpowiedz

S
Sylwia
Gość
6 miesięcy temu
@Martines

Na pierwsze 1112,04, natomiast na 2 dziecko 92,67 za każdy miesiąc (również za cały miesiąc ten w którym się urodziło)


Odpowiedz

M
Martines
Gość
6 miesięcy temu
@Sylwia

Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

M
Marek
Gość
6 miesięcy temu

Co w takim przypadku? Mam dwóch synów młodszy ma 8 lat i starszy 21 lat. W 2022 roku starszy syn skończył naukę w szkole średniej i zaczął pracę. Nie zarobił powyżej 16 tyś. Z informacji uzyskanych powyżej wynika że posiadał prawo do ulgi prorodzinnej za 8 miesięcy. Nasz dochód jest powyżej 112 tyś zł. Czy możemy dokonać odliczenia za 2022 roku nie biorąc pod uwagę kryterium dochodowego?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Marek

Moim zdaniem ulga na dwoje dzieci należy się Wam do sierpnia włącznie. Ponieważ starszy syn nie kontynuuje nauki, to tak, jakbyście mieli teraz jedno dziecko (młodsze), a że przekraczacie limit dochodów, ulga na młodszego też Wam nie przysługuje.

Odpowiedz

G
Gosia
Gość
7 miesięcy temu

dzień dobry, co w takim przypadku: razem z mężem mamy jedno dziecko - 8 letniego syna z niepełnosprawnością, a na dziecko niepełnosprawne przysługuje ulga prorodzinna, ale czy ta ulga przysługuje nam, bo syn jest jedynakiem, a nasz wspólny dochód za 2022 przekracza próg 120 tysięcy. czy mogę z niej skorzystać?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Gosia

Wiem, że postulowano zniesienie progu dochodowego dla rodziców jedynaków z niepełnosprawnością od 2021 r., o ile jednak dobrze się orientuję, sprawa trafiła do "zamrażarki" i tam utknęła. Nie mam informacji, żeby coś się w tej kwestii zmieniło.

Odpowiedz

D
Dariusz
Gość
7 miesięcy temu

Mam czwórkę dzieci na utrzymaniu - uczą się lub studiują. Najstarsze z nich urodziło się 15 stycznia 1996 roku, czyli 15 stycznia 2022 roku ukończyło 25 lat. Czy i w jakiej kwocie przysługuje ulga na 4 dziecko i czy mogę skorzystać z ulgi 4+ w rozliczeniu za 2022 rok.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Dariusz

Ulga na czwarte dziecko przysługuje Ci za styczeń 2022 r.

Odpowiedz

D
Dariusz
Gość
6 miesięcy temu
@Justyna Kalicińska

Dziękuje za odpowiedź

Odpowiedz

E
Ewelina
Gość
7 miesięcy temu

Witam mam córkę z poprzedniego związku obecnie jestem w małżeństwie i mamy wspólnych dwójkę dzieci Ja nie pracuje ale mąż rozlicza się razem ze mną czy dostaniemy ulge na dziecko również na moją córkę i dwójkę wspólnych

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
6 miesięcy temu
@Ewelina

Na dwójkę wspólnych dzieci na pewno przysługuje Wam ulga, natomiast aby skorzystać z ulgi na Twoją pierwszą córkę mąż musiałby być jej prawnym opiekunem. Najlepiej zapytajcie w urzędzie skarbowym, jak to wygląda w Waszym przypadku.

Odpowiedz

A
Anna
Gość
7 miesięcy temu

Witam proszę o pomoc. Mamy studiującą pełnoletnią córkę która nie pracuje nigdzie.Nie ukończyła jeszcze 25 lat ale ma własną córeczkę i jest na naszym utrzymaniu. Czy w takim przypadku możemy skorzystać z ulgi na nią oczywiście nie na wnuczkę.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
7 miesięcy temu
@Anna

Jeśli córka ma status studentki, to jak najbardziej możecie otrzymać na nią ulgę prorodzinną.

Odpowiedz

M
Magda
Gość
7 miesięcy temu

Bardzo proszę o pomoc. Mamy jedno dziecko, jesteśmy małżeństwem. Ja pracuje na umowę o pracę, mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - ryczałt 8,5. Czy w takim przypadku również możemy skorzystać z ulgi na dziecko? Dodam że rozliczamy się osobno.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
7 miesięcy temu
@Magda

Tak, wtedy wnioskujesz o ulgę w swoim rozliczeniu.

Odpowiedz

O
Ola
Gość
7 miesięcy temu

Córka ur. w 1998 r - w lipcu 2022 ukończyła Studia Magisterskie i rozpoczęła naukę na studiach podyplomowych, WSB, i zarobiła w 2022 r. 5.800 zł - dodam, że mój dochód spełnia warunki do skorzystania z ulgi na dziecko - czy czy w tej sytuacji ulgę można odliczyć za cały rok, czy studia podyplomowe się wliczają ?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
7 miesięcy temu
@Ola

Według Krajowej Izby Skarbowej studia podyplomowe dają prawo do ulgi prorodzinnej, co oznacza, że masz prawo do uzyskania ulgi za cały 2022 rok (w ubiegłym roku wysokość dochodu pełnoletniego dziecka została podniesiona do nieco ponad 16 tys. zł, zatem córka nie przekroczyła limitu).

Odpowiedz

K
Kasia
Gość
7 miesięcy temu

Witam. Córka ukończyła szkołę w czerwcu 2021. Status ucznia ma do września bo legitymacja jest do końca września 2021?? A 18 lat ukończyła w grudniu 2021. Za ile miesięcy mogę się na nią rozliczyć ?? Pozdrawiam

Odpowiedz

K
Kasia
Gość
7 miesięcy temu
@Kasia

Pomyliłam lata. Chodził o 2022 rok !

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość
7 miesięcy temu

Dzień dobry,

w roku 2021 w maju urodziło nam się drugie dziecko. Pierwsze dziecko ma obecnie 6 lat. Z małżonkiem rozliczaliśmy się wspólnie i dochody przekroczyły 112 tys. Nie rozpisaliśmy ulgi na dzieci. Czy w roku 2021 r. miał znaczenie dochód przy rozliczaniu ulgi na dzieci ? Czy możemy dokonać korekty?

Pozdrawiam

Magda

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
7 miesięcy temu
@Magdalena

Moim zdaniem nie. Korekty możecie dokonać tylko w przypadku rozliczania ostatniego roku podatkowego. Należne, ale niewykazane ulgi za rok 2021 przepadają.

Odpowiedz

K
Kasia
Gość
7 miesięcy temu

Witam. Córka ukończyła szkołę w czerwcu 2022. Legitymacja ważna do końca września 2022. ( Czyli do września jest status studenta?) 18 lat ukończyła w grudniu 2022. Za ile miesięcy mogę rozliczyć ulgę prorodzinna?? Proszę o pomoc

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
7 miesięcy temu
@Kasia

Możesz rozliczyć ulgę za cały rok, bo córka osiągnęła pełnoletność dopiero w grudniu (miesiąc osiągnięcia pełnoletności również wliczany jest do ulgi).

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość
7 miesięcy temu

Witam.

w czerwcu 2021 roku mój syn skończył 18 lat i nadal kontynuował naukę, w zeznaniu za rok 2021 skorzystałam z ulgi tylko za 6 m-cy roku 2021 nie wiedząc, że mogę odliczyć pełne 12 m-cy. Czy jest możliwość złożenia korekty zeznania?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com
7 miesięcy temu
@Magdalena

Tak, jak najbardziej może Pani złożyć korektę.

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość
7 miesięcy temu
@Beata Szymańska

Dziękuję za odpowiedź. Czy do korekty muszę też złożyć wyjaśnienie?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com
7 miesięcy temu
@Magdalena

Tak. Jeżeli skutkiem korekty deklaracji jest wystąpienie nadpłaty, powinna Pani do skorygowanej deklaracji dołączyć pismo z wyjaśnieniem przyczyn korekty, a także wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Ponadto Jeżeli do deklaracji były dołączone załączniki zawierające niepoprawne dane, to również i one muszą być skorygowane.


Odpowiedz

M
Mirek
Gość
7 miesięcy temu

Dzień dobry, A co mam zrobić w moim przypadku mam dwoje dzieci, syn skończył 25 lat w czerwcu, w lipcu wziął ślub, a w sierpniu poszedł do pracy. Córka ma 20 lat i wciąż się uczy. A na dodatek oboje z żoną zarabiamy powyżej 120 000 zł. Co w takiej sytuacji, czy do czerwca należy nam się ulga, bo oboje uczyli się, czy mam tylko jedno dziecko dla ulgi, bo syn przekroczył dopuszczalny dochód i go nie liczymy. Czy nic nam się nie należy bo w przypadku jednego dziecka mamy za duży dochód?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
7 miesięcy temu
@Mirek

Jeśli syn w 2022 r. przekroczył roczny dochód w wysokości 16061,28 zł, to faktycznie wychodzi na to, jakbyście mieli w tym roku tylko jedno dziecko, na które możecie uzyskać ulgę. Ponieważ jednak Wasz dochód (rodziców) jest wyższy niż dozwolona kwota, ulga się nie należy.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość
7 miesięcy temu

Witam, mój syn skończył technikum informatyczne 2021 roku. Do matury przystąpił w 2022 roku, gdzie zdał pomyślnie egzamin dojrzałości i od października 2022 roku zaczął uczęszczać na studia zaoczne. Od jakiego miesiąca należy mi się ulga prorodzinna? . Czy od złożenia papierów do szkoły przystąpienia do matury, czy na studia? Dodam, że syn teraz w styczniu skończył 22 lata. I w roku 2022 nie przekroczyl limitu dochodu.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
7 miesięcy temu
@Agnieszka

W tym wypadku ulga należy się za każdy miesiąc, w którym syn miał status ucznia / studenta.

Odpowiedz

P
Paulina
Gość
8 miesięcy temu

Witam

Mam pytanie jesteśmy z mężem po rozwodzie w wyroku sądowych każdorazowe miejsce zamieszkania z matką prawo wladzy rodzicielkiej przyznane nam obojgu alimenty ojca na dzieci kontakty ojca 2 weekendy w miesiacu 2 dni w tygodniu wakacje i święta co drugie mamy dwoch synów czy mogę w całosci rozliczyć ulgę na dzieci czy muszę podzielić się z byłym mężem po połowie?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
8 miesięcy temu
@Paulina

Nie musisz się dzielić ulgą, ponieważ to Ty głównie wykonujesz władzę rodzicielską.

Odpowiedz

K
Karina
Gość
8 miesięcy temu

Witam serdecznie i proszę o pomoc. mam 2 synów, starszy kończąc zawodówkę w czerwcu 2022 miał 16,5 roku bo jest z grudnia ,nie było miejsca w branżowej II stopnia wiec został bez szkoły,od 12 grudnia 2022 został zatrudniony za zgoda rodziców w firmie ,która normalnie odprowadza składki i wszystko czyli pracuje jak dorosły,w grudniu 2022 miał 17 lat więc pełnoletni będzie w grudniu 2023, drugi 16 lat uczy się w technikum. Jak z ulga na starszego syna bo już nie wiem co robić:((

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
8 miesięcy temu
@Karina

Sprawa jest prosta: obaj synowie są niepełnoletni i na obu należy się ulga na dziecko. To, czy syn się uczy, będzie miało znaczenie dopiero, gdy osiągnie pełnoletność. W przypadku nieletnich nie ma też limitu dochodu.

Odpowiedz

K
Karina
Gość
8 miesięcy temu
@Justyna Kalicińska

Bardzo dziękuję za odpowiedź :)) pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

M
Monika
Gość
20.09.2022 11:39:01

Witam mam pytanie odnośnie córek które pracowały mając 16 i 17 lat na wakacjachi przekroczyły te 3 tysiące czy tez możemy pobrać ulgę na nie ? ,zaznaczam ze córki uczą się dalej

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
21.09.2022 09:26:00
@Monika

Córki są jeszcze niepełnoletnie, a na dzieci nieletnie ulga przyznawana jest bez żadnych warunków. Limit dochodów dotyczy dzieci pełnoletnich i uczących się.

Odpowiedz

Z
Zuzanna
Gość
28.04.2022 09:54:25

Mój partner ma córkę z poprzedniego związku (opiekę faktyczną sprawuje matka). Ona od zawsze odlicza ulgę. My mamy też małe dziecko. Czy mój partner przy odliczaniu ulgi traktowany jest jako rodzic dwoje dzieci? Przekracza dochód 56 tys. Nie wiemy teraz czy może odliczyć ulgę na nasze dziecko.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
29.04.2022 15:46:24
@Zuzanna

W tej sytuacji radziłabym skontaktować się z Urzędem Skarbowym i dopytać.

Odpowiedz

M
Mirosława
Gość
28.04.2022 00:56:02

Mam niepełnosprawnego dorosłego syna, który otrzymuje rentę socjalną. Syn przez dwa miesiące pracował za granicą. Czy mam prawo do ulgi na niego?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
05.05.2022 14:20:50
@Mirosława

Moim zdaniem tak, gdyż w przypadku syna podstawowym warunkiem jest otrzymywanie renty socjalnej. Limit dochodu dotyczy osób pełnoletnich (do 25. roku życia) uczących się, ale nie pobierających zasiłku/dodatku pielęgnacyjnego lub właśnie wspomnianej renty.

Interpretacja KIS dotycząca podobnego przypadku znajduje się pod tym adresem: https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/32016;keyWords=ulga%20pror

Odpowiedz

E
Ewa
Gość
27.04.2022 19:15:40

Mam dziecko niepełnosprawne i ma rentę socjalną w wysokości 17600 na ro czy mogę go odliczyć w uldze prorodzinnej?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
05.05.2022 14:17:18
@Ewa

W przypadku renty socjalnej ustawodawca nie określił żadnego jej górnego limitu (nie ma więc określonej kwoty, której nie można przekroczyć) i ulga powinna zostać przyznana.

Odpowiedz

J
Justyna
Gość
26.04.2022 21:16:51

Dzień dobry. Mam dwoje dzieci - syna 11 lat z pierwszego małżeństwa i wychowuję go samotnie (do tej pory rozliczałam się jako rodzic samotnie wychowujący, ojciec nie uczestniczy w wychowaniu) oraz córkę 15 m-cy z drugiego związku (nie jesteśmy małżeństwem), gdzie wychowuję ją razem z partnerem (razem też mieszkamy). W jaki sposób mogę/możemy się rozliczyć? Czy ja jako samotnie wychowująca i odliczyć ulgę na syna a partner ulgę na córkę? Czy ja mogę odliczyć ulgę na oboje dzieci?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
27.04.2022 17:33:32
@Justyna

Jak najbardziej możesz rozliczyć ulgę na dwoje dzieci (niezależnie od Twojego dochodu), zaś gdyby ulgę na córkę chciał odliczyć Twój partner, pojawia się sprawa Waszego limitu dochodów (56 tys. zł rocznie) - bo córka jest jego jedynym dzieckiem.

Natomiast nie możesz obecnie rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko, chyba że Twój partner w żaden sposób nie łoży na Twojego syna i nie bierze żadnego udziału w jego wychowaniu. Ale trzeba byłoby to jakoś przed skarbówką udowodnić.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
26.04.2022 13:20:26

Dzień dobry,

Mamy dwoje dzieci. Jedno przekroczyło limit 3089 zł, więc ulga przysługuje na jedno dziecko. Natomiast żona przekroczyła przychód 56000 zł, a ja jestem opodatkowany w formie ryczałtu. Nie możemy rozliczać się razem. W kreatorze PITu żony pojawiła się sugestia, że ulga nie przysługuje, gdyż żona przekroczyła limit 56000 zł. Jesteśmy małżeństwem, więc chyba limit wynosi 112000zł, mimo, że nie rozliczamy się razem. Chyba ulga na jedno dziecko powinna przysługiwać? Czy ja mam rację, czy kreator PITu?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
26.04.2022 19:04:48
@Tomasz

Różnego rodzaju kreatory zeznań podatkowych dostępne w internecie nie zawsze mają wszystko dobrze skonfigurowane. Sądzę, że jeśli żona jest zatrudniona (nie prowadzi działalności gospodarczej), to najlepiej byłoby, aby skorzystała z przygotowanego przez urząd skarbowy formularza zeznania podatkowego na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

Powinno tam wystarczyć tylko wskazanie, chęci skorzystania z z określonej ulgi, zadeklarowanie (albo i nie) chęci przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowej i zeznanie będzie gotowe do wysłania.

Moim zdaniem przy małżonkach granicą jest 112 tys. zł. Gdyby jednak i formularz urzędu skarbowego twierdził inaczej, to proponuję zapytać w urzędzie skarbowym. Niestety i to narzędzie nie jest doskonałe. Przykładowo, przedsiębiorca wpisujący wpłatę na IKZE w ramach podwyższonego limitu otrzymuje informację, że przekroczył dozwolony limit i trzeba zignorować tę uwagę.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
26.04.2022 21:34:34
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź. Właśnie z tego konfiguratora korzystaliśmy, i to ten konfigurator sugerował, że ulga nie przysługuje. W celu wyjaśnienia jak jest naprawdę zadzwoniłem na infolinię KAS, gdzie poinformowano mnie, że mam rację i ulga na jedno dziecko przysługuje. Kreator PITu , nawet ten stworzony przez władze nie jest narzędziem doskonałym i niestety nie można mu w 100% ufać. Kontakt z urzędem skarbowym niewiele wnosi, tam raczej można spodziewać się sugestii, by spytać doradcy podatkowego. Infolinia KAS jest raczej wiarygodna (mam nadzieję). PIT złożony z ulgą na dziecko.

pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
26.04.2022 21:56:58
@Tomasz

A tak z ciekawości zapytam, zwróciłeś może uwagę, czy system nadal prosi o potwierdzenie wysyłki zeznania kwotą przychodów za 2019 r., czy też już się zorientowali, że powinny to być dane za 2020 r.? ?

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
26.04.2022 22:31:35
@Krzysztof Duliński

Logowałem się za pomocą bankowości internetowej, więc system nie pytał mnie o stare PITy, ale na stronie głównej e-urząd skarbowy przy opcji potwierdzenia danymi z PITu jest 2020, nie 2019, więc chyba udało im się zmienić...

Odpowiedz

A
Ania
Gość
24.04.2022 22:32:19

Dzień dobry.

Mamy jedno dziecko. Mąż pracuje na etacie i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą. Jego dochód przekracza 56 tysięcy. Ja prowadziłam działalność gospodarczą, która została zawieszona i nie osiągałam żadnego dochodu. W sumie nasze dochody nie przekraczają 112 tysięcy. Rozliczamy się osobno. Czy mąż może skorzystać z ulgi na dziecko w wysokości 100%, ja 0%?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
26.04.2022 10:17:48
@Ania

Tak, jak najbardziej.

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
24.04.2022 20:28:42

Dzień dobry. Rozliczam się wspólnie małżonką i przekraczamy dochód 112k zł., mamy dwójkę dzieci, syn 20 lat studiuje i w 2021 roku osiągnął dochód na zlecenie przekraczający 3089 zł., córka 13 lat, czy przysługuje mi ulga na córkę? Rozumiem, że na syna już nie z powodu jego dochodu. Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
26.04.2022 10:31:46
@Tomasz

Niestety nie, bo kiedy pełnoletni syn przekracza limit dochodu, ulga wyliczana jest tak, jakbyście mieli tylko jedno dziecko - 13-letnią córkę. A Wasz dochód jest wyższy niż ten dopuszczalny dla rodziców jedynaczki.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość
23.04.2022 17:59:19

Proszę o poradę, syn we wrześniu 2021r skończył 18 lat, cały rok się uczył i miał dochód z praktyk, gdzie po odjęciu składek ZUS przekracza delikatnie limit 3089zł. Dochód ma średnio miesięcznie taki sam przez cały rok. Czy w tej sytuacji mogę odliczyć w uldze 12m-cy czy tylko 9?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
26.04.2022 10:36:42
@Agnieszka

Muszę się upewnić: dochód za październik, listopad i za grudzień przekracza limit 3089 zł? Jest to ważne, bo jeżeli jest on niższy, to wtedy ulga na dziecko przysługuje Ci za cały rok. Dochód uzyskany przez nieletniego (a więc od stycznia do września włącznie) nie jest brany pod uwagę.

Odpowiedz

K
Karolina
Gość
21.04.2022 20:57:42

Dzień dobry. Proszę o rozwianie wątpliwości: mam jedno dziecko i pozostaję w związku małżeńskim. Rozliczając się wspólnie z mężem przekraczamy kwotę 112 tys. zł i w rozumieniu przepisów nie należy nam się ulga na dziecko. Gdybyśmy jednak rozliczali się osobno to wtedy ja nie przekraczam sama 56 tys. zł. Czy wówczas mogę odliczyć ulgę na dziecko?? Czy to, że jestem w związku małżeńskim to przekreśla?? Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
22.04.2022 19:28:46
@Karolina

Niestety, ważny jest dochód Was obojga, niezależnie od tego, jak się rozliczacie, zatem nie możecie otrzymać ulgi.

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
20.04.2022 23:25:24

Mamy dwójkę małoletnich dzieci, mąż prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną na podatku liniowym, ja zaś jestem zatrudniona na umowa o pracę i rozliczam się według skali podatkowej. Przekraczam dochód 112k zł. Czy rozliczając się mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
21.04.2022 13:53:47
@Joanna

Tak, przy dwojgu nieletnich dzieci nie obowiązuje limit dochodów.

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
21.04.2022 15:07:46
@Justyna Kalicińska

Dziękuje :) cały czas rozumiałam ze oboje rodziców musi rozliczać wg skali podatkowej, ze fakt podatku liniowego męża przekreśla możliwość zastosowania ulgi prorodzinnej :) ale skoro wystarcza mój sposób rozliczenia to bardzo dobra wiadomość :) Pozdrawiam :)

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
21.04.2022 15:32:46
@Joanna

To Twój przywilej, jako że płacisz podatki wg skali podatkowej ;).

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość
19.04.2022 22:45:38

Mąż prowadzi działalność gospodarczą, ja mam umowę o pracę. Czy przysługuje nam ulga na dziecko ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
20.04.2022 12:17:45
@Gabriela

Ulga prorodzinna przyznawana jest rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy rozliczają się według skali podatkowej (17% i 32%). To, że rodzice uzyskują dochody z różnych źródeł nie ma znaczenia. Zwracamy uwagę, że w przypadku 1 dziecka obowiązuje też limit zarobków rodziców, po przekroczeniu, którego nie można już skorzystać z ulgi na dziecko.

Wszystko opisaliśmy dokładnie w artykule.

Odpowiedz

A
Anna
Gość
12.04.2022 21:01:23

Dostałam zwrot podatku bez ulgi na dzieci oraz za internet

Pit został poprawnie złożony .

Czy ulgi dostanę drugim przelewem czy muszę zrobić korektę ?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
15.04.2022 11:54:23
@Anna

Zwykle wszystko przychodzi jednocześnie, więc w tej sytuacji lepiej jak najszybciej zapytać w US, o co może chodzić.

Odpowiedz

A
Aleksandra
Gość
07.04.2022 21:40:52

Witam. Jestem matką dwójki dzieci, syn 6 lat legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszcza do prywatnego przedszkola, jest odroczony bo nie nadaje się do szkoły podstawowej (stwierdzony autyzm atypowy z cechami ADHD) pobieram zasiłek rehabilitacyjny jak równiez świadczenia z tytułu samotnego wychowywania, pielęgnacyjne, rodzinne oraz 500+ (status ojca n.n) przez prywatne przedszkole terapeutyczne do którego uczęszcza nie jestem w stanie podjąć zatrudnienia ponieważ godziny pracy placówki nie zajmują podstawowych 8h pracy do której mogła bym się udać. Córka trzy lata (zdrowa) . Każde jest z nieformalnego związku, na córkę otrzymuje 400zl alimentów od ojca dziecka, brak możliwości porozumienia ( opłata żłobka waha się pomiędzy 370-395zl) które ja pokrywam. Wcześniejsze lata pracowałam minimum na dwa etaty. Przy tegorocznym rozliczeniu mój dochód wynosi 0 bo świadczenia które pobieram są wolne od podatku przez obowiązek rezygnacji z pracy . Córka w ubiegłym roku od września poszła dopiero do żłobka, trudna sytuacja wśród bliskiej rodziny uniemożliwia pomocy z jej strony ( przedewszystkim dla dobra moich pociech) staram się jak tylko mogę poprzez pracę na własne ryzyko) od dnia osiągnięcia przezemnie pełnoletności po raz pierwszy mam taką sytuację aby dochód wynosił "0" . Każdy artykuł który czytam sugeruje odwrotność poprzedniego. Czy jestem w stanie coś zrobić w zeznaniu podatkowym aby otrzymać ulgę na chociaż jedno z dzieci ponieważ jako samotna matka ze statusem dwójki dzieci w podobnej sytuacji co moja naprawdę nie znalazłam nic i niewiem co robić dalej tak aby poradzić sobie z dosyć ciężka sytuacja w której się znalazłam. Na przyszłość mam dalszy plan działań ale przez wzgląd na wiek moich pociech znalazłam się w patowej sytuacji a przeciętna opiekunka wolą więcej na godzinę niż sama jestem w stanie zarobić. Proszę o odwiedź która w jakiś sposób mi pomoże rozwiązać problem z którym się borykam bo słów typu "trzeba było przewidzieć", "gdzie mąż" lub "dwoje dzieci, każde z innym" nie wpływa na poprawę sytuacji jak i na pokierowanie w odpowiednim kierunku ?


Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
11.04.2022 10:03:48
@Aleksandra

W tej sytuacji raczej nic nie da się zrobić w kwestii ulgi na dziecko, bo jest ulga podatkowa, a więc musi istnieć dochód, od którego naliczany jest podatek. Innymi słowy, jeśli podatnik nie osiągnął żadnego dochodu, to nie ma prawa do ulgi.

Odpowiedz

A
Anna
Gość
06.04.2022 22:06:15

Czy wspólny dochód małżonków oprócz pomniejszenia o składki społeczne, może być pomniejszony również o inne ulgi (np. termomodernizacyjna, rehabilitacyjna) aby móc skorzystać z ulgi wychowując 1 dziecko?

Odpowiedz

D
Daria
Gość
06.04.2022 21:03:14

Witam, nasze dziecko ma 3,5 roku. Ślub wzięliśmy w październiku 2021. Czy za te 3 miesiące przysługuje nam ulga na dziecko. Tylko mąż pracuje.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
11.04.2022 09:52:22
@Daria

Ślub nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia, ulga prorodzinna należy się podatnikowi od miesiąca narodzin dziecka (pamiętajcie tylko o limicie dochodu w rodzinie).

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
04.04.2022 07:40:29

Czy za okres czasu kiedy byłam na urlopie wychowawczym mogę odliczyć ulgę?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
05.04.2022 11:23:13
@Joanna

Samo przebywanie na urlopie wychowawczym nie oznacza utraty prawa do ulgi, tyle że podatnik musi mieć jakiś dochód, od którego można by ulgę odliczyć.

Odpowiedz

K
Kamila
Gość
23.03.2022 18:32:57

Dzień dobry, czy mogę otrzymać ulgę na dziecko, jeśli mój mąż rozlicza się w KRUS? Nasz łączny dochód nie przekracza 1120 tys. zł


Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
23.03.2022 20:04:27
@Kamila

Nie ma ku temu przeszkód, jeśli KRUS wystawił dla męża PIT-11A zamiast PIT-40A.


Odpowiedz

R
Robert
Gość
22.03.2022 22:33:43

Witam mam troje dzieci, najstarszy syn z pierwszego związku w sierpniu ub.roku skończył 18 lat i zaczął pracę na pełen etat,kolejnych dwoje dzieci z drugiego związku (córka 3 lata i syn urodzony w kwietniu ub.roku) jak rozliczyć ulgę ,chodzi mi o konkretne kwoty

Odpowiedz

M
mariusz
Gość
01.04.2022 13:40:43
@Robert

teoretycznie za najstarszego syna nalezy sie ulga do sierpnia włącznie, a za mlodszego od kwietnia włącznie. No a na córkę cały czas

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
14.03.2022 20:25:42

Jestem w związku małżeńskim od czerwca 2021r. W sierpniu 2021 urodziłam syna. Dochód meża za 2021 r. wynosił 44 000zł ja nie pracowałam . Pytanie 1 brzmi: Czy mogę rozliczyć się wspólnie z mężem za 2021 r. pytanie 2 czy należy się nam ulga na dziecko za te 5 miesięcy a pytanie 3 to czy jeżeli nie możemy się rozliczyć wspólnie to czy mąż może skorzystać z ulgi na dziecko?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
15.03.2022 16:52:05
@Joanna

O ile dobrze pamiętam, małżonkowie muszą być małżeństwem przez cały rok, aby móc się wspólnie rozliczyć. Co do ulgi na dziecko, to należy się Wam, licząc od sierpnia włącznie.

Odpowiedz

A
Anet
Gość
13.03.2022 13:34:00

Witam .Jestem spokrewniona rodzina zastępcza dla wnuka,czy mogę odliczyć ulgą prorodzi na

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
15.03.2022 16:58:28
@Anet

Oczywiście, rodzice zastępczy również mogą ubiegać się o ulgę.

Odpowiedz

G
Gosia
Gość
13.03.2022 11:13:54

Mamy 2 dziecki 5 i 13lat. Pracę rozpoczęłam w grudniu 2021. W jaki sposób mogę odpisać ulgę na dzieci. Cały rok, czy tylko 1miesiąc za grudzień?

Odpowiedz

M
mariusz
Gość
16.03.2022 11:39:20
@Gosia

za cały rok, liczy się to, że pracowałaś

Odpowiedz

Z
Zuzanna
Gość
08.03.2022 18:40:22

Dzień dobry, jestem opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionej dorosłej osoby niepełnosprawnej. Biologiczny rodzic tej osoby żyje i do tej pory korzystał z ulgi na dziecko. Kto może teraz skorzystać z tej ulgi - ja (jako opiekun prawny) czy rodzic (skoro nadal żyje)? Zostałam opiekunem prawnym w marcu 2021. Kto teraz powinien pobierać rentę socjalną za osobę ubezwłasnowolnioną? Czy powinnam złożyć wniosek do ZUS? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
15.03.2022 17:06:26
@Zuzanna

Prawo do ulgi i do pobierania renty socjalnej w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej przysługuje jej rzeczywistemu opiekunowi - i prawnemu, i "na co dzień". Fakt, że rodzic biologiczny żyje, nie ma w tym wypadku znaczenia, skoro nie sprawuje on opieki nad swoim dzieckiem.

Co do renty, najlepiej zapytać w ZUS-ie, tam udzielą Ci wyczerpujących informacji.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość
07.03.2022 09:05:26

Dzień dobry, proszę o informację, czy ulga na dziecko mi przysługuje, czy nie? Mój roczny dochód przekracza 56 tyś. ale jest niższy niż 112 tyś. Mąż pracuje za granicą i tam się rozlicza. Nigdy nie korzystał z żadnych ulg na dziecko w tamtym kraju. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
15.03.2022 17:11:06
@Agnieszka

W tej kwestii skontaktowałabym się z Twoim urzędem skarbowym - tam uzyskasz najrzetelniejsze informacji co do tego, czy możecie skorzystać z ulgi, czy nie.

Odpowiedz

W
Weronika
Gość
06.03.2022 23:01:09

Witam, mam następującą wątpliwość: mam 2 dzieci (3 i 5 lat) pracę rozpoczełam w sierpniu 2021. Czy ulgę liczę tylko za przepracowane miesiące (sierpień-grudzień) czy za cały rok?

Odpowiedz

M
Małgorzata
Gość
09.03.2022 08:31:35
@Weronika

za cały rok

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość
05.03.2022 15:02:30

Witam, pytanie odnośnie ulgi na dzieci. Jest dwója dzieci, jedno 21 lat, drugie w lipcu 21r. ukończyło 25 lat ( oboje studiują). Dochód rodziców przekroczył 112 tyś rocznie. Jak w takim przypadku obliczyć ulgę na dzieci?

Odpowiedz

J
Jay
Gość
15.03.2022 20:00:30
@Agnieszka

Na mój gust dostaniecie ulgę za jedno i drugie dziecko tylko do lipca włącznie. Ale lepiej dopytajcie w urzędzie skarbowym

Odpowiedz

D
Dariusz
Gość
04.03.2022 12:54:44

Dzień dobry. Córka skończyła w czerwcu 18 lat i nadal się uczy. Dorabiając w wakacje już jako osoba pełnoletnia przekroczyła limit 3089 zł zakwalifikowany jako przychód z umowy zlecenia. Czy zatem nie przysługuje mi ulga za córkę za cały rok czy mogę odliczyć ulgę od stycznia do maja, gdy nie była osobą pełnoletnią?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
04.03.2022 14:33:35
@Dariusz

Ulga przysługuje Ci za okres, w którym córka była małoletnia (z czerwcem włącznie).

Odpowiedz

M
Małgorzata
Gość
03.03.2022 14:51:33

Czy możne skorzystać z ulgi rodzic, który przebywa w załladzie karnym, ale nie jest pozbawiony praw rodzicielskich?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
03.03.2022 19:07:14
@Małgorzata

Ulga przysługuje rodzicowi, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, co nie jest możliwe w sytuacji przebywania w zakładzie karnym. Tak więc skorzystanie z ulgi przez taką osobę za miesiące pobytu w areszcie/więzieniu byłoby z pewnością zakwestionowane przez urząd skarbowy, gdyby doszło do kontroli zeznania podatkowego.

Przykładowo: Rodzic opiekuje się dzieckiem przez 3 miesiące po czym idzie do zakładu karnego. W tej sytuacji może w swoim zeznaniu PIT wskazać, że dziecko było pod jego opieką przez 3 miesiące i w tym zakresie skorzystać z ulgi. Wpisanie sprawowania opieki przez 4 lub więcej miesięcy nie będzie w tej sytuacji słuszne.

Odpowiedz

M
Małgorzata
Gość
04.03.2022 06:33:30
@Krzysztof Duliński

A w przypadku gdy dziecko jest pełnoletnie, uczy się ale ma dochód poniżej 3000? I czy wtedy dodaje ten dochód do dochodu rodzica w rozliczeniu pit 37?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
04.03.2022 14:30:42
@Małgorzata

O ile jest to dochód roczny, to jak najbardziej ulga się należy. Co do rozliczenia, to zazwyczaj młody człowiek wypełnia własne zeznanie podatkowe i tam rozlicza swój dochód, ale jeśli jesteś samotnym rodzicem, w tym roku możecie jeszcze skorzystać ze wspólnego rozliczenia (rodzic z dzieckiem). Więcej znajdziesz tutaj: https://www.najlepszekonto.pl/rozliczanie-pit-z-dzieckiem-poradnik-dla-rodzicow

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
02.03.2022 21:13:04

Mój pełnoletni syn studiuje, a w ubiegłym roku osiągnął przychód z tytułu umowy zlecenia w wys. 3202 zł. Czy w związku z tym podlega uldze prorodzinnej? Nadmienię, że przy braku podstaw do rozliczenia ulgi jest brany pod uwagę dochód powyżej 3089 zł a nie przychód.

Odpowiedz

M
Marta
Gość
02.03.2022 17:37:08

Dzień dobry, a ja przez przypadek rozliczając nas z mężem osobno (razem przekraczamy 112 tys) naliczyłam ulgę dla siebie i dla męża. I przyszły już pieniądze ze zwrotu, muszę to teraz jakoś sprostować. Nigdzie nie ma klarownej informacji- rozumiem, ze jeśli rozliczamy się osobno, wtedy tylko jeden rodzic może odliczyć ulgę?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
02.03.2022 17:49:04
@Marta

Nie, gdy rozliczacie się osobno, ustalacie między sobą, w jakich proporcjach każde z Was przyjmuje kwotę ulgi. Przykładowo, możecie podzielić się 50:50 albo 100:0 (wtedy ulga trafi na konto jednego z Was).

Co do błędu w zeznaniu: musisz po prostu złożyć korektę w urzędzie, im szybciej, tym lepiej (możesz to zrobić też przez e-deklarację). Masz prawo popełnić błąd w obliczeniach i go sprostować - za takie "przewinienie" nie ma kary.


Odpowiedz

I
Iza
Gość
21.04.2022 22:12:18
@Justyna Kalicińska

Rozliczam się z mężem osobno. Mamy 1 dziecko, urodzone w styczniu 2021. Przysługuje nam pełna kwota ulgi (1112,04 zł). Rocznie nasz wspólny dochód nie przekracza 112 tys., dochód męża przekracza 60 tys. Czy mogę 100% ulgi wpisać na siebie? Wtedy mąż składa PIT/0 z PESELEM dziecka, ale wpisuje kwotę ulgi 0 zł?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
22.04.2022 19:37:11
@Iza

Tak, gdy składacie rozliczenia osobno, decydujecie między sobą, jaką kwotę ulgi otrzyma każde z Was. Może to być np. 100% ulgi dla Ciebie.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość
02.03.2022 12:24:04

Czy dochód dorosłego dziecka z praktyk mam liczyć po odliczeniu jego składek ZUS? Przychód przekracza kwotę i uniemożliwia mi skorzystanie z ulgi na niego, a po odliczeniu składek nie przekracza.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
02.03.2022 15:28:46
@Agnieszka

No tak, dochód dziecka to przychód pomniejszony o składki ZUS. Przy prawie do ulgi bierze się pod uwagę dochód, nie przychód.

Odpowiedz

E
Ewa
Gość
27.02.2022 08:28:36

Witam, mój mąż jest rolinikiem i płatnikiem VAT. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z mężem, jeżeli tak to czy mam podawać przychód męża?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
28.02.2022 13:45:16
@Ewa

Jeśli mąż rozlicza się według skali podatkowej, to ulga Wam przysługuje.

Odpowiedz

E
Euzebiusz
Gość
23.02.2022 08:07:01

jedno dziecko – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł) - błąd pisarski autora tekstu

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
23.02.2022 09:00:07
@Euzebiusz

Oczywiście, że 1112,04 zł. Bardzo dziękuję, poprawione.

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
22.02.2022 22:21:07

Mam z mężem 2 dzieci, chcemy rozliczyć się osobno, czy ja mogę wpisać ulgę na jedno

dziecko a mąż na drugie ?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
28.02.2022 13:57:13
@Joanna

Tak, każde z Was musi w swoim zeznaniu wpisać kwotę ulgi w proporcjach, jakie ustaliliście (czyli pół na pół: 1112,40 zł dla Ciebie i 1112,04 zł dla męża).

Odpowiedz

W
Wiola
Gość
22.02.2022 10:59:22

Mam następujące pytanie, czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej na syna 20 lat (studenta), który otrzymuje rentę po zmarłym ojcu oraz otrzymał w roku 2021 wynagrodzenie (przychód) w wysokości 3050 zł z umowy zlecenia w kubie sportowym oraz nagrodę sportową w wysokości 907,50 zł. Oczywiście kwoty nie były opodatkowane w związku z ulgą do 26 r.z.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
28.02.2022 14:03:52
@Wiola

Musicie sprawdzić, czy nagroda sportowa jest zwolniona z podatku, czy nie (jest to zależne od tego, kto ją fundował). Jeżeli tak, to z ulgą nie powinno być problemu, bo renta rodzinna nie jest brana pod uwagę, a osiągnięty dochód mieści się w dopuszczalnym limicie.

Odpowiedz

W
Wiola
Gość
28.02.2022 14:19:40
@Justyna Kalicińska

Bardzo dziękuje za pomoc. Pozdrawiam

Odpowiedz

K
Karolina
Gość
21.02.2022 15:16:25

Mógłby mi ktoś wyjaśnic jak to jest ? mam dwojke dzieci jedna urodzona w 2016 roku ,ulga na nia jest za cały rok, druga corka urodzona w 2020 r, teraz rozliczalam i wyszło jej tylko za 7 miesiecy ulgi. Dlaczego tak jest? rozliczalam przez epity,gov i tam z automatu bylo podane,ze na druga corke tylko za 7 miesiecy. rozliczam sie jako samotna Matka.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
22.02.2022 13:29:32
@Karolina

Trudno mi powiedzieć; najlepiej skontaktować się w tej sprawie z urzędem skarbowym.

Odpowiedz

A
Aga
Gość
01.03.2022 15:15:58
@Karolina

Mam podobną sytuację, córka urodzona w 2020 w sierpniu.

Ulga naliczona za 5mcy .

Odpowiedz

K
Karolina
Gość
02.03.2022 10:53:56
@Aga

Ja juz wyjasnilam sprawe. Pit wypelnialam przez portal epodatki.gov i niestety ale tam strasznie zanizaja. Zrobilam korekte i sama wpisalam,ze ma byc 12 miesiecy nie 7 tak jak oni wpisali. Dlatego,lepiej rozliczac sie przez np epity, a nie epodatki.Odpowiedz

A
Anna
Gość
12.04.2022 23:38:43
@Aga

Ulga naliczana jest od miesiąca urodzenia dziecka

Odpowiedz

K
Kuba
Gość
20.02.2022 21:09:37

Mam 2 pytania:

1. Sumując wspólne dochody (bez odejmowanie składek ZUS) przekraczamy 112 tys zł rocznie. Czy można się rozliczyć oddzielnie żeby skorzystać z ulgi?

2. Czy dobrze rozumiem z artykułu, że aby poprawnie obliczyć dochody do ulgi na dziecko należy jeszcze odjąć zaliczki pobrane na ubezpieczenia społeczne? Dopiero ta kwota jest bazą do sprawdzenia czy ulga się należy czy też nie?

PS - jest jedno dziecko w rodzinie

Dziękuję za odp.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
22.02.2022 13:50:49
@Kuba

1. Jeżeli jesteście małżeństwem i Wasz wspólny dochód przekroczył 112 tys. zł rocznie - to ulga nie przysługuje, nawet gdybyście rozliczyli się oddzielnie.

2. Dochód w najprostszym ujęciu (przy zatrudnieniu na umowę o pracę) to przychód pomniejszony o koszt uzyskania przychodu i o składki ZUS. Od wynagrodzenia brutto musisz odjąć składki na cele społeczne (ZUS) oraz koszty uzyskania przychodu (zwykle jest to 250 zł, ale w przypadku niektórych pracowników może być więcej). Pamiętaj, że do dochodu wliczają się też wszystkie premie, nagrody. Szczegóły znajdziesz powyżej w rozdziale Jak obliczyć dochód do ulgi prorodzinnej?

Odpowiedz

A
Aga
Gość
19.04.2022 13:02:49
@Justyna Kalicińska

a gdy jesteśmy małżeństwem, ale dziecko nie jest wspólne? 112 równiez jest wiążące czy można rozliczyć się oddzielnie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
19.04.2022 19:14:14
@Aga

W tak szczegółowej kwestii proponuję zwrócić się do służb skarbowych lub doradcy podatkowego, nie chcielibyśmy wprowadzić w błąd.

Odpowiedz

S
Szy_Mandel
Gość
17.02.2022 17:34:13

O co chodzi z tymi dochodami/przychodami w ramach ulgi dla młodych? Mogę prosić o jakiś przykład?

Jak córka skończyła studia w czerwcu i potem, od września, poszła na staż z UP, to już wcale za ten rok nie mogę skorzystać z ulgi na dziecko, nie mogę wpisać, że była "dzieckiem" przez 6 miesięcy? Z tego co kojarzę, to dostała w sumie więcej niż ta wymieniona kwota.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
18.02.2022 10:02:23
@Szy_Mandel

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc, w którym dziecko miało choćby przez jeden dzień status ucznia lub studenta. Zwykle status studenta utrzymuje się do końca roku akademickiego, czyli do końca września, co oznacza, że należy Ci się ulga za okres od stycznia do września włącznie.

Ale jeżeli córka osiągnęła dochód we wrześniu i przekroczyła jednocześnie limit 3089 zł, to za ten miesiąc nie ulgi nie możesz rozliczyć.

Odpowiedz

M
Michał
Gość
19.02.2022 10:42:31
@Justyna Kalicińska

"Ale jeżeli córka osiągnęła dochód we wrześniu i przekroczyła jednocześnie limit 3089 zł, to za ten miesiąc nie ulgi nie możesz rozliczyć."

Czyli rozumiem, że córka tej pani może skorzystać z ulgi prorodzinnej za okres od stycznia do sierpnia włącznie. Czy tak?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Redaktor Moneteo.com
22.02.2022 13:27:59
@Szy_Mandel

Poprawka: jeżeli córka osiągnęła w ciągu roku dochód wyższy niż 3089 zł, to ulga nie przysługuje za cały rok - to dlatego, że córka przez cały rok była pełnoletnia.

Odpowiedz